City: Loncoche Intensity: V Responses: 1 City: Villarrica Intensity: III Responses: 9 City: Valdivia Intensity: III Responses: 42 City: Osorno Intensity: IV Responses: 14 City: Panguipulli Intensity: III Responses: 7 City: Puerto Montt Intensity: IV Responses: 23 City: Coihaique Intensity: IV Responses: 6 City: Bariloche Intensity: III Responses: 22 City: Castro Intensity: VII Responses: 17 City: Río Bueno Intensity: III Responses: 3 City: Ancud Intensity: V Responses: 7 City: Puerto Varas Intensity: V Responses: 26 City: Purranque Intensity: IV Responses: 4