Data from station TRY (Troy, NY, )

last updated at

Fri 07/25/14 12:37 MDT (Fri 07/25/14 18:37 UTC)