Data from station LONY (Lake Ozonia, New York, )

last updated at

Fri 07/25/14 01:07 MDT (Fri 07/25/14 07:07 UTC)