Data from station LONY (Lake Ozonia, New York, USA)

last updated at

Fri 07/31/15 19:32 MDT (Sat 08/01/15 01:32 UTC)