Data from station LONY (Lake Ozonia, New York, USA)

last updated at

Fri 09/30/16 20:34 MDT (Sat 10/01/16 02:34 UTC)