Data from station KEV (Kevo, Finland)

last updated at

Fri 08/26/16 02:02 MDT (Fri 08/26/16 08:02 UTC)