Data from station HLID (Hailey, Idaho, USA)

last updated at

Fri 10/24/14 02:02 MDT (Fri 10/24/14 08:02 UTC)