Data from station GRFO (Grafenberg, Germany)

last updated at

Fri 09/19/14 04:02 MDT (Fri 09/19/14 10:02 UTC)