Data from station GRFO (Grafenberg, Germany)

last updated at

Fri 01/30/15 11:40 MST (Fri 01/30/15 18:40 UTC)