Shakemap scverdugo_m6.9_se

Instrumental Intensity

Station (5030) PGA: 15.68 PGV: 13.97 N34.52 W117.99Station (UPL) PGA: 14.00 PGV: 11.74 N34.15 W117.70Station (14824) PGA: 15.37 PGV: 13.06 N33.87 W118.29Station (ADL) PGA: 9.32 PGV: 8.36 N34.56 W117.42Station (12202) PGA: 4.69 PGV: 5.36 N33.76 W116.96Station (5284) PGA: 19.86 PGV: 18.90 N34.04 W118.44Station (IRC) PGA: 28.70 PGV: 30.47 N34.39 W118.40Station (14027) PGA: 17.74 PGV: 15.61 N33.93 W118.06Station (LOK) PGA: 8.67 PGV: 7.88 N34.72 W119.09Station (LCG) PGA: 18.53 PGV: 16.53 N34.00 W118.38Station (24269) PGA: 9.60 PGV: 8.57 N34.96 W118.16Station (5408) PGA: 48.57 PGV: 60.62 N34.21 W118.19Station (14937) PGA: 16.34 PGV: 14.07 N33.91 W118.01Station (24984) PGA: 21.79 PGV: 21.59 N34.02 W118.33Station (634) PGA: 18.65 PGV: 17.36 N33.92 W118.07Station (FOX) PGA: 13.17 PGV: 11.52 N34.74 W118.23Station (SAN) PGA: 11.94 PGV: 10.45 N33.70 W117.89Station (24014) PGA: 17.63 PGV: 15.48 N34.05 W118.52Station (13721) PGA: 9.89 PGV: 8.32 N33.64 W117.84Station (ARV) PGA: 5.07 PGV: 4.83 N35.13 W118.83Station (RSB) PGA: 8.23 PGV: 7.12 N33.97 W117.33Station (12673) PGA: 4.76 PGV: 5.41 N33.79 W116.96Station (13122) PGA: 12.45 PGV: 10.89 N33.87 W117.71Station (23559) PGA: 3.96 PGV: 4.48 N34.89 W117.05Station (23958) PGA: 12.77 PGV: 11.16 N34.44 W117.65Station (14820) PGA: 19.02 PGV: 17.13 N33.99 W118.34Station (23542) PGA: 8.20 PGV: 7.11 N34.06 W117.29Station (VRD) PGA: 45.84 PGV: 43.95 N34.21 W118.28Station (24816) PGA: 23.15 PGV: 22.78 N34.05 W118.29Station (5372) PGA: 2.63 PGV: 3.55 N33.62 W116.62Station (DB2) PGA: 3.65 PGV: 3.40 N33.74 W117.06Station (5335) PGA: 9.44 PGV: 7.99 N34.16 W117.40Station (SIL) PGA: 3.16 PGV: 3.05 N34.35 W116.83Station (BTL) PGA: 4.02 PGV: 3.54 N34.26 W117.01Station (5415) PGA: 48.57 PGV: 60.62 N34.20 W118.17Station (GRH) PGA: 22.66 PGV: 22.04 N34.31 W118.56Station (KNW) PGA: 2.39 PGV: 2.65 N33.71 W116.71Station (5269) PGA: 9.23 PGV: 8.29 N34.09 W117.31Station (PDU) PGA: 12.71 PGV: 10.59 N34.12 W117.64Station (LOM) PGA: 13.62 PGV: 11.40 N33.80 W118.28Station (DHB) PGA: 19.85 PGV: 18.89 N34.01 W118.39Station (14846) PGA: 14.01 PGV: 11.75 N33.81 W118.28Station (5404) PGA: 17.97 PGV: 15.88 N34.16 W118.64Station (5032) PGA: 13.84 PGV: 11.04 N34.40 W117.81Station (SPH) PGA: 12.28 PGV: 10.22 N33.75 W118.33Station (982) PGA: 20.07 PGV: 18.46 N34.06 W118.41Station (23788) PGA: 8.78 PGV: 7.51 N34.07 W117.35Station (13894) PGA: 13.69 PGV: 12.00 N33.79 W117.92Station (24819) PGA: 20.70 PGV: 20.04 N34.06 W118.45Station (CIA) PGA: 5.99 PGV: 5.42 N33.40 W118.42Station (129) PGA: 8.71 PGV: 7.91 N34.05 W117.26Station (5428) PGA: 21.98 PGV: 21.88 N34.25 W118.60Station (25758) PGA: 3.85 PGV: 4.77 N34.93 W119.60Station (13893) PGA: 13.30 PGV: 11.64 N33.78 W117.89Station (24047) PGA: 20.77 PGV: 19.38 N34.49 W118.33Station (14787) PGA: 18.62 PGV: 17.32 N33.92 W118.24Station (14037) PGA: 13.25 PGV: 11.06 N33.80 W118.34Station (5073) PGA: 4.13 PGV: 4.97 N33.92 W116.78Station (24764) PGA: 21.71 PGV: 20.68 N34.16 W118.53Station (24815) PGA: 36.00 PGV: 48.39 N34.20 W118.40Station (ELS) PGA: 5.04 PGV: 4.21 N33.65 W117.43Station (24283) PGA: 13.91 PGV: 12.21 N34.29 W118.88Station (VGR) PGA: 2.89 PGV: 2.95 N33.84 W116.81Station (MIS) PGA: 12.15 PGV: 10.11 N33.74 W118.33Station (WSS) PGA: 18.03 PGV: 15.94 N34.17 W118.65Station (25747) PGA: 8.95 PGV: 8.08 N34.28 W119.25Station (24976) PGA: 23.92 PGV: 24.89 N34.04 W118.28Station (5401) PGA: 12.83 PGV: 11.21 N34.40 W118.92Station (24866) PGA: 23.78 PGV: 24.67 N34.19 W118.55Station (PRR) PGA: 6.37 PGV: 6.54 N33.78 W117.23Station (BMT) PGA: 4.72 PGV: 4.02 N35.14 W118.60Station (RRX) PGA: 3.85 PGV: 4.40 N34.90 W117.03Station (HLL) PGA: 34.31 PGV: 44.93 N34.18 W118.36Station (24307) PGA: 15.75 PGV: 13.46 N34.60 W118.24Station (LAN) PGA: 12.26 PGV: 10.72 N34.73 W118.05Station (13883) PGA: 14.16 PGV: 12.45 N33.85 W117.86Station (23836) PGA: 18.45 PGV: 17.10 N34.11 W117.85Station (24775) PGA: 6.33 PGV: 4.86 N34.87 W118.88Station (12331) PGA: 4.69 PGV: 5.36 N33.73 W116.98Station (23920) PGA: 4.97 PGV: 4.76 N34.00 W117.06Station (23574) PGA: 9.94 PGV: 7.05 N34.37 W117.66Station (24803) PGA: 20.30 PGV: 19.50 N34.19 W118.62Station (23912) PGA: 9.76 PGV: 8.22 N34.10 W117.43Station (OGC) PGA: 12.93 PGV: 11.31 N33.79 W117.84Station (24978) PGA: 20.06 PGV: 19.17 N34.04 W118.44Station (24709) PGA: 22.63 PGV: 22.85 N34.02 W118.29Station (14827) PGA: 19.06 PGV: 17.86 N33.92 W118.13Station (24858) PGA: 13.62 PGV: 11.93 N34.14 W118.88Station (720) PGA: 4.67 PGV: 5.34 N33.59 W117.07Station (13921) PGA: 9.78 PGV: 8.24 N33.98 W117.49Station (RUS) PGA: 25.70 PGV: 27.91 N34.05 W118.08Station (14825) PGA: 21.48 PGV: 21.14 N33.98 W118.21Station (14035) PGA: 19.01 PGV: 17.80 N33.99 W118.40Station (LHU) PGA: 11.29 PGV: 8.00 N34.67 W118.41Station (13884) PGA: 13.23 PGV: 11.57 N33.77 W117.92Station (5072) PGA: 3.62 PGV: 4.61 N33.99 W116.66Station (637) PGA: 32.54 PGV: 41.24 N34.25 W118.48Station (COO) PGA: 17.95 PGV: 16.50 N33.90 W118.22Station (USC) PGA: 22.51 PGV: 22.68 N34.02 W118.29Station (5031) PGA: 14.72 PGV: 12.43 N34.44 W117.85Station (PASA) PGA: 45.84 PGV: 43.95 N34.15 W118.17Station (13928) PGA: 6.38 PGV: 6.55 N33.79 W117.23Station (SNS) PGA: 5.17 PGV: 4.89 N33.43 W117.55Station (SMV) PGA: 16.99 PGV: 15.39 N34.27 W118.74Station (23939) PGA: 14.64 PGV: 12.35 N34.12 W117.74Station (PEM) PGA: 15.58 PGV: 11.53 N34.17 W117.87Station (TAB) PGA: 10.13 PGV: 7.17 N34.38 W117.68Station (OLI) PGA: 15.98 PGV: 13.68 N33.95 W117.92Station (23956) PGA: 4.80 PGV: 5.44 N34.93 W117.20Station (24727) PGA: 24.33 PGV: 25.56 N34.03 W118.22Station (FPC) PGA: 3.76 PGV: 3.46 N35.08 W117.58Station (WMC) PGA: 2.98 PGV: 4.13 N33.57 W116.67Station (24800) PGA: 35.07 PGV: 46.49 N34.27 W118.46Station (23583) PGA: 8.28 PGV: 7.16 N34.41 W117.31Station (DEC) PGA: 47.65 PGV: 54.49 N34.25 W118.33Station (24277) PGA: 15.00 PGV: 12.12 N34.46 W118.65Station (14840) PGA: 18.55 PGV: 17.23 N33.95 W118.00Station (24987) PGA: 22.52 PGV: 22.68 N34.01 W118.26Station (BAC) PGA: 3.15 PGV: 3.05 N33.61 W117.04Station (5399) PGA: 16.17 PGV: 13.88 N33.94 W118.41Station (24475) PGA: 13.19 PGV: 11.54 N34.74 W118.21Station (24523) PGA: 11.52 PGV: 8.17 N34.65 W118.48Station (CCR) PGA: 4.82 PGV: 5.05 N34.36 W116.94Station (LEO) PGA: 16.22 PGV: 14.54 N34.63 W118.31Station (24983) PGA: 21.45 PGV: 21.10 N34.05 W118.38Station (MLS) PGA: 11.77 PGV: 10.30 N34.00 W117.56Station (SDD) PGA: 7.94 PGV: 6.92 N33.55 W117.66Station (POB) PGA: 3.01 PGV: 3.02 N33.69 W116.92Station (12636) PGA: 2.72 PGV: 2.79 N33.58 W116.93Station (TA2) PGA: 10.13 PGV: 7.17 N34.38 W117.68Station (PAS) PGA: 45.84 PGV: 43.95 N34.15 W118.17Station (24947) PGA: 37.29 PGV: 50.95 N34.18 W118.34Station (25854) PGA: 8.07 PGV: 7.02 N34.45 W119.23Station (24813) PGA: 30.86 PGV: 37.78 N34.10 W118.23Station (24576) PGA: 16.79 PGV: 15.16 N34.58 W118.20Station (14404) PGA: 10.97 PGV: 8.67 N33.75 W118.40Station (VG2) PGA: 2.88 PGV: 2.95 N33.83 W116.81Station (RPV) PGA: 10.88 PGV: 8.60 N33.74 W118.40Station (RSS) PGA: 8.22 PGV: 7.12 N33.97 W117.33Station (EL2) PGA: 11.76 PGV: 10.29 N34.53 W117.64Station (25147) PGA: 10.11 PGV: 8.96 N34.11 W119.12Station (5246) PGA: 9.76 PGV: 8.22 N33.62 W117.88Station (14934) PGA: 17.47 PGV: 15.30 N33.94 W118.30Station (5324) PGA: 5.91 PGV: 6.21 N33.86 W117.11Station (638) PGA: 19.43 PGV: 17.64 N34.06 W118.46Station (LRR) PGA: 15.98 PGV: 14.29 N34.53 W118.03Station (MLL) PGA: 4.82 PGV: 5.04 N34.09 W116.94Station (23210) PGA: 13.88 PGV: 10.03 N34.42 W117.96Station (WSP) PGA: 13.64 PGV: 10.86 N34.60 W118.58Station (24586) PGA: 11.19 PGV: 9.82 N34.85 W118.54Station (24039) PGA: 21.65 PGV: 21.39 N34.00 W118.29Station (5281) PGA: 10.16 PGV: 8.52 N33.66 W117.86Station (14036) PGA: 14.73 PGV: 12.43 N33.87 W118.37Station (KYP) PGA: 11.32 PGV: 8.93 N34.10 W118.88Station (14007) PGA: 12.10 PGV: 10.07 N33.72 W118.03Station (CRN) PGA: 9.87 PGV: 8.30 N33.88 W117.56Station (14003) PGA: 12.20 PGV: 10.15 N33.73 W118.29Station (24975) PGA: 23.71 PGV: 23.62 N34.05 W118.27Station (24703) PGA: 20.99 PGV: 20.45 N34.04 W118.38Station (DVL) PGA: 6.58 PGV: 4.93 N34.20 W117.33Station (CHU) PGA: 7.92 PGV: 6.91 N34.81 W119.01Station (SPF) PGA: 14.65 PGV: 11.79 N34.06 W118.65Station (TCC) PGA: 19.41 PGV: 17.62 N33.99 W118.01Station (23672) PGA: 8.67 PGV: 7.43 N34.18 W117.32Station (AGO) PGA: 15.75 PGV: 14.04 N34.15 W118.77Station (5289) PGA: 4.92 PGV: 5.52 N33.82 W116.97Station (24810) PGA: 27.20 PGV: 30.61 N34.10 W118.32Station (24763) PGA: 31.20 PGV: 36.64 N34.33 W118.44Station (14786) PGA: 13.72 PGV: 12.03 N33.75 W118.28Station (24607) PGA: 14.48 PGV: 11.63 N34.57 W118.56Station (14834) PGA: 17.74 PGV: 16.25 N33.92 W118.33Station (24814) PGA: 43.67 PGV: 56.59 N34.14 W118.21Station (24306) PGA: 15.78 PGV: 13.49 N34.59 W118.24Station (5275) PGA: 6.04 PGV: 4.69 N33.92 W117.32Station (5427) PGA: 22.88 PGV: 23.24 N34.17 W118.55Station (5371) PGA: 9.13 PGV: 7.76 N34.20 W117.36Station (22074) PGA: 3.40 PGV: 4.44 N34.90 W116.82Station (24644) PGA: 8.26 PGV: 5.95 N34.74 W118.72Station (PEC) PGA: 4.55 PGV: 3.92 N33.89 W117.16Station (24270) PGA: 10.55 PGV: 7.46 N34.70 W118.43Station (24305) PGA: 15.80 PGV: 13.51 N34.59 W118.24Station (PVP) PGA: 12.69 PGV: 10.57 N33.79 W118.40Station (13924) PGA: 5.58 PGV: 5.98 N33.75 W117.13Station (FMA) PGA: 12.00 PGV: 9.98 N33.72 W118.28Station (NHL) PGA: 17.62 PGV: 14.81 N34.39 W118.60Station (CAL) PGA: 6.39 PGV: 6.56 N35.10 W117.95Station (24859) PGA: 15.16 PGV: 12.86 N34.18 W118.76Station (25164) PGA: 5.03 PGV: 4.80 N34.68 W119.35Station (34487) PGA: 6.84 PGV: 6.89 N35.12 W118.45Station (14196) PGA: 16.56 PGV: 14.30 N33.91 W118.28Station (SKY) PGA: 3.96 PGV: 3.57 N33.78 W117.11Station (25090) PGA: 6.09 PGV: 5.49 N34.51 W119.27Station (23584) PGA: 12.30 PGV: 8.76 N34.46 W117.91Station (BAL) PGA: 10.55 PGV: 8.34 N34.31 W118.97Station (14826) PGA: 21.61 PGV: 21.33 N34.00 W118.25Station (BBA) PGA: 40.53 PGV: 56.85 N34.20 W118.35Station (14038) PGA: 13.39 PGV: 11.18 N33.81 W118.37Station (23793) PGA: 8.97 PGV: 8.10 N34.06 W117.29Station (5296) PGA: 41.53 PGV: 54.06 N34.14 W118.13Station (25052) PGA: 4.16 PGV: 4.99 N34.94 W119.52Station (MOP) PGA: 13.48 PGV: 11.81 N34.28 W118.90Station (24965) PGA: 14.95 PGV: 13.22 N34.57 W118.03Station (THC) PGA: 6.93 PGV: 5.22 N34.91 W118.66Station (SBP) PGA: 5.82 PGV: 4.49 N34.23 W117.23Station (24103) PGA: 21.79 PGV: 20.79 N34.16 W118.53Station (KEE) PGA: 2.77 PGV: 3.66 N33.64 W116.65Station (5232) PGA: 2.39 PGV: 2.65 N33.71 W116.72Station (BCC) PGA: 5.13 PGV: 5.25 N33.58 W117.26Station (287) PGA: 13.54 PGV: 11.32 N34.16 W117.67Station (23842) PGA: 18.55 PGV: 17.23 N34.00 W117.93Station (23843) PGA: 19.85 PGV: 18.89 N34.04 W117.95Station (13660) PGA: 4.93 PGV: 5.53 N33.73 W117.02Station (24309) PGA: 15.53 PGV: 13.23 N34.60 W118.24Station (14829) PGA: 17.62 PGV: 16.11 N33.88 W118.12Station (24278) PGA: 14.41 PGV: 12.13 N34.56 W118.64Station (5162) PGA: 6.47 PGV: 6.61 N34.07 W117.12Station (CPP) PGA: 16.54 PGV: 14.89 N34.06 W117.81Station (24040) PGA: 23.77 PGV: 23.72 N34.03 W118.21Station (PLE) PGA: 5.70 PGV: 5.64 N34.97 W119.07Station (13333) PGA: 3.31 PGV: 3.70 N33.20 W117.33Station (PLM) PGA: 2.13 PGV: 2.49 N33.35 W116.86Station (OLY) PGA: 2.99 PGV: 3.01 N33.43 W117.12Station (BRT) PGA: 13.47 PGV: 11.80 N34.61 W117.96Station (SAI) PGA: 5.03 PGV: 4.80 N34.01 W119.44Station (QUG) PGA: 22.70 PGV: 22.11 N34.40 W118.50Station (13875) PGA: 12.66 PGV: 11.07 N33.78 W117.83Station (5287) PGA: 10.51 PGV: 8.79 N33.68 W117.87Station (RIN) PGA: 29.46 PGV: 31.73 N34.28 W118.48Station (SSR) PGA: 8.43 PGV: 7.26 N34.41 W119.20Station (24402) PGA: 40.83 PGV: 53.13 N34.18 W118.10Station (CAP) PGA: 3.07 PGV: 3.06 N33.39 W117.19Station (5282) PGA: 9.58 PGV: 6.80 N34.36 W117.63Station (25282) PGA: 10.83 PGV: 9.53 N34.21 W119.08Station (24982) PGA: 27.45 PGV: 29.81 N34.10 W118.29Station (RRS) PGA: 6.20 PGV: 4.78 N33.88 W117.37Station (SIO) PGA: 9.00 PGV: 7.67 N34.29 W119.16Station (5245) PGA: 9.07 PGV: 8.17 N34.11 W117.29Station (5082) PGA: 19.18 PGV: 17.33 N34.05 W118.45Station (5403) PGA: 6.70 PGV: 6.34 N34.40 W119.30Station (SAD) PGA: 15.81 PGV: 13.51 N34.08 W118.67Station (24907) PGA: 36.26 PGV: 36.69 N34.34 W118.40Station (OKV) PGA: 6.70 PGV: 6.34 N34.40 W119.30Station (14159) PGA: 11.96 PGV: 9.95 N33.72 W118.31Station (LFP) PGA: 29.12 PGV: 34.29 N34.30 W118.49Station (HYS) PGA: 6.84 PGV: 6.89 N34.87 W117.57Station (24839) PGA: 24.73 PGV: 25.24 N34.06 W118.25Station (DH2) PGA: 19.85 PGV: 18.89 N34.01 W118.39Station (710) PGA: 12.89 PGV: 10.74 N33.77 W118.32Station (24016) PGA: 37.51 PGV: 48.06 N34.14 W118.26Station (13885) PGA: 13.35 PGV: 11.68 N33.76 W117.96Station (24752) PGA: 31.41 PGV: 37.02 N34.14 W118.30Station (STC) PGA: 7.97 PGV: 6.52 N34.30 W119.19Station (34030) PGA: 4.80 PGV: 4.07 N35.12 W118.61Station (14985) PGA: 17.85 PGV: 16.38 N33.99 W118.46Station (5330) PGA: 8.84 PGV: 7.55 N34.10 W117.35Station (BBS) PGA: 4.38 PGV: 4.39 N33.92 W116.98Station (12674) PGA: 2.98 PGV: 3.01 N33.87 W116.82Station (24722) PGA: 25.38 PGV: 27.35 N34.15 W118.46Station (14403) PGA: 17.60 PGV: 15.45 N33.93 W118.26Station (MWC) PGA: 30.31 PGV: 29.35 N34.22 W118.05Station (24030) PGA: 33.50 PGV: 40.94 N34.10 W118.13Station (24946) PGA: 48.57 PGV: 60.62 N34.17 W118.23Station (25862) PGA: 9.69 PGV: 8.64 N34.24 W119.18Station (262) PGA: 15.56 PGV: 13.84 N34.58 W118.11Station (BRH) PGA: 5.64 PGV: 5.60 N34.39 W119.45Station (TOV) PGA: 12.72 PGV: 10.07 N34.16 W118.82Station (FMP) PGA: 11.86 PGV: 9.86 N33.71 W118.29Station (5266) PGA: 6.30 PGV: 6.06 N34.12 W117.16Station (24389) PGA: 20.19 PGV: 18.61 N34.06 W118.42Station (LGU) PGA: 9.82 PGV: 8.27 N34.11 W119.07Station (5108) PGA: 13.77 PGV: 9.94 N34.23 W118.71Station (13925) PGA: 6.88 PGV: 6.92 N33.90 W117.23Station (13199) PGA: 3.50 PGV: 3.31 N33.64 W117.09Station (5416) PGA: 48.57 PGV: 60.62 N34.20 W118.17Station (DLT) PGA: 13.79 PGV: 9.96 N34.17 W117.81Station (LGC) PGA: 8.18 PGV: 6.67 N33.61 W117.76Station (14822) PGA: 16.70 PGV: 14.46 N33.95 W118.38Station (5337) PGA: 9.18 PGV: 8.25 N34.14 W117.29Station (24396) PGA: 12.52 PGV: 10.42 N34.01 W118.80Station (24714) PGA: 48.83 PGV: 66.71 N34.29 W118.41Station (13610) PGA: 10.07 PGV: 8.45 N33.62 W117.93Station (TPO) PGA: 7.77 PGV: 5.73 N34.88 W118.23Station (13892) PGA: 11.84 PGV: 10.36 N33.70 W117.88Station (HLN) PGA: 6.75 PGV: 6.38 N34.12 W117.22Station (24970) PGA: 17.57 PGV: 15.41 N34.01 W118.44Station (HOL) PGA: 11.50 PGV: 8.15 N34.46 W117.85Station (13913) PGA: 9.44 PGV: 7.99 N33.92 W117.49Station (24020) PGA: 27.12 PGV: 29.24 N34.08 W118.22Station (25969) PGA: 9.96 PGV: 8.85 N34.22 W119.15Station (5424) PGA: 25.76 PGV: 28.01 N34.19 W118.51Station (13198) PGA: 3.46 PGV: 3.22 N33.60 W117.13Station (SYL) PGA: 24.73 PGV: 21.86 N34.35 W118.45Station (34093) PGA: 7.22 PGV: 7.18 N35.07 W118.17Station (CAB) PGA: 19.11 PGV: 17.93 N34.16 W118.64Station (5164) PGA: 16.59 PGV: 14.94 N34.11 W117.78Station (13930) PGA: 5.82 PGV: 6.15 N33.72 W117.19Station (24271) PGA: 15.01 PGV: 13.28 N34.67 W118.43Station (23525) PGA: 15.22 PGV: 13.50 N34.06 W117.75Station (5300) PGA: 5.87 PGV: 5.76 N34.12 W117.10Station (108) PGA: 14.01 PGV: 11.75 N33.92 W117.84Station (HOD) PGA: 3.90 PGV: 3.54 N34.84 W117.25Station (5336) PGA: 7.34 PGV: 7.28 N34.15 W117.22Station (WTT) PGA: 19.55 PGV: 18.49 N33.95 W118.26Station (24611) PGA: 24.91 PGV: 25.52 N34.06 W118.25Station (PDE) PGA: 17.06 PGV: 14.20 N34.44 W118.58Station (33083) PGA: 6.11 PGV: 6.36 N35.00 W117.65Station (14578) PGA: 13.00 PGV: 10.84 N33.76 W118.08Station (24811) PGA: 24.99 PGV: 25.65 N34.08 W118.31Station (13197) PGA: 10.92 PGV: 9.11 N33.66 W118.00Station (CLT) PGA: 8.50 PGV: 7.31 N34.09 W117.32Station (13172) PGA: 4.27 PGV: 4.68 N33.50 W117.15Station (23895) PGA: 12.98 PGV: 10.82 N34.08 W117.67Station (24765) PGA: 35.11 PGV: 46.57 N34.22 W118.43Station (GAV) PGA: 8.05 PGV: 5.90 N34.02 W117.50Station (ESG) PGA: 15.34 PGV: 13.03 N33.92 W118.42Station (24605) PGA: 26.89 PGV: 28.83 N34.06 W118.20Station (24303) PGA: 25.09 PGV: 26.85 N34.09 W118.34Station (5288) PGA: 12.57 PGV: 10.99 N33.70 W118.02Station (969) PGA: 11.78 PGV: 10.31 N33.89 W117.64Station (LUC) PGA: 5.27 PGV: 5.77 N34.45 W116.96Station (13873) PGA: 16.26 PGV: 14.59 N33.93 W117.90Station (SAT) PGA: 12.04 PGV: 10.53 N33.71 W117.89Station (23908) PGA: 13.72 PGV: 9.90 N34.17 W117.81Station (THR) PGA: 8.98 PGV: 6.50 N34.55 W117.72Station (JFP) PGA: 27.59 PGV: 31.35 N34.31 W118.50Station (24015) PGA: 42.48 PGV: 59.90 N34.20 W118.34Station (LTR) PGA: 15.65 PGV: 13.93 N34.52 W117.99Station (5429) PGA: 16.93 PGV: 14.70 N33.91 W118.25Station (14041) PGA: 21.42 PGV: 20.27 N33.99 W118.12Station (24592) PGA: 26.76 PGV: 28.60 N34.05 W118.17Station (NOT) PGA: 24.25 PGV: 25.44 N34.23 W118.56Station (24801) PGA: 27.21 PGV: 30.64 N34.15 W118.41Station (24833) PGA: 23.16 PGV: 22.80 N34.06 W118.31Station (24806) PGA: 23.43 PGV: 24.11 N34.22 W118.57Station (24088) PGA: 47.65 PGV: 54.49 N34.30 W118.38Station (5373) PGA: 9.08 PGV: 8.18 N34.12 W117.29Station (DR1) PGA: 3.27 PGV: 3.11 N33.71 W117.00Station (709) PGA: 25.69 PGV: 26.80 N34.05 W118.11Station (24272) PGA: 11.79 PGV: 8.37 N34.61 W118.56Station (24055) PGA: 16.70 PGV: 15.06 N34.60 W118.24Station (24538) PGA: 17.04 PGV: 14.83 N34.01 W118.49Station (SVD) PGA: 4.49 PGV: 3.81 N34.11 W117.10Station (24706) PGA: 16.61 PGV: 14.97 N34.55 W118.13Station (5406) PGA: 26.58 PGV: 29.48 N34.24 W118.53Station (GFP) PGA: 28.52 PGV: 31.71 N34.13 W118.32Station (WS2) PGA: 13.67 PGV: 10.90 N34.59 W118.58Station (QAL) PGA: 8.25 PGV: 5.94 N34.75 W118.72Station (BVH) PGA: 22.45 PGV: 22.59 N34.08 W118.40Station (13876) PGA: 10.16 PGV: 9.22 N33.60 W117.91Station (24308) PGA: 15.69 PGV: 13.39 N34.60 W118.24Station (24945) PGA: 46.20 PGV: 58.96 N34.16 W118.25Station (23595) PGA: 12.48 PGV: 8.90 N34.49 W117.98Station (BBR) PGA: 5.21 PGV: 5.72 N34.26 W116.92Station (24977) PGA: 24.54 PGV: 25.91 N34.04 W118.25Station (25340) PGA: 7.42 PGV: 7.34 N34.28 W119.29Station (5329) PGA: 8.86 PGV: 8.02 N34.07 W117.28Station (DGR) PGA: 3.14 PGV: 3.04 N33.65 W117.01Station (24818) PGA: 20.92 PGV: 19.58 N34.04 W118.35Station (KIK) PGA: 36.98 PGV: 47.18 N34.15 W118.10Station (BRE) PGA: 14.65 PGV: 12.92 N33.81 W117.98Station (23585) PGA: 11.91 PGV: 10.42 N34.59 W117.73Station (24863) PGA: 12.02 PGV: 10.51 N34.22 W118.99Station (DBM) PGA: 8.76 PGV: 7.50 N34.98 W118.36Station (LGB) PGA: 21.82 PGV: 21.64 N33.98 W118.15Station (757) PGA: 19.42 PGV: 16.90 N34.10 W118.48Station (951) PGA: 14.84 PGV: 12.54 N33.89 W117.93Station (24033) PGA: 28.76 PGV: 32.14 N34.08 W118.10Station (5265) PGA: 9.60 PGV: 8.10 N34.23 W117.41Station (OSI) PGA: 12.46 PGV: 10.37 N34.61 W118.72Station (24856) PGA: 11.75 PGV: 9.27 N34.19 W118.88Station (14823) PGA: 19.48 PGV: 18.41 N33.94 W118.25Station (MIK) PGA: 41.42 PGV: 53.92 N34.14 W118.13Station (LNA) PGA: 14.60 PGV: 12.87 N33.79 W118.05Station (BTP) PGA: 10.23 PGV: 7.24 N34.68 W118.57Station (5423) PGA: 32.45 PGV: 38.98 N34.31 W118.45Station (13879) PGA: 15.71 PGV: 14.00 N33.87 W117.96Station (VET) PGA: 21.01 PGV: 17.22 N34.30 W118.03Station (24042) PGA: 32.45 PGV: 38.97 N34.15 W118.08Station (5157) PGA: 3.67 PGV: 4.28 N33.74 W116.84Station (5414) PGA: 48.57 PGV: 60.62 N34.20 W118.17Station (5327) PGA: 9.15 PGV: 8.23 N34.16 W117.29Station (TJR) PGA: 7.14 PGV: 7.12 N35.03 W118.74Station (BOO) PGA: 9.40 PGV: 8.42 N34.88 W117.91Station (PDR) PGA: 16.24 PGV: 13.96 N33.96 W118.44Station (SCY) PGA: 20.57 PGV: 18.33 N34.11 W118.46Station (23773) PGA: 21.84 PGV: 21.66 N34.07 W117.98Station (24276) PGA: 14.01 PGV: 11.75 N34.39 W118.80Station (5036) PGA: 7.50 PGV: 5.48 N34.19 W117.43Station (5233) PGA: 24.08 PGV: 24.20 N34.05 W118.26Station (SJU) PGA: 7.13 PGV: 7.11 N33.49 W117.68Station (13877) PGA: 10.09 PGV: 9.17 N33.60 W117.89Station (12618) PGA: 3.99 PGV: 4.50 N33.80 W116.88Station (25148) PGA: 9.84 PGV: 8.28 N34.11 W119.06Station (24979) PGA: 18.79 PGV: 16.85 N34.03 W118.41Station (23497) PGA: 12.57 PGV: 10.98 N34.10 W117.57Station (LT2) PGA: 15.64 PGV: 13.93 N34.52 W117.99Station (34107) PGA: 5.96 PGV: 6.25 N35.13 W118.86Station (5160) PGA: 2.93 PGV: 4.10 N33.56 W116.67Station (22104) PGA: 3.07 PGV: 3.00 N34.16 W116.80Station (SES) PGA: 8.98 PGV: 7.65 N34.44 W119.14Station (12923) PGA: 4.49 PGV: 5.22 N33.74 W116.93Station (24838) PGA: 24.05 PGV: 25.11 N34.04 W118.26Station (SDW) PGA: 5.55 PGV: 5.96 N34.61 W117.08Station (ALV) PGA: 1.83 PGV: 2.27 N35.06 W116.63Station (23896) PGA: 13.16 PGV: 11.51 N34.08 W117.62Station (STS) PGA: 15.20 PGV: 13.31 N33.79 W118.20Station (24082) PGA: 13.15 PGV: 11.51 N34.72 W118.58Station (13922) PGA: 4.56 PGV: 3.85 N33.67 W117.33Station (24909) PGA: 19.57 PGV: 18.53 N34.03 W118.43Station (5257) PGA: 8.78 PGV: 7.08 N33.62 W117.84Station (SC1) PGA: 22.51 PGV: 22.68 N34.02 W118.29Station (24010) PGA: 48.57 PGV: 60.62 N34.21 W118.23Station (SBB) PGA: 11.24 PGV: 9.86 N34.69 W117.83Station (SWM) PGA: 9.59 PGV: 6.81 N34.72 W118.58Station (23328) PGA: 15.89 PGV: 13.59 N34.09 W117.81Station (24738) PGA: 14.25 PGV: 12.53 N34.29 W118.86Station (CRS) PGA: 6.03 PGV: 4.61 N34.24 W117.26Station (14828) PGA: 19.69 PGV: 18.68 N33.94 W118.10Station (MNT) PGA: 20.87 PGV: 18.71 N34.46 W118.44Station (VPD) PGA: 12.47 PGV: 10.90 N33.82 W117.76Station (CALB) PGA: 18.00 PGV: 15.91 N34.14 W118.63Station (13160) PGA: 10.09 PGV: 8.47 N33.63 W117.90Station (ARB) PGA: 12.37 PGV: 10.81 N34.00 W117.61Station (13886) PGA: 14.12 PGV: 12.41 N33.79 W117.97Station (5231) PGA: 1.99 PGV: 2.38 N33.46 W116.64Station (TWL) PGA: 17.93 PGV: 13.83 N34.28 W118.60Station (24692) PGA: 48.57 PGV: 60.62 N34.15 W118.16Station (VCS) PGA: 18.43 PGV: 17.08 N34.48 W118.12Station (25281) PGA: 9.28 PGV: 8.33 N34.15 W119.21Station (25029) PGA: 7.14 PGV: 7.12 N34.75 W119.13Station (SMF) PGA: 17.97 PGV: 15.88 N34.02 W118.45Station (12330) PGA: 2.13 PGV: 2.49 N33.35 W116.86Station (13880) PGA: 15.29 PGV: 12.98 N33.91 W117.93Station (GVR) PGA: 26.01 PGV: 27.33 N34.05 W118.12Station (24009) PGA: 48.57 PGV: 60.62 N34.26 W118.30Station (13890) PGA: 12.61 PGV: 11.03 N33.74 W117.89Station (MDA) PGA: 4.47 PGV: 4.44 N33.91 W117.00Station (BRS) PGA: 3.41 PGV: 3.19 N33.97 W116.91Station (RDM) PGA: 2.64 PGV: 2.80 N33.63 W116.85Station (13849) PGA: 13.66 PGV: 11.97 N33.85 W117.82Station (STT) PGA: 12.43 PGV: 10.86 N34.79 W118.46Station (24807) PGA: 20.85 PGV: 20.25 N34.17 W118.60Station (5422) PGA: 28.61 PGV: 33.31 N34.19 W118.45Station (5239) PGA: 18.65 PGV: 17.36 N33.92 W118.07Station (BBC) PGA: 5.15 PGV: 5.68 N34.24 W116.91Station (LTP) PGA: 17.60 PGV: 16.09 N33.88 W118.18Station (24021) PGA: 45.84 PGV: 43.95 N34.17 W118.20Station (COQ) PGA: 7.16 PGV: 5.36 N33.86 W117.51Station (24612) PGA: 24.36 PGV: 25.61 N34.04 W118.27Station (FLS) PGA: 3.30 PGV: 3.70 N34.97 W117.04Station (5339) PGA: 9.04 PGV: 8.15 N34.09 W117.29Station (12630) PGA: 3.62 PGV: 4.60 N33.89 W116.68Station (CRY) PGA: 3.17 PGV: 4.28 N33.57 W116.74Station (LLN) PGA: 13.82 PGV: 11.57 N34.49 W117.85Station (SSN) PGA: 2.65 PGV: 3.57 N33.24 W119.51Station (23732) PGA: 8.76 PGV: 7.50 N34.19 W117.33Station (24944) PGA: 48.57 PGV: 60.62 N34.23 W118.25Station (5405) PGA: 19.95 PGV: 18.30 N34.07 W118.44Station (14844) PGA: 21.39 PGV: 21.02 N33.97 W118.15Station (5129) PGA: 23.07 PGV: 23.54 N34.00 W118.16Station (RYS) PGA: 5.18 PGV: 4.89 N34.64 W119.35Station (24857) PGA: 12.94 PGV: 11.31 N34.19 W118.93Station (FTC) PGA: 6.20 PGV: 4.78 N34.87 W118.90Station (698) PGA: 13.58 PGV: 11.35 N33.91 W117.82Station (24852) PGA: 22.84 PGV: 23.18 N34.02 W118.28Station (24029) PGA: 30.77 PGV: 35.84 N34.10 W118.10Station (24022) PGA: 48.22 PGV: 60.41 N34.16 W118.13Station (5037) PGA: 6.03 PGV: 5.46 N34.00 W117.22Station (14831) PGA: 13.29 PGV: 11.09 N33.79 W118.32Station (GSA) PGA: 42.18 PGV: 54.89 N34.14 W118.13Station (5409) PGA: 10.53 PGV: 8.80 N34.23 W117.48Station (RCP) PGA: 13.56 PGV: 11.34 N33.78 W118.13Station (BHM) PGA: 2.42 PGV: 2.62 N34.28 W116.62Station (CFT) PGA: 5.85 PGV: 5.74 N34.04 W117.11Station (SCD) PGA: 5.87 PGV: 5.35 N34.37 W119.34Station (5331) PGA: 5.93 PGV: 4.55 N34.17 W117.25Station (24865) PGA: 27.08 PGV: 29.17 N34.14 W118.36Station (22561) PGA: 4.86 PGV: 5.07 N34.24 W116.94Station (5341) PGA: 8.31 PGV: 7.18 N34.06 W117.31Station (5328) PGA: 8.82 PGV: 7.99 N34.05 W117.28Station (5396) PGA: 29.10 PGV: 32.76 N34.07 W118.18Station (DJJ) PGA: 20.58 PGV: 18.34 N34.11 W118.45Station (SME) PGA: 5.41 PGV: 4.43 N33.82 W117.36Station (24753) PGA: 23.91 PGV: 23.95 N34.05 W118.26Station (24390) PGA: 20.17 PGV: 18.59 N34.06 W118.42Station (CIS) PGA: 5.10 PGV: 4.17 N33.41 W118.40Station (1044) PGA: 4.06 PGV: 4.92 N35.13 W119.37Station (13914) PGA: 8.67 PGV: 7.44 N33.95 W117.39Station (25051) PGA: 7.03 PGV: 7.04 N34.84 W119.07Station (23597) PGA: 10.94 PGV: 9.62 N34.47 W117.52Station (WNS) PGA: 20.88 PGV: 17.08 N34.12 W118.38Station (5411) PGA: 14.06 PGV: 11.80 N33.83 W118.33Station (CJV) PGA: 15.13 PGV: 12.25 N34.53 W118.14Station (DHB2) PGA: 19.85 PGV: 18.89 N34.01 W118.39Station (VTV) PGA: 6.84 PGV: 6.44 N34.56 W117.33Station (CAM) PGA: 9.68 PGV: 7.70 N34.25 W119.03Station (TMB) PGA: 3.29 PGV: 4.02 N35.09 W119.54Station (23897) PGA: 8.77 PGV: 7.95 N34.13 W117.25Station (FLA) PGA: 16.07 PGV: 14.38 N33.87 W117.98Station (14028) PGA: 20.30 PGV: 19.49 N33.96 W118.06Station (ELM) PGA: 11.76 PGV: 10.29 N34.53 W117.64Station (MTL) PGA: 45.84 PGV: 43.95 N34.27 W118.24Station (14043) PGA: 17.17 PGV: 14.97 N33.94 W118.33Station (SIP) PGA: 11.96 PGV: 8.50 N34.20 W118.78Station (5400) PGA: 21.50 PGV: 20.39 N34.11 W117.97Station (5221) PGA: 1.94 PGV: 2.35 N33.38 W116.68Station (14044) PGA: 18.15 PGV: 16.09 N33.98 W118.35Station (5081) PGA: 17.19 PGV: 14.99 N34.08 W118.60Station (ADO) PGA: 9.49 PGV: 8.49 N34.55 W117.43Station (CHP) PGA: 7.92 PGV: 6.91 N34.81 W119.01Station (WWR) PGA: 3.62 PGV: 4.61 N33.99 W116.66Station (24575) PGA: 15.43 PGV: 13.71 N34.66 W118.39Station (804) PGA: 20.39 PGV: 19.62 N33.98 W118.04Station (13915) PGA: 8.40 PGV: 7.24 N33.98 W117.34Station (13891) PGA: 12.25 PGV: 10.71 N33.72 W117.90Station (FIL) PGA: 12.97 PGV: 10.81 N34.42 W118.84Station (BZN) PGA: 2.09 PGV: 2.44 N33.49 W116.67Station (MAR) PGA: 4.33 PGV: 4.72 N35.00 W119.34Station (SXT) PGA: 8.45 PGV: 7.28 N34.34 W119.21Station (LCM) PGA: 22.41 PGV: 22.52 N34.02 W118.29Station (13887) PGA: 11.94 PGV: 10.44 N33.68 W117.96Station (SOT) PGA: 25.59 PGV: 27.71 N34.42 W118.45Station (23573) PGA: 11.22 PGV: 9.35 N34.31 W117.55Station (DJJB) PGA: 20.58 PGV: 18.34 N34.11 W118.45Station (SBK) PGA: 3.78 PGV: 3.47 N35.08 W117.58Station (5421) PGA: 21.75 PGV: 20.73 N34.13 W118.49Station (DR2) PGA: 3.67 PGV: 3.41 N33.68 W117.10Station (24034) PGA: 23.85 PGV: 24.78 N34.02 W118.23Station (PCF) PGA: 16.05 PGV: 14.36 N34.05 W117.79Station (14845) PGA: 13.40 PGV: 11.19 N33.79 W118.30Station (13927) PGA: 6.52 PGV: 6.65 N33.92 W117.17Station (23522) PGA: 9.06 PGV: 8.16 N34.10 W117.29Station (5243) PGA: 15.35 PGV: 13.04 N33.90 W118.38Station (13726) PGA: 9.49 PGV: 8.03 N33.85 W117.54Station (5268) PGA: 9.10 PGV: 7.74 N34.13 W117.37Station (FON) PGA: 9.81 PGV: 8.26 N34.10 W117.44Station (24851) PGA: 22.43 PGV: 21.71 N34.07 W118.35Station (BLC) PGA: 14.90 PGV: 10.92 N34.24 W118.67Station (PLS) PGA: 7.41 PGV: 5.42 N33.80 W117.61Station (5412) PGA: 48.57 PGV: 60.62 N34.20 W118.17Station (23957) PGA: 6.48 PGV: 6.62 N34.74 W117.33Station (SMS) PGA: 17.60 PGV: 15.44 N34.01 W118.46Station (TCF) PGA: 17.20 PGV: 15.01 N34.08 W118.60Station (23938) PGA: 16.12 PGV: 13.84 N34.02 W117.87Station (HMT) PGA: 3.27 PGV: 3.11 N33.71 W117.00Station (24943) PGA: 40.62 PGV: 52.84 N34.17 W118.29Station (24850) PGA: 22.17 PGV: 22.17 N34.03 W118.02Station (23940) PGA: 14.59 PGV: 12.30 N34.10 W117.75Station (CSP) PGA: 6.78 PGV: 5.04 N34.30 W117.36Station (SNCC) PGA: 2.62 PGV: 3.55 N33.25 W119.52Station (24853) PGA: 25.45 PGV: 26.41 N34.08 W118.29Station (ABL) PGA: 4.23 PGV: 3.67 N34.85 W119.22Station (ECF) PGA: 8.55 PGV: 6.91 N34.46 W119.09Station (DLA) PGA: 16.42 PGV: 14.75 N33.85 W118.10Station (34108) PGA: 6.98 PGV: 7.00 N35.03 W118.79Station (5241) PGA: 3.25 PGV: 4.34 N33.51 W116.80Station (24864) PGA: 12.03 PGV: 10.52 N34.26 W119.00Station (24694) PGA: 24.97 PGV: 25.62 N34.33 W118.50Station (14821) PGA: 19.86 PGV: 18.91 N33.97 W118.29Station (GRF) PGA: 25.14 PGV: 22.40 N34.12 W118.30Station (981) PGA: 20.04 PGV: 18.42 N34.06 W118.41Station (697) PGA: 15.03 PGV: 12.73 N33.94 W117.88Station (14405) PGA: 12.91 PGV: 10.76 N33.79 W118.36Station (SC3) PGA: 22.51 PGV: 22.68 N34.02 W118.29Station (13918) PGA: 10.08 PGV: 8.46 N33.90 W117.56Station (13326) PGA: 6.61 PGV: 5.02 N33.85 W117.44Station (24812) PGA: 30.25 PGV: 34.88 N34.11 W118.26Station (14989) PGA: 15.58 PGV: 13.28 N33.88 W118.31Station (LCL) PGA: 16.23 PGV: 14.55 N33.84 W118.20Station (707) PGA: 6.65 PGV: 5.05 N33.85 W117.45Station (23774) PGA: 20.36 PGV: 19.57 N34.07 W117.94Station (STG) PGA: 10.57 PGV: 9.32 N33.66 W117.77Station (VVD) PGA: 16.01 PGV: 13.72 N34.44 W118.66Station (23024) PGA: 24.39 PGV: 24.69 N34.15 W118.00Station (12168) PGA: 2.55 PGV: 3.45 N33.32 W116.68Station (24861) PGA: 19.32 PGV: 18.20 N34.26 W118.67Station (24804) PGA: 20.70 PGV: 20.04 N34.22 W118.63Station (BLU) PGA: 10.61 PGV: 7.51 N34.41 W117.73Station (RVR) PGA: 8.75 PGV: 7.49 N33.99 W117.38Station (DHB1) PGA: 19.85 PGV: 18.89 N34.01 W118.39Station (14830) PGA: 16.39 PGV: 14.72 N33.85 W118.11Station (WIN) PGA: 3.67 PGV: 3.41 N33.68 W117.10Station (RMM) PGA: 2.25 PGV: 2.56 N34.64 W116.62Station (24817) PGA: 20.10 PGV: 19.22 N34.06 W118.48Station (14739) PGA: 16.05 PGV: 13.76 N33.93 W118.39Station (23572) PGA: 13.36 PGV: 11.16 N34.23 W117.66Station (23898) PGA: 9.46 PGV: 8.46 N34.13 W117.32Station (24399) PGA: 31.15 PGV: 30.47 N34.22 W118.06Station (14017) PGA: 20.57 PGV: 19.86 N33.99 W118.31Station (MSJ) PGA: 4.88 PGV: 5.49 N33.81 W116.97Station (656) PGA: 15.15 PGV: 12.84 N34.13 W117.76Station (24018) PGA: 13.22 PGV: 10.50 N34.04 W118.71Station (289) PGA: 23.45 PGV: 24.14 N34.03 W118.05Station (13881) PGA: 16.23 PGV: 13.95 N33.93 W117.95Station (LJB) PGA: 9.54 PGV: 6.87 N34.59 W117.85Station (5076) PGA: 5.00 PGV: 4.78 N34.08 W117.05Station (24981) PGA: 31.50 PGV: 39.09 N34.17 W118.38Station (CLM) PGA: 14.12 PGV: 11.86 N34.10 W117.72Station (GR2) PGA: 25.12 PGV: 22.36 N34.12 W118.30Station (IPC) PGA: 18.25 PGV: 16.21 N33.97 W118.34Station (14767) PGA: 17.26 PGV: 15.07 N33.96 W118.38Station (5235) PGA: 7.25 PGV: 5.41 N33.97 W117.45Station (13123) PGA: 9.23 PGV: 7.83 N33.95 W117.45Station (5075) PGA: 4.71 PGV: 4.97 N34.09 W116.92Station (24011) PGA: 26.45 PGV: 28.07 N34.13 W118.35Station (34237) PGA: 8.83 PGV: 8.00 N35.04 W118.38Station (TPR) PGA: 17.70 PGV: 15.57 N34.09 W118.59Station (SUN) PGA: 11.23 PGV: 7.95 N34.21 W117.69Station (PYR) PGA: 10.14 PGV: 7.19 N34.57 W118.74Station (5267) PGA: 7.64 PGV: 6.30 N34.18 W117.30Station (23792) PGA: 8.22 PGV: 7.12 N34.06 W117.29Station (ALP) PGA: 14.69 PGV: 12.96 N34.69 W118.30Station (CPT) PGA: 4.54 PGV: 5.26 N33.30 W117.34Station (5029) PGA: 16.53 PGV: 14.88 N34.62 W118.28Station (14004) PGA: 13.76 PGV: 12.06 N33.75 W118.26Station (1043) PGA: 3.45 PGV: 3.79 N35.08 W119.40Station (5420) PGA: 6.23 PGV: 4.72 N34.81 W118.94Station (JUN) PGA: 11.69 PGV: 8.29 N34.47 W117.88Station (25084) PGA: 5.60 PGV: 5.57 N34.86 W119.21Station (12919) PGA: 4.35 PGV: 4.37 N33.93 W116.97Station (24023) PGA: 48.57 PGV: 60.62 N34.16 W118.15Station (13926) PGA: 7.11 PGV: 7.10 N33.94 W117.25Station (24157) PGA: 19.24 PGV: 17.40 N34.01 W118.36Station (SRN) PGA: 11.97 PGV: 9.96 N33.83 W117.79Station (24860) PGA: 17.24 PGV: 15.68 N34.27 W118.73Station (5286) PGA: 10.57 PGV: 8.84 N33.66 W117.93Station (13888) PGA: 13.48 PGV: 11.81 N33.82 W117.85Station (RAY) PGA: 3.06 PGV: 2.99 N34.04 W116.81Station (24809) PGA: 24.97 PGV: 26.65 N34.10 W118.35Station (24855) PGA: 14.78 PGV: 13.05 N34.41 W118.80Station (CHF) PGA: 18.66 PGV: 14.59 N34.33 W118.03Station (AZU) PGA: 17.02 PGV: 12.90 N34.22 W117.90Station (14874) PGA: 14.23 PGV: 12.51 N33.77 W118.04Station (LKL) PGA: 12.30 PGV: 10.75 N34.62 W117.82Station (24401) PGA: 37.75 PGV: 48.47 N34.12 W118.13Station (WLT) PGA: 19.25 PGV: 18.10 N34.01 W117.95Station (23780) PGA: 9.03 PGV: 8.14 N34.10 W117.29Station (14006) PGA: 13.04 PGV: 11.40 N33.73 W118.00Station (EDW) PGA: 6.89 PGV: 5.19 N34.88 W117.99Station (5080) PGA: 14.17 PGV: 11.34 N34.08 W118.69Station (FLL) PGA: 12.82 PGV: 11.21 N34.40 W118.92Station (23837) PGA: 16.04 PGV: 14.35 N34.06 W117.78Station (HCM) PGA: 18.18 PGV: 16.12 N33.99 W118.38Station (5326) PGA: 8.99 PGV: 8.12 N34.10 W117.28Station (5407) PGA: 41.42 PGV: 53.92 N34.14 W118.13Station (24025) PGA: 25.35 PGV: 26.25 N34.04 W118.13Station (1120) PGA: 3.35 PGV: 3.73 N35.16 W119.34Station (24087) PGA: 37.52 PGV: 51.39 N34.24 W118.44Station (24461) PGA: 29.22 PGV: 32.99 N34.07 W118.15Station (5402) PGA: 22.46 PGV: 22.60 N34.08 W118.39Station (14832) PGA: 16.35 PGV: 14.68 N33.86 W118.03Station (14988) PGA: 17.40 PGV: 15.86 N33.91 W118.31Station (SS2) PGA: 8.32 PGV: 5.99 N34.21 W117.50Station (RIO) PGA: 22.89 PGV: 23.25 N34.10 W117.98Station (24808) PGA: 29.46 PGV: 34.96 N34.17 W118.42Station (CAH) PGA: 2.06 PGV: 2.44 N33.49 W116.72Station (25725) PGA: 9.17 PGV: 8.25 N34.26 W119.23Station (SJQ) PGA: 8.79 PGV: 7.08 N33.62 W117.85Station (24841) PGA: 22.51 PGV: 22.67 N34.00 W118.08Station (24805) PGA: 26.40 PGV: 29.16 N34.23 W118.53Station (24013) PGA: 21.85 PGV: 21.68 N34.19 W118.59Station (24691) PGA: 48.57 PGV: 60.62 N34.15 W118.15Station (25169) PGA: 5.50 PGV: 5.10 N34.02 W119.36Station (BLK) PGA: 4.10 PGV: 4.95 N35.09 W117.22Station (5229) PGA: 7.44 PGV: 7.35 N34.05 W117.25Station (24867) PGA: 28.66 PGV: 33.39 N34.18 W118.45Station (FUL) PGA: 15.38 PGV: 13.66 N33.87 W117.92Station (22791) PGA: 4.92 PGV: 5.52 N34.24 W116.87Station (23899) PGA: 9.26 PGV: 7.86 N34.07 W117.40Station (CKC) PGA: 5.91 PGV: 5.38 N34.14 W117.18Station (14936) PGA: 15.05 PGV: 12.74 N33.83 W118.16Station (24802) PGA: 24.30 PGV: 25.51 N34.16 W118.50Station (SSV) PGA: 8.20 PGV: 5.91 N34.22 W117.49Station (13916) PGA: 5.93 PGV: 4.63 N33.90 W117.32Station (5398) PGA: 40.51 PGV: 56.83 N34.20 W118.35Station (IR2) PGA: 29.02 PGV: 31.00 N34.39 W118.40Station (13878) PGA: 15.22 PGV: 13.50 N33.89 W117.89Station (STO) PGA: 3.89 PGV: 3.54 N34.69 W117.12Station (949) PGA: 26.12 PGV: 28.64 N34.17 W118.47Station (PTD) PGA: 12.32 PGV: 10.25 N34.00 W118.81Station (SC2) PGA: 22.51 PGV: 22.68 N34.02 W118.29Station (13889) PGA: 12.30 PGV: 10.75 N33.75 W117.84Station (24688) PGA: 20.08 PGV: 18.47 N34.07 W118.44Station (DBB) PGA: 3.71 PGV: 3.36 N33.73 W117.10Station (LAF) PGA: 15.02 PGV: 12.72 N33.87 W118.33Station (14537) PGA: 17.57 PGV: 15.42 N33.95 W118.33Station (24012) PGA: 29.06 PGV: 34.17 N34.15 W118.37Station (CFL) PGA: 18.62 PGV: 14.55 N34.33 W118.02Station (CHN) PGA: 13.40 PGV: 11.73 N34.00 W117.68Station (XTL) PGA: 14.82 PGV: 10.85 N34.30 W117.86Station (14368) PGA: 19.26 PGV: 18.13 N33.92 W118.17Station (FAL) PGA: 13.27 PGV: 9.53 N34.31 W117.81Station (141) PGA: 25.11 PGV: 22.36 N34.12 W118.30Station (LLS) PGA: 11.98 PGV: 10.48 N33.68 W117.94Station (24279) PGA: 22.52 PGV: 22.69 N34.39 W118.53Station (13929) PGA: 5.62 PGV: 6.01 N33.65 W117.20Station (BCL) PGA: 5.70 PGV: 5.24 N34.41 W119.36Station (JNH) PGA: 16.16 PGV: 13.87 N34.45 W117.96Station (655) PGA: 26.75 PGV: 28.59 N34.31 W118.50Station (SBPX) PGA: 5.82 PGV: 4.49 N34.23 W117.23Station (24274) PGA: 11.75 PGV: 10.29 N34.83 W118.27Station (5043) PGA: 3.22 PGV: 4.31 N33.68 W116.68Station (LUG) PGA: 8.90 PGV: 7.60 N34.37 W117.37Station (PVR) PGA: 12.14 PGV: 10.10 N33.75 W118.37Station (24986) PGA: 29.36 PGV: 34.77 N34.26 W118.50Station (24400) PGA: 24.98 PGV: 25.63 N34.04 W118.18Station (SBI) PGA: 4.70 PGV: 4.59 N33.48 W119.03Station (24967) PGA: 16.00 PGV: 14.30 N34.60 W118.18Station (OAK) PGA: 14.46 PGV: 12.17 N34.36 W118.78Station (5161) PGA: 6.72 PGV: 6.36 N34.14 W117.21Station (23941) PGA: 23.50 PGV: 23.30 N34.02 W118.15Station (24980) PGA: 24.10 PGV: 24.24 N34.06 W118.27Station (SLG) PGA: 9.84 PGV: 8.28 N34.11 W119.06Station (13882) PGA: 13.53 PGV: 11.31 N33.93 W117.80Station (24521) PGA: 15.89 PGV: 14.18 N34.58 W118.14Station (TM2) PGA: 3.29 PGV: 4.02 N35.09 W119.54Station (ALH) PGA: 22.57 PGV: 22.77 N34.02 W118.28Station (1042) PGA: 3.48 PGV: 3.81 N35.04 W119.43Station (13795) PGA: 6.35 PGV: 6.09 N33.47 W117.67Station (CIW) PGA: 5.21 PGV: 4.23 N33.47 W118.55Station (23540) PGA: 8.63 PGV: 7.40 N34.07 W117.33Station (OAT) PGA: 19.35 PGV: 17.54 N34.34 W118.61Station (DH1) PGA: 19.85 PGV: 18.89 N34.01 W118.39Station (5410) PGA: 48.57 PGV: 60.62 N34.20 W118.17Station (SBA) PGA: 5.02 PGV: 4.80 N34.01 W119.44Station (24469) PGA: 15.39 PGV: 13.67 N34.65 W118.48Station (24526) PGA: 13.82 PGV: 12.12 N34.69 W118.16Station (14165) PGA: 5.99 PGV: 5.43 N33.40 W118.41Station (LEV) PGA: 16.64 PGV: 14.99 N34.61 W118.29Station Epicenter: N34.20 W118.11 M=6.9Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (204 kB) || PS (470 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (165 kB) || PS (2 Mb)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (163 kB) || PS (2 Mb)Peak Ground Velocity Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (165 kB) || PS (2 Mb)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (162 kB) || PS (2 Mb)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (163 kB) || PS (2 Mb)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (290 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image
USGS | Caltech | CGS US Geological Survey, Pasadena Caltech Seismo Lab California Geological Survey