Shakemap scsimi-santa_rosa_m6.9_se

Instrumental Intensity

Station (5030) PGA: 9.90 PGV: 8.46 N34.52 W117.99Station (UPL) PGA: 5.85 PGV: 5.52 N34.15 W117.70Station (BCH) PGA: 2.51 PGV: 2.57 N35.19 W120.09Station (14824) PGA: 9.95 PGV: 8.04 N33.87 W118.29Station (USB) PGA: 9.06 PGV: 7.41 N34.41 W119.84Station (ADL) PGA: 4.45 PGV: 4.99 N34.56 W117.42Station (5284) PGA: 15.10 PGV: 12.84 N34.04 W118.44Station (IRC) PGA: 15.32 PGV: 11.93 N34.39 W118.40Station (14027) PGA: 8.66 PGV: 7.14 N33.93 W118.06Station (LOK) PGA: 13.04 PGV: 10.96 N34.72 W119.09Station (LCG) PGA: 12.55 PGV: 10.04 N34.00 W118.38Station (CRG) PGA: 4.05 PGV: 4.36 N35.24 W119.72Station (24269) PGA: 7.20 PGV: 6.89 N34.96 W118.16Station (5408) PGA: 11.93 PGV: 9.54 N34.21 W118.19Station (14937) PGA: 8.13 PGV: 6.78 N33.91 W118.01Station (24984) PGA: 13.21 PGV: 11.10 N34.02 W118.33Station (634) PGA: 9.52 PGV: 8.18 N33.92 W118.07Station (FOX) PGA: 10.82 PGV: 9.15 N34.74 W118.23Station (SAN) PGA: 5.85 PGV: 5.94 N33.70 W117.89Station (24014) PGA: 15.14 PGV: 12.32 N34.05 W118.52Station (13721) PGA: 4.85 PGV: 4.87 N33.64 W117.84Station (ARV) PGA: 5.92 PGV: 5.17 N35.13 W118.83Station (RSB) PGA: 3.50 PGV: 4.01 N33.97 W117.33Station (13122) PGA: 5.63 PGV: 5.79 N33.87 W117.71Station (23958) PGA: 6.04 PGV: 6.07 N34.44 W117.65Station (14820) PGA: 12.04 PGV: 9.62 N33.99 W118.34Station (23542) PGA: 3.47 PGV: 3.99 N34.06 W117.29Station (VRD) PGA: 10.80 PGV: 7.34 N34.21 W118.28Station (DTP) PGA: 2.81 PGV: 2.80 N35.27 W117.85Station (24816) PGA: 12.14 PGV: 9.70 N34.05 W118.29Station (5335) PGA: 4.05 PGV: 4.37 N34.16 W117.40Station (5415) PGA: 11.72 PGV: 9.37 N34.20 W118.17Station (GRH) PGA: 23.61 PGV: 22.50 N34.31 W118.56Station (5269) PGA: 3.91 PGV: 4.63 N34.09 W117.31Station (PDU) PGA: 5.40 PGV: 5.23 N34.12 W117.64Station (LOM) PGA: 9.09 PGV: 7.43 N33.80 W118.28Station (DHB) PGA: 13.86 PGV: 11.68 N34.01 W118.39Station (14846) PGA: 9.23 PGV: 7.53 N33.81 W118.28Station (5404) PGA: 20.79 PGV: 18.60 N34.16 W118.64Station (5032) PGA: 6.17 PGV: 5.34 N34.40 W117.81Station (SPH) PGA: 8.86 PGV: 7.27 N33.75 W118.33Station (982) PGA: 13.99 PGV: 11.26 N34.06 W118.41Station (23788) PGA: 3.74 PGV: 4.17 N34.07 W117.35Station (13894) PGA: 6.52 PGV: 6.40 N33.79 W117.92Station (24819) PGA: 15.56 PGV: 13.29 N34.06 W118.45Station (CIA) PGA: 4.72 PGV: 4.43 N33.40 W118.42Station (129) PGA: 3.66 PGV: 4.46 N34.05 W117.26Station (5428) PGA: 26.41 PGV: 27.94 N34.25 W118.60Station (25758) PGA: 7.04 PGV: 6.77 N34.93 W119.60Station (13893) PGA: 6.31 PGV: 6.25 N33.78 W117.89Station (24047) PGA: 13.81 PGV: 11.11 N34.49 W118.33Station (14037) PGA: 9.45 PGV: 7.68 N33.80 W118.34Station (14787) PGA: 11.03 PGV: 9.32 N33.92 W118.24Station (24764) PGA: 18.68 PGV: 16.04 N34.16 W118.53Station (24815) PGA: 17.02 PGV: 14.80 N34.20 W118.40Station (ELS) PGA: 2.45 PGV: 2.59 N33.65 W117.43Station (24283) PGA: 49.70 PGV: 64.81 N34.29 W118.88Station (MIS) PGA: 8.79 PGV: 7.23 N33.74 W118.33Station (WSS) PGA: 21.90 PGV: 20.08 N34.17 W118.65Station (25747) PGA: 24.96 PGV: 25.52 N34.28 W119.25Station (24976) PGA: 12.79 PGV: 10.74 N34.04 W118.28Station (5401) PGA: 27.43 PGV: 29.73 N34.40 W118.92Station (24866) PGA: 21.34 PGV: 20.08 N34.19 W118.55Station (BMT) PGA: 5.01 PGV: 4.03 N35.14 W118.60Station (HLL) PGA: 15.90 PGV: 13.63 N34.18 W118.36Station (24307) PGA: 11.52 PGV: 9.21 N34.60 W118.24Station (LAN) PGA: 9.37 PGV: 8.07 N34.73 W118.05Station (13883) PGA: 6.47 PGV: 6.36 N33.85 W117.86Station (23836) PGA: 7.42 PGV: 7.05 N34.11 W117.85Station (24775) PGA: 8.13 PGV: 5.72 N34.87 W118.88Station (23574) PGA: 4.33 PGV: 3.58 N34.37 W117.66Station (24803) PGA: 23.31 PGV: 22.93 N34.19 W118.62Station (23912) PGA: 4.19 PGV: 4.45 N34.10 W117.43Station (OGC) PGA: 6.07 PGV: 6.09 N33.79 W117.84Station (24978) PGA: 15.16 PGV: 12.89 N34.04 W118.44Station (24709) PGA: 12.77 PGV: 10.72 N34.02 W118.29Station (14827) PGA: 10.01 PGV: 8.54 N33.92 W118.13Station (24858) PGA: 24.94 PGV: 25.48 N34.14 W118.88Station (13921) PGA: 4.25 PGV: 4.49 N33.98 W117.49Station (RUS) PGA: 10.55 PGV: 8.95 N34.05 W118.08Station (14825) PGA: 11.32 PGV: 9.54 N33.98 W118.21Station (14035) PGA: 13.63 PGV: 11.47 N33.99 W118.40Station (LHU) PGA: 9.97 PGV: 6.79 N34.67 W118.41Station (13884) PGA: 6.37 PGV: 6.30 N33.77 W117.92Station (637) PGA: 20.18 PGV: 18.54 N34.25 W118.48Station (COO) PGA: 10.57 PGV: 8.96 N33.90 W118.22Station (USC) PGA: 12.70 PGV: 10.66 N34.02 W118.29Station (5031) PGA: 7.93 PGV: 6.65 N34.44 W117.85Station (PASA) PGA: 8.86 PGV: 6.08 N34.15 W118.17Station (SNS) PGA: 2.69 PGV: 3.17 N33.43 W117.55Station (SMV) PGA: 43.33 PGV: 58.71 N34.27 W118.74Station (23939) PGA: 6.06 PGV: 5.66 N34.12 W117.74Station (PEM) PGA: 6.01 PGV: 4.42 N34.17 W117.87Station (TAB) PGA: 4.43 PGV: 3.64 N34.38 W117.68Station (OLI) PGA: 6.78 PGV: 6.16 N33.95 W117.92Station (24727) PGA: 12.01 PGV: 10.09 N34.03 W118.22Station (FPC) PGA: 2.71 PGV: 2.73 N35.08 W117.58Station (24800) PGA: 19.91 PGV: 18.19 N34.27 W118.46Station (23583) PGA: 3.69 PGV: 4.13 N34.41 W117.31Station (DEC) PGA: 13.88 PGV: 10.63 N34.25 W118.33Station (24277) PGA: 22.55 PGV: 20.09 N34.46 W118.65Station (14840) PGA: 9.11 PGV: 7.89 N33.95 W118.00Station (24987) PGA: 12.27 PGV: 10.31 N34.01 W118.26Station (5399) PGA: 11.97 PGV: 9.57 N33.94 W118.41Station (24475) PGA: 10.71 PGV: 9.07 N34.74 W118.21Station (24523) PGA: 10.95 PGV: 7.45 N34.65 W118.48Station (LEO) PGA: 12.91 PGV: 10.84 N34.63 W118.31Station (24983) PGA: 14.46 PGV: 12.23 N34.05 W118.38Station (MLS) PGA: 5.15 PGV: 5.47 N34.00 W117.56Station (SDD) PGA: 3.73 PGV: 4.16 N33.55 W117.66Station (TA2) PGA: 4.43 PGV: 3.64 N34.38 W117.68Station (PAS) PGA: 8.86 PGV: 6.08 N34.15 W118.17Station (24947) PGA: 15.44 PGV: 13.17 N34.18 W118.34Station (VTR) PGA: 10.55 PGV: 8.47 N34.40 W119.72Station (25854) PGA: 18.65 PGV: 15.99 N34.45 W119.23Station (24813) PGA: 12.79 PGV: 10.74 N34.10 W118.23Station (24576) PGA: 12.03 PGV: 10.11 N34.58 W118.20Station (14404) PGA: 8.33 PGV: 6.50 N33.75 W118.40Station (RPV) PGA: 8.33 PGV: 6.50 N33.74 W118.40Station (RSS) PGA: 3.50 PGV: 4.01 N33.97 W117.33Station (EL2) PGA: 5.86 PGV: 5.95 N34.53 W117.64Station (25147) PGA: 25.50 PGV: 26.40 N34.11 W119.12Station (5246) PGA: 4.88 PGV: 4.89 N33.62 W117.88Station (14934) PGA: 10.91 PGV: 8.74 N33.94 W118.30Station (638) PGA: 14.79 PGV: 11.99 N34.06 W118.46Station (LRR) PGA: 10.26 PGV: 8.73 N34.53 W118.03Station (23210) PGA: 6.82 PGV: 4.87 N34.42 W117.96Station (WSP) PGA: 15.18 PGV: 11.80 N34.60 W118.58Station (24586) PGA: 11.52 PGV: 9.70 N34.85 W118.54Station (24039) PGA: 12.52 PGV: 10.51 N34.00 W118.29Station (5281) PGA: 4.99 PGV: 4.97 N33.66 W117.86Station (14036) PGA: 10.54 PGV: 8.47 N33.87 W118.37Station (KYP) PGA: 19.89 PGV: 16.75 N34.10 W118.88Station (14007) PGA: 6.16 PGV: 5.73 N33.72 W118.03Station (CRN) PGA: 4.39 PGV: 4.58 N33.88 W117.56Station (14003) PGA: 8.46 PGV: 7.01 N33.73 W118.29Station (24975) PGA: 11.84 PGV: 9.47 N34.05 W118.27Station (24703) PGA: 14.13 PGV: 11.92 N34.04 W118.38Station (DVL) PGA: 2.82 PGV: 2.74 N34.20 W117.33Station (CHU) PGA: 10.79 PGV: 8.65 N34.81 W119.01Station (SPF) PGA: 15.79 PGV: 12.37 N34.06 W118.65Station (TCC) PGA: 8.70 PGV: 7.17 N33.99 W118.01Station (25392) PGA: 9.02 PGV: 7.39 N34.41 W119.85Station (23672) PGA: 3.71 PGV: 4.14 N34.18 W117.32Station (AGO) PGA: 23.34 PGV: 22.96 N34.15 W118.77Station (24810) PGA: 14.18 PGV: 11.97 N34.10 W118.32Station (24763) PGA: 18.11 PGV: 15.38 N34.33 W118.44Station (14786) PGA: 8.88 PGV: 7.96 N33.75 W118.28Station (24607) PGA: 15.67 PGV: 12.25 N34.57 W118.56Station (14834) PGA: 11.85 PGV: 9.96 N33.92 W118.33Station (24814) PGA: 11.89 PGV: 9.50 N34.14 W118.21Station (24306) PGA: 11.53 PGV: 9.22 N34.59 W118.24Station (5275) PGA: 2.60 PGV: 2.67 N33.92 W117.32Station (5427) PGA: 20.67 PGV: 19.18 N34.17 W118.55Station (5371) PGA: 3.93 PGV: 4.29 N34.20 W117.36Station (24644) PGA: 10.27 PGV: 6.98 N34.74 W118.72Station (24270) PGA: 9.61 PGV: 6.55 N34.70 W118.43Station (24305) PGA: 11.53 PGV: 9.22 N34.59 W118.24Station (PVP) PGA: 9.70 PGV: 7.86 N33.79 W118.40Station (FMA) PGA: 8.32 PGV: 6.91 N33.72 W118.28Station (NHL) PGA: 23.58 PGV: 21.50 N34.39 W118.60Station (CAL) PGA: 5.27 PGV: 5.54 N35.10 W117.95Station (24859) PGA: 24.64 PGV: 24.05 N34.18 W118.76Station (25164) PGA: 10.63 PGV: 8.08 N34.68 W119.35Station (35110) PGA: 3.39 PGV: 3.61 N35.26 W119.81Station (34487) PGA: 6.80 PGV: 6.60 N35.12 W118.45Station (14196) PGA: 10.30 PGV: 8.30 N33.91 W118.28Station (25090) PGA: 14.89 PGV: 11.53 N34.51 W119.27Station (23584) PGA: 6.28 PGV: 4.57 N34.46 W117.91Station (BAL) PGA: 47.12 PGV: 52.17 N34.31 W118.97Station (14826) PGA: 12.05 PGV: 10.13 N34.00 W118.25Station (BBA) PGA: 15.98 PGV: 13.71 N34.20 W118.35Station (14038) PGA: 9.83 PGV: 7.95 N33.81 W118.37Station (23793) PGA: 3.79 PGV: 4.55 N34.06 W117.29Station (5296) PGA: 10.73 PGV: 8.61 N34.14 W118.13Station (25052) PGA: 7.27 PGV: 6.95 N34.94 W119.52Station (MOP) PGA: 49.70 PGV: 64.81 N34.28 W118.90Station (24965) PGA: 10.08 PGV: 8.59 N34.57 W118.03Station (THC) PGA: 7.80 PGV: 5.52 N34.91 W118.66Station (24103) PGA: 18.63 PGV: 15.98 N34.16 W118.53Station (BCC) PGA: 2.85 PGV: 3.52 N33.58 W117.26Station (287) PGA: 5.69 PGV: 5.42 N34.16 W117.67Station (23842) PGA: 8.85 PGV: 7.70 N34.00 W117.93Station (23843) PGA: 9.17 PGV: 7.93 N34.04 W117.95Station (24309) PGA: 11.46 PGV: 9.16 N34.60 W118.24Station (14829) PGA: 9.62 PGV: 8.25 N33.88 W118.12Station (24278) PGA: 18.03 PGV: 15.30 N34.56 W118.64Station (CPP) PGA: 6.96 PGV: 6.72 N34.06 W117.81Station (24040) PGA: 10.94 PGV: 8.77 N34.03 W118.21Station (PLE) PGA: 8.47 PGV: 7.01 N34.97 W119.07Station (BRT) PGA: 9.23 PGV: 7.97 N34.61 W117.96Station (SAI) PGA: 12.82 PGV: 9.75 N34.01 W119.44Station (QUG) PGA: 19.38 PGV: 16.86 N34.40 W118.50Station (13875) PGA: 5.95 PGV: 6.01 N33.78 W117.83Station (5287) PGA: 5.14 PGV: 5.06 N33.68 W117.87Station (RIN) PGA: 18.29 PGV: 14.92 N34.28 W118.48Station (SSR) PGA: 20.90 PGV: 18.75 N34.41 W119.20Station (24402) PGA: 10.53 PGV: 8.46 N34.18 W118.10Station (5282) PGA: 4.17 PGV: 3.49 N34.36 W117.63Station (25282) PGA: 43.11 PGV: 58.41 N34.21 W119.08Station (24982) PGA: 12.70 PGV: 10.16 N34.10 W118.29Station (RRS) PGA: 2.69 PGV: 2.73 N33.88 W117.37Station (SIO) PGA: 32.75 PGV: 37.88 N34.29 W119.16Station (5245) PGA: 3.84 PGV: 4.58 N34.11 W117.29Station (5082) PGA: 14.43 PGV: 11.66 N34.05 W118.45Station (5403) PGA: 18.79 PGV: 16.16 N34.40 W119.30Station (SAD) PGA: 17.85 PGV: 15.09 N34.08 W118.67Station (24907) PGA: 13.61 PGV: 9.41 N34.34 W118.40Station (34095) PGA: 6.10 PGV: 6.11 N35.23 W118.56Station (OKV) PGA: 18.79 PGV: 16.16 N34.40 W119.30Station (25749) PGA: 10.12 PGV: 8.16 N34.45 W119.73Station (14159) PGA: 8.47 PGV: 7.01 N33.72 W118.31Station (LFP) PGA: 20.99 PGV: 19.60 N34.30 W118.49Station (HYS) PGA: 4.56 PGV: 5.07 N34.87 W117.57Station (24839) PGA: 11.75 PGV: 9.39 N34.06 W118.25Station (DH2) PGA: 13.86 PGV: 11.68 N34.01 W118.39Station (710) PGA: 9.09 PGV: 7.43 N33.77 W118.32Station (24016) PGA: 12.73 PGV: 10.18 N34.14 W118.26Station (13885) PGA: 6.53 PGV: 6.41 N33.76 W117.96Station (24752) PGA: 13.42 PGV: 10.77 N34.14 W118.30Station (STC) PGA: 27.71 PGV: 27.63 N34.30 W119.19Station (34030) PGA: 5.13 PGV: 4.10 N35.12 W118.61Station (14985) PGA: 14.28 PGV: 12.06 N33.99 W118.46Station (5330) PGA: 3.77 PGV: 4.18 N34.10 W117.35Station (24722) PGA: 17.89 PGV: 15.77 N34.15 W118.46Station (14403) PGA: 10.41 PGV: 8.38 N33.93 W118.26Station (MWC) PGA: 7.76 PGV: 5.42 N34.22 W118.05Station (24030) PGA: 10.54 PGV: 8.47 N34.10 W118.13Station (24946) PGA: 12.41 PGV: 9.92 N34.17 W118.23Station (25862) PGA: 31.18 PGV: 36.81 N34.24 W119.18Station (262) PGA: 10.93 PGV: 9.23 N34.58 W118.11Station (BRH) PGA: 15.04 PGV: 12.22 N34.39 W119.45Station (TOV) PGA: 22.71 PGV: 20.31 N34.16 W118.82Station (FMP) PGA: 8.31 PGV: 6.90 N33.71 W118.29Station (24389) PGA: 14.14 PGV: 11.39 N34.06 W118.42Station (LGU) PGA: 23.70 PGV: 22.63 N34.11 W119.07Station (5108) PGA: 25.73 PGV: 22.19 N34.23 W118.71Station (SLC) PGA: 9.24 PGV: 7.11 N34.50 W119.71Station (5416) PGA: 11.71 PGV: 9.36 N34.20 W118.17Station (DLT) PGA: 5.18 PGV: 4.05 N34.17 W117.81Station (LGC) PGA: 3.94 PGV: 3.95 N33.61 W117.76Station (14822) PGA: 11.72 PGV: 9.37 N33.95 W118.38Station (5337) PGA: 3.89 PGV: 4.62 N34.14 W117.29Station (24396) PGA: 16.63 PGV: 13.79 N34.01 W118.80Station (24714) PGA: 18.05 PGV: 15.95 N34.29 W118.41Station (13610) PGA: 5.13 PGV: 5.06 N33.62 W117.93Station (TPO) PGA: 6.58 PGV: 4.82 N34.88 W118.23Station (13892) PGA: 5.79 PGV: 5.90 N33.70 W117.88Station (SMM) PGA: 3.38 PGV: 4.26 N35.31 W120.00Station (24970) PGA: 13.33 PGV: 10.69 N34.01 W118.44Station (HOL) PGA: 5.80 PGV: 4.30 N34.46 W117.85Station (13913) PGA: 4.14 PGV: 4.42 N33.92 W117.49Station (24020) PGA: 11.47 PGV: 9.17 N34.08 W118.22Station (25969) PGA: 34.11 PGV: 42.64 N34.22 W119.15Station (5424) PGA: 20.13 PGV: 18.48 N34.19 W118.51Station (25423) PGA: 9.92 PGV: 8.02 N34.44 W119.76Station (SYL) PGA: 15.02 PGV: 10.58 N34.35 W118.45Station (34093) PGA: 6.41 PGV: 6.32 N35.07 W118.17Station (CAB) PGA: 21.99 PGV: 20.98 N34.16 W118.64Station (5164) PGA: 6.89 PGV: 6.66 N34.11 W117.78Station (SCZ) PGA: 10.80 PGV: 8.66 N34.00 W119.64Station (24271) PGA: 13.77 PGV: 11.60 N34.67 W118.43Station (23525) PGA: 6.51 PGV: 6.40 N34.06 W117.75Station (108) PGA: 6.13 PGV: 5.71 N33.92 W117.84Station (HOD) PGA: 2.23 PGV: 2.46 N34.84 W117.25Station (WTT) PGA: 11.51 PGV: 9.69 N33.95 W118.26Station (24611) PGA: 11.68 PGV: 9.34 N34.06 W118.25Station (PDE) PGA: 20.78 PGV: 17.82 N34.44 W118.58Station (33083) PGA: 4.45 PGV: 5.00 N35.00 W117.65Station (14578) PGA: 6.68 PGV: 6.08 N33.76 W118.08Station (24811) PGA: 12.80 PGV: 10.24 N34.08 W118.31Station (13197) PGA: 5.65 PGV: 5.39 N33.66 W118.00Station (CLT) PGA: 3.61 PGV: 4.08 N34.09 W117.32Station (23895) PGA: 5.52 PGV: 5.31 N34.08 W117.67Station (24765) PGA: 18.16 PGV: 16.08 N34.22 W118.43Station (GAV) PGA: 3.42 PGV: 3.14 N34.02 W117.50Station (ESG) PGA: 11.62 PGV: 9.29 N33.92 W118.42Station (24605) PGA: 11.10 PGV: 8.89 N34.06 W118.20Station (24303) PGA: 14.38 PGV: 12.15 N34.09 W118.34Station (5288) PGA: 6.51 PGV: 6.39 N33.70 W118.02Station (969) PGA: 5.30 PGV: 5.56 N33.89 W117.64Station (13873) PGA: 7.10 PGV: 6.82 N33.93 W117.90Station (SAT) PGA: 5.90 PGV: 5.97 N33.71 W117.89Station (23908) PGA: 5.16 PGV: 4.04 N34.17 W117.81Station (THR) PGA: 4.54 PGV: 3.77 N34.55 W117.72Station (JFP) PGA: 21.64 PGV: 20.50 N34.31 W118.50Station (24015) PGA: 15.71 PGV: 13.44 N34.20 W118.34Station (LTR) PGA: 9.86 PGV: 8.43 N34.52 W117.99Station (5429) PGA: 10.02 PGV: 8.09 N33.91 W118.25Station (14041) PGA: 9.68 PGV: 7.84 N33.99 W118.12Station (24592) PGA: 10.70 PGV: 8.59 N34.05 W118.17Station (NOT) PGA: 23.09 PGV: 22.58 N34.23 W118.56Station (24801) PGA: 16.61 PGV: 14.37 N34.15 W118.41Station (24833) PGA: 12.64 PGV: 10.11 N34.06 W118.31Station (24806) PGA: 23.35 PGV: 22.99 N34.22 W118.57Station (TEJ) PGA: 4.37 PGV: 3.67 N35.23 W118.69Station (24088) PGA: 15.00 PGV: 11.63 N34.30 W118.38Station (5373) PGA: 3.85 PGV: 4.59 N34.12 W117.29Station (709) PGA: 10.01 PGV: 8.08 N34.05 W118.11Station (24272) PGA: 12.70 PGV: 8.71 N34.61 W118.56Station (24055) PGA: 12.41 PGV: 10.42 N34.60 W118.24Station (24538) PGA: 14.00 PGV: 11.27 N34.01 W118.49Station (35109) PGA: 4.58 PGV: 4.35 N35.11 W119.64Station (24706) PGA: 11.36 PGV: 9.57 N34.55 W118.13Station (5406) PGA: 22.12 PGV: 21.17 N34.24 W118.53Station (GFP) PGA: 13.57 PGV: 10.89 N34.13 W118.32Station (WS2) PGA: 15.25 PGV: 11.86 N34.59 W118.58Station (QAL) PGA: 10.15 PGV: 6.91 N34.75 W118.72Station (BVH) PGA: 15.07 PGV: 12.81 N34.08 W118.40Station (13876) PGA: 5.12 PGV: 5.53 N33.60 W117.91Station (24308) PGA: 11.49 PGV: 9.19 N34.60 W118.24Station (24945) PGA: 12.77 PGV: 10.21 N34.16 W118.25Station (23595) PGA: 6.80 PGV: 4.86 N34.49 W117.98Station (25091) PGA: 9.79 PGV: 8.38 N34.42 W119.85Station (24977) PGA: 12.47 PGV: 10.47 N34.04 W118.25Station (25340) PGA: 22.54 PGV: 21.78 N34.28 W119.29Station (5329) PGA: 3.73 PGV: 4.51 N34.07 W117.28Station (24818) PGA: 12.80 PGV: 10.24 N34.04 W118.35Station (KIK) PGA: 10.48 PGV: 8.43 N34.15 W118.10Station (BRE) PGA: 7.00 PGV: 6.74 N33.81 W117.98Station (23585) PGA: 6.32 PGV: 6.26 N34.59 W117.73Station (24863) PGA: 45.38 PGV: 61.16 N34.22 W118.99Station (DBM) PGA: 8.26 PGV: 6.87 N34.98 W118.36Station (LGB) PGA: 10.71 PGV: 9.07 N33.98 W118.15Station (757) PGA: 14.76 PGV: 11.41 N34.10 W118.48Station (951) PGA: 6.56 PGV: 6.00 N33.89 W117.93Station (24033) PGA: 10.11 PGV: 8.16 N34.08 W118.10Station (5265) PGA: 4.16 PGV: 4.44 N34.23 W117.41Station (OSI) PGA: 16.46 PGV: 13.62 N34.61 W118.72Station (24856) PGA: 27.32 PGV: 27.01 N34.19 W118.88Station (14823) PGA: 11.36 PGV: 9.57 N33.94 W118.25Station (MIK) PGA: 10.72 PGV: 8.61 N34.14 W118.13Station (LNA) PGA: 7.26 PGV: 6.93 N33.79 W118.05Station (BTP) PGA: 11.14 PGV: 7.57 N34.68 W118.57Station (5423) PGA: 18.33 PGV: 15.64 N34.31 W118.45Station (13879) PGA: 7.17 PGV: 6.87 N33.87 W117.96Station (VET) PGA: 7.58 PGV: 5.31 N34.30 W118.03Station (24042) PGA: 10.20 PGV: 8.22 N34.15 W118.08Station (5414) PGA: 11.63 PGV: 9.30 N34.20 W118.17Station (5327) PGA: 3.89 PGV: 4.61 N34.16 W117.29Station (TJR) PGA: 9.27 PGV: 8.00 N35.03 W118.74Station (BOO) PGA: 6.38 PGV: 6.30 N34.88 W117.91Station (PDR) PGA: 12.54 PGV: 10.02 N33.96 W118.44Station (SCY) PGA: 14.56 PGV: 11.23 N34.11 W118.46Station (23773) PGA: 9.63 PGV: 8.26 N34.07 W117.98Station (24276) PGA: 31.15 PGV: 35.01 N34.39 W118.80Station (5036) PGA: 3.19 PGV: 2.95 N34.19 W117.43Station (5233) PGA: 11.79 PGV: 9.42 N34.05 W118.26Station (SJU) PGA: 3.90 PGV: 4.62 N33.49 W117.68Station (13877) PGA: 5.05 PGV: 5.49 N33.60 W117.89Station (25148) PGA: 23.75 PGV: 22.70 N34.11 W119.06Station (24979) PGA: 13.40 PGV: 10.75 N34.03 W118.41Station (23497) PGA: 5.44 PGV: 5.66 N34.10 W117.57Station (LT2) PGA: 9.87 PGV: 8.43 N34.52 W117.99Station (34107) PGA: 6.98 PGV: 6.73 N35.13 W118.86Station (24838) PGA: 12.62 PGV: 10.60 N34.04 W118.26Station (SES) PGA: 20.97 PGV: 18.84 N34.44 W119.14Station (23896) PGA: 5.69 PGV: 5.83 N34.08 W117.62Station (STS) PGA: 8.79 PGV: 7.90 N33.79 W118.20Station (24082) PGA: 14.15 PGV: 11.95 N34.72 W118.58Station (13922) PGA: 2.19 PGV: 2.38 N33.67 W117.33Station (24909) PGA: 14.73 PGV: 12.48 N34.03 W118.43Station (5257) PGA: 4.33 PGV: 4.19 N33.62 W117.84Station (SC1) PGA: 12.70 PGV: 10.66 N34.02 W118.29Station (24010) PGA: 12.68 PGV: 10.14 N34.21 W118.23Station (SBB) PGA: 6.70 PGV: 6.53 N34.69 W117.83Station (SWM) PGA: 10.49 PGV: 7.13 N34.72 W118.58Station (23328) PGA: 6.48 PGV: 5.95 N34.09 W117.81Station (24738) PGA: 49.70 PGV: 64.81 N34.29 W118.86Station (CRS) PGA: 2.60 PGV: 2.62 N34.24 W117.26Station (14828) PGA: 9.92 PGV: 8.47 N33.94 W118.10Station (MNT) PGA: 15.76 PGV: 12.34 N34.46 W118.44Station (VPD) PGA: 5.73 PGV: 5.86 N33.82 W117.76Station (CALB) PGA: 19.83 PGV: 17.40 N34.14 W118.63Station (13160) PGA: 5.06 PGV: 5.01 N33.63 W117.90Station (ARB) PGA: 5.42 PGV: 5.65 N34.00 W117.61Station (13886) PGA: 6.80 PGV: 6.60 N33.79 W117.97Station (TWL) PGA: 22.60 PGV: 18.34 N34.28 W118.60Station (24692) PGA: 11.22 PGV: 8.98 N34.15 W118.16Station (VCS) PGA: 11.52 PGV: 9.70 N34.48 W118.12Station (25281) PGA: 24.77 PGV: 25.21 N34.15 W119.21Station (25029) PGA: 12.51 PGV: 10.50 N34.75 W119.13Station (SMF) PGA: 13.73 PGV: 11.03 N34.02 W118.45Station (13880) PGA: 6.66 PGV: 6.07 N33.91 W117.93Station (GVR) PGA: 10.10 PGV: 8.15 N34.05 W118.12Station (24009) PGA: 14.20 PGV: 11.45 N34.26 W118.30Station (13890) PGA: 6.10 PGV: 6.11 N33.74 W117.89Station (13849) PGA: 6.22 PGV: 6.19 N33.85 W117.82Station (STT) PGA: 12.10 PGV: 10.16 N34.79 W118.46Station (24807) PGA: 21.67 PGV: 20.54 N34.17 W118.60Station (5422) PGA: 18.18 PGV: 16.09 N34.19 W118.45Station (5239) PGA: 9.52 PGV: 8.18 N33.92 W118.07Station (LTP) PGA: 10.08 PGV: 8.59 N33.88 W118.18Station (24021) PGA: 9.37 PGV: 6.40 N34.17 W118.20Station (COQ) PGA: 3.16 PGV: 2.99 N33.86 W117.51Station (24612) PGA: 12.79 PGV: 10.74 N34.04 W118.27Station (5339) PGA: 3.82 PGV: 4.57 N34.09 W117.29Station (LLN) PGA: 6.86 PGV: 6.21 N34.49 W117.85Station (36014) PGA: 3.36 PGV: 4.25 N35.30 W120.02Station (PKM) PGA: 5.28 PGV: 4.77 N34.90 W119.82Station (23732) PGA: 3.75 PGV: 4.17 N34.19 W117.33Station (24944) PGA: 13.15 PGV: 10.53 N34.23 W118.25Station (5405) PGA: 14.53 PGV: 11.75 N34.07 W118.44Station (14844) PGA: 10.63 PGV: 9.01 N33.97 W118.15Station (5129) PGA: 11.02 PGV: 9.31 N34.00 W118.16Station (24857) PGA: 30.40 PGV: 35.30 N34.19 W118.93Station (RYS) PGA: 11.30 PGV: 8.57 N34.64 W119.35Station (FTC) PGA: 8.01 PGV: 5.65 N34.87 W118.90Station (698) PGA: 5.97 PGV: 5.61 N33.91 W117.82Station (24852) PGA: 12.73 PGV: 10.69 N34.02 W118.28Station (24029) PGA: 10.22 PGV: 8.24 N34.10 W118.10Station (SBC) PGA: 11.31 PGV: 9.53 N34.44 W119.71Station (24022) PGA: 10.91 PGV: 8.75 N34.16 W118.13Station (14831) PGA: 9.28 PGV: 7.57 N33.79 W118.32Station (GSA) PGA: 10.75 PGV: 8.63 N34.14 W118.13Station (5409) PGA: 4.57 PGV: 4.70 N34.23 W117.48Station (RCP) PGA: 8.03 PGV: 6.71 N33.78 W118.13Station (SCD) PGA: 16.99 PGV: 13.55 N34.37 W119.34Station (5331) PGA: 2.53 PGV: 2.58 N34.17 W117.25Station (24865) PGA: 14.46 PGV: 11.69 N34.14 W118.36Station (5341) PGA: 3.52 PGV: 4.02 N34.06 W117.31Station (5328) PGA: 3.71 PGV: 4.50 N34.05 W117.28Station (5396) PGA: 10.92 PGV: 8.75 N34.07 W118.18Station (DJJ) PGA: 14.52 PGV: 11.19 N34.11 W118.45Station (24753) PGA: 11.77 PGV: 9.40 N34.05 W118.26Station (SME) PGA: 2.57 PGV: 2.65 N33.82 W117.36Station (24390) PGA: 14.09 PGV: 11.35 N34.06 W118.42Station (CIS) PGA: 3.94 PGV: 3.36 N33.41 W118.40Station (1044) PGA: 6.12 PGV: 6.13 N35.13 W119.37Station (13914) PGA: 3.73 PGV: 4.16 N33.95 W117.39Station (25051) PGA: 11.01 PGV: 9.30 N34.84 W119.07Station (23597) PGA: 5.16 PGV: 5.47 N34.47 W117.52Station (25782) PGA: 10.34 PGV: 8.32 N34.43 W119.72Station (WNS) PGA: 11.56 PGV: 7.87 N34.12 W118.38Station (5411) PGA: 9.80 PGV: 7.93 N33.83 W118.33Station (CJV) PGA: 9.85 PGV: 7.52 N34.53 W118.14Station (KRC) PGA: 3.57 PGV: 4.05 N35.33 W119.75Station (DHB2) PGA: 13.86 PGV: 11.68 N34.01 W118.39Station (VTV) PGA: 3.64 PGV: 4.10 N34.56 W117.33Station (CAM) PGA: 47.88 PGV: 52.59 N34.25 W119.03Station (TMB) PGA: 5.53 PGV: 5.32 N35.09 W119.54Station (23897) PGA: 3.69 PGV: 4.48 N34.13 W117.25Station (FLA) PGA: 7.32 PGV: 6.98 N33.87 W117.98Station (14028) PGA: 9.79 PGV: 8.38 N33.96 W118.06Station (ELM) PGA: 5.85 PGV: 5.94 N34.53 W117.64Station (MTL) PGA: 10.28 PGV: 6.99 N34.27 W118.24Station (14043) PGA: 11.14 PGV: 8.92 N33.94 W118.33Station (SIP) PGA: 24.15 PGV: 20.21 N34.20 W118.78Station (5400) PGA: 8.86 PGV: 7.27 N34.11 W117.97Station (14044) PGA: 11.93 PGV: 9.53 N33.98 W118.35Station (SSC) PGA: 10.80 PGV: 8.67 N34.00 W119.64Station (5081) PGA: 17.19 PGV: 14.38 N34.08 W118.60Station (ADO) PGA: 4.54 PGV: 5.06 N34.55 W117.43Station (CHP) PGA: 10.78 PGV: 8.65 N34.81 W119.01Station (24575) PGA: 13.48 PGV: 11.34 N34.66 W118.39Station (804) PGA: 9.63 PGV: 8.26 N33.98 W118.04Station (13915) PGA: 3.59 PGV: 4.06 N33.98 W117.34Station (13891) PGA: 6.01 PGV: 6.05 N33.72 W117.90Station (FIL) PGA: 25.62 PGV: 25.56 N34.42 W118.84Station (MAR) PGA: 6.74 PGV: 6.12 N35.00 W119.34Station (SXT) PGA: 24.49 PGV: 23.80 N34.34 W119.21Station (LCM) PGA: 12.70 PGV: 10.67 N34.02 W118.29Station (13887) PGA: 6.08 PGV: 6.09 N33.68 W117.96Station (23573) PGA: 4.96 PGV: 4.95 N34.31 W117.55Station (SOT) PGA: 18.57 PGV: 16.56 N34.42 W118.45Station (DJJB) PGA: 14.52 PGV: 11.19 N34.11 W118.45Station (SBK) PGA: 2.71 PGV: 2.74 N35.08 W117.58Station (5421) PGA: 16.87 PGV: 14.04 N34.13 W118.49Station (TEH) PGA: 3.80 PGV: 3.35 N35.29 W118.42Station (24034) PGA: 12.09 PGV: 10.16 N34.02 W118.23Station (PCF) PGA: 6.82 PGV: 6.61 N34.05 W117.79Station (14845) PGA: 9.12 PGV: 7.46 N33.79 W118.30Station (23522) PGA: 3.83 PGV: 4.58 N34.10 W117.29Station (5243) PGA: 10.98 PGV: 8.80 N33.90 W118.38Station (13726) PGA: 4.23 PGV: 4.48 N33.85 W117.54Station (5268) PGA: 3.89 PGV: 4.26 N34.13 W117.37Station (FON) PGA: 4.21 PGV: 4.47 N34.10 W117.44Station (24851) PGA: 13.19 PGV: 10.57 N34.07 W118.35Station (BLC) PGA: 25.66 PGV: 22.10 N34.24 W118.67Station (PLS) PGA: 3.30 PGV: 3.01 N33.80 W117.61Station (5412) PGA: 11.70 PGV: 9.36 N34.20 W118.17Station (23957) PGA: 3.73 PGV: 4.51 N34.74 W117.33Station (SMS) PGA: 13.70 PGV: 11.01 N34.01 W118.46Station (TCF) PGA: 17.17 PGV: 14.36 N34.08 W118.60Station (23938) PGA: 6.69 PGV: 6.09 N34.02 W117.87Station (24943) PGA: 13.43 PGV: 10.77 N34.17 W118.29Station (24850) PGA: 9.81 PGV: 8.39 N34.03 W118.02Station (23940) PGA: 6.07 PGV: 5.67 N34.10 W117.75Station (CSP) PGA: 2.95 PGV: 2.82 N34.30 W117.36Station (24853) PGA: 12.41 PGV: 9.92 N34.08 W118.29Station (ABL) PGA: 7.43 PGV: 5.22 N34.85 W119.22Station (ECF) PGA: 19.30 PGV: 16.07 N34.46 W119.09Station (DLA) PGA: 9.16 PGV: 7.93 N33.85 W118.10Station (SCC) PGA: 4.00 PGV: 4.33 N34.94 W120.17Station (34108) PGA: 9.24 PGV: 7.98 N35.03 W118.79Station (24694) PGA: 20.40 PGV: 18.11 N34.33 W118.50Station (24864) PGA: 49.70 PGV: 64.81 N34.26 W119.00Station (14821) PGA: 12.10 PGV: 10.16 N33.97 W118.29Station (GRF) PGA: 10.39 PGV: 7.06 N34.12 W118.30Station (981) PGA: 13.96 PGV: 11.24 N34.06 W118.41Station (697) PGA: 6.48 PGV: 5.94 N33.94 W117.88Station (14405) PGA: 9.43 PGV: 7.67 N33.79 W118.36Station (SC3) PGA: 12.70 PGV: 10.66 N34.02 W118.29Station (13918) PGA: 4.47 PGV: 4.63 N33.90 W117.56Station (13326) PGA: 2.91 PGV: 2.85 N33.85 W117.44Station (24812) PGA: 12.41 PGV: 9.92 N34.11 W118.26Station (14989) PGA: 10.27 PGV: 8.27 N33.88 W118.31Station (LCL) PGA: 9.83 PGV: 8.40 N33.84 W118.20Station (707) PGA: 2.92 PGV: 2.86 N33.85 W117.45Station (23774) PGA: 9.23 PGV: 7.97 N34.07 W117.94Station (STG) PGA: 5.05 PGV: 5.40 N33.66 W117.77Station (VVD) PGA: 25.42 PGV: 25.25 N34.44 W118.66Station (23024) PGA: 9.29 PGV: 7.57 N34.15 W118.00Station (24861) PGA: 33.04 PGV: 40.51 N34.26 W118.67Station (24804) PGA: 25.74 PGV: 26.80 N34.22 W118.63Station (BLU) PGA: 4.70 PGV: 3.79 N34.41 W117.73Station (RVR) PGA: 3.75 PGV: 4.17 N33.99 W117.38Station (DHB1) PGA: 13.86 PGV: 11.68 N34.01 W118.39Station (14830) PGA: 9.22 PGV: 7.96 N33.85 W118.11Station (24817) PGA: 15.99 PGV: 13.72 N34.06 W118.48Station (14739) PGA: 11.53 PGV: 9.22 N33.93 W118.39Station (23572) PGA: 5.68 PGV: 5.41 N34.23 W117.66Station (23898) PGA: 4.03 PGV: 4.71 N34.13 W117.32Station (24399) PGA: 7.80 PGV: 5.44 N34.22 W118.06Station (14017) PGA: 12.63 PGV: 10.60 N33.99 W118.31Station (656) PGA: 6.21 PGV: 5.76 N34.13 W117.76Station (24018) PGA: 15.66 PGV: 12.24 N34.04 W118.71Station (289) PGA: 10.15 PGV: 8.64 N34.03 W118.05Station (13881) PGA: 7.86 PGV: 6.61 N33.93 W117.95Station (LJB) PGA: 5.24 PGV: 4.16 N34.59 W117.85Station (24981) PGA: 16.21 PGV: 13.95 N34.17 W118.38Station (CLM) PGA: 5.91 PGV: 5.56 N34.10 W117.72Station (GR2) PGA: 10.36 PGV: 7.05 N34.12 W118.30Station (IPC) PGA: 11.65 PGV: 9.32 N33.97 W118.34Station (14767) PGA: 11.96 PGV: 9.56 N33.96 W118.38Station (5235) PGA: 3.11 PGV: 2.97 N33.97 W117.45Station (13123) PGA: 4.01 PGV: 4.33 N33.95 W117.45Station (24011) PGA: 13.97 PGV: 11.25 N34.13 W118.35Station (34237) PGA: 7.34 PGV: 7.00 N35.04 W118.38Station (TPR) PGA: 17.36 PGV: 14.56 N34.09 W118.59Station (SUN) PGA: 4.51 PGV: 3.68 N34.21 W117.69Station (PYR) PGA: 15.05 PGV: 10.59 N34.57 W118.74Station (5267) PGA: 3.26 PGV: 3.53 N34.18 W117.30Station (23792) PGA: 3.48 PGV: 3.99 N34.06 W117.29Station (ALP) PGA: 12.14 PGV: 10.20 N34.69 W118.30Station (5029) PGA: 12.81 PGV: 10.76 N34.62 W118.28Station (14004) PGA: 8.72 PGV: 7.85 N33.75 W118.26Station (1043) PGA: 5.46 PGV: 4.88 N35.08 W119.40Station (5420) PGA: 8.45 PGV: 5.83 N34.81 W118.94Station (JUN) PGA: 6.02 PGV: 4.43 N34.47 W117.88Station (25084) PGA: 9.67 PGV: 7.84 N34.86 W119.21Station (24023) PGA: 11.19 PGV: 8.96 N34.16 W118.15Station (13926) PGA: 3.43 PGV: 4.30 N33.94 W117.25Station (24157) PGA: 12.49 PGV: 9.99 N34.01 W118.36Station (SRN) PGA: 5.45 PGV: 5.26 N33.83 W117.79Station (24860) PGA: 41.86 PGV: 56.65 N34.27 W118.73Station (5286) PGA: 5.32 PGV: 5.18 N33.66 W117.93Station (13888) PGA: 6.25 PGV: 6.21 N33.82 W117.85Station (24809) PGA: 14.69 PGV: 12.44 N34.10 W118.35Station (24855) PGA: 28.78 PGV: 32.21 N34.41 W118.80Station (CHF) PGA: 7.54 PGV: 5.29 N34.33 W118.03Station (AZU) PGA: 6.33 PGV: 4.60 N34.22 W117.90Station (14874) PGA: 7.12 PGV: 6.83 N33.77 W118.04Station (LKL) PGA: 6.93 PGV: 6.70 N34.62 W117.82Station (24401) PGA: 10.65 PGV: 8.55 N34.12 W118.13Station (WLT) PGA: 9.04 PGV: 7.84 N34.01 W117.95Station (23780) PGA: 3.81 PGV: 4.56 N34.10 W117.29Station (14006) PGA: 6.59 PGV: 6.45 N33.73 W118.00Station (EDW) PGA: 4.92 PGV: 3.98 N34.88 W117.99Station (5080) PGA: 16.93 PGV: 13.49 N34.08 W118.69Station (FLL) PGA: 27.40 PGV: 29.68 N34.40 W118.92Station (23837) PGA: 6.79 PGV: 6.59 N34.06 W117.78Station (HCM) PGA: 12.52 PGV: 10.01 N33.99 W118.38Station (5326) PGA: 3.80 PGV: 4.55 N34.10 W117.28Station (5407) PGA: 10.72 PGV: 8.61 N34.14 W118.13Station (24025) PGA: 10.14 PGV: 8.17 N34.04 W118.13Station (GAL) PGA: 2.78 PGV: 2.78 N35.21 W117.76Station (1120) PGA: 4.97 PGV: 4.58 N35.16 W119.34Station (24087) PGA: 18.68 PGV: 16.68 N34.24 W118.44Station (24461) PGA: 10.59 PGV: 8.50 N34.07 W118.15Station (JAW) PGA: 4.35 PGV: 4.93 N35.32 W118.05Station (5402) PGA: 15.05 PGV: 12.79 N34.08 W118.39Station (14832) PGA: 8.77 PGV: 7.65 N33.86 W118.03Station (14988) PGA: 11.57 PGV: 9.74 N33.91 W118.31Station (SS2) PGA: 3.52 PGV: 3.13 N34.21 W117.50Station (RIO) PGA: 9.77 PGV: 8.36 N34.10 W117.98Station (24808) PGA: 17.21 PGV: 15.01 N34.17 W118.42Station (25725) PGA: 26.56 PGV: 28.20 N34.26 W119.23Station (24841) PGA: 10.19 PGV: 8.67 N34.00 W118.08Station (SJQ) PGA: 4.33 PGV: 4.19 N33.62 W117.85Station (24805) PGA: 21.73 PGV: 20.62 N34.23 W118.53Station (24013) PGA: 22.80 PGV: 22.15 N34.19 W118.59Station (24691) PGA: 11.11 PGV: 8.89 N34.15 W118.15Station (25169) PGA: 14.11 PGV: 10.84 N34.02 W119.36Station (FIG) PGA: 4.41 PGV: 3.62 N34.73 W119.98Station (5229) PGA: 3.60 PGV: 4.41 N34.05 W117.25Station (24867) PGA: 18.10 PGV: 16.01 N34.18 W118.45Station (FUL) PGA: 6.98 PGV: 6.73 N33.87 W117.92Station (23899) PGA: 3.97 PGV: 4.31 N34.07 W117.40Station (14936) PGA: 8.69 PGV: 7.16 N33.83 W118.16Station (24802) PGA: 19.03 PGV: 17.10 N34.16 W118.50Station (SSV) PGA: 3.47 PGV: 3.11 N34.22 W117.49Station (13916) PGA: 2.56 PGV: 2.65 N33.90 W117.32Station (5398) PGA: 15.94 PGV: 13.67 N34.20 W118.35Station (IR2) PGA: 15.24 PGV: 11.85 N34.39 W118.40Station (13878) PGA: 6.83 PGV: 6.62 N33.89 W117.89Station (949) PGA: 18.42 PGV: 16.38 N34.17 W118.47Station (PTD) PGA: 16.40 PGV: 13.56 N34.00 W118.81Station (SC2) PGA: 12.70 PGV: 10.66 N34.02 W118.29Station (13889) PGA: 5.86 PGV: 5.94 N33.75 W117.84Station (24688) PGA: 14.54 PGV: 11.76 N34.07 W118.44Station (LAF) PGA: 10.28 PGV: 8.28 N33.87 W118.33Station (PKL) PGA: 10.72 PGV: 8.14 N34.45 W119.62Station (14537) PGA: 11.40 PGV: 9.12 N33.95 W118.33Station (24012) PGA: 15.77 PGV: 13.50 N34.15 W118.37Station (CFL) PGA: 7.52 PGV: 5.28 N34.33 W118.02Station (CHN) PGA: 5.89 PGV: 5.96 N34.00 W117.68Station (XTL) PGA: 6.08 PGV: 4.46 N34.30 W117.86Station (14368) PGA: 10.41 PGV: 8.84 N33.92 W118.17Station (FAL) PGA: 5.27 PGV: 4.11 N34.31 W117.81Station (141) PGA: 10.35 PGV: 7.04 N34.12 W118.30Station (LLS) PGA: 6.03 PGV: 6.06 N33.68 W117.94Station (24279) PGA: 22.14 PGV: 21.20 N34.39 W118.53Station (BCL) PGA: 15.71 PGV: 12.29 N34.41 W119.36Station (283) PGA: 10.67 PGV: 8.57 N34.42 W119.70Station (JNH) PGA: 8.91 PGV: 7.31 N34.45 W117.96Station (655) PGA: 20.18 PGV: 17.83 N34.31 W118.50Station (24274) PGA: 10.20 PGV: 8.68 N34.83 W118.27Station (LUG) PGA: 3.96 PGV: 4.31 N34.37 W117.37Station (PVR) PGA: 9.10 PGV: 7.44 N33.75 W118.37Station (24986) PGA: 21.29 PGV: 20.02 N34.26 W118.50Station (24400) PGA: 10.65 PGV: 8.55 N34.04 W118.18Station (24967) PGA: 11.64 PGV: 9.79 N34.60 W118.18Station (OAK) PGA: 38.34 PGV: 47.42 N34.36 W118.78Station (SBI) PGA: 6.21 PGV: 5.36 N33.48 W119.03Station (23941) PGA: 10.15 PGV: 8.19 N34.02 W118.15Station (24980) PGA: 12.01 PGV: 9.60 N34.06 W118.27Station (13882) PGA: 5.93 PGV: 5.58 N33.93 W117.80Station (SLG) PGA: 23.78 PGV: 22.75 N34.11 W119.06Station (24521) PGA: 11.22 PGV: 9.46 N34.58 W118.14Station (TM2) PGA: 5.54 PGV: 5.32 N35.09 W119.54Station (SYP) PGA: 6.05 PGV: 5.26 N34.53 W119.98Station (ALH) PGA: 12.67 PGV: 10.64 N34.02 W118.28Station (1042) PGA: 5.68 PGV: 5.02 N35.04 W119.43Station (13795) PGA: 3.42 PGV: 3.96 N33.47 W117.67Station (CIW) PGA: 4.53 PGV: 3.69 N33.47 W118.55Station (23540) PGA: 3.67 PGV: 4.12 N34.07 W117.33Station (OAT) PGA: 27.37 PGV: 28.42 N34.34 W118.61Station (DH1) PGA: 13.86 PGV: 11.68 N34.01 W118.39Station (5410) PGA: 11.69 PGV: 9.34 N34.20 W118.17Station (SBA) PGA: 12.81 PGV: 9.74 N34.01 W119.44Station (24469) PGA: 14.77 PGV: 12.52 N34.65 W118.48Station (24526) PGA: 10.63 PGV: 9.00 N34.69 W118.16Station (14165) PGA: 4.72 PGV: 4.43 N33.40 W118.41Station (LEV) PGA: 12.92 PGV: 10.85 N34.61 W118.29Station Epicenter: N34.34 W118.73 M=6.9Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (195 kB) || PS (454 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (156 kB) || PS (1 Mb)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (156 kB) || PS (1 Mb)Peak Ground Velocity Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (158 kB) || PS (1 Mb)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (154 kB) || PS (1 Mb)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (155 kB) || PS (1 Mb)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (271 kB) || PS (990 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (250 kB) || PS (979 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image
USGS | Caltech | CGS US Geological Survey, Pasadena Caltech Seismo Lab California Geological Survey