Shakemap scpalos_verdes_m7.3_se

Instrumental Intensity

Station (5030) PGA: 10.25 PGV: 10.99 N34.52 W117.99Station (UPL) PGA: 10.83 PGV: 10.83 N34.15 W117.70Station (KBY) PGA: 2.00 PGV: 4.34 N33.04 W115.70Station (COY) PGA: 2.64 PGV: 3.58 N33.36 W116.31Station (14824) PGA: 28.82 PGV: 35.62 N33.87 W118.29Station (BRG) PGA: 2.89 PGV: 4.81 N33.17 W116.17Station (USB) PGA: 4.58 PGV: 6.18 N34.41 W119.84Station (ADL) PGA: 5.70 PGV: 7.62 N34.56 W117.42Station (12202) PGA: 6.82 PGV: 8.53 N33.76 W116.96Station (5284) PGA: 27.40 PGV: 34.02 N34.04 W118.44Station (IRC) PGA: 12.86 PGV: 11.91 N34.39 W118.40Station (14027) PGA: 19.29 PGV: 19.64 N33.93 W118.06Station (LOK) PGA: 7.36 PGV: 8.98 N34.72 W119.09Station (LCG) PGA: 24.58 PGV: 27.59 N34.00 W118.38Station (5408) PGA: 14.96 PGV: 14.64 N34.21 W118.19Station (14937) PGA: 18.83 PGV: 19.05 N33.91 W118.01Station (LAV) PGA: 1.50 PGV: 3.16 N34.77 W116.29Station (24984) PGA: 23.26 PGV: 26.38 N34.02 W118.33Station (11591) PGA: 2.39 PGV: 4.73 N33.42 W115.83Station (634) PGA: 21.03 PGV: 22.91 N33.92 W118.07Station (FOX) PGA: 7.89 PGV: 9.44 N34.74 W118.23Station (SAN) PGA: 20.33 PGV: 21.92 N33.70 W117.89Station (24014) PGA: 29.57 PGV: 37.19 N34.05 W118.52Station (13721) PGA: 19.05 PGV: 19.33 N33.64 W117.84Station (RSB) PGA: 8.61 PGV: 9.03 N33.97 W117.33Station (12673) PGA: 6.69 PGV: 8.43 N33.79 W116.96Station (03499) PGA: 8.01 PGV: 9.55 N32.95 W117.04Station (13122) PGA: 14.46 PGV: 14.89 N33.87 W117.71Station (CDY) PGA: 1.87 PGV: 4.21 N34.83 W116.34Station (MEC) PGA: 2.33 PGV: 3.91 N33.64 W116.03Station (23958) PGA: 7.53 PGV: 9.13 N34.44 W117.65Station (02467) PGA: 4.08 PGV: 4.58 N32.84 W116.78Station (14820) PGA: 23.70 PGV: 26.11 N33.99 W118.34Station (23542) PGA: 6.91 PGV: 8.00 N34.06 W117.29Station (VRD) PGA: 13.20 PGV: 10.93 N34.21 W118.28Station (24816) PGA: 20.17 PGV: 20.81 N34.05 W118.29Station (5372) PGA: 4.70 PGV: 6.28 N33.62 W116.62Station (DB2) PGA: 5.55 PGV: 5.57 N33.74 W117.06Station (5335) PGA: 7.25 PGV: 8.27 N34.16 W117.40Station (SIL) PGA: 2.65 PGV: 3.52 N34.35 W116.83Station (BTL) PGA: 3.44 PGV: 4.06 N34.26 W117.01Station (5415) PGA: 14.91 PGV: 14.60 N34.20 W118.17Station (GRH) PGA: 16.30 PGV: 16.06 N34.31 W118.56Station (11613) PGA: 2.61 PGV: 4.94 N33.50 W115.91Station (KNW) PGA: 3.84 PGV: 4.42 N33.71 W116.71Station (5269) PGA: 7.52 PGV: 9.13 N34.09 W117.31Station (PDU) PGA: 10.50 PGV: 10.55 N34.12 W117.64Station (LOM) PGA: 39.04 PGV: 58.74 N33.80 W118.28Station (DHB) PGA: 25.81 PGV: 30.90 N34.01 W118.39Station (14846) PGA: 35.22 PGV: 49.97 N33.81 W118.28Station (5404) PGA: 21.25 PGV: 22.33 N34.16 W118.64Station (INS) PGA: 1.96 PGV: 2.99 N33.94 W116.20Station (5032) PGA: 8.21 PGV: 8.15 N34.40 W117.81Station (SPH) PGA: 36.99 PGV: 54.11 N33.75 W118.33Station (982) PGA: 23.84 PGV: 26.33 N34.06 W118.41Station (23788) PGA: 7.26 PGV: 8.29 N34.07 W117.35Station (13894) PGA: 19.57 PGV: 20.87 N33.79 W117.92Station (24819) PGA: 26.55 PGV: 32.32 N34.06 W118.45Station (11625) PGA: 2.82 PGV: 5.13 N33.56 W115.99Station (CIA) PGA: 16.68 PGV: 15.70 N33.40 W118.42Station (129) PGA: 7.39 PGV: 9.01 N34.05 W117.26Station (5428) PGA: 19.24 PGV: 20.43 N34.25 W118.60Station (13893) PGA: 18.91 PGV: 20.00 N33.78 W117.89Station (WES) PGA: 1.90 PGV: 4.24 N32.76 W115.73Station (24047) PGA: 11.71 PGV: 11.57 N34.49 W118.33Station (ASBS) PGA: 3.01 PGV: 3.85 N33.62 W116.47Station (14787) PGA: 24.92 PGV: 29.25 N33.92 W118.24Station (14037) PGA: 49.22 PGV: 74.99 N33.80 W118.34Station (5073) PGA: 5.12 PGV: 7.15 N33.92 W116.78Station (RMR) PGA: 2.22 PGV: 3.20 N34.21 W116.58Station (24764) PGA: 21.58 PGV: 22.80 N34.16 W118.53Station (24815) PGA: 19.74 PGV: 21.09 N34.20 W118.40Station (ELS) PGA: 9.43 PGV: 8.10 N33.65 W117.43Station (24283) PGA: 15.45 PGV: 15.92 N34.29 W118.88Station (VGR) PGA: 3.94 PGV: 4.49 N33.84 W116.81Station (MIS) PGA: 35.61 PGV: 50.88 N33.74 W118.33Station (WSS) PGA: 20.44 PGV: 21.18 N34.17 W118.65Station (25747) PGA: 11.17 PGV: 11.78 N34.28 W119.25Station (24976) PGA: 21.43 PGV: 23.50 N34.04 W118.28Station (5401) PGA: 13.30 PGV: 13.74 N34.40 W118.92Station (SHUM) PGA: 2.92 PGV: 3.78 N33.63 W116.44Station (LVA2) PGA: 3.61 PGV: 4.27 N33.35 W116.56Station (24866) PGA: 21.36 PGV: 23.41 N34.19 W118.55Station (PRR) PGA: 9.88 PGV: 10.68 N33.78 W117.23Station (SHE) PGA: 1.51 PGV: 3.81 N34.24 W115.71Station (HLL) PGA: 19.79 PGV: 21.17 N34.18 W118.36Station (24307) PGA: 9.91 PGV: 10.07 N34.60 W118.24Station (LAN) PGA: 7.45 PGV: 9.07 N34.73 W118.05Station (13883) PGA: 17.16 PGV: 17.84 N33.85 W117.86Station (23836) PGA: 13.76 PGV: 14.19 N34.11 W117.85Station (12331) PGA: 7.08 PGV: 8.75 N33.73 W116.98Station (23920) PGA: 5.24 PGV: 6.17 N34.00 W117.06Station (SND) PGA: 3.68 PGV: 4.31 N33.55 W116.61Station (23574) PGA: 6.31 PGV: 5.86 N34.37 W117.66Station (24803) PGA: 21.42 PGV: 23.49 N34.19 W118.62Station (23912) PGA: 8.81 PGV: 9.19 N34.10 W117.43Station (OGC) PGA: 17.85 PGV: 18.67 N33.79 W117.84Station (DEV) PGA: 4.08 PGV: 6.29 N33.94 W116.58Station (24978) PGA: 27.11 PGV: 33.42 N34.04 W118.44Station (5294) PGA: 3.02 PGV: 5.37 N33.75 W116.22Station (12966) PGA: 3.53 PGV: 5.83 N33.72 W116.34Station (24709) PGA: 22.30 PGV: 24.84 N34.02 W118.29Station (14827) PGA: 22.24 PGV: 24.73 N33.92 W118.13Station (THP) PGA: 3.35 PGV: 5.66 N33.83 W116.34Station (24858) PGA: 18.11 PGV: 18.98 N34.14 W118.88Station (720) PGA: 9.64 PGV: 10.48 N33.59 W117.07Station (13921) PGA: 9.94 PGV: 10.09 N33.98 W117.49Station (RUS) PGA: 17.56 PGV: 18.31 N34.05 W118.08Station (GOR) PGA: 8.76 PGV: 7.62 N33.16 W117.23Station (14825) PGA: 21.75 PGV: 23.98 N33.98 W118.21Station (14035) PGA: 27.04 PGV: 33.28 N33.99 W118.40Station (LHU) PGA: 7.13 PGV: 6.40 N34.67 W118.41Station (13884) PGA: 19.92 PGV: 21.35 N33.77 W117.92Station (5072) PGA: 4.26 PGV: 6.44 N33.99 W116.66Station (637) PGA: 19.01 PGV: 20.12 N34.25 W118.48Station (COO) PGA: 25.53 PGV: 30.37 N33.90 W118.22Station (USC) PGA: 22.33 PGV: 24.88 N34.02 W118.29Station (5031) PGA: 8.99 PGV: 9.33 N34.44 W117.85Station (PASA) PGA: 12.58 PGV: 10.41 N34.15 W118.17Station (13928) PGA: 9.80 PGV: 10.61 N33.79 W117.23Station (SNS) PGA: 15.04 PGV: 13.97 N33.43 W117.55Station (SMO) PGA: 3.08 PGV: 3.90 N33.54 W116.46Station (SMV) PGA: 17.41 PGV: 18.14 N34.27 W118.74Station (23939) PGA: 11.48 PGV: 11.38 N34.12 W117.74Station (12904) PGA: 3.15 PGV: 5.49 N33.71 W116.23Station (PEM) PGA: 9.46 PGV: 8.00 N34.17 W117.87Station (22959) PGA: 2.81 PGV: 4.69 N34.28 W116.45Station (TAB) PGA: 6.31 PGV: 5.86 N34.38 W117.68Station (OLI) PGA: 16.25 PGV: 16.01 N33.95 W117.92Station (24727) PGA: 20.51 PGV: 22.16 N34.03 W118.22Station (PTF) PGA: 1.94 PGV: 4.29 N32.93 W115.70Station (PLC) PGA: 4.09 PGV: 6.30 N33.82 W116.51Station (WMC) PGA: 5.57 PGV: 7.51 N33.57 W116.67Station (24800) PGA: 18.18 PGV: 19.08 N34.27 W118.46Station (23583) PGA: 5.54 PGV: 6.93 N34.41 W117.31Station (DEC) PGA: 15.16 PGV: 14.10 N34.25 W118.33Station (12025) PGA: 4.08 PGV: 6.29 N33.83 W116.51Station (24277) PGA: 11.76 PGV: 10.96 N34.46 W118.65Station (24987) PGA: 21.80 PGV: 24.06 N34.01 W118.26Station (14840) PGA: 18.87 PGV: 19.95 N33.95 W118.00Station (BAC) PGA: 5.76 PGV: 5.61 N33.61 W117.04Station (5399) PGA: 30.04 PGV: 38.19 N33.94 W118.41Station (24475) PGA: 7.89 PGV: 9.44 N34.74 W118.21Station (24523) PGA: 7.44 PGV: 6.60 N34.65 W118.48Station (CCR) PGA: 3.98 PGV: 5.71 N34.36 W116.94Station (LEO) PGA: 10.64 PGV: 11.32 N34.63 W118.31Station (24983) PGA: 24.24 PGV: 28.04 N34.05 W118.38Station (MLS) PGA: 11.48 PGV: 12.06 N34.00 W117.56Station (SDD) PGA: 16.44 PGV: 16.22 N33.55 W117.66Station (POB) PGA: 4.95 PGV: 5.16 N33.69 W116.92Station (12636) PGA: 5.18 PGV: 5.22 N33.58 W116.93Station (TA2) PGA: 6.31 PGV: 5.86 N34.38 W117.68Station (PAS) PGA: 12.58 PGV: 10.41 N34.15 W118.17Station (24947) PGA: 19.26 PGV: 20.45 N34.18 W118.34Station (VTR) PGA: 5.28 PGV: 6.73 N34.40 W119.72Station (CTC) PGA: 2.47 PGV: 4.41 N33.65 W115.99Station (25854) PGA: 9.20 PGV: 9.49 N34.45 W119.23Station (24813) PGA: 18.89 PGV: 19.97 N34.10 W118.23Station (12543) PGA: 3.09 PGV: 5.43 N33.72 W116.22Station (24576) PGA: 10.83 PGV: 11.49 N34.58 W118.20Station (14404) PGA: 30.67 PGV: 37.77 N33.75 W118.40Station (VG2) PGA: 3.96 PGV: 4.50 N33.83 W116.81Station (RPV) PGA: 29.87 PGV: 36.15 N33.74 W118.40Station (RSS) PGA: 8.61 PGV: 9.03 N33.97 W117.33Station (EL2) PGA: 6.83 PGV: 8.54 N34.53 W117.64Station (25147) PGA: 13.92 PGV: 14.34 N34.11 W119.12Station (5246) PGA: 20.57 PGV: 21.36 N33.62 W117.88Station (14934) PGA: 24.59 PGV: 27.61 N33.94 W118.30Station (5324) PGA: 7.34 PGV: 8.96 N33.86 W117.11Station (638) PGA: 25.74 PGV: 29.63 N34.06 W118.46Station (LRR) PGA: 10.43 PGV: 11.15 N34.53 W118.03Station (MLL) PGA: 4.78 PGV: 6.33 N34.09 W116.94Station (23210) PGA: 7.58 PGV: 6.69 N34.42 W117.96Station (WSP) PGA: 9.71 PGV: 9.29 N34.60 W118.58Station (24039) PGA: 22.91 PGV: 25.80 N34.00 W118.29Station (5281) PGA: 19.32 PGV: 19.68 N33.66 W117.86Station (14036) PGA: 33.75 PGV: 46.53 N33.87 W118.37Station (KYP) PGA: 16.28 PGV: 15.26 N34.10 W118.88Station (14007) PGA: 23.14 PGV: 25.19 N33.72 W118.03Station (286) PGA: 1.49 PGV: 2.67 N32.95 W115.83Station (CRN) PGA: 11.48 PGV: 11.38 N33.88 W117.56Station (14003) PGA: 38.62 PGV: 57.82 N33.73 W118.29Station (24975) PGA: 19.69 PGV: 20.16 N34.05 W118.27Station (24703) PGA: 24.53 PGV: 28.54 N34.04 W118.38Station (DVL) PGA: 5.08 PGV: 5.15 N34.20 W117.33Station (CHU) PGA: 6.39 PGV: 7.59 N34.81 W119.01Station (SPF) PGA: 24.88 PGV: 26.96 N34.06 W118.65Station (TCC) PGA: 16.85 PGV: 16.68 N33.99 W118.01Station (25392) PGA: 4.56 PGV: 6.16 N34.41 W119.85Station (23672) PGA: 6.63 PGV: 7.78 N34.18 W117.32Station (AGO) PGA: 20.36 PGV: 21.95 N34.15 W118.77Station (5289) PGA: 6.60 PGV: 8.35 N33.82 W116.97Station (5295) PGA: 3.98 PGV: 6.21 N33.92 W116.55Station (24810) PGA: 20.66 PGV: 22.39 N34.10 W118.32Station (24763) PGA: 15.48 PGV: 15.18 N34.33 W118.44Station (14786) PGA: 60.84 PGV: 89.38 N33.75 W118.28Station (24607) PGA: 10.07 PGV: 9.57 N34.57 W118.56Station (14834) PGA: 27.88 PGV: 35.01 N33.92 W118.33Station (SU2) PGA: 1.44 PGV: 2.63 N32.94 W115.80Station (24814) PGA: 16.43 PGV: 16.21 N34.14 W118.21Station (24306) PGA: 9.93 PGV: 10.08 N34.59 W118.24Station (5275) PGA: 6.75 PGV: 6.25 N33.92 W117.32Station (SDR) PGA: 4.72 PGV: 5.79 N32.61 W116.93Station (5427) PGA: 22.25 PGV: 24.75 N34.17 W118.55Station (5230) PGA: 3.23 PGV: 4.01 N33.57 W116.51Station (5371) PGA: 6.81 PGV: 7.92 N34.20 W117.36Station (GTM) PGA: 1.84 PGV: 2.96 N34.29 W116.36Station (24644) PGA: 6.40 PGV: 5.92 N34.74 W118.72Station (PEC) PGA: 5.37 PGV: 5.45 N33.89 W117.16Station (24270) PGA: 6.82 PGV: 6.19 N34.70 W118.43Station (24305) PGA: 9.93 PGV: 10.09 N34.59 W118.24Station (PVP) PGA: 40.18 PGV: 61.18 N33.79 W118.40Station (13924) PGA: 8.01 PGV: 9.55 N33.75 W117.13Station (5271) PGA: 2.13 PGV: 4.47 N33.35 W115.73Station (FMA) PGA: 37.84 PGV: 56.06 N33.72 W118.28Station (NHL) PGA: 13.17 PGV: 12.19 N34.39 W118.60Station (HEC) PGA: 1.19 PGV: 2.34 N34.83 W116.33Station (HDG) PGA: 1.58 PGV: 2.74 N34.43 W116.31Station (PNM) PGA: 1.26 PGV: 2.47 N33.98 W115.80Station (24859) PGA: 18.39 PGV: 18.51 N34.18 W118.76Station (25164) PGA: 5.42 PGV: 6.30 N34.68 W119.35Station (14196) PGA: 25.56 PGV: 29.31 N33.91 W118.28Station (SKY) PGA: 5.63 PGV: 5.63 N33.78 W117.11Station (25090) PGA: 6.83 PGV: 7.36 N34.51 W119.27Station (23584) PGA: 6.97 PGV: 6.29 N34.46 W117.91Station (BAL) PGA: 12.04 PGV: 11.19 N34.31 W118.97Station (14826) PGA: 22.26 PGV: 24.78 N34.00 W118.25Station (BBA) PGA: 19.16 PGV: 20.32 N34.20 W118.35Station (OBB) PGA: 1.88 PGV: 4.22 N33.17 W115.64Station (14038) PGA: 48.32 PGV: 74.12 N33.81 W118.37Station (23793) PGA: 7.48 PGV: 9.09 N34.06 W117.29Station (5296) PGA: 15.29 PGV: 14.99 N34.14 W118.13Station (MOP) PGA: 15.27 PGV: 15.73 N34.28 W118.90Station (24965) PGA: 9.98 PGV: 10.76 N34.57 W118.03Station (SBP) PGA: 4.49 PGV: 4.76 N34.23 W117.23Station (12149) PGA: 3.72 PGV: 5.98 N33.96 W116.51Station (24103) PGA: 21.57 PGV: 22.79 N34.16 W118.53Station (KEE) PGA: 4.85 PGV: 6.39 N33.64 W116.65Station (5232) PGA: 3.88 PGV: 4.45 N33.71 W116.72Station (ORK) PGA: 1.42 PGV: 2.61 N33.57 W115.77Station (NWR) PGA: 1.98 PGV: 4.32 N33.10 W115.68Station (BCC) PGA: 10.65 PGV: 10.68 N33.58 W117.26Station (287) PGA: 10.54 PGV: 10.59 N34.16 W117.67Station (23842) PGA: 16.64 PGV: 17.24 N34.00 W117.93Station (23843) PGA: 16.22 PGV: 16.76 N34.04 W117.95Station (13660) PGA: 7.37 PGV: 9.00 N33.73 W117.02Station (24309) PGA: 9.82 PGV: 9.99 N34.60 W118.24Station (14829) PGA: 23.49 PGV: 26.77 N33.88 W118.12Station (24278) PGA: 11.04 PGV: 11.00 N34.56 W118.64Station (03651) PGA: 6.95 PGV: 8.03 N32.72 W117.15Station (11684) PGA: 1.94 PGV: 4.28 N33.40 W115.66Station (5162) PGA: 6.37 PGV: 8.16 N34.07 W117.12Station (CPP) PGA: 13.99 PGV: 14.41 N34.06 W117.81Station (24040) PGA: 18.90 PGV: 19.14 N34.03 W118.21Station (13333) PGA: 11.70 PGV: 10.90 N33.20 W117.33Station (PLM) PGA: 5.23 PGV: 5.35 N33.35 W116.86Station (5051) PGA: 1.94 PGV: 4.29 N32.93 W115.70Station (OLY) PGA: 7.56 PGV: 6.79 N33.43 W117.12Station (BRT) PGA: 7.99 PGV: 9.53 N34.61 W117.96Station (SAI) PGA: 8.36 PGV: 8.26 N34.01 W119.44Station (QUG) PGA: 14.10 PGV: 13.78 N34.40 W118.50Station (LED) PGA: 1.05 PGV: 2.27 N34.47 W115.94Station (13875) PGA: 17.79 PGV: 18.60 N33.78 W117.83Station (5287) PGA: 19.19 PGV: 19.50 N33.68 W117.87Station (YAQ) PGA: 2.77 PGV: 3.68 N33.17 W116.35Station (RIN) PGA: 15.71 PGV: 14.67 N34.28 W118.48Station (SSR) PGA: 9.71 PGV: 9.91 N34.41 W119.20Station (11627) PGA: 2.01 PGV: 3.98 N33.40 W115.78Station (24402) PGA: 14.19 PGV: 13.88 N34.18 W118.10Station (CAP) PGA: 8.37 PGV: 7.35 N33.39 W117.19Station (5282) PGA: 5.78 PGV: 5.62 N34.36 W117.63Station (25282) PGA: 13.80 PGV: 14.23 N34.21 W119.08Station (24982) PGA: 18.82 PGV: 19.04 N34.10 W118.29Station (RRS) PGA: 7.27 PGV: 6.60 N33.88 W117.37Station (SIO) PGA: 11.02 PGV: 10.98 N34.29 W119.16Station (5245) PGA: 7.30 PGV: 8.93 N34.11 W117.29Station (5082) PGA: 25.81 PGV: 29.76 N34.05 W118.45Station (5403) PGA: 9.03 PGV: 9.36 N34.40 W119.30Station (SAD) PGA: 24.24 PGV: 27.00 N34.08 W118.67Station (24907) PGA: 11.99 PGV: 9.92 N34.34 W118.40Station (OKV) PGA: 9.03 PGV: 9.36 N34.40 W119.30Station (25749) PGA: 5.04 PGV: 6.54 N34.45 W119.73Station (14159) PGA: 34.84 PGV: 49.08 N33.72 W118.31Station (LFP) PGA: 17.39 PGV: 18.11 N34.30 W118.49Station (24839) PGA: 19.12 PGV: 19.42 N34.06 W118.25Station (DH2) PGA: 25.81 PGV: 30.90 N34.01 W118.39Station (710) PGA: 48.15 PGV: 73.94 N33.77 W118.32Station (TOP) PGA: 2.95 PGV: 3.81 N33.52 W116.43Station (SAL) PGA: 2.91 PGV: 5.21 N33.28 W115.99Station (24016) PGA: 17.37 PGV: 17.28 N34.14 W118.26Station (13885) PGA: 21.13 PGV: 23.07 N33.76 W117.96Station (5105) PGA: 9.57 PGV: 9.79 N32.88 W117.23Station (24752) PGA: 18.29 PGV: 18.38 N34.14 W118.30Station (STC) PGA: 9.79 PGV: 9.35 N34.30 W119.19Station (14985) PGA: 31.15 PGV: 42.29 N33.99 W118.46Station (5330) PGA: 7.14 PGV: 8.19 N34.10 W117.35Station (BBS) PGA: 5.18 PGV: 6.12 N33.92 W116.98Station (12674) PGA: 3.91 PGV: 4.47 N33.87 W116.82Station (NSS) PGA: 2.69 PGV: 5.01 N33.56 W115.95Station (24722) PGA: 22.39 PGV: 24.98 N34.15 W118.46Station (14403) PGA: 23.65 PGV: 26.02 N33.93 W118.26Station (MWC) PGA: 10.18 PGV: 8.53 N34.22 W118.05Station (24946) PGA: 16.24 PGV: 16.00 N34.17 W118.23Station (24030) PGA: 16.04 PGV: 15.78 N34.10 W118.13Station (DHS) PGA: 3.33 PGV: 5.65 N33.93 W116.39Station (25862) PGA: 12.24 PGV: 12.75 N34.24 W119.18Station (262) PGA: 10.36 PGV: 11.09 N34.58 W118.11Station (JUL) PGA: 5.28 PGV: 7.28 N33.05 W116.61Station (BRH) PGA: 6.96 PGV: 8.04 N34.39 W119.45Station (TOV) PGA: 16.64 PGV: 15.66 N34.16 W118.82Station (FNK) PGA: 1.89 PGV: 4.24 N33.38 W115.64Station (FMP) PGA: 35.63 PGV: 50.94 N33.71 W118.29Station (5266) PGA: 5.84 PGV: 7.16 N34.12 W117.16Station (24389) PGA: 23.89 PGV: 26.42 N34.06 W118.42Station (NW2) PGA: 1.99 PGV: 4.34 N33.09 W115.69Station (LGU) PGA: 13.73 PGV: 13.43 N34.11 W119.07Station (22161) PGA: 1.56 PGV: 2.73 N34.02 W116.01Station (5108) PGA: 14.43 PGV: 12.02 N34.23 W118.71Station (13925) PGA: 7.88 PGV: 9.43 N33.90 W117.23Station (13199) PGA: 6.62 PGV: 6.17 N33.64 W117.09Station (SLC) PGA: 4.55 PGV: 5.66 N34.50 W119.71Station (5416) PGA: 14.87 PGV: 14.55 N34.20 W118.17Station (TRO) PGA: 2.96 PGV: 3.81 N33.52 W116.43Station (DLT) PGA: 8.96 PGV: 7.64 N34.17 W117.81Station (LGC) PGA: 16.33 PGV: 15.32 N33.61 W117.76Station (14822) PGA: 28.09 PGV: 34.13 N33.95 W118.38Station (5337) PGA: 7.21 PGV: 8.86 N34.14 W117.29Station (BAT) PGA: 2.41 PGV: 4.75 N33.46 W115.84Station (24396) PGA: 20.83 PGV: 21.72 N34.01 W118.80Station (24714) PGA: 17.34 PGV: 18.06 N34.29 W118.41Station (13610) PGA: 22.34 PGV: 23.94 N33.62 W117.93Station (5071) PGA: 3.42 PGV: 5.26 N34.05 W116.58Station (13892) PGA: 20.26 PGV: 21.81 N33.70 W117.88Station (HLN) PGA: 6.21 PGV: 7.44 N34.12 W117.22Station (24970) PGA: 27.27 PGV: 32.52 N34.01 W118.44Station (5273) PGA: 1.84 PGV: 4.18 N32.80 W115.69Station (HOL) PGA: 6.57 PGV: 6.03 N34.46 W117.85Station (13913) PGA: 10.37 PGV: 10.44 N33.92 W117.49Station (24020) PGA: 18.03 PGV: 18.06 N34.08 W118.22Station (25969) PGA: 12.74 PGV: 13.20 N34.22 W119.15Station (5424) PGA: 21.23 PGV: 23.21 N34.19 W118.51Station (25423) PGA: 4.96 PGV: 6.48 N34.44 W119.76Station (13198) PGA: 6.92 PGV: 6.26 N33.60 W117.13Station (SYL) PGA: 11.88 PGV: 9.83 N34.35 W118.45Station (CAB) PGA: 22.46 PGV: 25.09 N34.16 W118.64Station (5164) PGA: 12.98 PGV: 13.44 N34.11 W117.78Station (SCZ) PGA: 6.56 PGV: 7.72 N34.00 W119.64Station (13930) PGA: 9.96 PGV: 10.75 N33.72 W117.19Station (24271) PGA: 10.39 PGV: 11.11 N34.67 W118.43Station (23525) PGA: 13.28 PGV: 13.72 N34.06 W117.75Station (5300) PGA: 5.53 PGV: 6.92 N34.12 W117.10Station (108) PGA: 15.05 PGV: 14.74 N33.92 W117.84Station (BEL) PGA: 1.56 PGV: 2.73 N34.00 W116.00Station (5336) PGA: 6.68 PGV: 8.41 N34.15 W117.22Station (WTT) PGA: 23.79 PGV: 27.27 N33.95 W118.26Station (FRG) PGA: 1.84 PGV: 2.90 N33.76 W116.06Station (24611) PGA: 18.97 PGV: 19.23 N34.06 W118.25Station (03121) PGA: 8.70 PGV: 9.11 N32.75 W117.24Station (PDE) PGA: 12.18 PGV: 11.31 N34.44 W118.58Station (CBK) PGA: 2.28 PGV: 3.32 N32.92 W116.25Station (FRK) PGA: 1.70 PGV: 3.68 N33.40 W115.64Station (14578) PGA: 24.53 PGV: 27.50 N33.76 W118.08Station (24811) PGA: 19.66 PGV: 20.12 N34.08 W118.31Station (5068) PGA: 3.61 PGV: 5.89 N33.82 W116.40Station (13197) PGA: 23.96 PGV: 26.53 N33.66 W118.00Station (MOV) PGA: 2.90 PGV: 4.82 N34.16 W116.50Station (CLT) PGA: 6.96 PGV: 8.04 N34.09 W117.32Station (24765) PGA: 19.54 PGV: 20.83 N34.22 W118.43Station (13172) PGA: 9.89 PGV: 10.05 N33.50 W117.15Station (23895) PGA: 11.20 PGV: 11.14 N34.08 W117.67Station (GAV) PGA: 7.61 PGV: 6.83 N34.02 W117.50Station (931) PGA: 1.67 PGV: 4.00 N32.72 W115.64Station (ESG) PGA: 33.92 PGV: 46.93 N33.92 W118.42Station (24605) PGA: 17.96 PGV: 17.98 N34.06 W118.20Station (24303) PGA: 21.61 PGV: 23.78 N34.09 W118.34Station (5288) PGA: 25.14 PGV: 29.65 N33.70 W118.02Station (969) PGA: 13.34 PGV: 13.78 N33.89 W117.64Station (LUC) PGA: 4.16 PGV: 6.36 N34.45 W116.96Station (13873) PGA: 17.06 PGV: 17.72 N33.93 W117.90Station (SAT) PGA: 20.42 PGV: 22.04 N33.71 W117.89Station (23908) PGA: 8.94 PGV: 7.63 N34.17 W117.81Station (THR) PGA: 5.08 PGV: 5.25 N34.55 W117.72Station (JFP) PGA: 17.34 PGV: 18.05 N34.31 W118.50Station (24015) PGA: 18.94 PGV: 20.03 N34.20 W118.34Station (22960) PGA: 3.44 PGV: 5.67 N34.12 W116.42Station (LTR) PGA: 10.22 PGV: 10.97 N34.52 W117.99Station (IND) PGA: 3.08 PGV: 4.92 N33.82 W116.23Station (ELR) PGA: 2.39 PGV: 4.73 N33.15 W115.83Station (5429) PGA: 24.60 PGV: 27.62 N33.91 W118.25Station (14041) PGA: 18.53 PGV: 18.68 N33.99 W118.12Station (24592) PGA: 17.62 PGV: 17.58 N34.05 W118.17Station (NOT) PGA: 19.98 PGV: 21.42 N34.23 W118.56Station (24801) PGA: 21.80 PGV: 24.07 N34.15 W118.41Station (24833) PGA: 20.41 PGV: 21.14 N34.06 W118.31Station (24806) PGA: 20.21 PGV: 21.75 N34.22 W118.57Station (24088) PGA: 14.63 PGV: 13.57 N34.30 W118.38Station (5373) PGA: 7.23 PGV: 8.87 N34.12 W117.29Station (DR1) PGA: 5.20 PGV: 5.23 N33.71 W117.00Station (709) PGA: 16.85 PGV: 16.68 N34.05 W118.11Station (24272) PGA: 7.96 PGV: 6.95 N34.61 W118.56Station (24055) PGA: 10.78 PGV: 11.44 N34.60 W118.24Station (24538) PGA: 30.97 PGV: 40.22 N34.01 W118.49Station (SVD) PGA: 4.23 PGV: 4.59 N34.11 W117.10Station (24706) PGA: 10.86 PGV: 11.51 N34.55 W118.13Station (5406) PGA: 19.50 PGV: 20.78 N34.24 W118.53Station (GFP) PGA: 18.90 PGV: 19.14 N34.13 W118.32Station (WS2) PGA: 9.74 PGV: 9.31 N34.59 W118.58Station (QAL) PGA: 6.36 PGV: 5.89 N34.75 W118.72Station (BVH) PGA: 23.84 PGV: 27.36 N34.08 W118.40Station (13876) PGA: 25.20 PGV: 27.11 N33.60 W117.91Station (11646) PGA: 1.39 PGV: 2.52 N33.74 W115.82Station (FRD) PGA: 3.70 PGV: 4.33 N33.49 W116.60Station (24308) PGA: 9.89 PGV: 10.05 N34.60 W118.24Station (24945) PGA: 16.89 PGV: 16.73 N34.16 W118.25Station (23595) PGA: 7.21 PGV: 6.45 N34.49 W117.98Station (BBR) PGA: 4.55 PGV: 6.68 N34.26 W116.92Station (25091) PGA: 4.94 PGV: 7.01 N34.42 W119.85Station (5046) PGA: 4.56 PGV: 6.69 N33.41 W116.47Station (24977) PGA: 20.74 PGV: 22.50 N34.04 W118.25Station (EML) PGA: 4.56 PGV: 4.91 N32.89 W116.85Station (25340) PGA: 10.75 PGV: 11.42 N34.28 W119.29Station (5329) PGA: 7.37 PGV: 8.99 N34.07 W117.28Station (DGR) PGA: 5.44 PGV: 5.39 N33.65 W117.01Station (24818) PGA: 22.02 PGV: 23.45 N34.04 W118.35Station (KIK) PGA: 14.70 PGV: 14.38 N34.15 W118.10Station (BRE) PGA: 20.84 PGV: 22.64 N33.81 W117.98Station (23585) PGA: 6.91 PGV: 8.61 N34.59 W117.73Station (24863) PGA: 14.85 PGV: 15.29 N34.22 W118.99Station (MIR) PGA: 3.25 PGV: 5.51 N33.42 W116.08Station (LGB) PGA: 20.68 PGV: 22.42 N33.98 W118.15Station (JTR) PGA: 1.49 PGV: 2.61 N33.81 W115.90Station (757) PGA: 23.02 PGV: 23.98 N34.10 W118.48Station (951) PGA: 17.22 PGV: 17.10 N33.89 W117.93Station (24033) PGA: 15.90 PGV: 15.63 N34.08 W118.10Station (5265) PGA: 6.93 PGV: 8.01 N34.23 W117.41Station (OSI) PGA: 10.17 PGV: 10.27 N34.61 W118.72Station (24856) PGA: 14.95 PGV: 13.89 N34.19 W118.88Station (14823) PGA: 23.84 PGV: 27.36 N33.94 W118.25Station (MIK) PGA: 15.26 PGV: 14.96 N34.14 W118.13Station (LNA) PGA: 23.64 PGV: 27.01 N33.79 W118.05Station (BTP) PGA: 7.13 PGV: 6.39 N34.68 W118.57Station (5223) PGA: 5.05 PGV: 7.09 N33.58 W116.59Station (5423) PGA: 15.98 PGV: 15.72 N34.31 W118.45Station (13879) PGA: 19.42 PGV: 20.67 N33.87 W117.96Station (VET) PGA: 9.16 PGV: 7.78 N34.30 W118.03Station (24042) PGA: 14.40 PGV: 14.08 N34.15 W118.08Station (5157) PGA: 5.62 PGV: 6.98 N33.74 W116.84Station (5414) PGA: 14.81 PGV: 14.49 N34.20 W118.17Station (5327) PGA: 7.06 PGV: 8.74 N34.16 W117.29Station (IKP) PGA: 1.83 PGV: 2.95 N32.65 W116.11Station (PDR) PGA: 30.13 PGV: 38.37 N33.96 W118.44Station (SCY) PGA: 21.92 PGV: 22.34 N34.11 W118.46Station (23773) PGA: 16.06 PGV: 16.58 N34.07 W117.98Station (24276) PGA: 13.38 PGV: 13.09 N34.39 W118.80Station (5036) PGA: 5.64 PGV: 5.53 N34.19 W117.43Station (5233) PGA: 19.45 PGV: 19.85 N34.05 W118.26Station (SJU) PGA: 19.32 PGV: 20.54 N33.49 W117.68Station (MGE) PGA: 3.49 PGV: 5.79 N33.82 W116.37Station (SUP) PGA: 1.49 PGV: 2.67 N32.96 W115.83Station (12624) PGA: 3.43 PGV: 5.73 N33.63 W116.28Station (13877) PGA: 24.42 PGV: 26.05 N33.60 W117.89Station (12618) PGA: 5.61 PGV: 6.98 N33.80 W116.88Station (DPP) PGA: 5.39 PGV: 5.46 N33.00 W116.94Station (25148) PGA: 13.74 PGV: 13.44 N34.11 W119.06Station (24979) PGA: 24.83 PGV: 28.01 N34.03 W118.41Station (LT2) PGA: 10.22 PGV: 10.97 N34.52 W117.99Station (23497) PGA: 10.95 PGV: 11.59 N34.10 W117.57Station (5160) PGA: 5.60 PGV: 7.54 N33.56 W116.67Station (22104) PGA: 2.94 PGV: 3.72 N34.16 W116.80Station (SES) PGA: 10.00 PGV: 10.14 N34.44 W119.14Station (12923) PGA: 6.70 PGV: 8.43 N33.74 W116.93Station (24838) PGA: 21.19 PGV: 23.16 N34.04 W118.26Station (SDW) PGA: 4.04 PGV: 6.26 N34.61 W117.08Station (23896) PGA: 11.64 PGV: 12.20 N34.08 W117.62Station (STS) PGA: 38.69 PGV: 50.36 N33.79 W118.20Station (02659) PGA: 2.37 PGV: 3.39 N32.94 W116.28Station (24082) PGA: 9.92 PGV: 10.71 N34.72 W118.58Station (13922) PGA: 8.18 PGV: 7.10 N33.67 W117.33Station (24909) PGA: 27.29 PGV: 33.79 N34.03 W118.43Station (5257) PGA: 18.33 PGV: 17.59 N33.62 W117.84Station (SC1) PGA: 22.33 PGV: 24.88 N34.02 W118.29Station (24010) PGA: 15.74 PGV: 15.46 N34.21 W118.23Station (SBB) PGA: 6.76 PGV: 8.48 N34.69 W117.83Station (EWC) PGA: 2.24 PGV: 3.22 N33.94 W116.38Station (SWM) PGA: 6.77 PGV: 6.16 N34.72 W118.58Station (23328) PGA: 12.54 PGV: 12.32 N34.09 W117.81Station (24738) PGA: 15.69 PGV: 16.18 N34.29 W118.86Station (CRS) PGA: 4.58 PGV: 4.82 N34.24 W117.26Station (14828) PGA: 21.00 PGV: 22.87 N33.94 W118.10Station (MNT) PGA: 11.75 PGV: 10.95 N34.46 W118.44Station (VPD) PGA: 15.95 PGV: 16.47 N33.82 W117.76Station (CALB) PGA: 22.11 PGV: 23.60 N34.14 W118.63Station (5274) PGA: 2.24 PGV: 4.59 N32.96 W115.81Station (13160) PGA: 21.04 PGV: 22.02 N33.63 W117.90Station (ARB) PGA: 12.00 PGV: 12.52 N34.00 W117.61Station (13886) PGA: 20.71 PGV: 22.45 N33.79 W117.97Station (5231) PGA: 3.93 PGV: 4.48 N33.46 W116.64Station (5047) PGA: 4.22 PGV: 6.41 N33.35 W116.40Station (12647) PGA: 1.92 PGV: 2.96 N33.92 W116.17Station (TWL) PGA: 13.90 PGV: 11.54 N34.28 W118.60Station (24692) PGA: 15.41 PGV: 15.11 N34.15 W118.16Station (VCS) PGA: 11.52 PGV: 12.09 N34.48 W118.12Station (25281) PGA: 12.50 PGV: 12.99 N34.15 W119.21Station (03731) PGA: 8.47 PGV: 8.34 N32.84 W117.23Station (25029) PGA: 7.01 PGV: 8.69 N34.75 W119.13Station (MONP) PGA: 2.78 PGV: 3.68 N32.89 W116.42Station (SMF) PGA: 27.14 PGV: 32.25 N34.02 W118.45Station (12330) PGA: 5.22 PGV: 5.35 N33.35 W116.86Station (13880) PGA: 16.93 PGV: 16.77 N33.91 W117.93Station (GVR) PGA: 16.94 PGV: 16.78 N34.05 W118.12Station (24009) PGA: 15.76 PGV: 15.48 N34.26 W118.30Station (MDA) PGA: 5.31 PGV: 6.22 N33.91 W117.00Station (13890) PGA: 19.80 PGV: 21.19 N33.74 W117.89Station (BRS) PGA: 3.85 PGV: 4.34 N33.97 W116.91Station (RDM) PGA: 4.70 PGV: 4.99 N33.63 W116.85Station (HDB) PGA: 1.58 PGV: 2.75 N34.40 W116.29Station (PSP) PGA: 3.04 PGV: 3.87 N33.79 W116.55Station (13849) PGA: 16.35 PGV: 16.91 N33.85 W117.82Station (STT) PGA: 7.86 PGV: 9.42 N34.79 W118.46Station (24807) PGA: 22.41 PGV: 25.00 N34.17 W118.60Station (5422) PGA: 20.96 PGV: 22.81 N34.19 W118.45Station (5239) PGA: 21.03 PGV: 22.91 N33.92 W118.07Station (BBC) PGA: 4.55 PGV: 6.68 N34.24 W116.91Station (LTP) PGA: 25.18 PGV: 29.71 N33.88 W118.18Station (JCS) PGA: 3.68 PGV: 4.31 N33.09 W116.60Station (SCI) PGA: 10.97 PGV: 10.95 N32.98 W118.55Station (24021) PGA: 12.62 PGV: 10.44 N34.17 W118.20Station (COQ) PGA: 8.64 PGV: 7.54 N33.86 W117.51Station (SOL) PGA: 8.60 PGV: 8.44 N32.84 W117.25Station (24612) PGA: 21.18 PGV: 23.13 N34.04 W118.27Station (5339) PGA: 7.36 PGV: 8.99 N34.09 W117.29Station (12630) PGA: 4.73 PGV: 6.83 N33.89 W116.68Station (CRY) PGA: 6.00 PGV: 7.86 N33.57 W116.74Station (LLN) PGA: 8.65 PGV: 9.06 N34.49 W117.85Station (SSN) PGA: 5.17 PGV: 6.64 N33.24 W119.51Station (23732) PGA: 6.66 PGV: 7.80 N34.19 W117.33Station (24944) PGA: 15.64 PGV: 15.36 N34.23 W118.25Station (5405) PGA: 24.69 PGV: 27.77 N34.07 W118.44Station (14844) PGA: 20.92 PGV: 22.75 N33.97 W118.15Station (5129) PGA: 20.24 PGV: 21.79 N34.00 W118.16Station (RYS) PGA: 5.66 PGV: 6.48 N34.64 W119.35Station (24857) PGA: 16.39 PGV: 16.96 N34.19 W118.93Station (698) PGA: 14.79 PGV: 14.47 N33.91 W117.82Station (24852) PGA: 22.11 PGV: 24.54 N34.02 W118.28Station (5375) PGA: 2.86 PGV: 4.79 N33.16 W116.17Station (SBC) PGA: 5.66 PGV: 7.59 N34.44 W119.71Station (24029) PGA: 15.45 PGV: 15.16 N34.10 W118.10Station (24022) PGA: 15.04 PGV: 14.72 N34.16 W118.13Station (TPC) PGA: 1.54 PGV: 2.71 N34.11 W116.05Station (5037) PGA: 6.19 PGV: 6.87 N34.00 W117.22Station (14831) PGA: 47.63 PGV: 73.37 N33.79 W118.32Station (SHH) PGA: 0.96 PGV: 2.17 N34.19 W115.66Station (GSA) PGA: 15.30 PGV: 15.00 N34.14 W118.13Station (5409) PGA: 7.41 PGV: 8.41 N34.23 W117.48Station (RCP) PGA: 27.07 PGV: 32.12 N33.78 W118.13Station (BHM) PGA: 2.21 PGV: 3.20 N34.28 W116.62Station (22170) PGA: 2.76 PGV: 4.65 N34.13 W116.31Station (CFT) PGA: 5.93 PGV: 7.23 N34.04 W117.11Station (SCD) PGA: 8.01 PGV: 8.00 N34.37 W119.34Station (5331) PGA: 4.78 PGV: 4.95 N34.17 W117.25Station (24865) PGA: 19.73 PGV: 20.22 N34.14 W118.36Station (22561) PGA: 4.28 PGV: 5.95 N34.24 W116.94Station (ECA) PGA: 6.72 PGV: 8.45 N32.80 W116.95Station (5341) PGA: 7.02 PGV: 8.09 N34.06 W117.31Station (ROD) PGA: 1.88 PGV: 2.99 N34.63 W116.61Station (BBB) PGA: 1.91 PGV: 3.89 N33.35 W115.73Station (5328) PGA: 7.49 PGV: 9.10 N34.05 W117.28Station (5396) PGA: 17.33 PGV: 17.23 N34.07 W118.18Station (DJJ) PGA: 21.92 PGV: 22.33 N34.11 W118.45Station (ELKS) PGA: 3.90 PGV: 5.65 N33.58 W116.45Station (SME) PGA: 7.48 PGV: 6.74 N33.82 W117.36Station (24753) PGA: 19.51 PGV: 19.93 N34.05 W118.26Station (24390) PGA: 23.85 PGV: 26.35 N34.06 W118.42Station (CIS) PGA: 14.89 PGV: 12.45 N33.41 W118.40Station (13914) PGA: 9.24 PGV: 9.53 N33.95 W117.39Station (23597) PGA: 6.73 PGV: 8.46 N34.47 W117.52Station (25782) PGA: 5.16 PGV: 6.63 N34.43 W119.72Station (WNS) PGA: 17.39 PGV: 14.95 N34.12 W118.38Station (EW2) PGA: 2.31 PGV: 3.27 N33.94 W116.41Station (03746) PGA: 7.24 PGV: 8.27 N32.75 W117.16Station (5411) PGA: 36.40 PGV: 52.73 N33.83 W118.33Station (CJV) PGA: 9.31 PGV: 8.98 N34.53 W118.14Station (DHB2) PGA: 25.81 PGV: 30.90 N34.01 W118.39Station (VTV) PGA: 4.83 PGV: 6.38 N34.56 W117.33Station (CRR) PGA: 2.37 PGV: 4.32 N32.89 W115.97Station (22954) PGA: 2.13 PGV: 4.09 N34.15 W116.08Station (OLP) PGA: 4.73 PGV: 5.79 N32.61 W116.93Station (CAM) PGA: 11.88 PGV: 11.06 N34.25 W119.03Station (23897) PGA: 6.95 PGV: 8.64 N34.13 W117.25Station (FLA) PGA: 19.82 PGV: 21.20 N33.87 W117.98Station (GLAC) PGA: 3.07 PGV: 3.89 N33.60 W116.48Station (14028) PGA: 19.69 PGV: 21.03 N33.96 W118.06Station (MTL) PGA: 11.74 PGV: 9.72 N34.27 W118.24Station (ELM) PGA: 6.84 PGV: 8.55 N34.53 W117.64Station (14043) PGA: 25.89 PGV: 29.91 N33.94 W118.33Station (SIP) PGA: 14.19 PGV: 11.80 N34.20 W118.78Station (CPM) PGA: 1.75 PGV: 2.88 N34.15 W116.20Station (5400) PGA: 13.93 PGV: 13.62 N34.11 W117.97Station (5221) PGA: 4.17 PGV: 4.64 N33.38 W116.68Station (SSC) PGA: 6.57 PGV: 7.73 N34.00 W119.64Station (14044) PGA: 24.97 PGV: 28.27 N33.98 W118.35Station (TPM) PGA: 1.32 PGV: 2.52 N34.36 W116.08Station (21081) PGA: 1.23 PGV: 3.48 N34.56 W115.74Station (5081) PGA: 25.90 PGV: 29.92 N34.08 W118.60Station (ADO) PGA: 5.80 PGV: 7.70 N34.55 W117.43Station (CHP) PGA: 6.39 PGV: 7.58 N34.81 W119.01Station (WWR) PGA: 4.26 PGV: 6.44 N33.99 W116.66Station (24575) PGA: 10.46 PGV: 11.17 N34.66 W118.39Station (804) PGA: 18.79 PGV: 19.85 N33.98 W118.04Station (13891) PGA: 20.60 PGV: 22.29 N33.72 W117.90Station (13915) PGA: 8.71 PGV: 9.11 N33.98 W117.34Station (FIL) PGA: 12.51 PGV: 12.29 N34.42 W118.84Station (HOT) PGA: 3.71 PGV: 4.34 N33.31 W116.58Station (BZN) PGA: 4.01 PGV: 4.53 N33.49 W116.67Station (SXT) PGA: 10.17 PGV: 10.27 N34.34 W119.21Station (LCM) PGA: 22.42 PGV: 25.03 N34.02 W118.29Station (12645) PGA: 1.77 PGV: 2.84 N33.90 W116.09Station (13887) PGA: 23.42 PGV: 26.65 N33.68 W117.96Station (SOT) PGA: 14.61 PGV: 15.04 N34.42 W118.45Station (23573) PGA: 7.29 PGV: 8.31 N34.31 W117.55Station (COK) PGA: 1.96 PGV: 4.30 N32.85 W115.73Station (DJJB) PGA: 21.92 PGV: 22.33 N34.11 W118.45Station (CPE) PGA: 7.78 PGV: 7.84 N32.89 W117.10Station (5421) PGA: 22.64 PGV: 24.41 N34.13 W118.49Station (VST) PGA: 8.77 PGV: 7.63 N33.16 W117.23Station (DR2) PGA: 6.50 PGV: 6.09 N33.68 W117.10Station (5052) PGA: 2.24 PGV: 4.58 N32.79 W115.86Station (PCF) PGA: 13.86 PGV: 14.28 N34.05 W117.79Station (24034) PGA: 20.80 PGV: 22.58 N34.02 W118.23Station (14845) PGA: 43.50 PGV: 67.55 N33.79 W118.30Station (13927) PGA: 7.36 PGV: 8.99 N33.92 W117.17Station (03027) PGA: 5.35 PGV: 5.43 N32.79 W117.06Station (23522) PGA: 7.31 PGV: 8.94 N34.10 W117.29Station (5243) PGA: 32.17 PGV: 42.89 N33.90 W118.38Station (13726) PGA: 11.40 PGV: 11.31 N33.85 W117.54Station (5268) PGA: 7.15 PGV: 8.19 N34.13 W117.37Station (FON) PGA: 8.85 PGV: 9.22 N34.10 W117.44Station (24851) PGA: 21.12 PGV: 22.13 N34.07 W118.35Station (THSB) PGA: 8.70 PGV: 8.51 N32.88 W117.23Station (PLS) PGA: 9.99 PGV: 8.38 N33.80 W117.61Station (12952) PGA: 3.63 PGV: 5.90 N33.76 W116.37Station (BLC) PGA: 14.46 PGV: 12.05 N34.24 W118.67Station (5412) PGA: 14.90 PGV: 14.58 N34.20 W118.17Station (23957) PGA: 4.34 PGV: 6.51 N34.74 W117.33Station (SMS) PGA: 28.11 PGV: 34.17 N34.01 W118.46Station (TCF) PGA: 25.93 PGV: 29.99 N34.08 W118.60Station (23938) PGA: 14.19 PGV: 13.88 N34.02 W117.87Station (HMT) PGA: 5.20 PGV: 5.23 N33.71 W117.00Station (24943) PGA: 17.37 PGV: 17.28 N34.17 W118.29Station (24850) PGA: 17.22 PGV: 17.92 N34.03 W118.02Station (23940) PGA: 11.82 PGV: 11.68 N34.10 W117.75Station (CSP) PGA: 4.84 PGV: 4.99 N34.30 W117.36Station (SNCC) PGA: 5.11 PGV: 6.59 N33.25 W119.52Station (24853) PGA: 19.28 PGV: 19.62 N34.08 W118.29Station (ECF) PGA: 9.27 PGV: 8.94 N34.46 W119.09Station (DLA) PGA: 24.12 PGV: 27.83 N33.85 W118.10Station (5241) PGA: 6.53 PGV: 8.29 N33.51 W116.80Station (24864) PGA: 14.43 PGV: 14.85 N34.26 W119.00Station (24694) PGA: 15.54 PGV: 15.25 N34.33 W118.50Station (12951) PGA: 3.45 PGV: 5.76 N33.67 W116.30Station (14821) PGA: 24.33 PGV: 28.20 N33.97 W118.29Station (GRF) PGA: 15.39 PGV: 12.92 N34.12 W118.30Station (981) PGA: 23.83 PGV: 26.32 N34.06 W118.41Station (697) PGA: 15.67 PGV: 15.38 N33.94 W117.88Station (14405) PGA: 46.77 PGV: 72.36 N33.79 W118.36Station (SC3) PGA: 22.33 PGV: 24.88 N34.02 W118.29Station (13918) PGA: 11.25 PGV: 11.18 N33.90 W117.56Station (13326) PGA: 8.07 PGV: 7.14 N33.85 W117.44Station (24812) PGA: 18.08 PGV: 18.12 N34.11 W118.26Station (BLA) PGA: 2.75 PGV: 4.69 N34.07 W116.39Station (14989) PGA: 28.15 PGV: 34.24 N33.88 W118.31Station (LCL) PGA: 28.40 PGV: 36.09 N33.84 W118.20Station (707) PGA: 8.12 PGV: 7.18 N33.85 W117.45Station (23774) PGA: 15.40 PGV: 15.87 N34.07 W117.94Station (STG) PGA: 18.10 PGV: 18.97 N33.66 W117.77Station (VVD) PGA: 13.02 PGV: 12.76 N34.44 W118.66Station (23024) PGA: 13.61 PGV: 13.32 N34.15 W118.00Station (12168) PGA: 5.43 PGV: 6.84 N33.32 W116.68Station (24861) PGA: 18.37 PGV: 19.31 N34.26 W118.67Station (24804) PGA: 20.08 PGV: 21.57 N34.22 W118.63Station (BLU) PGA: 6.34 PGV: 5.88 N34.41 W117.73Station (RVR) PGA: 8.88 PGV: 9.24 N33.99 W117.38Station (SWS) PGA: 1.43 PGV: 2.62 N32.94 W115.80Station (DHB1) PGA: 25.81 PGV: 30.90 N34.01 W118.39Station (14830) PGA: 24.56 PGV: 28.61 N33.85 W118.11Station (WIN) PGA: 6.50 PGV: 6.08 N33.68 W117.10Station (RMM) PGA: 1.90 PGV: 3.01 N34.64 W116.62Station (24817) PGA: 27.93 PGV: 35.11 N34.06 W118.48Station (14739) PGA: 30.15 PGV: 38.43 N33.93 W118.39Station (23898) PGA: 7.42 PGV: 9.04 N34.13 W117.32Station (23572) PGA: 9.72 PGV: 9.91 N34.23 W117.66Station (24399) PGA: 10.22 PGV: 8.55 N34.22 W118.06Station (RCH) PGA: 1.81 PGV: 2.94 N34.31 W116.35Station (MSJ) PGA: 6.66 PGV: 8.40 N33.81 W116.97Station (14017) PGA: 24.18 PGV: 27.94 N33.99 W118.31Station (12626) PGA: 3.24 PGV: 5.50 N33.43 W116.08Station (656) PGA: 11.50 PGV: 11.40 N34.13 W117.76Station (24018) PGA: 22.78 PGV: 23.61 N34.04 W118.71Station (289) PGA: 17.66 PGV: 18.43 N34.03 W118.05Station (5270) PGA: 3.14 PGV: 5.41 N33.57 W116.08Station (SMTC) PGA: 1.79 PGV: 3.77 N32.95 W115.72Station (13881) PGA: 17.08 PGV: 16.94 N33.93 W117.95Station (LJB) PGA: 5.48 PGV: 5.53 N34.59 W117.85Station (5076) PGA: 4.91 PGV: 5.93 N34.08 W117.05Station (HAY) PGA: 1.79 PGV: 4.12 N33.71 W115.64Station (24981) PGA: 20.40 PGV: 22.01 N34.17 W118.38Station (CLM) PGA: 11.58 PGV: 11.46 N34.10 W117.72Station (GR2) PGA: 15.39 PGV: 12.91 N34.12 W118.30Station (IPC) PGA: 24.60 PGV: 27.61 N33.97 W118.34Station (14767) PGA: 26.78 PGV: 31.57 N33.96 W118.38Station (5235) PGA: 7.43 PGV: 6.71 N33.97 W117.45Station (12953) PGA: 3.72 PGV: 5.99 N33.79 W116.41Station (13123) PGA: 9.75 PGV: 9.94 N33.95 W117.45Station (11628) PGA: 2.90 PGV: 5.20 N33.28 W115.98Station (5075) PGA: 4.70 PGV: 6.27 N34.09 W116.92Station (24011) PGA: 19.64 PGV: 20.09 N34.13 W118.35Station (ERP) PGA: 1.74 PGV: 4.07 N32.74 W115.66Station (TPR) PGA: 25.45 PGV: 29.10 N34.09 W118.59Station (SUN) PGA: 7.73 PGV: 6.79 N34.21 W117.69Station (BOR) PGA: 3.02 PGV: 3.86 N33.27 W116.42Station (PYR) PGA: 8.22 PGV: 7.13 N34.57 W118.74Station (5267) PGA: 5.92 PGV: 6.67 N34.18 W117.30Station (23792) PGA: 6.92 PGV: 8.01 N34.06 W117.29Station (ALP) PGA: 9.93 PGV: 10.72 N34.69 W118.30Station (CPT) PGA: 14.01 PGV: 14.43 N33.30 W117.34Station (5029) PGA: 10.74 PGV: 11.41 N34.62 W118.28Station (14004) PGA: 64.53 PGV: 92.69 N33.75 W118.26Station (5420) PGA: 5.02 PGV: 5.11 N34.81 W118.94Station (JUN) PGA: 6.71 PGV: 6.12 N34.47 W117.88Station (RAG) PGA: 1.54 PGV: 3.52 N34.68 W116.15Station (SGL) PGA: 1.61 PGV: 3.59 N32.65 W115.73Station (12919) PGA: 5.10 PGV: 6.07 N33.93 W116.97Station (24023) PGA: 15.07 PGV: 14.76 N34.16 W118.15Station (SLT) PGA: 2.69 PGV: 5.02 N33.26 W115.92Station (13926) PGA: 7.81 PGV: 9.37 N33.94 W117.25Station (24157) PGA: 23.56 PGV: 25.87 N34.01 W118.36Station (SRN) PGA: 15.11 PGV: 14.80 N33.83 W117.79Station (24860) PGA: 17.52 PGV: 18.26 N34.27 W118.73Station (5286) PGA: 21.48 PGV: 22.65 N33.66 W117.93Station (13888) PGA: 17.46 PGV: 18.20 N33.82 W117.85Station (RAY) PGA: 3.29 PGV: 3.96 N34.04 W116.81Station (THX) PGA: 3.43 PGV: 5.66 N33.63 W116.16Station (24809) PGA: 21.81 PGV: 24.08 N34.10 W118.35Station (24855) PGA: 13.99 PGV: 14.42 N34.41 W118.80Station (CHF) PGA: 8.82 PGV: 7.54 N34.33 W118.03Station (AZU) PGA: 9.03 PGV: 7.69 N34.22 W117.90Station (LKL) PGA: 7.25 PGV: 8.89 N34.62 W117.82Station (14874) PGA: 23.52 PGV: 26.82 N33.77 W118.04Station (24401) PGA: 15.71 PGV: 15.43 N34.12 W118.13Station (WLT) PGA: 16.72 PGV: 17.33 N34.01 W117.95Station (LAQ) PGA: 3.43 PGV: 5.73 N33.63 W116.28Station (23780) PGA: 7.32 PGV: 8.95 N34.10 W117.29Station (14006) PGA: 23.33 PGV: 26.50 N33.73 W118.00Station (5080) PGA: 22.12 PGV: 22.63 N34.08 W118.69Station (FLL) PGA: 13.30 PGV: 13.74 N34.40 W118.92Station (23837) PGA: 13.65 PGV: 14.08 N34.06 W117.78Station (HCM) PGA: 25.12 PGV: 28.53 N33.99 W118.38Station (5326) PGA: 7.25 PGV: 8.89 N34.10 W117.28Station (5407) PGA: 15.26 PGV: 14.96 N34.14 W118.13Station (24025) PGA: 17.28 PGV: 17.17 N34.04 W118.13Station (24087) PGA: 19.11 PGV: 20.26 N34.24 W118.44Station (24461) PGA: 16.88 PGV: 16.72 N34.07 W118.15Station (5402) PGA: 23.82 PGV: 27.31 N34.08 W118.39Station (14832) PGA: 21.54 PGV: 23.66 N33.86 W118.03Station (14988) PGA: 27.88 PGV: 35.00 N33.91 W118.31Station (SS2) PGA: 6.46 PGV: 5.96 N34.21 W117.50Station (RIO) PGA: 15.27 PGV: 15.73 N34.10 W117.98Station (24808) PGA: 21.00 PGV: 22.87 N34.17 W118.42Station (BAR) PGA: 3.26 PGV: 4.03 N32.68 W116.67Station (CAH) PGA: 4.29 PGV: 4.73 N33.49 W116.72Station (CTW) PGA: 2.13 PGV: 4.10 N33.68 W115.87Station (25725) PGA: 11.50 PGV: 12.08 N34.26 W119.23Station (SJQ) PGA: 18.36 PGV: 17.62 N33.62 W117.85Station (24841) PGA: 18.75 PGV: 19.80 N34.00 W118.08Station (24691) PGA: 15.37 PGV: 15.07 N34.15 W118.15Station (24013) PGA: 21.26 PGV: 23.26 N34.19 W118.59Station (24805) PGA: 19.92 PGV: 21.35 N34.23 W118.53Station (25169) PGA: 9.11 PGV: 8.82 N34.02 W119.36Station (MCT) PGA: 1.40 PGV: 2.60 N34.23 W116.04Station (FIG) PGA: 2.36 PGV: 3.31 N34.73 W119.98Station (5229) PGA: 7.30 PGV: 8.93 N34.05 W117.25Station (24867) PGA: 20.97 PGV: 22.83 N34.18 W118.45Station (FUL) PGA: 18.46 PGV: 19.43 N33.87 W117.92Station (23899) PGA: 8.65 PGV: 9.07 N34.07 W117.40Station (22791) PGA: 4.38 PGV: 6.55 N34.24 W116.87Station (AGA) PGA: 2.76 PGV: 3.67 N33.64 W116.40Station (CKC) PGA: 5.37 PGV: 6.27 N34.14 W117.18Station (14936) PGA: 26.12 PGV: 30.33 N33.83 W118.16Station (24802) PGA: 22.45 PGV: 25.07 N34.16 W118.50Station (SSV) PGA: 6.35 PGV: 5.88 N34.22 W117.49Station (PFO) PGA: 2.99 PGV: 3.84 N33.61 W116.46Station (13916) PGA: 6.86 PGV: 6.32 N33.90 W117.32Station (5398) PGA: 19.15 PGV: 20.31 N34.20 W118.35Station (IR2) PGA: 12.85 PGV: 11.91 N34.39 W118.40Station (5220) PGA: 3.85 PGV: 6.10 N33.19 W116.33Station (12026) PGA: 3.29 PGV: 5.54 N33.72 W116.16Station (13878) PGA: 17.43 PGV: 18.16 N33.89 W117.89Station (STO) PGA: 2.70 PGV: 3.63 N34.69 W117.12Station (949) PGA: 21.81 PGV: 24.08 N34.17 W118.47Station (PTD) PGA: 20.65 PGV: 21.47 N34.00 W118.81Station (SC2) PGA: 22.33 PGV: 24.88 N34.02 W118.29Station (13889) PGA: 18.53 PGV: 19.51 N33.75 W117.84Station (24688) PGA: 24.51 PGV: 27.47 N34.07 W118.44Station (DBB) PGA: 5.64 PGV: 5.53 N33.73 W117.10Station (PKL) PGA: 5.21 PGV: 6.15 N34.45 W119.62Station (LAF) PGA: 30.56 PGV: 39.31 N33.87 W118.33Station (14537) PGA: 25.56 PGV: 29.31 N33.95 W118.33Station (24012) PGA: 20.84 PGV: 22.64 N34.15 W118.37Station (YUH) PGA: 1.48 PGV: 2.66 N32.65 W115.92Station (CFL) PGA: 8.80 PGV: 7.53 N34.33 W118.02Station (CHN) PGA: 12.97 PGV: 13.42 N34.00 W117.68Station (XTL) PGA: 7.96 PGV: 6.95 N34.30 W117.86Station (14368) PGA: 22.95 PGV: 25.87 N33.92 W118.17Station (FAL) PGA: 7.55 PGV: 6.67 N34.31 W117.81Station (141) PGA: 15.38 PGV: 12.91 N34.12 W118.30Station (LLS) PGA: 22.48 PGV: 25.13 N33.68 W117.94Station (24279) PGA: 15.43 PGV: 15.90 N34.39 W118.53Station (13929) PGA: 10.53 PGV: 11.23 N33.65 W117.20Station (BCL) PGA: 7.65 PGV: 7.74 N34.41 W119.36Station (283) PGA: 5.32 PGV: 6.75 N34.42 W119.70Station (JNH) PGA: 9.75 PGV: 9.94 N34.45 W117.96Station (655) PGA: 16.09 PGV: 15.83 N34.31 W118.50Station (SYS) PGA: 4.54 PGV: 5.66 N32.58 W116.91Station (SBPX) PGA: 4.49 PGV: 4.76 N34.23 W117.23Station (ERR) PGA: 2.10 PGV: 4.07 N33.12 W115.82Station (24274) PGA: 7.22 PGV: 8.86 N34.83 W118.27Station (5043) PGA: 5.36 PGV: 7.34 N33.68 W116.68Station (LUG) PGA: 6.01 PGV: 7.29 N34.37 W117.37Station (PVR) PGA: 34.53 PGV: 48.37 N33.75 W118.37Station (24986) PGA: 18.88 PGV: 19.96 N34.26 W118.50Station (24400) PGA: 18.10 PGV: 18.14 N34.04 W118.18Station (SBI) PGA: 9.88 PGV: 9.42 N33.48 W119.03Station (OAK) PGA: 13.92 PGV: 13.61 N34.36 W118.78Station (24967) PGA: 10.48 PGV: 11.19 N34.60 W118.18Station (5161) PGA: 6.12 PGV: 7.37 N34.14 W117.21Station (23941) PGA: 18.15 PGV: 18.21 N34.02 W118.15Station (24980) PGA: 19.62 PGV: 20.07 N34.06 W118.27Station (SLG) PGA: 13.74 PGV: 13.44 N34.11 W119.06Station (13882) PGA: 14.33 PGV: 14.02 N33.93 W117.80Station (JVA) PGA: 3.03 PGV: 5.38 N34.37 W116.61Station (24521) PGA: 10.49 PGV: 11.19 N34.58 W118.14Station (SYP) PGA: 3.34 PGV: 4.76 N34.53 W119.98Station (MRV) PGA: 2.44 PGV: 3.37 N34.06 W116.54Station (ALH) PGA: 22.26 PGV: 24.78 N34.02 W118.28Station (13795) PGA: 18.19 PGV: 18.26 N33.47 W117.67Station (CIW) PGA: 12.92 PGV: 10.69 N33.47 W118.55Station (OAT) PGA: 15.29 PGV: 14.99 N34.34 W118.61Station (23540) PGA: 7.16 PGV: 8.20 N34.07 W117.33Station (DH1) PGA: 25.81 PGV: 30.90 N34.01 W118.39Station (5410) PGA: 14.90 PGV: 14.58 N34.20 W118.17Station (SBA) PGA: 8.36 PGV: 8.26 N34.01 W119.44Station (24469) PGA: 10.77 PGV: 11.44 N34.65 W118.48Station (24526) PGA: 9.42 PGV: 10.30 N34.69 W118.16Station (LEV) PGA: 10.79 PGV: 11.46 N34.61 W118.29Station (14165) PGA: 16.71 PGV: 15.73 N33.40 W118.41Station Epicenter: N33.30 W117.93 M=7.3Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (175 kB) || PS (406 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (138 kB) || PS (3 Mb)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (137 kB) || PS (3 Mb)Peak Ground Velocity Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (137 kB) || PS (3 Mb)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (136 kB) || PS (3 Mb)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (136 kB) || PS (3 Mb)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (236 kB) || PS (877 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (222 kB) || PS (864 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image
USGS | Caltech | CGS US Geological Survey, Pasadena Caltech Seismo Lab California Geological Survey