Shakemap scChino_Hills6.7_se

Instrumental Intensity

Station (5030) PGA: 7.91 PGV: 4.97 N34.52 W117.99Station (UPL) PGA: 23.51 PGV: 15.84 N34.15 W117.70Station (14824) PGA: 9.42 PGV: 5.95 N33.87 W118.29Station (ADL) PGA: 7.29 PGV: 4.56 N34.56 W117.42Station (12202) PGA: 8.11 PGV: 5.10 N33.76 W116.96Station (5284) PGA: 7.87 PGV: 4.94 N34.04 W118.44Station (IRC) PGA: 6.90 PGV: 4.32 N34.39 W118.40Station (14027) PGA: 15.42 PGV: 9.97 N33.93 W118.06Station (LCG) PGA: 8.59 PGV: 5.41 N34.00 W118.38Station (5408) PGA: 10.19 PGV: 6.45 N34.21 W118.19Station (14937) PGA: 16.96 PGV: 11.03 N33.91 W118.01Station (24984) PGA: 9.25 PGV: 5.84 N34.02 W118.33Station (634) PGA: 14.81 PGV: 9.55 N33.92 W118.07Station (SAN) PGA: 15.20 PGV: 9.82 N33.70 W117.89Station (24014) PGA: 7.21 PGV: 4.51 N34.05 W118.52Station (13721) PGA: 14.87 PGV: 9.59 N33.64 W117.84Station (RSB) PGA: 14.09 PGV: 9.06 N33.97 W117.33Station (12673) PGA: 8.13 PGV: 5.11 N33.79 W116.96Station (13122) PGA: 49.12 PGV: 52.85 N33.87 W117.71Station (23958) PGA: 9.56 PGV: 6.04 N34.44 W117.65Station (14820) PGA: 9.03 PGV: 5.70 N33.99 W118.34Station (23542) PGA: 11.49 PGV: 7.31 N34.06 W117.29Station (VRD) PGA: 8.97 PGV: 5.66 N34.21 W118.28Station (24816) PGA: 9.71 PGV: 6.14 N34.05 W118.29Station (5372) PGA: 5.64 PGV: 3.50 N33.62 W116.62Station (DB2) PGA: 9.25 PGV: 5.84 N33.74 W117.06Station (5335) PGA: 12.00 PGV: 7.65 N34.16 W117.40Station (SIL) PGA: 5.73 PGV: 3.56 N34.35 W116.83Station (BTL) PGA: 6.91 PGV: 4.32 N34.26 W117.01Station (5415) PGA: 10.47 PGV: 6.64 N34.20 W118.17Station (GRH) PGA: 6.38 PGV: 3.98 N34.31 W118.56Station (KNW) PGA: 6.21 PGV: 3.87 N33.71 W116.71Station (5269) PGA: 11.47 PGV: 7.30 N34.09 W117.31Station (PDU) PGA: 23.00 PGV: 15.44 N34.12 W117.64Station (LOM) PGA: 9.08 PGV: 5.73 N33.80 W118.28Station (DHB) PGA: 8.48 PGV: 5.33 N34.01 W118.39Station (14846) PGA: 9.24 PGV: 5.83 N33.81 W118.28Station (5032) PGA: 10.47 PGV: 6.64 N34.40 W117.81Station (SPH) PGA: 8.19 PGV: 5.15 N33.75 W118.33Station (982) PGA: 8.16 PGV: 5.13 N34.06 W118.41Station (23788) PGA: 12.49 PGV: 7.98 N34.07 W117.35Station (13894) PGA: 16.58 PGV: 10.77 N33.79 W117.92Station (24819) PGA: 7.82 PGV: 4.91 N34.06 W118.45Station (CIA) PGA: 5.98 PGV: 3.72 N33.40 W118.42Station (129) PGA: 11.22 PGV: 7.13 N34.05 W117.26Station (13893) PGA: 17.81 PGV: 11.63 N33.78 W117.89Station (24047) PGA: 6.69 PGV: 4.18 N34.49 W118.33Station (14787) PGA: 10.44 PGV: 6.62 N33.92 W118.24Station (14037) PGA: 8.45 PGV: 5.32 N33.80 W118.34Station (5073) PGA: 6.66 PGV: 4.16 N33.92 W116.78Station (24764) PGA: 6.94 PGV: 4.34 N34.16 W118.53Station (24815) PGA: 7.90 PGV: 4.96 N34.20 W118.40Station (ELS) PGA: 15.68 PGV: 10.15 N33.65 W117.43Station (VGR) PGA: 6.89 PGV: 4.31 N33.84 W116.81Station (MIS) PGA: 8.14 PGV: 5.12 N33.74 W118.33Station (24976) PGA: 9.97 PGV: 6.31 N34.04 W118.28Station (24866) PGA: 6.78 PGV: 4.24 N34.19 W118.55Station (PRR) PGA: 12.75 PGV: 8.16 N33.78 W117.23Station (HLL) PGA: 8.35 PGV: 5.25 N34.18 W118.36Station (13883) PGA: 23.95 PGV: 16.18 N33.85 W117.86Station (23836) PGA: 24.26 PGV: 16.42 N34.11 W117.85Station (12331) PGA: 8.24 PGV: 5.18 N33.73 W116.98Station (23920) PGA: 8.81 PGV: 5.55 N34.00 W117.06Station (SND) PGA: 5.51 PGV: 3.42 N33.55 W116.61Station (23574) PGA: 11.02 PGV: 7.00 N34.37 W117.66Station (23912) PGA: 14.03 PGV: 9.02 N34.10 W117.43Station (OGC) PGA: 20.61 PGV: 13.66 N33.79 W117.84Station (24978) PGA: 7.88 PGV: 4.95 N34.04 W118.44Station (24709) PGA: 9.77 PGV: 6.18 N34.02 W118.29Station (14827) PGA: 12.99 PGV: 8.31 N33.92 W118.13Station (720) PGA: 8.56 PGV: 5.39 N33.59 W117.07Station (13921) PGA: 21.15 PGV: 14.05 N33.98 W117.49Station (RUS) PGA: 14.74 PGV: 9.50 N34.05 W118.08Station (14825) PGA: 11.24 PGV: 7.15 N33.98 W118.21Station (14035) PGA: 8.39 PGV: 5.28 N33.99 W118.40Station (13884) PGA: 15.95 PGV: 10.34 N33.77 W117.92Station (5072) PGA: 5.88 PGV: 3.66 N33.99 W116.66Station (637) PGA: 7.07 PGV: 4.42 N34.25 W118.48Station (COO) PGA: 10.73 PGV: 6.81 N33.90 W118.22Station (USC) PGA: 9.82 PGV: 6.21 N34.02 W118.29Station (5031) PGA: 9.45 PGV: 5.97 N34.44 W117.85Station (PASA) PGA: 11.13 PGV: 7.08 N34.15 W118.17Station (13928) PGA: 12.70 PGV: 8.12 N33.79 W117.23Station (SNS) PGA: 10.54 PGV: 6.69 N33.43 W117.55Station (23939) PGA: 28.74 PGV: 20.13 N34.12 W117.74Station (PEM) PGA: 18.67 PGV: 12.24 N34.17 W117.87Station (TAB) PGA: 10.79 PGV: 6.85 N34.38 W117.68Station (OLI) PGA: 25.06 PGV: 17.06 N33.95 W117.92Station (24727) PGA: 10.94 PGV: 6.95 N34.03 W118.22Station (WMC) PGA: 5.81 PGV: 3.62 N33.57 W116.67Station (24800) PGA: 7.07 PGV: 4.42 N34.27 W118.46Station (23583) PGA: 8.06 PGV: 5.06 N34.41 W117.31Station (DEC) PGA: 8.17 PGV: 5.13 N34.25 W118.33Station (14840) PGA: 18.70 PGV: 12.27 N33.95 W118.00Station (24987) PGA: 10.31 PGV: 6.53 N34.01 W118.26Station (BAC) PGA: 8.39 PGV: 5.28 N33.61 W117.04Station (5399) PGA: 8.19 PGV: 5.15 N33.94 W118.41Station (CCR) PGA: 6.14 PGV: 3.83 N34.36 W116.94Station (24983) PGA: 8.48 PGV: 5.34 N34.05 W118.38Station (MLS) PGA: 25.32 PGV: 17.26 N34.00 W117.56Station (SDD) PGA: 14.48 PGV: 9.32 N33.55 W117.66Station (POB) PGA: 7.62 PGV: 4.78 N33.69 W116.92Station (12636) PGA: 7.30 PGV: 4.57 N33.58 W116.93Station (TA2) PGA: 10.79 PGV: 6.85 N34.38 W117.68Station (PAS) PGA: 11.13 PGV: 7.08 N34.15 W118.17Station (24947) PGA: 8.57 PGV: 5.40 N34.18 W118.34Station (24813) PGA: 10.50 PGV: 6.66 N34.10 W118.23Station (14404) PGA: 7.67 PGV: 4.81 N33.75 W118.40Station (VG2) PGA: 6.90 PGV: 4.31 N33.83 W116.81Station (RPV) PGA: 7.59 PGV: 4.76 N33.74 W118.40Station (RSS) PGA: 14.08 PGV: 9.05 N33.97 W117.33Station (EL2) PGA: 8.22 PGV: 5.17 N34.53 W117.64Station (5246) PGA: 13.22 PGV: 8.47 N33.62 W117.88Station (14934) PGA: 9.53 PGV: 6.02 N33.94 W118.30Station (5324) PGA: 10.20 PGV: 6.46 N33.86 W117.11Station (638) PGA: 7.68 PGV: 4.82 N34.06 W118.46Station (LRR) PGA: 7.72 PGV: 4.84 N34.53 W118.03Station (MLL) PGA: 7.29 PGV: 4.57 N34.09 W116.94Station (23210) PGA: 9.25 PGV: 5.84 N34.42 W117.96Station (24039) PGA: 9.81 PGV: 6.21 N34.00 W118.29Station (5281) PGA: 14.68 PGV: 9.46 N33.66 W117.86Station (14036) PGA: 8.47 PGV: 5.33 N33.87 W118.37Station (14007) PGA: 11.97 PGV: 7.63 N33.72 W118.03Station (CRN) PGA: 43.14 PGV: 37.47 N33.88 W117.56Station (14003) PGA: 8.49 PGV: 5.34 N33.73 W118.29Station (24975) PGA: 10.07 PGV: 6.38 N34.05 W118.27Station (24703) PGA: 8.57 PGV: 5.39 N34.04 W118.38Station (DVL) PGA: 10.23 PGV: 6.48 N34.20 W117.33Station (TCC) PGA: 18.41 PGV: 12.06 N33.99 W118.01Station (23672) PGA: 10.32 PGV: 6.54 N34.18 W117.32Station (5289) PGA: 8.25 PGV: 5.19 N33.82 W116.97Station (24810) PGA: 9.17 PGV: 5.79 N34.10 W118.32Station (24763) PGA: 6.97 PGV: 4.36 N34.33 W118.44Station (14786) PGA: 8.74 PGV: 5.50 N33.75 W118.28Station (14834) PGA: 9.14 PGV: 5.77 N33.92 W118.33Station (24814) PGA: 10.53 PGV: 6.68 N34.14 W118.21Station (5275) PGA: 15.10 PGV: 9.75 N33.92 W117.32Station (5427) PGA: 6.81 PGV: 4.26 N34.17 W118.55Station (5371) PGA: 10.70 PGV: 6.79 N34.20 W117.36Station (PEC) PGA: 10.98 PGV: 6.97 N33.89 W117.16Station (PVP) PGA: 7.82 PGV: 4.91 N33.79 W118.40Station (13924) PGA: 10.27 PGV: 6.51 N33.75 W117.13Station (FMA) PGA: 8.45 PGV: 5.32 N33.72 W118.28Station (NHL) PGA: 5.93 PGV: 3.69 N34.39 W118.60Station (14196) PGA: 9.74 PGV: 6.16 N33.91 W118.28Station (SKY) PGA: 10.04 PGV: 6.35 N33.78 W117.11Station (23584) PGA: 9.03 PGV: 5.69 N34.46 W117.91Station (14826) PGA: 10.35 PGV: 6.56 N34.00 W118.25Station (BBA) PGA: 8.31 PGV: 5.23 N34.20 W118.35Station (14038) PGA: 8.22 PGV: 5.16 N33.81 W118.37Station (23793) PGA: 11.43 PGV: 7.27 N34.06 W117.29Station (5296) PGA: 12.20 PGV: 7.79 N34.14 W118.13Station (SBP) PGA: 8.80 PGV: 5.54 N34.23 W117.23Station (24103) PGA: 6.96 PGV: 4.35 N34.16 W118.53Station (KEE) PGA: 5.82 PGV: 3.62 N33.64 W116.65Station (5232) PGA: 6.23 PGV: 3.88 N33.71 W116.72Station (BCC) PGA: 10.64 PGV: 6.75 N33.58 W117.26Station (287) PGA: 21.84 PGV: 14.57 N34.16 W117.67Station (23842) PGA: 25.65 PGV: 17.53 N34.00 W117.93Station (23843) PGA: 22.96 PGV: 15.42 N34.04 W117.95Station (13660) PGA: 8.74 PGV: 5.50 N33.73 W117.02Station (14829) PGA: 12.79 PGV: 8.18 N33.88 W118.12Station (5162) PGA: 9.03 PGV: 5.69 N34.07 W117.12Station (CPP) PGA: 37.15 PGV: 28.69 N34.06 W117.81Station (24040) PGA: 11.22 PGV: 7.13 N34.03 W118.21Station (PLM) PGA: 6.00 PGV: 3.74 N33.35 W116.86Station (OLY) PGA: 7.72 PGV: 4.84 N33.43 W117.12Station (QUG) PGA: 6.38 PGV: 3.98 N34.40 W118.50Station (13875) PGA: 20.77 PGV: 13.77 N33.78 W117.83Station (5287) PGA: 14.97 PGV: 9.66 N33.68 W117.87Station (RIN) PGA: unknown PGV: unknown N34.28 W118.48Station (24402) PGA: 12.19 PGV: 7.78 N34.18 W118.10Station (CAP) PGA: 7.78 PGV: 4.88 N33.39 W117.19Station (5282) PGA: 11.08 PGV: 7.05 N34.36 W117.63Station (24982) PGA: 9.56 PGV: 6.04 N34.10 W118.29Station (RRS) PGA: 18.07 PGV: 11.82 N33.88 W117.37Station (5245) PGA: 10.82 PGV: 6.87 N34.11 W117.29Station (5082) PGA: 7.79 PGV: 4.89 N34.05 W118.45Station (24907) PGA: 7.21 PGV: 4.52 N34.34 W118.40Station (14159) PGA: 8.26 PGV: 5.19 N33.72 W118.31Station (LFP) PGA: 6.79 PGV: 4.25 N34.30 W118.49Station (24839) PGA: 10.30 PGV: 6.52 N34.06 W118.25Station (DH2) PGA: 8.48 PGV: 5.33 N34.01 W118.39Station (710) PGA: 8.48 PGV: 5.34 N33.77 W118.32Station (24016) PGA: 9.69 PGV: 6.13 N34.14 W118.26Station (13885) PGA: 14.40 PGV: 9.27 N33.76 W117.96Station (24752) PGA: 9.14 PGV: 5.77 N34.14 W118.30Station (14985) PGA: 7.76 PGV: 4.87 N33.99 W118.46Station (5330) PGA: 11.95 PGV: 7.62 N34.10 W117.35Station (BBS) PGA: 8.28 PGV: 5.21 N33.92 W116.98Station (12674) PGA: 6.98 PGV: 4.37 N33.87 W116.82Station (24722) PGA: 7.49 PGV: 4.69 N34.15 W118.46Station (14403) PGA: 10.13 PGV: 6.42 N33.93 W118.26Station (MWC) PGA: 12.04 PGV: 7.68 N34.22 W118.05Station (24030) PGA: 12.63 PGV: 8.07 N34.10 W118.13Station (24946) PGA: 9.95 PGV: 6.29 N34.17 W118.23Station (FMP) PGA: 8.32 PGV: 5.24 N33.71 W118.29Station (5266) PGA: 8.98 PGV: 5.66 N34.12 W117.16Station (24389) PGA: 8.10 PGV: 5.09 N34.06 W118.42Station (13925) PGA: 12.58 PGV: 8.04 N33.90 W117.23Station (13199) PGA: 9.15 PGV: 5.77 N33.64 W117.09Station (5416) PGA: 10.46 PGV: 6.63 N34.20 W118.17Station (DLT) PGA: 20.59 PGV: 13.64 N34.17 W117.81Station (LGC) PGA: 15.80 PGV: 10.23 N33.61 W117.76Station (14822) PGA: 8.53 PGV: 5.37 N33.95 W118.38Station (5337) PGA: 10.47 PGV: 6.64 N34.14 W117.29Station (24714) PGA: 7.39 PGV: 4.63 N34.29 W118.41Station (13610) PGA: 12.14 PGV: 7.75 N33.62 W117.93Station (13892) PGA: 15.27 PGV: 9.86 N33.70 W117.88Station (HLN) PGA: 9.67 PGV: 6.12 N34.12 W117.22Station (24970) PGA: 7.97 PGV: 5.01 N34.01 W118.44Station (HOL) PGA: 9.23 PGV: 5.83 N34.46 W117.85Station (13913) PGA: 25.39 PGV: 17.32 N33.92 W117.49Station (24020) PGA: 10.84 PGV: 6.88 N34.08 W118.22Station (5424) PGA: 7.03 PGV: 4.40 N34.19 W118.51Station (13198) PGA: 9.28 PGV: 5.86 N33.60 W117.13Station (SYL) PGA: 6.80 PGV: 4.25 N34.35 W118.45Station (5164) PGA: 29.18 PGV: 20.51 N34.11 W117.78Station (13930) PGA: 11.24 PGV: 7.15 N33.72 W117.19Station (23525) PGA: 46.10 PGV: 43.69 N34.06 W117.75Station (5300) PGA: 8.44 PGV: 5.31 N34.12 W117.10Station (108) PGA: 33.30 PGV: 24.43 N33.92 W117.84Station (5336) PGA: 9.43 PGV: 5.96 N34.15 W117.22Station (WTT) PGA: 10.28 PGV: 6.51 N33.95 W118.26Station (24611) PGA: 10.40 PGV: 6.59 N34.06 W118.25Station (PDE) PGA: 5.84 PGV: 3.64 N34.44 W118.58Station (14578) PGA: 11.43 PGV: 7.27 N33.76 W118.08Station (24811) PGA: 9.36 PGV: 5.91 N34.08 W118.31Station (13197) PGA: 11.51 PGV: 7.33 N33.66 W118.00Station (CLT) PGA: 11.50 PGV: 7.32 N34.09 W117.32Station (13172) PGA: 8.50 PGV: 5.35 N33.50 W117.15Station (23895) PGA: 31.22 PGV: 22.38 N34.08 W117.67Station (24765) PGA: 7.54 PGV: 4.73 N34.22 W118.43Station (GAV) PGA: 19.73 PGV: 13.01 N34.02 W117.50Station (ESG) PGA: 8.05 PGV: 5.06 N33.92 W118.42Station (24605) PGA: 11.31 PGV: 7.20 N34.06 W118.20Station (24303) PGA: 8.92 PGV: 5.63 N34.09 W118.34Station (5288) PGA: 11.59 PGV: 7.38 N33.70 W118.02Station (969) PGA: 49.61 PGV: 54.83 N33.89 W117.64Station (LUC) PGA: 5.91 PGV: 3.68 N34.45 W116.96Station (13873) PGA: 27.04 PGV: 18.67 N33.93 W117.90Station (SAT) PGA: 15.11 PGV: 9.76 N33.71 W117.89Station (23908) PGA: 20.68 PGV: 13.70 N34.17 W117.81Station (THR) PGA: 8.02 PGV: 5.03 N34.55 W117.72Station (JFP) PGA: 6.69 PGV: 4.18 N34.31 W118.50Station (24015) PGA: 8.44 PGV: 5.31 N34.20 W118.34Station (LTR) PGA: 7.92 PGV: 4.97 N34.52 W117.99Station (5429) PGA: 10.28 PGV: 6.51 N33.91 W118.25Station (14041) PGA: 13.54 PGV: 8.69 N33.99 W118.12Station (24592) PGA: 11.96 PGV: 7.63 N34.05 W118.17Station (NOT) PGA: 6.62 PGV: 4.13 N34.23 W118.56Station (24801) PGA: 7.95 PGV: 4.99 N34.15 W118.41Station (24833) PGA: 9.32 PGV: 5.88 N34.06 W118.31Station (24806) PGA: 6.57 PGV: 4.10 N34.22 W118.57Station (24088) PGA: 7.58 PGV: 4.75 N34.30 W118.38Station (5373) PGA: 10.58 PGV: 6.71 N34.12 W117.29Station (DR1) PGA: 8.45 PGV: 5.32 N33.71 W117.00Station (709) PGA: 13.63 PGV: 8.75 N34.05 W118.11Station (24538) PGA: 7.48 PGV: 4.69 N34.01 W118.49Station (SVD) PGA: 8.52 PGV: 5.36 N34.11 W117.10Station (24706) PGA: 7.15 PGV: 4.47 N34.55 W118.13Station (5406) PGA: 6.76 PGV: 4.23 N34.24 W118.53Station (GFP) PGA: 9.00 PGV: 5.68 N34.13 W118.32Station (BVH) PGA: 8.31 PGV: 5.22 N34.08 W118.40Station (13876) PGA: 12.33 PGV: 7.87 N33.60 W117.91Station (FRD) PGA: 5.37 PGV: 3.33 N33.49 W116.60Station (24945) PGA: 9.66 PGV: 6.11 N34.16 W118.25Station (23595) PGA: 8.36 PGV: 5.26 N34.49 W117.98Station (BBR) PGA: 6.44 PGV: 4.02 N34.26 W116.92Station (24977) PGA: 10.42 PGV: 6.60 N34.04 W118.25Station (5329) PGA: 11.13 PGV: 7.08 N34.07 W117.28Station (DGR) PGA: 8.28 PGV: 5.20 N33.65 W117.01Station (24818) PGA: 8.92 PGV: 5.63 N34.04 W118.35Station (KIK) PGA: 12.55 PGV: 8.02 N34.15 W118.10Station (BRE) PGA: 15.04 PGV: 9.71 N33.81 W117.98Station (LGB) PGA: 12.67 PGV: 8.10 N33.98 W118.15Station (757) PGA: 7.49 PGV: 4.69 N34.10 W118.48Station (951) PGA: 20.75 PGV: 13.76 N33.89 W117.93Station (24033) PGA: 13.61 PGV: 8.73 N34.08 W118.10Station (5265) PGA: 10.95 PGV: 6.96 N34.23 W117.41Station (14823) PGA: 10.42 PGV: 6.61 N33.94 W118.25Station (MIK) PGA: 12.21 PGV: 7.79 N34.14 W118.13Station (LNA) PGA: 12.65 PGV: 8.09 N33.79 W118.05Station (5423) PGA: 7.02 PGV: 4.39 N34.31 W118.45Station (13879) PGA: 17.96 PGV: 11.74 N33.87 W117.96Station (VET) PGA: 10.84 PGV: 6.88 N34.30 W118.03Station (24042) PGA: 13.10 PGV: 8.39 N34.15 W118.08Station (5157) PGA: 7.04 PGV: 4.40 N33.74 W116.84Station (5414) PGA: 10.54 PGV: 6.69 N34.20 W118.17Station (5327) PGA: 10.08 PGV: 6.38 N34.16 W117.29Station (PDR) PGA: 7.95 PGV: 4.99 N33.96 W118.44Station (SCY) PGA: 7.67 PGV: 4.81 N34.11 W118.46Station (23773) PGA: 19.22 PGV: 12.64 N34.07 W117.98Station (5036) PGA: 11.96 PGV: 7.63 N34.19 W117.43Station (5233) PGA: 10.18 PGV: 6.45 N34.05 W118.26Station (SJU) PGA: 12.02 PGV: 7.67 N33.49 W117.68Station (13877) PGA: 12.68 PGV: 8.11 N33.60 W117.89Station (12618) PGA: 7.40 PGV: 4.63 N33.80 W116.88Station (24979) PGA: 8.24 PGV: 5.18 N34.03 W118.41Station (23497) PGA: 19.66 PGV: 12.96 N34.10 W117.57Station (LT2) PGA: 7.91 PGV: 4.97 N34.52 W117.99Station (5160) PGA: 5.78 PGV: 3.59 N33.56 W116.67Station (22104) PGA: 6.22 PGV: 3.88 N34.16 W116.80Station (12923) PGA: 7.81 PGV: 4.90 N33.74 W116.93Station (24838) PGA: 10.17 PGV: 6.44 N34.04 W118.26Station (23896) PGA: 25.08 PGV: 17.08 N34.08 W117.62Station (STS) PGA: 10.08 PGV: 6.38 N33.79 W118.20Station (13922) PGA: 13.89 PGV: 8.92 N33.67 W117.33Station (24909) PGA: 7.99 PGV: 5.02 N34.03 W118.43Station (5257) PGA: 14.11 PGV: 9.07 N33.62 W117.84Station (SC1) PGA: 9.82 PGV: 6.21 N34.02 W118.29Station (24010) PGA: 9.59 PGV: 6.06 N34.21 W118.23Station (23328) PGA: 31.03 PGV: 22.20 N34.09 W117.81Station (CRS) PGA: 8.98 PGV: 5.66 N34.24 W117.26Station (14828) PGA: 14.05 PGV: 9.03 N33.94 W118.10Station (MNT) PGA: 6.36 PGV: 3.97 N34.46 W118.44Station (VPD) PGA: 31.20 PGV: 22.36 N33.82 W117.76Station (13160) PGA: 13.00 PGV: 8.32 N33.63 W117.90Station (ARB) PGA: 30.80 PGV: 21.99 N34.00 W117.61Station (13886) PGA: 14.95 PGV: 9.65 N33.79 W117.97Station (5231) PGA: 5.45 PGV: 3.39 N33.46 W116.64Station (24692) PGA: 11.36 PGV: 7.23 N34.15 W118.16Station (TWL) PGA: 6.28 PGV: 3.92 N34.28 W118.60Station (VCS) PGA: 7.72 PGV: 4.84 N34.48 W118.12Station (SMF) PGA: 7.87 PGV: 4.94 N34.02 W118.45Station (12330) PGA: 6.00 PGV: 3.73 N33.35 W116.86Station (13880) PGA: 21.98 PGV: 14.67 N33.91 W117.93Station (GVR) PGA: 13.38 PGV: 8.58 N34.05 W118.12Station (24009) PGA: 8.44 PGV: 5.31 N34.26 W118.30Station (13890) PGA: 16.08 PGV: 10.42 N33.74 W117.89Station (MDA) PGA: 8.51 PGV: 5.36 N33.91 W117.00Station (BRS) PGA: 7.52 PGV: 4.71 N33.97 W116.91Station (RDM) PGA: 6.89 PGV: 4.31 N33.63 W116.85Station (13849) PGA: 28.33 PGV: 19.77 N33.85 W117.82Station (24807) PGA: 6.53 PGV: 4.08 N34.17 W118.60Station (5422) PGA: 7.51 PGV: 4.71 N34.19 W118.45Station (BBC) PGA: 6.47 PGV: 4.03 N34.24 W116.91Station (5239) PGA: 14.81 PGV: 9.55 N33.92 W118.07Station (LTP) PGA: 11.41 PGV: 7.26 N33.88 W118.18Station (24021) PGA: 10.37 PGV: 6.57 N34.17 W118.20Station (COQ) PGA: 35.56 PGV: 26.84 N33.86 W117.51Station (24612) PGA: 10.02 PGV: 6.34 N34.04 W118.27Station (5339) PGA: 11.05 PGV: 7.02 N34.09 W117.29Station (12630) PGA: 6.11 PGV: 3.80 N33.89 W116.68Station (CRY) PGA: 6.09 PGV: 3.79 N33.57 W116.74Station (LLN) PGA: 8.82 PGV: 5.56 N34.49 W117.85Station (23732) PGA: 10.37 PGV: 6.57 N34.19 W117.33Station (24944) PGA: 9.15 PGV: 5.77 N34.23 W118.25Station (5405) PGA: 7.88 PGV: 4.94 N34.07 W118.44Station (14844) PGA: 12.68 PGV: 8.11 N33.97 W118.15Station (5129) PGA: 12.35 PGV: 7.89 N34.00 W118.16Station (698) PGA: 35.47 PGV: 26.74 N33.91 W117.82Station (24852) PGA: 9.85 PGV: 6.23 N34.02 W118.28Station (24029) PGA: 13.36 PGV: 8.56 N34.10 W118.10Station (24022) PGA: 11.79 PGV: 7.52 N34.16 W118.13Station (5037) PGA: 11.17 PGV: 7.10 N34.00 W117.22Station (14831) PGA: 8.62 PGV: 5.43 N33.79 W118.32Station (GSA) PGA: 12.16 PGV: 7.76 N34.14 W118.13Station (BHM) PGA: 5.19 PGV: 3.22 N34.28 W116.62Station (RCP) PGA: 10.89 PGV: 6.92 N33.78 W118.13Station (5409) PGA: 12.33 PGV: 7.87 N34.23 W117.48Station (CFT) PGA: 9.23 PGV: 5.82 N34.04 W117.11Station (5331) PGA: 9.60 PGV: 6.07 N34.17 W117.25Station (24865) PGA: 8.46 PGV: 5.33 N34.14 W118.36Station (22561) PGA: 6.61 PGV: 4.13 N34.24 W116.94Station (5341) PGA: 11.84 PGV: 7.55 N34.06 W117.31Station (5328) PGA: 11.50 PGV: 7.32 N34.05 W117.28Station (5396) PGA: 11.73 PGV: 7.48 N34.07 W118.18Station (DJJ) PGA: 7.69 PGV: 4.82 N34.11 W118.45Station (24753) PGA: 10.18 PGV: 6.45 N34.05 W118.26Station (SME) PGA: 18.07 PGV: 11.82 N33.82 W117.36Station (24390) PGA: 8.13 PGV: 5.11 N34.06 W118.42Station (CIS) PGA: 6.04 PGV: 3.76 N33.41 W118.40Station (13914) PGA: 16.90 PGV: 10.99 N33.95 W117.39Station (23597) PGA: 8.64 PGV: 5.44 N34.47 W117.52Station (WNS) PGA: 8.38 PGV: 5.27 N34.12 W118.38Station (5411) PGA: 8.73 PGV: 5.50 N33.83 W118.33Station (CJV) PGA: 7.21 PGV: 4.51 N34.53 W118.14Station (DHB2) PGA: 8.48 PGV: 5.33 N34.01 W118.39Station (VTV) PGA: 6.91 PGV: 4.32 N34.56 W117.33Station (23897) PGA: 9.97 PGV: 6.31 N34.13 W117.25Station (FLA) PGA: 17.31 PGV: 11.28 N33.87 W117.98Station (14028) PGA: 15.53 PGV: 10.04 N33.96 W118.06Station (ELM) PGA: 8.26 PGV: 5.19 N34.53 W117.64Station (MTL) PGA: 8.97 PGV: 5.65 N34.27 W118.24Station (14043) PGA: 9.16 PGV: 5.78 N33.94 W118.33Station (5400) PGA: 17.98 PGV: 11.75 N34.11 W117.97Station (14044) PGA: 8.87 PGV: 5.59 N33.98 W118.35Station (5221) PGA: 5.40 PGV: 3.35 N33.38 W116.68Station (5081) PGA: 6.63 PGV: 4.14 N34.08 W118.60Station (ADO) PGA: 7.39 PGV: 4.63 N34.55 W117.43Station (WWR) PGA: 5.88 PGV: 3.66 N33.99 W116.66Station (804) PGA: 17.04 PGV: 11.09 N33.98 W118.04Station (13915) PGA: 14.44 PGV: 9.30 N33.98 W117.34Station (13891) PGA: 14.92 PGV: 9.63 N33.72 W117.90Station (BZN) PGA: 5.61 PGV: 3.49 N33.49 W116.67Station (LCM) PGA: 9.79 PGV: 6.19 N34.02 W118.29Station (13887) PGA: 12.43 PGV: 7.94 N33.68 W117.96Station (23573) PGA: 11.46 PGV: 7.29 N34.31 W117.55Station (SOT) PGA: 6.53 PGV: 4.08 N34.42 W118.45Station (DJJB) PGA: 7.69 PGV: 4.82 N34.11 W118.45Station (5421) PGA: 7.32 PGV: 4.59 N34.13 W118.49Station (DR2) PGA: 9.56 PGV: 6.04 N33.68 W117.10Station (24034) PGA: 10.77 PGV: 6.84 N34.02 W118.23Station (PCF) PGA: 41.47 PGV: 34.65 N34.05 W117.79Station (14845) PGA: 8.86 PGV: 5.58 N33.79 W118.30Station (13927) PGA: 11.04 PGV: 7.02 N33.92 W117.17Station (23522) PGA: 10.86 PGV: 6.90 N34.10 W117.29Station (13726) PGA: 42.27 PGV: 35.95 N33.85 W117.54Station (5243) PGA: 8.45 PGV: 5.32 N33.90 W118.38Station (5268) PGA: 11.80 PGV: 7.52 N34.13 W117.37Station (FON) PGA: 14.18 PGV: 9.12 N34.10 W117.44Station (24851) PGA: 8.89 PGV: 5.60 N34.07 W118.35Station (PLS) PGA: 49.32 PGV: 53.65 N33.80 W117.61Station (5412) PGA: 10.48 PGV: 6.65 N34.20 W118.17Station (SMS) PGA: 7.78 PGV: 4.88 N34.01 W118.46Station (TCF) PGA: 6.63 PGV: 4.14 N34.08 W118.60Station (23938) PGA: 36.51 PGV: 27.93 N34.02 W117.87Station (HMT) PGA: 8.45 PGV: 5.32 N33.71 W117.00Station (24943) PGA: 9.16 PGV: 5.78 N34.17 W118.29Station (24850) PGA: 17.84 PGV: 11.66 N34.03 W118.02Station (23940) PGA: 34.39 PGV: 25.55 N34.10 W117.75Station (CSP) PGA: 9.51 PGV: 6.01 N34.30 W117.36Station (24853) PGA: 9.68 PGV: 6.12 N34.08 W118.29Station (DLA) PGA: 12.76 PGV: 8.16 N33.85 W118.10Station (24694) PGA: 6.59 PGV: 4.11 N34.33 W118.50Station (5241) PGA: 6.26 PGV: 3.90 N33.51 W116.80Station (14821) PGA: 9.75 PGV: 6.17 N33.97 W118.29Station (GRF) PGA: 9.31 PGV: 5.88 N34.12 W118.30Station (14405) PGA: 8.22 PGV: 5.17 N33.79 W118.36Station (697) PGA: 28.78 PGV: 20.16 N33.94 W117.88Station (981) PGA: 8.17 PGV: 5.14 N34.06 W118.41Station (SC3) PGA: 9.82 PGV: 6.21 N34.02 W118.29Station (13918) PGA: 38.11 PGV: 29.87 N33.90 W117.56Station (13326) PGA: 25.49 PGV: 17.40 N33.85 W117.44Station (24812) PGA: 9.90 PGV: 6.26 N34.11 W118.26Station (14989) PGA: 9.25 PGV: 5.84 N33.88 W118.31Station (LCL) PGA: 10.65 PGV: 6.75 N33.84 W118.20Station (23774) PGA: 21.97 PGV: 14.66 N34.07 W117.94Station (707) PGA: 26.18 PGV: 17.96 N33.85 W117.45Station (STG) PGA: 18.45 PGV: 12.09 N33.66 W117.77Station (23024) PGA: 15.44 PGV: 9.98 N34.15 W118.00Station (12168) PGA: 5.27 PGV: 3.27 N33.32 W116.68Station (BLU) PGA: 10.33 PGV: 6.55 N34.41 W117.73Station (RVR) PGA: 15.04 PGV: 9.71 N33.99 W117.38Station (DHB1) PGA: 8.48 PGV: 5.33 N34.01 W118.39Station (14830) PGA: 12.49 PGV: 7.98 N33.85 W118.11Station (24817) PGA: 7.54 PGV: 4.73 N34.06 W118.48Station (14739) PGA: 8.40 PGV: 5.28 N33.93 W118.39Station (WIN) PGA: 9.56 PGV: 6.04 N33.68 W117.10Station (23572) PGA: 15.85 PGV: 10.27 N34.23 W117.66Station (23898) PGA: 10.97 PGV: 6.97 N34.13 W117.32Station (24399) PGA: 11.97 PGV: 7.63 N34.22 W118.06Station (14017) PGA: 9.44 PGV: 5.96 N33.99 W118.31Station (MSJ) PGA: 8.25 PGV: 5.19 N33.81 W116.97Station (656) PGA: 26.26 PGV: 18.03 N34.13 W117.76Station (289) PGA: 16.06 PGV: 10.41 N34.03 W118.05Station (13881) PGA: 21.39 PGV: 14.23 N33.93 W117.95Station (5076) PGA: 8.23 PGV: 5.17 N34.08 W117.05Station (24981) PGA: 8.19 PGV: 5.15 N34.17 W118.38Station (CLM) PGA: 33.67 PGV: 24.80 N34.10 W117.72Station (GR2) PGA: 9.32 PGV: 5.89 N34.12 W118.30Station (IPC) PGA: 9.11 PGV: 5.74 N33.97 W118.34Station (14767) PGA: 8.57 PGV: 5.40 N33.96 W118.38Station (5235) PGA: 19.07 PGV: 12.53 N33.97 W117.45Station (13123) PGA: 19.88 PGV: 13.12 N33.95 W117.45Station (24011) PGA: 8.71 PGV: 5.49 N34.13 W118.35Station (5075) PGA: 7.18 PGV: 4.49 N34.09 W116.92Station (SUN) PGA: 17.68 PGV: 11.54 N34.21 W117.69Station (TPR) PGA: 6.69 PGV: 4.18 N34.09 W118.59Station (5267) PGA: 9.97 PGV: 6.31 N34.18 W117.30Station (23792) PGA: 11.54 PGV: 7.35 N34.06 W117.29Station (CPT) PGA: 7.75 PGV: 4.86 N33.30 W117.34Station (14004) PGA: 8.92 PGV: 5.62 N33.75 W118.26Station (JUN) PGA: 8.96 PGV: 5.65 N34.47 W117.88Station (12919) PGA: 8.17 PGV: 5.13 N33.93 W116.97Station (24023) PGA: 11.33 PGV: 7.21 N34.16 W118.15Station (13926) PGA: 12.55 PGV: 8.02 N33.94 W117.25Station (24157) PGA: 8.79 PGV: 5.54 N34.01 W118.36Station (SRN) PGA: 29.05 PGV: 20.40 N33.83 W117.79Station (5286) PGA: 12.80 PGV: 8.19 N33.66 W117.93Station (13888) PGA: 22.17 PGV: 14.81 N33.82 W117.85Station (RAY) PGA: 6.64 PGV: 4.15 N34.04 W116.81Station (24809) PGA: 8.75 PGV: 5.51 N34.10 W118.35Station (CHF) PGA: 10.21 PGV: 6.47 N34.33 W118.03Station (AZU) PGA: 15.05 PGV: 9.71 N34.22 W117.90Station (14874) PGA: 12.56 PGV: 8.03 N33.77 W118.04Station (24401) PGA: 12.41 PGV: 7.93 N34.12 W118.13Station (WLT) PGA: 23.59 PGV: 15.90 N34.01 W117.95Station (23780) PGA: 10.92 PGV: 6.93 N34.10 W117.29Station (14006) PGA: 12.57 PGV: 8.03 N33.73 W118.00Station (23837) PGA: 40.08 PGV: 32.54 N34.06 W117.78Station (HCM) PGA: 8.52 PGV: 5.36 N33.99 W118.38Station (5326) PGA: 10.73 PGV: 6.81 N34.10 W117.28Station (5407) PGA: 12.21 PGV: 7.79 N34.14 W118.13Station (24025) PGA: 13.16 PGV: 8.43 N34.04 W118.13Station (24087) PGA: 7.40 PGV: 4.63 N34.24 W118.44Station (24461) PGA: 12.37 PGV: 7.90 N34.07 W118.15Station (14832) PGA: 14.91 PGV: 9.62 N33.86 W118.03Station (14988) PGA: 9.24 PGV: 5.84 N33.91 W118.31Station (5402) PGA: 8.32 PGV: 5.23 N34.08 W118.39Station (SS2) PGA: 13.30 PGV: 8.52 N34.21 W117.50Station (RIO) PGA: 17.86 PGV: 11.67 N34.10 W117.98Station (24808) PGA: 7.80 PGV: 4.89 N34.17 W118.42Station (CAH) PGA: 5.86 PGV: 3.64 N33.49 W116.72Station (24841) PGA: 15.16 PGV: 9.79 N34.00 W118.08Station (SJQ) PGA: 14.07 PGV: 9.05 N33.62 W117.85Station (24805) PGA: 6.81 PGV: 4.26 N34.23 W118.53Station (24013) PGA: 6.52 PGV: 4.07 N34.19 W118.59Station (24691) PGA: 11.53 PGV: 7.34 N34.15 W118.15Station (24867) PGA: 7.53 PGV: 4.72 N34.18 W118.45Station (5229) PGA: 10.97 PGV: 6.97 N34.05 W117.25Station (FUL) PGA: 20.21 PGV: 13.36 N33.87 W117.92Station (22791) PGA: 6.29 PGV: 3.92 N34.24 W116.87Station (23899) PGA: 13.77 PGV: 8.84 N34.07 W117.40Station (CKC) PGA: 9.03 PGV: 5.70 N34.14 W117.18Station (14936) PGA: 11.19 PGV: 7.11 N33.83 W118.16Station (24802) PGA: 7.18 PGV: 4.49 N34.16 W118.50Station (SSV) PGA: 12.83 PGV: 8.21 N34.22 W117.49Station (13916) PGA: 15.53 PGV: 10.04 N33.90 W117.32Station (5398) PGA: 8.33 PGV: 5.24 N34.20 W118.35Station (IR2) PGA: 6.92 PGV: 4.33 N34.39 W118.40Station (13878) PGA: 24.15 PGV: 16.33 N33.89 W117.89Station (949) PGA: 7.39 PGV: 4.63 N34.17 W118.47Station (SC2) PGA: 9.82 PGV: 6.21 N34.02 W118.29Station (13889) PGA: 18.57 PGV: 12.18 N33.75 W117.84Station (24688) PGA: 7.89 PGV: 4.95 N34.07 W118.44Station (DBB) PGA: 9.74 PGV: 6.16 N33.73 W117.10Station (LAF) PGA: 8.89 PGV: 5.60 N33.87 W118.33Station (14537) PGA: 9.09 PGV: 5.73 N33.95 W118.33Station (24012) PGA: 8.35 PGV: 5.25 N34.15 W118.37Station (CFL) PGA: 10.24 PGV: 6.49 N34.33 W118.02Station (CHN) PGA: 45.85 PGV: 43.09 N34.00 W117.68Station (XTL) PGA: 12.87 PGV: 8.23 N34.30 W117.86Station (14368) PGA: 11.96 PGV: 7.62 N33.92 W118.17Station (FAL) PGA: 12.81 PGV: 8.19 N34.31 W117.81Station (141) PGA: 9.33 PGV: 5.89 N34.12 W118.30Station (LLS) PGA: 13.07 PGV: 8.37 N33.68 W117.94Station (24279) PGA: 6.25 PGV: 3.89 N34.39 W118.53Station (13929) PGA: 10.82 PGV: 6.87 N33.65 W117.20Station (JNH) PGA: 8.96 PGV: 5.65 N34.45 W117.96Station (655) PGA: 6.72 PGV: 4.20 N34.31 W118.50Station (SBPX) PGA: 8.80 PGV: 5.54 N34.23 W117.23Station (5043) PGA: 6.00 PGV: 3.73 N33.68 W116.68Station (LUG) PGA: 8.84 PGV: 5.57 N34.37 W117.37Station (PVR) PGA: 7.90 PGV: 4.96 N33.75 W118.37Station (24986) PGA: 6.88 PGV: 4.30 N34.26 W118.50Station (24400) PGA: 11.87 PGV: 7.57 N34.04 W118.18Station (5161) PGA: 9.45 PGV: 5.97 N34.14 W117.21Station (23941) PGA: 12.73 PGV: 8.14 N34.02 W118.15Station (24980) PGA: 9.94 PGV: 6.29 N34.06 W118.27Station (13882) PGA: 41.76 PGV: 35.12 N33.93 W117.80Station (JVA) PGA: 4.99 PGV: 3.09 N34.37 W116.61Station (ALH) PGA: 9.85 PGV: 6.23 N34.02 W118.28Station (13795) PGA: 11.47 PGV: 7.30 N33.47 W117.67Station (CIW) PGA: 5.67 PGV: 3.52 N33.47 W118.55Station (23540) PGA: 12.21 PGV: 7.79 N34.07 W117.33Station (DH1) PGA: 8.48 PGV: 5.33 N34.01 W118.39Station (5410) PGA: 10.51 PGV: 6.66 N34.20 W118.17Station (14165) PGA: 5.98 PGV: 3.73 N33.40 W118.41Station Epicenter: N33.90 W117.60 M=6.7Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (219 kB) || PS (485 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (185 kB) || PS (1 Mb) || Contours (31 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (184 kB) || PS (1 Mb) || Contours (22 kB)Peak Ground Velocity Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (189 kB) || PS (1 Mb)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (189 kB) || PS (1 Mb)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (191 kB) || PS (1 Mb)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (317 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (288 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image
USGS | Caltech | CGS US Geological Survey, Pasadena Caltech Seismo Lab California Geological Survey