Shakemap sc15476961

Instrumental Intensity

Station (CI.Q0046) PGA: 0.24 PGV: 0.07 N34.15 W117.65Station (CI.QUG) PGA: 0.50 PGV: 0.38 N34.40 W118.50Station (CE.24852) PGA: 1.62 PGV: 0.58 N34.02 W118.29Station (CE.24944) PGA: 1.31 PGV: 0.52 N34.23 W118.25Station (CI.STG) PGA: 0.21 PGV: 0.08 N33.66 W117.77Station (CI.CHF) PGA: 0.68 PGV: 0.10 N34.33 W118.03Station (CE.24977) PGA: 1.95 PGV: 0.41 N34.04 W118.25Station (CI.Q0002) PGA: 6.99 PGV: 3.26 N34.07 W118.40Station (CE.24982) PGA: 3.46 PGV: 1.12 N34.10 W118.29Station (CE.24861) PGA: 4.17 PGV: 1.89 N34.26 W118.67Station (CE.24984) PGA: 3.39 PGV: 1.76 N34.02 W118.33Station (CE.24087) PGA: 8.52 PGV: 3.22 N34.24 W118.44Station (CE.14767) PGA: 3.30 PGV: 0.88 N33.96 W118.38Station (CI.DLA) PGA: 0.55 PGV: 0.37 N33.85 W118.10Station (CE.24804) PGA: 7.93 PGV: 2.24 N34.22 W118.63Station (CI.Q0026) PGA: 0.20 PGV: 0.08 N33.64 W117.57Station (CE.24461) PGA: 1.24 PGV: 0.26 N34.07 W118.15Station (CE.14872) PGA: 0.72 PGV: 0.41 N33.87 W118.18Station (CI.DJJ) PGA: 6.19 PGV: 2.44 N34.11 W118.46Station (CI.PSR) PGA: 0.14 PGV: 0.06 N34.09 W117.81Station (CE.24396) PGA: 0.77 PGV: 0.43 N34.01 W118.80Station (CI.Q0075) PGA: 6.92 PGV: 1.89 N34.12 W118.58Station (CI.IPT) PGA: 0.40 PGV: 0.21 N34.20 W117.28Station (NP.5296) PGA: 1.37 PGV: 0.26 N34.14 W118.13Station (CI.Q0071) PGA: 0.20 PGV: 0.04 N33.53 W117.33Station (CI.TA2) PGA: 0.23 PGV: 0.08 N34.38 W117.68Station (CE.24809) PGA: 8.17 PGV: 2.69 N34.10 W118.35Station (CE.24800) PGA: 3.22 PGV: 1.13 N34.27 W118.47Station (CE.14934) PGA: 2.88 PGV: 1.06 N33.94 W118.30Station (CE.24817) PGA: 5.08 PGV: 2.60 N34.06 W118.48Station (CI.THC) PGA: nan PGV: nan N34.91 W118.66Station (CI.Q0014) PGA: 1.39 PGV: 0.68 N34.28 W118.40Station (NP.5424) PGA: 10.66 PGV: 3.46 N34.19 W118.51Station (CI.Q0010) PGA: 0.13 PGV: 0.05 N33.45 W117.64Station (CE.24833) PGA: 2.50 PGV: 0.90 N34.06 W118.32Station (CI.LTP) PGA: 0.56 PGV: 0.34 N33.88 W118.18Station (CI.Q0005) PGA: 0.18 PGV: 0.07 N33.53 W117.77Station (CE.14368) PGA: 0.95 PGV: 0.36 N33.92 W118.17Station (CI.Q0029) PGA: 0.14 PGV: 0.06 N33.73 W117.75Station (CI.Q0073) PGA: 6.07 PGV: 2.29 N34.08 W118.65Station (CE.24020) PGA: 1.77 PGV: 0.44 N34.08 W118.22Station (CI.Q0003) PGA: 2.15 PGV: 0.68 N34.22 W118.83Station (CI.LAF) PGA: 0.89 PGV: 0.28 N33.87 W118.33Station (CI.LJR) PGA: 0.10 PGV: 0.09 N34.81 W118.87Station (CI.KML) PGA: nan PGV: nan N33.60 W117.88Station (CI.LGU) PGA: 0.86 PGV: 0.40 N34.11 W119.07Station (CI.STC) PGA: 0.56 PGV: 0.18 N34.30 W119.19Station (CI.LBW1) PGA: 0.40 PGV: 0.31 N33.80 W118.09Station (CE.24030) PGA: 2.17 PGV: 0.49 N34.10 W118.13Station (CE.24980) PGA: 1.83 PGV: 0.75 N34.06 W118.27Station (CI.QSD03) PGA: 0.06 PGV: 0.03 N33.53 W117.60Station (CI.Q0066) PGA: 0.39 PGV: 0.19 N33.90 W117.78Station (CI.Q0024) PGA: 0.13 PGV: 0.09 N34.77 W118.74Station (CI.Q0021) PGA: 0.24 PGV: 0.13 N33.72 W118.05Station (CE.24289) PGA: 1.03 PGV: 0.45 N34.06 W118.25Station (CE.14820) PGA: 2.29 PGV: 0.86 N33.99 W118.34Station (CE.24691) PGA: 2.13 PGV: 0.70 N34.15 W118.15Station (CE.24808) PGA: 7.76 PGV: 2.55 N34.17 W118.42Station (CE.14060) PGA: 0.84 PGV: 0.32 N34.00 W118.18Station (CI.Q0035) PGA: 1.79 PGV: 0.37 N34.47 W118.20Station (CI.AGO) PGA: 3.89 PGV: 1.77 N34.15 W118.77Station (CE.24864) PGA: 0.91 PGV: 0.64 N34.26 W119.00Station (CI.PDU) PGA: 0.18 PGV: 0.08 N34.12 W117.64Station (CI.SES) PGA: 0.14 PGV: 0.12 N34.44 W119.14Station (CI.FON) PGA: 0.19 PGV: 0.07 N34.10 W117.44Station (CE.24866) PGA: 8.17 PGV: 2.01 N34.19 W118.55Station (NP.5499) PGA: 1.88 PGV: 0.69 N33.94 W118.42Station (CI.SPF) PGA: 1.95 PGV: 0.61 N34.06 W118.65Station (CI.FUL) PGA: 0.12 PGV: 0.05 N33.87 W117.92Station (CI.Q0001) PGA: 1.01 PGV: 0.31 N34.15 W118.03Station (CI.BHP) PGA: 1.22 PGV: 0.63 N33.99 W118.36Station (CE.24611) PGA: 1.35 PGV: 0.39 N34.06 W118.25Station (NP.5476) PGA: 5.01 PGV: 1.47 N34.23 W118.68Station (CI.CLT) PGA: 0.26 PGV: 0.09 N34.09 W117.32Station (CE.24818) PGA: 11.83 PGV: 4.35 N34.04 W118.35Station (CI.ADO) PGA: 0.18 PGV: 0.10 N34.55 W117.43Station (CE.24811) PGA: 5.10 PGV: 2.38 N34.08 W118.31Station (CE.24013) PGA: 7.68 PGV: 3.50 N34.19 W118.59Station (CI.MLS) PGA: 0.29 PGV: 0.11 N34.00 W117.56Station (CI.Q0034) PGA: 0.09 PGV: 0.03 N33.69 W117.66Station (CE.24752) PGA: 5.99 PGV: 1.56 N34.14 W118.31Station (CE.24157) PGA: 2.31 PGV: 0.80 N34.01 W118.36Station (CE.24402) PGA: 1.07 PGV: 0.32 N34.18 W118.10Station (CI.RIO) PGA: 0.49 PGV: 0.18 N34.10 W117.98Station (CI.OGC) PGA: nan PGV: nan N33.79 W117.84Station (CI.CFS) PGA: 0.17 PGV: 0.09 N34.11 W117.28Station (CI.Q0050) PGA: 1.37 PGV: 0.42 N34.19 W118.96Station (CI.WNS) PGA: 7.36 PGV: 2.40 N34.12 W118.38Station (CI.CJM) PGA: 0.12 PGV: 0.07 N34.27 W117.42Station (CE.24941) PGA: 0.91 PGV: 0.38 N34.02 W118.15Station (CE.24039) PGA: 2.43 PGV: 1.57 N34.00 W118.29Station (CE.14221) PGA: nan PGV: nan N33.89 W118.41Station (CE.24363) PGA: 4.82 PGV: 2.00 N34.06 W118.21Station (CE.24009) PGA: 1.29 PGV: 0.57 N34.26 W118.30Station (CE.24012) PGA: 29.64 PGV: 8.74 N34.15 W118.37Station (CI.ALP) PGA: 0.17 PGV: 0.06 N34.69 W118.30Station (CI.BCW) PGA: 0.07 PGV: 0.04 N34.94 W119.41Station (CE.24805) PGA: 9.79 PGV: 3.16 N34.23 W118.53Station (CI.WLT) PGA: 0.41 PGV: 0.13 N34.01 W117.95Station (CI.OSI) PGA: 0.08 PGV: 0.06 N34.61 W118.72Station (CI.MOP) PGA: 1.24 PGV: 0.71 N34.28 W118.90Station (CI.KIK) PGA: 2.68 PGV: 0.40 N34.15 W118.10Station (CI.NOT) PGA: 4.90 PGV: 1.50 N34.23 W118.56Station (CI.BRE) PGA: 0.35 PGV: 0.18 N33.81 W117.98Station (NP.5421) PGA: 18.20 PGV: 4.04 N34.13 W118.49Station (CE.14044) PGA: 2.40 PGV: 0.70 N33.98 W118.35Station (CE.14787) PGA: 3.55 PGV: 0.96 N33.92 W118.24Station (CE.24088) PGA: 1.57 PGV: 0.61 N34.30 W118.38Station (CI.CVW) PGA: nan PGV: nan N34.92 W118.94Station (CI.Q0009) PGA: 0.39 PGV: 0.11 N33.60 W117.70Station (CI.LMR2) PGA: 0.08 PGV: 0.06 N34.93 W117.70Station (CE.24978) PGA: 13.74 PGV: 5.04 N34.04 W118.44Station (CE.25130) PGA: 0.96 PGV: 0.53 N34.18 W119.23Station (CE.24945) PGA: 6.17 PGV: 1.46 N34.16 W118.26Station (CE.14988) PGA: 1.32 PGV: 0.44 N33.91 W118.31Station (CI.Q0042) PGA: 0.37 PGV: 0.16 N33.93 W117.66Station (CE.24839) PGA: 1.03 PGV: 0.41 N34.06 W118.25Station (CI.RUS) PGA: 0.88 PGV: 0.26 N34.05 W118.08Station (CI.Q0069) PGA: 0.91 PGV: 0.29 N34.05 W118.78Station (CI.SBC) PGA: 0.07 PGV: 0.05 N34.44 W119.71Station (CE.24051) PGA: 4.23 PGV: 1.91 N34.25 W118.54Station (CE.24279) PGA: 1.50 PGV: 1.11 N34.39 W118.53Station (NP.5403) PGA: 0.12 PGV: 0.09 N34.40 W119.30Station (CI.Q0067) PGA: 0.51 PGV: 0.21 N33.95 W117.99Station (CE.24400) PGA: 3.34 PGV: 1.06 N34.04 W118.18Station (CI.SBB2) PGA: 0.07 PGV: 0.02 N34.69 W117.82Station (CE.24853) PGA: 2.75 PGV: 3.00 N34.08 W118.29Station (CI.LEO) PGA: 0.31 PGV: 0.11 N34.63 W118.31Station (CE.24025) PGA: 1.23 PGV: 0.36 N34.04 W118.13Station (CI.Q0057) PGA: 5.81 PGV: 2.21 N34.19 W118.48Station (CI.Q0048) PGA: 0.23 PGV: 0.06 N33.77 W117.80Station (CE.24048) PGA: 15.74 PGV: 8.65 N34.03 W118.48Station (CI.RSS) PGA: 0.29 PGV: 0.12 N33.97 W117.33Station (CI.RPV) PGA: 0.37 PGV: 0.17 N33.74 W118.40Station (CI.WGR) PGA: 0.11 PGV: 0.07 N34.51 W119.27Station (CI.CAC) PGA: 0.69 PGV: 0.20 N34.14 W118.12Station (NP.5425) PGA: 3.17 PGV: 1.73 N34.28 W118.56Station (CI.LLS) PGA: 0.30 PGV: 0.18 N33.68 W117.94Station (CE.24909) PGA: 7.84 PGV: 4.04 N34.03 W118.44Station (CI.Q0064) PGA: 0.99 PGV: 0.46 N34.07 W118.94Station (CI.SAN) PGA: 0.16 PGV: 0.09 N33.70 W117.89Station (CE.24722) PGA: 68.76 PGV: 14.70 N34.15 W118.46Station (CE.24981) PGA: 12.21 PGV: 3.77 N34.17 W118.38Station (CE.24029) PGA: 1.10 PGV: 0.40 N34.10 W118.10Station (CI.FMP) PGA: 0.18 PGV: 0.13 N33.71 W118.29Station (CE.14403) PGA: 2.31 PGV: 0.85 N33.93 W118.26Station (CI.Q0022) PGA: 0.20 PGV: 0.06 N33.77 W117.50Station (CI.LPC) PGA: 0.14 PGV: 0.04 N34.31 W117.55Station (CI.MIS) PGA: 0.31 PGV: 0.20 N33.74 W118.34Station (CI.SDD) PGA: 0.12 PGV: 0.05 N33.55 W117.66Station (CE.24943) PGA: 6.54 PGV: 1.68 N34.17 W118.29Station (CI.SOF) PGA: 0.11 PGV: 0.05 N33.37 W117.56Station (CI.Q0023) PGA: 0.25 PGV: 0.07 N33.95 W117.58Station (CE.24859) PGA: 2.05 PGV: 1.03 N34.18 W118.76Station (CI.Q0030) PGA: 0.26 PGV: 0.10 N33.98 W117.75Station (CE.24983) PGA: 8.07 PGV: 2.30 N34.05 W118.38Station (CI.RVR) PGA: 0.41 PGV: 0.08 N33.99 W117.38Station (CE.14028) PGA: 0.91 PGV: 0.25 N33.96 W118.07Station (CI.GSA) PGA: 1.22 PGV: 0.27 N34.14 W118.13Station (CI.LUG) PGA: 0.13 PGV: 0.07 N34.37 W117.37Station (CI.WSS) PGA: 36.69 PGV: 11.94 N34.17 W118.65Station (CE.14175) PGA: 1.32 PGV: 0.65 N33.93 W118.21Station (CE.24528) PGA: 4.23 PGV: 2.08 N34.27 W118.68Station (CE.14043) PGA: 2.47 PGV: 0.99 N33.94 W118.33Station (CE.14058) PGA: 1.39 PGV: 0.64 N33.90 W118.21Station (CE.24612) PGA: 0.78 PGV: 0.30 N34.04 W118.27Station (CI.Q0036) PGA: 0.10 PGV: 0.05 N34.46 W117.38Station (CI.PASC) PGA: 1.70 PGV: 0.56 N34.17 W118.19Station (NP.5492) PGA: 2.11 PGV: 0.87 N34.20 W118.36Station (CI.Q0074) PGA: 0.59 PGV: 0.39 N33.89 W118.37Station (CE.24109) PGA: 0.92 PGV: 0.45 N34.11 W118.15Station (CI.SRN) PGA: 0.23 PGV: 0.08 N33.83 W117.79Station (CI.Q0008) PGA: 0.04 PGV: 0.01 N33.38 W117.25Station (CI.RIN) PGA: 7.16 PGV: 2.12 N34.28 W118.48Station (CI.Q0038) PGA: 0.22 PGV: 0.11 N33.73 W117.43Station (CI.PLS) PGA: 0.17 PGV: 0.06 N33.80 W117.61Station (CI.Q0031) PGA: 0.34 PGV: 0.20 N34.40 W118.91Station (CE.24023) PGA: 1.46 PGV: 0.60 N34.17 W118.15Station (CE.24812) PGA: 4.29 PGV: 0.75 N34.11 W118.26Station (CI.GR2) PGA: nan PGV: nan N34.12 W118.30Station (CE.24803) PGA: 4.85 PGV: 2.64 N34.19 W118.62Station (CI.Q0015) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N34.37 W118.55Station (CI.BFS) PGA: 0.17 PGV: 0.04 N34.24 W117.66Station (CE.14821) PGA: 1.83 PGV: 0.65 N33.97 W118.29Station (CI.CHN) PGA: 0.20 PGV: 0.07 N34.00 W117.68Station (CE.24401) PGA: 0.91 PGV: 0.40 N34.12 W118.13Station (CE.24815) PGA: 5.11 PGV: 1.59 N34.20 W118.40Station (CI.CRN) PGA: 0.39 PGV: 0.10 N33.88 W117.56Station (NP.655) PGA: 1.73 PGV: 0.99 N34.31 W118.50Station (CI.SMV) PGA: 1.54 PGV: 0.88 N34.27 W118.74Station (CI.GVR) PGA: 1.49 PGV: 0.41 N34.05 W118.12Station (CI.HLL) PGA: 7.95 PGV: 2.48 N34.18 W118.36Station (CI.MPI) PGA: 0.06 PGV: 0.02 N34.81 W119.15Station (CI.NQ088) PGA: 1.27 PGV: 0.26 N34.14 W118.13Station (CE.24022) PGA: 1.17 PGV: 0.36 N34.16 W118.13Station (CE.25135) PGA: 0.65 PGV: 0.51 N34.19 W119.18Station (CI.STS) PGA: 0.39 PGV: 0.17 N33.79 W118.20Station (CI.Q0063) PGA: 1.80 PGV: 0.59 N34.08 W118.27Station (CI.PDR) PGA: 2.66 PGV: 1.17 N33.96 W118.44Station (CI.Q0016) PGA: 0.16 PGV: 0.07 N33.84 W117.56Station (CE.24806) PGA: 10.25 PGV: 4.61 N34.22 W118.57Station (CE.24819) PGA: 3.95 PGV: 1.44 N34.06 W118.45Station (CI.SBI) PGA: 0.08 PGV: 0.06 N33.48 W119.03Station (CI.LCG) PGA: 3.43 PGV: 1.11 N34.00 W118.38Station (NP.709) PGA: 0.97 PGV: 0.31 N34.05 W118.11Station (CI.Q0013) PGA: 0.88 PGV: 0.36 N34.54 W118.06Station (CI.USC) PGA: 1.36 PGV: 0.57 N34.02 W118.29Station (CE.14405) PGA: 0.28 PGV: 0.17 N33.79 W118.36Station (CE.14017) PGA: 4.68 PGV: 1.53 N33.99 W118.31Station (CE.14822) PGA: 1.06 PGV: 0.53 N33.95 W118.38Station (CI.Q0061) PGA: 0.11 PGV: 0.04 N34.59 W117.81Station (CI.Q0041) PGA: 0.27 PGV: 0.13 N34.17 W117.43Station (CE.24399) PGA: 1.75 PGV: 0.35 N34.22 W118.06Station (CI.WTT2) PGA: 1.38 PGV: 0.84 N33.95 W118.26Station (CE.24010) PGA: 1.45 PGV: 0.40 N34.21 W118.23Station (CE.23732) PGA: 0.09 PGV: 0.12 N34.22 W117.33Station (CI.Q0000) PGA: 1.20 PGV: 0.39 N34.19 W118.12Station (CI.PDE) PGA: 1.38 PGV: 0.79 N34.44 W118.58Station (CE.24592) PGA: 3.49 PGV: 1.00 N34.05 W118.17Station (NP.5422) PGA: 18.21 PGV: 4.03 N34.19 W118.45Station (CI.SCZ2) PGA: 0.19 PGV: 0.15 N34.00 W119.64Station (CI.SMF2) PGA: 4.68 PGV: 2.38 N34.02 W118.45Station (CI.EDW2) PGA: 0.12 PGV: 0.08 N34.88 W117.99Station (CE.24011) PGA: 23.25 PGV: 6.10 N34.13 W118.35Station (CI.OLI) PGA: 0.51 PGV: 0.18 N33.95 W117.92Station (CI.Q0018) PGA: 0.27 PGV: 0.24 N33.70 W117.95Station (CI.Q0011) PGA: 0.43 PGV: 0.24 N33.84 W118.02Station (CE.24703) PGA: 10.60 PGV: 3.24 N34.04 W118.38Station (CI.LEV) PGA: 0.65 PGV: 0.25 N34.61 W118.29Station (CE.24765) PGA: 5.89 PGV: 1.22 N34.22 W118.43Station (NP.638) PGA: 5.83 PGV: 2.45 N34.06 W118.46Station (CI.Q0077) PGA: 0.93 PGV: 0.35 N34.23 W119.03Station (CI.Q0045) PGA: 0.54 PGV: 0.17 N34.44 W118.41Station (CE.24860) PGA: 2.50 PGV: 1.04 N34.27 W118.74Station (CI.BTP) PGA: 0.34 PGV: 0.18 N34.68 W118.57Station (CI.LFP) PGA: 2.81 PGV: 1.19 N34.31 W118.49Station (CE.24814) PGA: 4.23 PGV: 0.99 N34.14 W118.21Station (CE.24851) PGA: 3.87 PGV: 1.82 N34.07 W118.35Station (CE.24015) PGA: 6.30 PGV: 1.96 N34.20 W118.34Station (CI.DEC) PGA: 1.61 PGV: 0.48 N34.25 W118.33Station (CE.24946) PGA: 3.14 PGV: 1.03 N34.17 W118.23Station (NP.5427) PGA: 19.23 PGV: 6.25 N34.17 W118.55Station (CI.LGB) PGA: 0.44 PGV: 0.28 N33.98 W118.15Station (CE.24865) PGA: 11.58 PGV: 5.48 N34.14 W118.37Station (CI.MWC) PGA: 1.43 PGV: 0.31 N34.22 W118.06Station Epicenter: N34.13 W118.49 M=4.4Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (161 kB) || PS (400 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (133 kB) || PS (1 Mb)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (134 kB) || PS (1 Mb)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (127 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (133 kB) || PS (1 Mb)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (133 kB) || PS (1 Mb)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (133 kB) || PS (1 Mb)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (222 kB) || PS (885 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (201 kB) || PS (875 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image
USGS | Caltech | CGS US Geological Survey, Pasadena Caltech Seismo Lab California Geological Survey