Shakemap sc10370141

Instrumental Intensity

Station (SMS) PGA: 0.29 PGV: 0.19 N34.01 W118.46Station (LBW1) PGA: 0.72 PGV: 0.34 N33.80 W118.09Station (HEC) PGA: 0.05 PGV: 0.03 N34.83 W116.33Station (23077) PGA: 1.52 PGV: 0.72 N34.06 W117.70Station (23938) PGA: 2.05 PGV: 1.04 N34.02 W117.87Station (PMD) PGA: 0.30 PGV: 0.09 N33.65 W116.38Station (23940) PGA: 2.22 PGV: 0.89 N34.10 W117.75Station (5327) PGA: 11.87 PGV: 4.06 N34.17 W117.29Station (13080) PGA: 3.50 PGV: 1.29 N33.97 W117.25Station (PDR) PGA: 0.26 PGV: 0.10 N33.96 W118.44Station (DLA) PGA: 0.41 PGV: 0.32 N33.85 W118.10Station (5036) PGA: 2.64 PGV: 0.70 N34.19 W117.43Station (MGE) PGA: 0.30 PGV: 0.16 N33.82 W116.37Station (LCG) PGA: 0.23 PGV: 0.14 N34.00 W118.38Station (12102) PGA: 2.77 PGV: 1.52 N33.79 W116.96Station (MUR) PGA: 1.85 PGV: 0.71 N33.60 W117.20Station (SAN) PGA: 0.34 PGV: 0.15 N33.70 W117.89Station (14058) PGA: 1.18 PGV: 0.72 N33.90 W118.21Station (12951) PGA: unknown PGV: unknown N33.67 W116.30Station (LMR2) PGA: 0.14 PGV: 0.08 N34.93 W117.70Station (14405) PGA: unknown PGV: unknown N33.79 W118.36Station (13068) PGA: 1.23 PGV: 0.41 N33.86 W117.74Station (12923) PGA: 1.46 PGV: 0.35 N33.74 W116.93Station (CAC) PGA: 0.35 PGV: 0.21 N34.14 W118.12Station (23896) PGA: 1.87 PGV: 0.79 N34.08 W117.62Station (STS) PGA: 0.32 PGV: 0.17 N33.79 W118.20Station (23842) PGA: 0.69 PGV: 0.42 N34.00 W117.93Station (13918) PGA: 1.72 PGV: 0.34 N33.90 W117.56Station (23113) PGA: 2.03 PGV: 0.77 N34.22 W117.12Station (13922) PGA: 1.52 PGV: 0.31 N33.67 W117.33Station (14829) PGA: 0.85 PGV: 0.44 N33.88 W118.12Station (RSB) PGA: 7.74 PGV: 1.89 N33.97 W117.33Station (23958) PGA: 1.11 PGV: 0.34 N34.44 W117.65Station (23774) PGA: 1.76 PGV: 0.92 N34.07 W117.94Station (STG) PGA: 0.22 PGV: 0.08 N33.66 W117.77Station (5444) PGA: unknown PGV: unknown N33.63 W116.10Station (5162) PGA: 4.49 PGV: 1.22 N34.07 W117.12Station (24010) PGA: 0.90 PGV: 0.44 N34.21 W118.23Station (23542) PGA: 9.25 PGV: 4.05 N34.06 W117.29Station (PLM) PGA: 0.32 PGV: 0.08 N33.35 W116.86Station (23164) PGA: 2.22 PGV: 0.59 N34.03 W117.16Station (RVR) PGA: 4.72 PGV: 1.04 N33.99 W117.38Station (23173) PGA: 0.79 PGV: 0.39 N34.00 W117.81Station (14828) PGA: 0.88 PGV: 0.54 N33.94 W118.10Station (23119) PGA: 1.13 PGV: 0.44 N34.52 W117.21Station (13094) PGA: 1.40 PGV: 0.36 N33.58 W117.13Station (QUG) PGA: 0.10 PGV: 0.09 N34.40 W118.50Station (KNW) PGA: 0.48 PGV: 0.12 N33.71 W116.71Station (13099) PGA: 1.80 PGV: 0.64 N33.88 W117.59Station (13875) PGA: 0.76 PGV: 0.24 N33.78 W117.83Station (RIN) PGA: 0.56 PGV: 0.37 N34.28 W118.48Station (PDU) PGA: 1.75 PGV: 1.06 N34.12 W117.64Station (DNR) PGA: 0.74 PGV: 0.39 N33.57 W116.63Station (23898) PGA: 6.64 PGV: 2.53 N34.13 W117.32Station (23111) PGA: 2.44 PGV: 0.47 N34.25 W117.30Station (MSJ) PGA: 3.65 PGV: 1.18 N33.81 W116.97Station (5442) PGA: unknown PGV: unknown N34.05 W116.94Station (5032) PGA: 1.60 PGV: 0.48 N34.40 W117.81Station (14017) PGA: 0.73 PGV: 0.36 N33.99 W118.31Station (5282) PGA: 1.74 PGV: 0.55 N34.36 W117.63Station (5270) PGA: 0.71 PGV: 0.41 N33.57 W116.08Station (5076) PGA: 1.82 PGV: 0.69 N34.08 W117.04Station (12953) PGA: 1.02 PGV: 0.28 N33.79 W116.41Station (14787) PGA: 2.16 PGV: 1.31 N33.92 W118.24Station (5222) PGA: 1.02 PGV: 0.26 N33.60 W116.76Station (5073) PGA: 0.66 PGV: 0.19 N33.92 W116.78Station (LFP) PGA: 0.52 PGV: 0.32 N34.31 W118.49Station (13123) PGA: 4.97 PGV: 0.90 N33.95 W117.45Station (5075) PGA: 0.64 PGV: 0.42 N34.09 W116.92Station (BFS) PGA: 1.41 PGV: 0.35 N34.24 W117.66Station (ALP) PGA: 0.14 PGV: 0.05 N34.69 W118.30Station (SBB2) PGA: 0.28 PGV: 0.08 N34.69 W117.82Station (RDM) PGA: 0.61 PGV: 0.16 N33.63 W116.85Station (EDW2) PGA: 0.12 PGV: 0.03 N34.88 W117.99Station (BBS) PGA: unknown PGV: unknown N33.92 W116.98Station (5330) PGA: 6.06 PGV: 2.40 N34.10 W117.35Station (13849) PGA: 1.76 PGV: 0.71 N33.85 W117.82Station (MWC) PGA: 0.43 PGV: 0.18 N34.22 W118.06Station (LVA2) PGA: 0.28 PGV: 0.10 N33.35 W116.56Station (24946) PGA: 1.10 PGV: 0.40 N34.17 W118.23Station (RRX) PGA: 0.30 PGV: 0.21 N34.88 W117.00Station (LTP) PGA: 0.80 PGV: 0.51 N33.88 W118.18Station (12116) PGA: 1.95 PGV: 0.62 N33.75 W116.72Station (HLL) PGA: 0.24 PGV: 0.14 N34.18 W118.36Station (5339) PGA: 12.84 PGV: 6.18 N34.09 W117.29Station (PER) PGA: 1.60 PGV: 0.47 N33.86 W117.21Station (SRN) PGA: 0.38 PGV: 0.17 N33.83 W117.79Station (CRY) PGA: 0.40 PGV: 0.11 N33.57 W116.74Station (FMP) PGA: 0.13 PGV: 0.08 N33.71 W118.29Station (13093) PGA: 1.66 PGV: 0.59 N33.75 W117.02Station (23836) PGA: unknown PGV: unknown N34.11 W117.85Station (12331) PGA: 2.29 PGV: 0.66 N33.73 W116.98Station (23084) PGA: 18.89 PGV: 3.54 N34.03 W117.31Station (23920) PGA: 1.80 PGV: 0.67 N34.00 W117.06Station (13925) PGA: 2.50 PGV: 0.92 N33.90 W117.23Station (SND) PGA: 0.62 PGV: 0.28 N33.55 W116.61Station (CHF) PGA: 0.24 PGV: 0.06 N34.33 W118.03Station (TRO) PGA: 0.54 PGV: 0.25 N33.52 W116.43Station (23912) PGA: 4.67 PGV: 1.14 N34.10 W117.43Station (OGC) PGA: 0.70 PGV: 0.28 N33.79 W117.84Station (5337) PGA: 6.67 PGV: 2.90 N34.14 W117.29Station (WLT) PGA: 1.47 PGV: 0.68 N34.01 W117.95Station (23780) PGA: 18.00 PGV: 7.65 N34.10 W117.29Station (12966) PGA: 1.22 PGV: 0.38 N33.72 W116.34Station (SNO) PGA: 0.18 PGV: 0.09 N34.04 W116.81Station (5071) PGA: 0.70 PGV: 0.34 N34.05 W116.58Station (23837) PGA: 1.50 PGV: 0.63 N34.06 W117.78Station (13921) PGA: 2.79 PGV: 0.62 N33.98 W117.49Station (5037) PGA: 3.15 PGV: 0.68 N34.00 W117.22Station (NBS) PGA: 0.12 PGV: 0.05 N34.78 W116.56Station (HLN) PGA: 4.81 PGV: 2.88 N34.12 W117.22Station (RUS) PGA: 0.57 PGV: 0.18 N34.05 W118.08Station (14825) PGA: 0.80 PGV: 0.36 N33.98 W118.21Station (13913) PGA: 3.24 PGV: 0.70 N33.92 W117.49Station (GSA) PGA: 0.52 PGV: 0.20 N34.14 W118.13Station (5409) PGA: 6.05 PGV: 1.96 N34.23 W117.48Station (USC) PGA: 0.26 PGV: 0.15 N34.02 W118.29Station (5402) PGA: 0.50 PGV: 0.41 N34.08 W118.40Station (23091) PGA: unknown PGV: unknown N34.01 W117.51Station (24865) PGA: 0.69 PGV: 0.23 N34.14 W118.36Station (5331) PGA: 14.21 PGV: 4.96 N34.17 W117.25Station (RIO) PGA: 0.53 PGV: 0.30 N34.10 W117.98Station (13928) PGA: 3.27 PGV: 0.36 N33.79 W117.23Station (5031) PGA: 0.61 PGV: 0.35 N34.44 W117.85Station (13930) PGA: 1.81 PGV: 0.40 N33.72 W117.19Station (14059) PGA: 0.93 PGV: 0.40 N33.88 W118.24Station (5328) PGA: 4.55 PGV: 1.52 N34.05 W117.28Station (23525) PGA: 1.54 PGV: 0.71 N34.06 W117.75Station (5396) PGA: 0.68 PGV: 0.31 N34.07 W118.18Station (PSR) PGA: 0.61 PGV: 0.35 N34.09 W117.81Station (WTT) PGA: 0.50 PGV: 0.33 N33.95 W118.26Station (DJJ) PGA: 0.15 PGV: 0.10 N34.11 W118.46Station (5336) PGA: 17.95 PGV: 6.20 N34.15 W117.22Station (14175) PGA: unknown PGV: unknown N33.93 W118.21Station (12904) PGA: 0.78 PGV: 0.49 N33.71 W116.23Station (23939) PGA: unknown PGV: unknown N34.12 W117.74Station (23089) PGA: 2.99 PGV: 0.86 N34.11 W117.68Station (OLI) PGA: 0.32 PGV: 0.15 N33.95 W117.92Station (13914) PGA: 6.80 PGV: 2.13 N33.95 W117.39Station (WMC) PGA: 0.56 PGV: 0.20 N33.57 W116.67Station (13096) PGA: 3.67 PGV: 0.66 N33.70 W117.27Station (23583) PGA: 2.59 PGV: 0.97 N34.41 W117.31Station (DEC) PGA: 0.54 PGV: 0.34 N34.25 W118.33Station (WNS) PGA: 0.18 PGV: 0.11 N34.12 W118.38Station (FUL) PGA: 0.41 PGV: 0.26 N33.87 W117.92Station (22791) PGA: 3.28 PGV: 1.17 N34.24 W116.87Station (23899) PGA: 9.49 PGV: 2.75 N34.07 W117.40Station (12092) PGA: 1.35 PGV: 0.47 N33.48 W116.91Station (PASC) PGA: unknown PGV: unknown N34.17 W118.19Station (23169) PGA: 4.98 PGV: 1.63 N34.07 W117.18Station (PFO) PGA: 0.33 PGV: 0.08 N33.61 W116.46Station (CLT) PGA: 16.34 PGV: 8.11 N34.09 W117.32Station (13172) PGA: 1.22 PGV: 0.45 N33.50 W117.15Station (23895) PGA: 2.27 PGV: 1.00 N34.08 W117.67Station (13916) PGA: 4.12 PGV: 1.04 N33.90 W117.32Station (24983) PGA: 0.78 PGV: 0.43 N34.05 W118.38Station (VTV) PGA: 1.90 PGV: 0.72 N34.56 W117.33Station (MLS) PGA: 1.75 PGV: 0.76 N34.00 W117.56Station (SDD) PGA: 0.17 PGV: 0.10 N33.55 W117.66Station (TA2) PGA: 1.81 PGV: 0.82 N34.38 W117.68Station (13079) PGA: 2.06 PGV: 0.80 N33.92 W117.44Station (482) PGA: 0.70 PGV: 0.25 N34.08 W118.15Station (13098) PGA: 1.95 PGV: 0.48 N33.88 W117.51Station (PSD) PGA: 0.48 PGV: 0.12 N33.82 W116.55Station (23897) PGA: unknown PGV: unknown N34.13 W117.25Station (5429) PGA: 1.41 PGV: 0.85 N33.90 W118.25Station (23049) PGA: 1.11 PGV: 0.55 N34.12 W117.78Station (RPV) PGA: 0.24 PGV: 0.16 N33.74 W118.40Station (RSS) PGA: unknown PGV: unknown N33.97 W117.33Station (14028) PGA: 1.06 PGV: 0.43 N33.96 W118.06Station (LAF) PGA: 0.37 PGV: 0.23 N33.87 W118.33Station (CHN) PGA: 0.67 PGV: 0.38 N34.00 W117.68Station (SLR) PGA: 1.10 PGV: 0.31 N33.83 W116.80Station (23163) PGA: 4.40 PGV: 1.27 N34.12 W117.54Station (ADO) PGA: 0.72 PGV: 0.41 N34.55 W117.43Station (LLS) PGA: 0.53 PGV: 0.33 N33.68 W117.94Station (23120) PGA: 0.88 PGV: 0.33 N34.47 W117.21Station (13929) PGA: 1.27 PGV: 0.21 N33.65 W117.20Station (14007) PGA: 1.22 PGV: 0.64 N33.72 W118.03Station (SVD) PGA: 3.69 PGV: 1.33 N34.11 W117.10Station (CRN) PGA: 3.05 PGV: 0.47 N33.88 W117.56Station (13915) PGA: 7.11 PGV: 1.84 N33.98 W117.34Station (MIKB) PGA: 0.40 PGV: 0.25 N34.14 W118.13Station (13097) PGA: unknown PGV: unknown N33.60 W117.28Station (SBPX) PGA: 1.12 PGV: 0.65 N34.23 W117.23Station (FRD) PGA: 0.23 PGV: 0.12 N33.49 W116.60Station (24945) PGA: 0.92 PGV: 0.45 N34.16 W118.25Station (23090) PGA: 1.62 PGV: 0.62 N34.13 W117.60Station (BBR) PGA: 0.74 PGV: 0.42 N34.26 W116.92Station (LUG) PGA: 2.72 PGV: 0.94 N34.37 W117.37Station (TOR) PGA: 0.28 PGV: 0.12 N33.58 W116.23Station (24977) PGA: 1.36 PGV: 0.59 N34.04 W118.25Station (23072) PGA: 1.96 PGV: 0.77 N34.25 W117.17Station (5289) PGA: 0.70 PGV: 0.24 N33.82 W116.97Station (DGR) PGA: 1.71 PGV: 0.36 N33.65 W117.01Station (5329) PGA: 7.53 PGV: 2.96 N34.07 W117.28Station (KIK) PGA: 0.37 PGV: 0.19 N34.15 W118.10Station (BRE) PGA: 0.33 PGV: 0.21 N33.81 W117.98Station (5161) PGA: 14.16 PGV: 4.86 N34.14 W117.21Station (LGB) PGA: 0.28 PGV: 0.16 N33.98 W118.15Station (JVA) PGA: 0.56 PGV: 0.23 N34.37 W116.61Station (13882) PGA: 0.71 PGV: 0.47 N33.93 W117.80Station (KML) PGA: 0.15 PGV: 0.08 N33.60 W117.88Station (23075) PGA: 1.55 PGV: 0.60 N34.05 W117.03Station (23056) PGA: 1.54 PGV: 0.48 N34.06 W117.89Station (5265) PGA: 2.91 PGV: 1.19 N34.24 W117.41Station (13927) PGA: 7.95 PGV: 2.22 N33.92 W117.17Station (13174) PGA: 1.08 PGV: 0.57 N33.99 W117.89Station (13069) PGA: 0.60 PGV: 0.24 N33.77 W117.85Station (5371) PGA: 3.97 PGV: 1.05 N34.21 W117.37Station (FON) PGA: 3.00 PGV: 0.98 N34.10 W117.44Station (23179) PGA: 1.08 PGV: 0.42 N34.10 W117.91Station (24851) PGA: 0.35 PGV: 0.17 N34.07 W118.35Station (RINB) PGA: 0.57 PGV: 0.38 N34.28 W118.48Station (13924) PGA: 2.06 PGV: 0.39 N33.75 W117.13Station (LEV) PGA: 0.20 PGV: 0.10 N34.61 W118.29Station (PLS) PGA: 0.26 PGV: 0.13 N33.80 W117.61Station Epicenter: N34.11 W117.30 M=4.5Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (205 kB) || PS (480 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Station (SMS) PGA: 0.29 PGV: 0.19 N34.01 W118.46Station (LBW1) PGA: 0.72 PGV: 0.34 N33.80 W118.09Station (HEC) PGA: 0.05 PGV: 0.03 N34.83 W116.33Station (23077) PGA: 1.52 PGV: 0.72 N34.06 W117.70Station (23938) PGA: 2.05 PGV: 1.04 N34.02 W117.87Station (PMD) PGA: 0.30 PGV: 0.09 N33.65 W116.38Station (23940) PGA: 2.22 PGV: 0.89 N34.10 W117.75Station (5327) PGA: 11.87 PGV: 4.06 N34.17 W117.29Station (13080) PGA: 3.50 PGV: 1.29 N33.97 W117.25Station (PDR) PGA: 0.26 PGV: 0.10 N33.96 W118.44Station (DLA) PGA: 0.41 PGV: 0.32 N33.85 W118.10Station (5036) PGA: 2.64 PGV: 0.70 N34.19 W117.43Station (MGE) PGA: 0.30 PGV: 0.16 N33.82 W116.37Station (LCG) PGA: 0.23 PGV: 0.14 N34.00 W118.38Station (12102) PGA: 2.77 PGV: 1.52 N33.79 W116.96Station (MUR) PGA: 1.85 PGV: 0.71 N33.60 W117.20Station (SAN) PGA: 0.34 PGV: 0.15 N33.70 W117.89Station (14058) PGA: 1.18 PGV: 0.72 N33.90 W118.21Station (12951) PGA: unknown PGV: unknown N33.67 W116.30Station (LMR2) PGA: 0.14 PGV: 0.08 N34.93 W117.70Station (14405) PGA: unknown PGV: unknown N33.79 W118.36Station (13068) PGA: 1.23 PGV: 0.41 N33.86 W117.74Station (12923) PGA: 1.46 PGV: 0.35 N33.74 W116.93Station (CAC) PGA: 0.35 PGV: 0.21 N34.14 W118.12Station (23896) PGA: 1.87 PGV: 0.79 N34.08 W117.62Station (STS) PGA: 0.32 PGV: 0.17 N33.79 W118.20Station (23842) PGA: 0.69 PGV: 0.42 N34.00 W117.93Station (13918) PGA: 1.72 PGV: 0.34 N33.90 W117.56Station (23113) PGA: 2.03 PGV: 0.77 N34.22 W117.12Station (13922) PGA: 1.52 PGV: 0.31 N33.67 W117.33Station (14829) PGA: 0.85 PGV: 0.44 N33.88 W118.12Station (RSB) PGA: 7.74 PGV: 1.89 N33.97 W117.33Station (23958) PGA: 1.11 PGV: 0.34 N34.44 W117.65Station (23774) PGA: 1.76 PGV: 0.92 N34.07 W117.94Station (STG) PGA: 0.22 PGV: 0.08 N33.66 W117.77Station (5444) PGA: unknown PGV: unknown N33.63 W116.10Station (5162) PGA: 4.49 PGV: 1.22 N34.07 W117.12Station (24010) PGA: 0.90 PGV: 0.44 N34.21 W118.23Station (23542) PGA: 9.25 PGV: 4.05 N34.06 W117.29Station (PLM) PGA: 0.32 PGV: 0.08 N33.35 W116.86Station (23164) PGA: 2.22 PGV: 0.59 N34.03 W117.16Station (RVR) PGA: 4.72 PGV: 1.04 N33.99 W117.38Station (23173) PGA: 0.79 PGV: 0.39 N34.00 W117.81Station (14828) PGA: 0.88 PGV: 0.54 N33.94 W118.10Station (23119) PGA: 1.13 PGV: 0.44 N34.52 W117.21Station (13094) PGA: 1.40 PGV: 0.36 N33.58 W117.13Station (QUG) PGA: 0.10 PGV: 0.09 N34.40 W118.50Station (KNW) PGA: 0.48 PGV: 0.12 N33.71 W116.71Station (13099) PGA: 1.80 PGV: 0.64 N33.88 W117.59Station (13875) PGA: 0.76 PGV: 0.24 N33.78 W117.83Station (RIN) PGA: 0.56 PGV: 0.37 N34.28 W118.48Station (PDU) PGA: 1.75 PGV: 1.06 N34.12 W117.64Station (DNR) PGA: 0.74 PGV: 0.39 N33.57 W116.63Station (23898) PGA: 6.64 PGV: 2.53 N34.13 W117.32Station (23111) PGA: 2.44 PGV: 0.47 N34.25 W117.30Station (MSJ) PGA: 3.65 PGV: 1.18 N33.81 W116.97Station (5442) PGA: unknown PGV: unknown N34.05 W116.94Station (5032) PGA: 1.60 PGV: 0.48 N34.40 W117.81Station (14017) PGA: 0.73 PGV: 0.36 N33.99 W118.31Station (5282) PGA: 1.74 PGV: 0.55 N34.36 W117.63Station (5270) PGA: 0.71 PGV: 0.41 N33.57 W116.08Station (5076) PGA: 1.82 PGV: 0.69 N34.08 W117.04Station (12953) PGA: 1.02 PGV: 0.28 N33.79 W116.41Station (14787) PGA: 2.16 PGV: 1.31 N33.92 W118.24Station (5222) PGA: 1.02 PGV: 0.26 N33.60 W116.76Station (5073) PGA: 0.66 PGV: 0.19 N33.92 W116.78Station (LFP) PGA: 0.52 PGV: 0.32 N34.31 W118.49Station (13123) PGA: 4.97 PGV: 0.90 N33.95 W117.45Station (5075) PGA: 0.64 PGV: 0.42 N34.09 W116.92Station (BFS) PGA: 1.41 PGV: 0.35 N34.24 W117.66Station (ALP) PGA: 0.14 PGV: 0.05 N34.69 W118.30Station (SBB2) PGA: 0.28 PGV: 0.08 N34.69 W117.82Station (RDM) PGA: 0.61 PGV: 0.16 N33.63 W116.85Station (EDW2) PGA: 0.12 PGV: 0.03 N34.88 W117.99Station (BBS) PGA: unknown PGV: unknown N33.92 W116.98Station (5330) PGA: 6.06 PGV: 2.40 N34.10 W117.35Station (13849) PGA: 1.76 PGV: 0.71 N33.85 W117.82Station (MWC) PGA: 0.43 PGV: 0.18 N34.22 W118.06Station (LVA2) PGA: 0.28 PGV: 0.10 N33.35 W116.56Station (24946) PGA: 1.10 PGV: 0.40 N34.17 W118.23Station (RRX) PGA: 0.30 PGV: 0.21 N34.88 W117.00Station (LTP) PGA: 0.80 PGV: 0.51 N33.88 W118.18Station (12116) PGA: 1.95 PGV: 0.62 N33.75 W116.72Station (HLL) PGA: 0.24 PGV: 0.14 N34.18 W118.36Station (5339) PGA: 12.84 PGV: 6.18 N34.09 W117.29Station (PER) PGA: 1.60 PGV: 0.47 N33.86 W117.21Station (SRN) PGA: 0.38 PGV: 0.17 N33.83 W117.79Station (CRY) PGA: 0.40 PGV: 0.11 N33.57 W116.74Station (FMP) PGA: 0.13 PGV: 0.08 N33.71 W118.29Station (13093) PGA: 1.66 PGV: 0.59 N33.75 W117.02Station (23836) PGA: unknown PGV: unknown N34.11 W117.85Station (12331) PGA: 2.29 PGV: 0.66 N33.73 W116.98Station (23084) PGA: 18.89 PGV: 3.54 N34.03 W117.31Station (23920) PGA: 1.80 PGV: 0.67 N34.00 W117.06Station (13925) PGA: 2.50 PGV: 0.92 N33.90 W117.23Station (SND) PGA: 0.62 PGV: 0.28 N33.55 W116.61Station (CHF) PGA: 0.24 PGV: 0.06 N34.33 W118.03Station (TRO) PGA: 0.54 PGV: 0.25 N33.52 W116.43Station (23912) PGA: 4.67 PGV: 1.14 N34.10 W117.43Station (OGC) PGA: 0.70 PGV: 0.28 N33.79 W117.84Station (5337) PGA: 6.67 PGV: 2.90 N34.14 W117.29Station (WLT) PGA: 1.47 PGV: 0.68 N34.01 W117.95Station (23780) PGA: 18.00 PGV: 7.65 N34.10 W117.29Station (12966) PGA: 1.22 PGV: 0.38 N33.72 W116.34Station (SNO) PGA: 0.18 PGV: 0.09 N34.04 W116.81Station (5071) PGA: 0.70 PGV: 0.34 N34.05 W116.58Station (23837) PGA: 1.50 PGV: 0.63 N34.06 W117.78Station (13921) PGA: 2.79 PGV: 0.62 N33.98 W117.49Station (5037) PGA: 3.15 PGV: 0.68 N34.00 W117.22Station (NBS) PGA: 0.12 PGV: 0.05 N34.78 W116.56Station (HLN) PGA: 4.81 PGV: 2.88 N34.12 W117.22Station (RUS) PGA: 0.57 PGV: 0.18 N34.05 W118.08Station (14825) PGA: 0.80 PGV: 0.36 N33.98 W118.21Station (13913) PGA: 3.24 PGV: 0.70 N33.92 W117.49Station (GSA) PGA: 0.52 PGV: 0.20 N34.14 W118.13Station (5409) PGA: 6.05 PGV: 1.96 N34.23 W117.48Station (USC) PGA: 0.26 PGV: 0.15 N34.02 W118.29Station (5402) PGA: 0.50 PGV: 0.41 N34.08 W118.40Station (23091) PGA: unknown PGV: unknown N34.01 W117.51Station (24865) PGA: 0.69 PGV: 0.23 N34.14 W118.36Station (5331) PGA: 14.21 PGV: 4.96 N34.17 W117.25Station (RIO) PGA: 0.53 PGV: 0.30 N34.10 W117.98Station (13928) PGA: 3.27 PGV: 0.36 N33.79 W117.23Station (5031) PGA: 0.61 PGV: 0.35 N34.44 W117.85Station (13930) PGA: 1.81 PGV: 0.40 N33.72 W117.19Station (14059) PGA: 0.93 PGV: 0.40 N33.88 W118.24Station (5328) PGA: 4.55 PGV: 1.52 N34.05 W117.28Station (23525) PGA: 1.54 PGV: 0.71 N34.06 W117.75Station (5396) PGA: 0.68 PGV: 0.31 N34.07 W118.18Station (PSR) PGA: 0.61 PGV: 0.35 N34.09 W117.81Station (WTT) PGA: 0.50 PGV: 0.33 N33.95 W118.26Station (DJJ) PGA: 0.15 PGV: 0.10 N34.11 W118.46Station (5336) PGA: 17.95 PGV: 6.20 N34.15 W117.22Station (14175) PGA: unknown PGV: unknown N33.93 W118.21Station (12904) PGA: 0.78 PGV: 0.49 N33.71 W116.23Station (23939) PGA: unknown PGV: unknown N34.12 W117.74Station (23089) PGA: 2.99 PGV: 0.86 N34.11 W117.68Station (OLI) PGA: 0.32 PGV: 0.15 N33.95 W117.92Station (13914) PGA: 6.80 PGV: 2.13 N33.95 W117.39Station (WMC) PGA: 0.56 PGV: 0.20 N33.57 W116.67Station (13096) PGA: 3.67 PGV: 0.66 N33.70 W117.27Station (23583) PGA: 2.59 PGV: 0.97 N34.41 W117.31Station (DEC) PGA: 0.54 PGV: 0.34 N34.25 W118.33Station (WNS) PGA: 0.18 PGV: 0.11 N34.12 W118.38Station (FUL) PGA: 0.41 PGV: 0.26 N33.87 W117.92Station (22791) PGA: 3.28 PGV: 1.17 N34.24 W116.87Station (23899) PGA: 9.49 PGV: 2.75 N34.07 W117.40Station (12092) PGA: 1.35 PGV: 0.47 N33.48 W116.91Station (PASC) PGA: unknown PGV: unknown N34.17 W118.19Station (23169) PGA: 4.98 PGV: 1.63 N34.07 W117.18Station (PFO) PGA: 0.33 PGV: 0.08 N33.61 W116.46Station (CLT) PGA: 16.34 PGV: 8.11 N34.09 W117.32Station (13172) PGA: 1.22 PGV: 0.45 N33.50 W117.15Station (23895) PGA: 2.27 PGV: 1.00 N34.08 W117.67Station (13916) PGA: 4.12 PGV: 1.04 N33.90 W117.32Station (24983) PGA: 0.78 PGV: 0.43 N34.05 W118.38Station (VTV) PGA: 1.90 PGV: 0.72 N34.56 W117.33Station (MLS) PGA: 1.75 PGV: 0.76 N34.00 W117.56Station (SDD) PGA: 0.17 PGV: 0.10 N33.55 W117.66Station (TA2) PGA: 1.81 PGV: 0.82 N34.38 W117.68Station (13079) PGA: 2.06 PGV: 0.80 N33.92 W117.44Station (482) PGA: 0.70 PGV: 0.25 N34.08 W118.15Station (13098) PGA: 1.95 PGV: 0.48 N33.88 W117.51Station (PSD) PGA: 0.48 PGV: 0.12 N33.82 W116.55Station (23897) PGA: unknown PGV: unknown N34.13 W117.25Station (5429) PGA: 1.41 PGV: 0.85 N33.90 W118.25Station (23049) PGA: 1.11 PGV: 0.55 N34.12 W117.78Station (RPV) PGA: 0.24 PGV: 0.16 N33.74 W118.40Station (RSS) PGA: unknown PGV: unknown N33.97 W117.33Station (14028) PGA: 1.06 PGV: 0.43 N33.96 W118.06Station (LAF) PGA: 0.37 PGV: 0.23 N33.87 W118.33Station (CHN) PGA: 0.67 PGV: 0.38 N34.00 W117.68Station (SLR) PGA: 1.10 PGV: 0.31 N33.83 W116.80Station (23163) PGA: 4.40 PGV: 1.27 N34.12 W117.54Station (ADO) PGA: 0.72 PGV: 0.41 N34.55 W117.43Station (LLS) PGA: 0.53 PGV: 0.33 N33.68 W117.94Station (23120) PGA: 0.88 PGV: 0.33 N34.47 W117.21Station (13929) PGA: 1.27 PGV: 0.21 N33.65 W117.20Station (14007) PGA: 1.22 PGV: 0.64 N33.72 W118.03Station (SVD) PGA: 3.69 PGV: 1.33 N34.11 W117.10Station (CRN) PGA: 3.05 PGV: 0.47 N33.88 W117.56Station (13915) PGA: 7.11 PGV: 1.84 N33.98 W117.34Station (MIKB) PGA: 0.40 PGV: 0.25 N34.14 W118.13Station (13097) PGA: unknown PGV: unknown N33.60 W117.28Station (SBPX) PGA: 1.12 PGV: 0.65 N34.23 W117.23Station (FRD) PGA: 0.23 PGV: 0.12 N33.49 W116.60Station (24945) PGA: 0.92 PGV: 0.45 N34.16 W118.25Station (23090) PGA: 1.62 PGV: 0.62 N34.13 W117.60Station (BBR) PGA: 0.74 PGV: 0.42 N34.26 W116.92Station (LUG) PGA: 2.72 PGV: 0.94 N34.37 W117.37Station (TOR) PGA: 0.28 PGV: 0.12 N33.58 W116.23Station (24977) PGA: 1.36 PGV: 0.59 N34.04 W118.25Station (23072) PGA: 1.96 PGV: 0.77 N34.25 W117.17Station (5289) PGA: 0.70 PGV: 0.24 N33.82 W116.97Station (DGR) PGA: 1.71 PGV: 0.36 N33.65 W117.01Station (5329) PGA: 7.53 PGV: 2.96 N34.07 W117.28Station (KIK) PGA: 0.37 PGV: 0.19 N34.15 W118.10Station (BRE) PGA: 0.33 PGV: 0.21 N33.81 W117.98Station (5161) PGA: 14.16 PGV: 4.86 N34.14 W117.21Station (LGB) PGA: 0.28 PGV: 0.16 N33.98 W118.15Station (JVA) PGA: 0.56 PGV: 0.23 N34.37 W116.61Station (13882) PGA: 0.71 PGV: 0.47 N33.93 W117.80Station (KML) PGA: 0.15 PGV: 0.08 N33.60 W117.88Station (23075) PGA: 1.55 PGV: 0.60 N34.05 W117.03Station (23056) PGA: 1.54 PGV: 0.48 N34.06 W117.89Station (5265) PGA: 2.91 PGV: 1.19 N34.24 W117.41Station (13927) PGA: 7.95 PGV: 2.22 N33.92 W117.17Station (13174) PGA: 1.08 PGV: 0.57 N33.99 W117.89Station (13069) PGA: 0.60 PGV: 0.24 N33.77 W117.85Station (5371) PGA: 3.97 PGV: 1.05 N34.21 W117.37Station (FON) PGA: 3.00 PGV: 0.98 N34.10 W117.44Station (23179) PGA: 1.08 PGV: 0.42 N34.10 W117.91Station (24851) PGA: 0.35 PGV: 0.17 N34.07 W118.35Station (RINB) PGA: 0.57 PGV: 0.38 N34.28 W118.48Station (13924) PGA: 2.06 PGV: 0.39 N33.75 W117.13Station (LEV) PGA: 0.20 PGV: 0.10 N34.61 W118.29Station (PLS) PGA: 0.26 PGV: 0.13 N33.80 W117.61Station Epicenter: N34.11 W117.30 M=4.5Available Formats: JPG (172 kB) || PS (1 Mb) || Contours (12 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Station (SMS) PGA: 0.29 PGV: 0.19 N34.01 W118.46Station (LBW1) PGA: 0.72 PGV: 0.34 N33.80 W118.09Station (HEC) PGA: 0.05 PGV: 0.03 N34.83 W116.33Station (23077) PGA: 1.52 PGV: 0.72 N34.06 W117.70Station (23938) PGA: 2.05 PGV: 1.04 N34.02 W117.87Station (PMD) PGA: 0.30 PGV: 0.09 N33.65 W116.38Station (23940) PGA: 2.22 PGV: 0.89 N34.10 W117.75Station (5327) PGA: 11.87 PGV: 4.06 N34.17 W117.29Station (13080) PGA: 3.50 PGV: 1.29 N33.97 W117.25Station (PDR) PGA: 0.26 PGV: 0.10 N33.96 W118.44Station (DLA) PGA: 0.41 PGV: 0.32 N33.85 W118.10Station (5036) PGA: 2.64 PGV: 0.70 N34.19 W117.43Station (MGE) PGA: 0.30 PGV: 0.16 N33.82 W116.37Station (LCG) PGA: 0.23 PGV: 0.14 N34.00 W118.38Station (12102) PGA: 2.77 PGV: 1.52 N33.79 W116.96Station (MUR) PGA: 1.85 PGV: 0.71 N33.60 W117.20Station (SAN) PGA: 0.34 PGV: 0.15 N33.70 W117.89Station (14058) PGA: 1.18 PGV: 0.72 N33.90 W118.21Station (12951) PGA: unknown PGV: unknown N33.67 W116.30Station (LMR2) PGA: 0.14 PGV: 0.08 N34.93 W117.70Station (14405) PGA: unknown PGV: unknown N33.79 W118.36Station (13068) PGA: 1.23 PGV: 0.41 N33.86 W117.74Station (12923) PGA: 1.46 PGV: 0.35 N33.74 W116.93Station (CAC) PGA: 0.35 PGV: 0.21 N34.14 W118.12Station (23896) PGA: 1.87 PGV: 0.79 N34.08 W117.62Station (STS) PGA: 0.32 PGV: 0.17 N33.79 W118.20Station (23842) PGA: 0.69 PGV: 0.42 N34.00 W117.93Station (13918) PGA: 1.72 PGV: 0.34 N33.90 W117.56Station (23113) PGA: 2.03 PGV: 0.77 N34.22 W117.12Station (13922) PGA: 1.52 PGV: 0.31 N33.67 W117.33Station (14829) PGA: 0.85 PGV: 0.44 N33.88 W118.12Station (RSB) PGA: 7.74 PGV: 1.89 N33.97 W117.33Station (23958) PGA: 1.11 PGV: 0.34 N34.44 W117.65Station (23774) PGA: 1.76 PGV: 0.92 N34.07 W117.94Station (STG) PGA: 0.22 PGV: 0.08 N33.66 W117.77Station (5444) PGA: unknown PGV: unknown N33.63 W116.10Station (5162) PGA: 4.49 PGV: 1.22 N34.07 W117.12Station (24010) PGA: 0.90 PGV: 0.44 N34.21 W118.23Station (23542) PGA: 9.25 PGV: 4.05 N34.06 W117.29Station (PLM) PGA: 0.32 PGV: 0.08 N33.35 W116.86Station (23164) PGA: 2.22 PGV: 0.59 N34.03 W117.16Station (RVR) PGA: 4.72 PGV: 1.04 N33.99 W117.38Station (23173) PGA: 0.79 PGV: 0.39 N34.00 W117.81Station (14828) PGA: 0.88 PGV: 0.54 N33.94 W118.10Station (23119) PGA: 1.13 PGV: 0.44 N34.52 W117.21Station (13094) PGA: 1.40 PGV: 0.36 N33.58 W117.13Station (QUG) PGA: 0.10 PGV: 0.09 N34.40 W118.50Station (KNW) PGA: 0.48 PGV: 0.12 N33.71 W116.71Station (13099) PGA: 1.80 PGV: 0.64 N33.88 W117.59Station (13875) PGA: 0.76 PGV: 0.24 N33.78 W117.83Station (RIN) PGA: 0.56 PGV: 0.37 N34.28 W118.48Station (PDU) PGA: 1.75 PGV: 1.06 N34.12 W117.64Station (DNR) PGA: 0.74 PGV: 0.39 N33.57 W116.63Station (23898) PGA: 6.64 PGV: 2.53 N34.13 W117.32Station (23111) PGA: 2.44 PGV: 0.47 N34.25 W117.30Station (MSJ) PGA: 3.65 PGV: 1.18 N33.81 W116.97Station (5442) PGA: unknown PGV: unknown N34.05 W116.94Station (5032) PGA: 1.60 PGV: 0.48 N34.40 W117.81Station (14017) PGA: 0.73 PGV: 0.36 N33.99 W118.31Station (5282) PGA: 1.74 PGV: 0.55 N34.36 W117.63Station (5270) PGA: 0.71 PGV: 0.41 N33.57 W116.08Station (5076) PGA: 1.82 PGV: 0.69 N34.08 W117.04Station (12953) PGA: 1.02 PGV: 0.28 N33.79 W116.41Station (14787) PGA: 2.16 PGV: 1.31 N33.92 W118.24Station (5222) PGA: 1.02 PGV: 0.26 N33.60 W116.76Station (5073) PGA: 0.66 PGV: 0.19 N33.92 W116.78Station (LFP) PGA: 0.52 PGV: 0.32 N34.31 W118.49Station (13123) PGA: 4.97 PGV: 0.90 N33.95 W117.45Station (5075) PGA: 0.64 PGV: 0.42 N34.09 W116.92Station (BFS) PGA: 1.41 PGV: 0.35 N34.24 W117.66Station (ALP) PGA: 0.14 PGV: 0.05 N34.69 W118.30Station (SBB2) PGA: 0.28 PGV: 0.08 N34.69 W117.82Station (RDM) PGA: 0.61 PGV: 0.16 N33.63 W116.85Station (EDW2) PGA: 0.12 PGV: 0.03 N34.88 W117.99Station (BBS) PGA: unknown PGV: unknown N33.92 W116.98Station (5330) PGA: 6.06 PGV: 2.40 N34.10 W117.35Station (13849) PGA: 1.76 PGV: 0.71 N33.85 W117.82Station (MWC) PGA: 0.43 PGV: 0.18 N34.22 W118.06Station (LVA2) PGA: 0.28 PGV: 0.10 N33.35 W116.56Station (24946) PGA: 1.10 PGV: 0.40 N34.17 W118.23Station (RRX) PGA: 0.30 PGV: 0.21 N34.88 W117.00Station (LTP) PGA: 0.80 PGV: 0.51 N33.88 W118.18Station (12116) PGA: 1.95 PGV: 0.62 N33.75 W116.72Station (HLL) PGA: 0.24 PGV: 0.14 N34.18 W118.36Station (5339) PGA: 12.84 PGV: 6.18 N34.09 W117.29Station (PER) PGA: 1.60 PGV: 0.47 N33.86 W117.21Station (SRN) PGA: 0.38 PGV: 0.17 N33.83 W117.79Station (CRY) PGA: 0.40 PGV: 0.11 N33.57 W116.74Station (FMP) PGA: 0.13 PGV: 0.08 N33.71 W118.29Station (13093) PGA: 1.66 PGV: 0.59 N33.75 W117.02Station (23836) PGA: unknown PGV: unknown N34.11 W117.85Station (12331) PGA: 2.29 PGV: 0.66 N33.73 W116.98Station (23084) PGA: 18.89 PGV: 3.54 N34.03 W117.31Station (23920) PGA: 1.80 PGV: 0.67 N34.00 W117.06Station (13925) PGA: 2.50 PGV: 0.92 N33.90 W117.23Station (SND) PGA: 0.62 PGV: 0.28 N33.55 W116.61Station (CHF) PGA: 0.24 PGV: 0.06 N34.33 W118.03Station (TRO) PGA: 0.54 PGV: 0.25 N33.52 W116.43Station (23912) PGA: 4.67 PGV: 1.14 N34.10 W117.43Station (OGC) PGA: 0.70 PGV: 0.28 N33.79 W117.84Station (5337) PGA: 6.67 PGV: 2.90 N34.14 W117.29Station (WLT) PGA: 1.47 PGV: 0.68 N34.01 W117.95Station (23780) PGA: 18.00 PGV: 7.65 N34.10 W117.29Station (12966) PGA: 1.22 PGV: 0.38 N33.72 W116.34Station (SNO) PGA: 0.18 PGV: 0.09 N34.04 W116.81Station (5071) PGA: 0.70 PGV: 0.34 N34.05 W116.58Station (23837) PGA: 1.50 PGV: 0.63 N34.06 W117.78Station (13921) PGA: 2.79 PGV: 0.62 N33.98 W117.49Station (5037) PGA: 3.15 PGV: 0.68 N34.00 W117.22Station (NBS) PGA: 0.12 PGV: 0.05 N34.78 W116.56Station (HLN) PGA: 4.81 PGV: 2.88 N34.12 W117.22Station (RUS) PGA: 0.57 PGV: 0.18 N34.05 W118.08Station (14825) PGA: 0.80 PGV: 0.36 N33.98 W118.21Station (13913) PGA: 3.24 PGV: 0.70 N33.92 W117.49Station (GSA) PGA: 0.52 PGV: 0.20 N34.14 W118.13Station (5409) PGA: 6.05 PGV: 1.96 N34.23 W117.48Station (USC) PGA: 0.26 PGV: 0.15 N34.02 W118.29Station (5402) PGA: 0.50 PGV: 0.41 N34.08 W118.40Station (23091) PGA: unknown PGV: unknown N34.01 W117.51Station (24865) PGA: 0.69 PGV: 0.23 N34.14 W118.36Station (5331) PGA: 14.21 PGV: 4.96 N34.17 W117.25Station (RIO) PGA: 0.53 PGV: 0.30 N34.10 W117.98Station (13928) PGA: 3.27 PGV: 0.36 N33.79 W117.23Station (5031) PGA: 0.61 PGV: 0.35 N34.44 W117.85Station (13930) PGA: 1.81 PGV: 0.40 N33.72 W117.19Station (14059) PGA: 0.93 PGV: 0.40 N33.88 W118.24Station (5328) PGA: 4.55 PGV: 1.52 N34.05 W117.28Station (23525) PGA: 1.54 PGV: 0.71 N34.06 W117.75Station (5396) PGA: 0.68 PGV: 0.31 N34.07 W118.18Station (PSR) PGA: 0.61 PGV: 0.35 N34.09 W117.81Station (WTT) PGA: 0.50 PGV: 0.33 N33.95 W118.26Station (DJJ) PGA: 0.15 PGV: 0.10 N34.11 W118.46Station (5336) PGA: 17.95 PGV: 6.20 N34.15 W117.22Station (14175) PGA: unknown PGV: unknown N33.93 W118.21Station (12904) PGA: 0.78 PGV: 0.49 N33.71 W116.23Station (23939) PGA: unknown PGV: unknown N34.12 W117.74Station (23089) PGA: 2.99 PGV: 0.86 N34.11 W117.68Station (OLI) PGA: 0.32 PGV: 0.15 N33.95 W117.92Station (13914) PGA: 6.80 PGV: 2.13 N33.95 W117.39Station (WMC) PGA: 0.56 PGV: 0.20 N33.57 W116.67Station (13096) PGA: 3.67 PGV: 0.66 N33.70 W117.27Station (23583) PGA: 2.59 PGV: 0.97 N34.41 W117.31Station (DEC) PGA: 0.54 PGV: 0.34 N34.25 W118.33Station (WNS) PGA: 0.18 PGV: 0.11 N34.12 W118.38Station (FUL) PGA: 0.41 PGV: 0.26 N33.87 W117.92Station (22791) PGA: 3.28 PGV: 1.17 N34.24 W116.87Station (23899) PGA: 9.49 PGV: 2.75 N34.07 W117.40Station (12092) PGA: 1.35 PGV: 0.47 N33.48 W116.91Station (PASC) PGA: unknown PGV: unknown N34.17 W118.19Station (23169) PGA: 4.98 PGV: 1.63 N34.07 W117.18Station (PFO) PGA: 0.33 PGV: 0.08 N33.61 W116.46Station (CLT) PGA: 16.34 PGV: 8.11 N34.09 W117.32Station (13172) PGA: 1.22 PGV: 0.45 N33.50 W117.15Station (23895) PGA: 2.27 PGV: 1.00 N34.08 W117.67Station (13916) PGA: 4.12 PGV: 1.04 N33.90 W117.32Station (24983) PGA: 0.78 PGV: 0.43 N34.05 W118.38Station (VTV) PGA: 1.90 PGV: 0.72 N34.56 W117.33Station (MLS) PGA: 1.75 PGV: 0.76 N34.00 W117.56Station (SDD) PGA: 0.17 PGV: 0.10 N33.55 W117.66Station (TA2) PGA: 1.81 PGV: 0.82 N34.38 W117.68Station (13079) PGA: 2.06 PGV: 0.80 N33.92 W117.44Station (482) PGA: 0.70 PGV: 0.25 N34.08 W118.15Station (13098) PGA: 1.95 PGV: 0.48 N33.88 W117.51Station (PSD) PGA: 0.48 PGV: 0.12 N33.82 W116.55Station (23897) PGA: unknown PGV: unknown N34.13 W117.25Station (5429) PGA: 1.41 PGV: 0.85 N33.90 W118.25Station (23049) PGA: 1.11 PGV: 0.55 N34.12 W117.78Station (RPV) PGA: 0.24 PGV: 0.16 N33.74 W118.40Station (RSS) PGA: unknown PGV: unknown N33.97 W117.33Station (14028) PGA: 1.06 PGV: 0.43 N33.96 W118.06Station (LAF) PGA: 0.37 PGV: 0.23 N33.87 W118.33Station (CHN) PGA: 0.67 PGV: 0.38 N34.00 W117.68Station (SLR) PGA: 1.10 PGV: 0.31 N33.83 W116.80Station (23163) PGA: 4.40 PGV: 1.27 N34.12 W117.54Station (ADO) PGA: 0.72 PGV: 0.41 N34.55 W117.43Station (LLS) PGA: 0.53 PGV: 0.33 N33.68 W117.94Station (23120) PGA: 0.88 PGV: 0.33 N34.47 W117.21Station (13929) PGA: 1.27 PGV: 0.21 N33.65 W117.20Station (14007) PGA: 1.22 PGV: 0.64 N33.72 W118.03Station (SVD) PGA: 3.69 PGV: 1.33 N34.11 W117.10Station (CRN) PGA: 3.05 PGV: 0.47 N33.88 W117.56Station (13915) PGA: 7.11 PGV: 1.84 N33.98 W117.34Station (MIKB) PGA: 0.40 PGV: 0.25 N34.14 W118.13Station (13097) PGA: unknown PGV: unknown N33.60 W117.28Station (SBPX) PGA: 1.12 PGV: 0.65 N34.23 W117.23Station (FRD) PGA: 0.23 PGV: 0.12 N33.49 W116.60Station (24945) PGA: 0.92 PGV: 0.45 N34.16 W118.25Station (23090) PGA: 1.62 PGV: 0.62 N34.13 W117.60Station (BBR) PGA: 0.74 PGV: 0.42 N34.26 W116.92Station (LUG) PGA: 2.72 PGV: 0.94 N34.37 W117.37Station (TOR) PGA: 0.28 PGV: 0.12 N33.58 W116.23Station (24977) PGA: 1.36 PGV: 0.59 N34.04 W118.25Station (23072) PGA: 1.96 PGV: 0.77 N34.25 W117.17Station (5289) PGA: 0.70 PGV: 0.24 N33.82 W116.97Station (DGR) PGA: 1.71 PGV: 0.36 N33.65 W117.01Station (5329) PGA: 7.53 PGV: 2.96 N34.07 W117.28Station (KIK) PGA: 0.37 PGV: 0.19 N34.15 W118.10Station (BRE) PGA: 0.33 PGV: 0.21 N33.81 W117.98Station (5161) PGA: 14.16 PGV: 4.86 N34.14 W117.21Station (LGB) PGA: 0.28 PGV: 0.16 N33.98 W118.15Station (JVA) PGA: 0.56 PGV: 0.23 N34.37 W116.61Station (13882) PGA: 0.71 PGV: 0.47 N33.93 W117.80Station (KML) PGA: 0.15 PGV: 0.08 N33.60 W117.88Station (23075) PGA: 1.55 PGV: 0.60 N34.05 W117.03Station (23056) PGA: 1.54 PGV: 0.48 N34.06 W117.89Station (5265) PGA: 2.91 PGV: 1.19 N34.24 W117.41Station (13927) PGA: 7.95 PGV: 2.22 N33.92 W117.17Station (13174) PGA: 1.08 PGV: 0.57 N33.99 W117.89Station (13069) PGA: 0.60 PGV: 0.24 N33.77 W117.85Station (5371) PGA: 3.97 PGV: 1.05 N34.21 W117.37Station (FON) PGA: 3.00 PGV: 0.98 N34.10 W117.44Station (23179) PGA: 1.08 PGV: 0.42 N34.10 W117.91Station (24851) PGA: 0.35 PGV: 0.17 N34.07 W118.35Station (RINB) PGA: 0.57 PGV: 0.38 N34.28 W118.48Station (13924) PGA: 2.06 PGV: 0.39 N33.75 W117.13Station (LEV) PGA: 0.20 PGV: 0.10 N34.61 W118.29Station (PLS) PGA: 0.26 PGV: 0.13 N33.80 W117.61Station Epicenter: N34.11 W117.30 M=4.5Available Formats: JPG (172 kB) || PS (1 Mb) || Contours (10 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (162 kB) || PS (55 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Station (SMS) PGA: 0.29 PGV: 0.19 N34.01 W118.46Station (LBW1) PGA: 0.72 PGV: 0.34 N33.80 W118.09Station (HEC) PGA: 0.05 PGV: 0.03 N34.83 W116.33Station (23077) PGA: 1.52 PGV: 0.72 N34.06 W117.70Station (23938) PGA: 2.05 PGV: 1.04 N34.02 W117.87Station (PMD) PGA: 0.30 PGV: 0.09 N33.65 W116.38Station (23940) PGA: 2.22 PGV: 0.89 N34.10 W117.75Station (5327) PGA: 11.87 PGV: 4.06 N34.17 W117.29Station (13080) PGA: 3.50 PGV: 1.29 N33.97 W117.25Station (PDR) PGA: 0.26 PGV: 0.10 N33.96 W118.44Station (DLA) PGA: 0.41 PGV: 0.32 N33.85 W118.10Station (5036) PGA: 2.64 PGV: 0.70 N34.19 W117.43Station (MGE) PGA: 0.30 PGV: 0.16 N33.82 W116.37Station (LCG) PGA: 0.23 PGV: 0.14 N34.00 W118.38Station (12102) PGA: 2.77 PGV: 1.52 N33.79 W116.96Station (MUR) PGA: 1.85 PGV: 0.71 N33.60 W117.20Station (SAN) PGA: 0.34 PGV: 0.15 N33.70 W117.89Station (14058) PGA: 1.18 PGV: 0.72 N33.90 W118.21Station (12951) PGA: unknown PGV: unknown N33.67 W116.30Station (LMR2) PGA: 0.14 PGV: 0.08 N34.93 W117.70Station (14405) PGA: unknown PGV: unknown N33.79 W118.36Station (13068) PGA: 1.23 PGV: 0.41 N33.86 W117.74Station (12923) PGA: 1.46 PGV: 0.35 N33.74 W116.93Station (CAC) PGA: 0.35 PGV: 0.21 N34.14 W118.12Station (23896) PGA: 1.87 PGV: 0.79 N34.08 W117.62Station (STS) PGA: 0.32 PGV: 0.17 N33.79 W118.20Station (23842) PGA: 0.69 PGV: 0.42 N34.00 W117.93Station (13918) PGA: 1.72 PGV: 0.34 N33.90 W117.56Station (23113) PGA: 2.03 PGV: 0.77 N34.22 W117.12Station (13922) PGA: 1.52 PGV: 0.31 N33.67 W117.33Station (14829) PGA: 0.85 PGV: 0.44 N33.88 W118.12Station (RSB) PGA: 7.74 PGV: 1.89 N33.97 W117.33Station (23958) PGA: 1.11 PGV: 0.34 N34.44 W117.65Station (23774) PGA: 1.76 PGV: 0.92 N34.07 W117.94Station (STG) PGA: 0.22 PGV: 0.08 N33.66 W117.77Station (5444) PGA: unknown PGV: unknown N33.63 W116.10Station (5162) PGA: 4.49 PGV: 1.22 N34.07 W117.12Station (24010) PGA: 0.90 PGV: 0.44 N34.21 W118.23Station (23542) PGA: 9.25 PGV: 4.05 N34.06 W117.29Station (PLM) PGA: 0.32 PGV: 0.08 N33.35 W116.86Station (23164) PGA: 2.22 PGV: 0.59 N34.03 W117.16Station (RVR) PGA: 4.72 PGV: 1.04 N33.99 W117.38Station (23173) PGA: 0.79 PGV: 0.39 N34.00 W117.81Station (14828) PGA: 0.88 PGV: 0.54 N33.94 W118.10Station (23119) PGA: 1.13 PGV: 0.44 N34.52 W117.21Station (13094) PGA: 1.40 PGV: 0.36 N33.58 W117.13Station (QUG) PGA: 0.10 PGV: 0.09 N34.40 W118.50Station (KNW) PGA: 0.48 PGV: 0.12 N33.71 W116.71Station (13099) PGA: 1.80 PGV: 0.64 N33.88 W117.59Station (13875) PGA: 0.76 PGV: 0.24 N33.78 W117.83Station (RIN) PGA: 0.56 PGV: 0.37 N34.28 W118.48Station (PDU) PGA: 1.75 PGV: 1.06 N34.12 W117.64Station (DNR) PGA: 0.74 PGV: 0.39 N33.57 W116.63Station (23898) PGA: 6.64 PGV: 2.53 N34.13 W117.32Station (23111) PGA: 2.44 PGV: 0.47 N34.25 W117.30Station (MSJ) PGA: 3.65 PGV: 1.18 N33.81 W116.97Station (5442) PGA: unknown PGV: unknown N34.05 W116.94Station (5032) PGA: 1.60 PGV: 0.48 N34.40 W117.81Station (14017) PGA: 0.73 PGV: 0.36 N33.99 W118.31Station (5282) PGA: 1.74 PGV: 0.55 N34.36 W117.63Station (5270) PGA: 0.71 PGV: 0.41 N33.57 W116.08Station (5076) PGA: 1.82 PGV: 0.69 N34.08 W117.04Station (12953) PGA: 1.02 PGV: 0.28 N33.79 W116.41Station (14787) PGA: 2.16 PGV: 1.31 N33.92 W118.24Station (5222) PGA: 1.02 PGV: 0.26 N33.60 W116.76Station (5073) PGA: 0.66 PGV: 0.19 N33.92 W116.78Station (LFP) PGA: 0.52 PGV: 0.32 N34.31 W118.49Station (13123) PGA: 4.97 PGV: 0.90 N33.95 W117.45Station (5075) PGA: 0.64 PGV: 0.42 N34.09 W116.92Station (BFS) PGA: 1.41 PGV: 0.35 N34.24 W117.66Station (ALP) PGA: 0.14 PGV: 0.05 N34.69 W118.30Station (SBB2) PGA: 0.28 PGV: 0.08 N34.69 W117.82Station (RDM) PGA: 0.61 PGV: 0.16 N33.63 W116.85Station (EDW2) PGA: 0.12 PGV: 0.03 N34.88 W117.99Station (BBS) PGA: unknown PGV: unknown N33.92 W116.98Station (5330) PGA: 6.06 PGV: 2.40 N34.10 W117.35Station (13849) PGA: 1.76 PGV: 0.71 N33.85 W117.82Station (MWC) PGA: 0.43 PGV: 0.18 N34.22 W118.06Station (LVA2) PGA: 0.28 PGV: 0.10 N33.35 W116.56Station (24946) PGA: 1.10 PGV: 0.40 N34.17 W118.23Station (RRX) PGA: 0.30 PGV: 0.21 N34.88 W117.00Station (LTP) PGA: 0.80 PGV: 0.51 N33.88 W118.18Station (12116) PGA: 1.95 PGV: 0.62 N33.75 W116.72Station (HLL) PGA: 0.24 PGV: 0.14 N34.18 W118.36Station (5339) PGA: 12.84 PGV: 6.18 N34.09 W117.29Station (PER) PGA: 1.60 PGV: 0.47 N33.86 W117.21Station (SRN) PGA: 0.38 PGV: 0.17 N33.83 W117.79Station (CRY) PGA: 0.40 PGV: 0.11 N33.57 W116.74Station (FMP) PGA: 0.13 PGV: 0.08 N33.71 W118.29Station (13093) PGA: 1.66 PGV: 0.59 N33.75 W117.02Station (23836) PGA: unknown PGV: unknown N34.11 W117.85Station (12331) PGA: 2.29 PGV: 0.66 N33.73 W116.98Station (23084) PGA: 18.89 PGV: 3.54 N34.03 W117.31Station (23920) PGA: 1.80 PGV: 0.67 N34.00 W117.06Station (13925) PGA: 2.50 PGV: 0.92 N33.90 W117.23Station (SND) PGA: 0.62 PGV: 0.28 N33.55 W116.61Station (CHF) PGA: 0.24 PGV: 0.06 N34.33 W118.03Station (TRO) PGA: 0.54 PGV: 0.25 N33.52 W116.43Station (23912) PGA: 4.67 PGV: 1.14 N34.10 W117.43Station (OGC) PGA: 0.70 PGV: 0.28 N33.79 W117.84Station (5337) PGA: 6.67 PGV: 2.90 N34.14 W117.29Station (WLT) PGA: 1.47 PGV: 0.68 N34.01 W117.95Station (23780) PGA: 18.00 PGV: 7.65 N34.10 W117.29Station (12966) PGA: 1.22 PGV: 0.38 N33.72 W116.34Station (SNO) PGA: 0.18 PGV: 0.09 N34.04 W116.81Station (5071) PGA: 0.70 PGV: 0.34 N34.05 W116.58Station (23837) PGA: 1.50 PGV: 0.63 N34.06 W117.78Station (13921) PGA: 2.79 PGV: 0.62 N33.98 W117.49Station (5037) PGA: 3.15 PGV: 0.68 N34.00 W117.22Station (NBS) PGA: 0.12 PGV: 0.05 N34.78 W116.56Station (HLN) PGA: 4.81 PGV: 2.88 N34.12 W117.22Station (RUS) PGA: 0.57 PGV: 0.18 N34.05 W118.08Station (14825) PGA: 0.80 PGV: 0.36 N33.98 W118.21Station (13913) PGA: 3.24 PGV: 0.70 N33.92 W117.49Station (GSA) PGA: 0.52 PGV: 0.20 N34.14 W118.13Station (5409) PGA: 6.05 PGV: 1.96 N34.23 W117.48Station (USC) PGA: 0.26 PGV: 0.15 N34.02 W118.29Station (5402) PGA: 0.50 PGV: 0.41 N34.08 W118.40Station (23091) PGA: unknown PGV: unknown N34.01 W117.51Station (24865) PGA: 0.69 PGV: 0.23 N34.14 W118.36Station (5331) PGA: 14.21 PGV: 4.96 N34.17 W117.25Station (RIO) PGA: 0.53 PGV: 0.30 N34.10 W117.98Station (13928) PGA: 3.27 PGV: 0.36 N33.79 W117.23Station (5031) PGA: 0.61 PGV: 0.35 N34.44 W117.85Station (13930) PGA: 1.81 PGV: 0.40 N33.72 W117.19Station (14059) PGA: 0.93 PGV: 0.40 N33.88 W118.24Station (5328) PGA: 4.55 PGV: 1.52 N34.05 W117.28Station (23525) PGA: 1.54 PGV: 0.71 N34.06 W117.75Station (5396) PGA: 0.68 PGV: 0.31 N34.07 W118.18Station (PSR) PGA: 0.61 PGV: 0.35 N34.09 W117.81Station (WTT) PGA: 0.50 PGV: 0.33 N33.95 W118.26Station (DJJ) PGA: 0.15 PGV: 0.10 N34.11 W118.46Station (5336) PGA: 17.95 PGV: 6.20 N34.15 W117.22Station (14175) PGA: unknown PGV: unknown N33.93 W118.21Station (12904) PGA: 0.78 PGV: 0.49 N33.71 W116.23Station (23939) PGA: unknown PGV: unknown N34.12 W117.74Station (23089) PGA: 2.99 PGV: 0.86 N34.11 W117.68Station (OLI) PGA: 0.32 PGV: 0.15 N33.95 W117.92Station (13914) PGA: 6.80 PGV: 2.13 N33.95 W117.39Station (WMC) PGA: 0.56 PGV: 0.20 N33.57 W116.67Station (13096) PGA: 3.67 PGV: 0.66 N33.70 W117.27Station (23583) PGA: 2.59 PGV: 0.97 N34.41 W117.31Station (DEC) PGA: 0.54 PGV: 0.34 N34.25 W118.33Station (WNS) PGA: 0.18 PGV: 0.11 N34.12 W118.38Station (FUL) PGA: 0.41 PGV: 0.26 N33.87 W117.92Station (22791) PGA: 3.28 PGV: 1.17 N34.24 W116.87Station (23899) PGA: 9.49 PGV: 2.75 N34.07 W117.40Station (12092) PGA: 1.35 PGV: 0.47 N33.48 W116.91Station (PASC) PGA: unknown PGV: unknown N34.17 W118.19Station (23169) PGA: 4.98 PGV: 1.63 N34.07 W117.18Station (PFO) PGA: 0.33 PGV: 0.08 N33.61 W116.46Station (CLT) PGA: 16.34 PGV: 8.11 N34.09 W117.32Station (13172) PGA: 1.22 PGV: 0.45 N33.50 W117.15Station (23895) PGA: 2.27 PGV: 1.00 N34.08 W117.67Station (13916) PGA: 4.12 PGV: 1.04 N33.90 W117.32Station (24983) PGA: 0.78 PGV: 0.43 N34.05 W118.38Station (VTV) PGA: 1.90 PGV: 0.72 N34.56 W117.33Station (MLS) PGA: 1.75 PGV: 0.76 N34.00 W117.56Station (SDD) PGA: 0.17 PGV: 0.10 N33.55 W117.66Station (TA2) PGA: 1.81 PGV: 0.82 N34.38 W117.68Station (13079) PGA: 2.06 PGV: 0.80 N33.92 W117.44Station (482) PGA: 0.70 PGV: 0.25 N34.08 W118.15Station (13098) PGA: 1.95 PGV: 0.48 N33.88 W117.51Station (PSD) PGA: 0.48 PGV: 0.12 N33.82 W116.55Station (23897) PGA: unknown PGV: unknown N34.13 W117.25Station (5429) PGA: 1.41 PGV: 0.85 N33.90 W118.25Station (23049) PGA: 1.11 PGV: 0.55 N34.12 W117.78Station (RPV) PGA: 0.24 PGV: 0.16 N33.74 W118.40Station (RSS) PGA: unknown PGV: unknown N33.97 W117.33Station (14028) PGA: 1.06 PGV: 0.43 N33.96 W118.06Station (LAF) PGA: 0.37 PGV: 0.23 N33.87 W118.33Station (CHN) PGA: 0.67 PGV: 0.38 N34.00 W117.68Station (SLR) PGA: 1.10 PGV: 0.31 N33.83 W116.80Station (23163) PGA: 4.40 PGV: 1.27 N34.12 W117.54Station (ADO) PGA: 0.72 PGV: 0.41 N34.55 W117.43Station (LLS) PGA: 0.53 PGV: 0.33 N33.68 W117.94Station (23120) PGA: 0.88 PGV: 0.33 N34.47 W117.21Station (13929) PGA: 1.27 PGV: 0.21 N33.65 W117.20Station (14007) PGA: 1.22 PGV: 0.64 N33.72 W118.03Station (SVD) PGA: 3.69 PGV: 1.33 N34.11 W117.10Station (CRN) PGA: 3.05 PGV: 0.47 N33.88 W117.56Station (13915) PGA: 7.11 PGV: 1.84 N33.98 W117.34Station (MIKB) PGA: 0.40 PGV: 0.25 N34.14 W118.13Station (13097) PGA: unknown PGV: unknown N33.60 W117.28Station (SBPX) PGA: 1.12 PGV: 0.65 N34.23 W117.23Station (FRD) PGA: 0.23 PGV: 0.12 N33.49 W116.60Station (24945) PGA: 0.92 PGV: 0.45 N34.16 W118.25Station (23090) PGA: 1.62 PGV: 0.62 N34.13 W117.60Station (BBR) PGA: 0.74 PGV: 0.42 N34.26 W116.92Station (LUG) PGA: 2.72 PGV: 0.94 N34.37 W117.37Station (TOR) PGA: 0.28 PGV: 0.12 N33.58 W116.23Station (24977) PGA: 1.36 PGV: 0.59 N34.04 W118.25Station (23072) PGA: 1.96 PGV: 0.77 N34.25 W117.17Station (5289) PGA: 0.70 PGV: 0.24 N33.82 W116.97Station (DGR) PGA: 1.71 PGV: 0.36 N33.65 W117.01Station (5329) PGA: 7.53 PGV: 2.96 N34.07 W117.28Station (KIK) PGA: 0.37 PGV: 0.19 N34.15 W118.10Station (BRE) PGA: 0.33 PGV: 0.21 N33.81 W117.98Station (5161) PGA: 14.16 PGV: 4.86 N34.14 W117.21Station (LGB) PGA: 0.28 PGV: 0.16 N33.98 W118.15Station (JVA) PGA: 0.56 PGV: 0.23 N34.37 W116.61Station (13882) PGA: 0.71 PGV: 0.47 N33.93 W117.80Station (KML) PGA: 0.15 PGV: 0.08 N33.60 W117.88Station (23075) PGA: 1.55 PGV: 0.60 N34.05 W117.03Station (23056) PGA: 1.54 PGV: 0.48 N34.06 W117.89Station (5265) PGA: 2.91 PGV: 1.19 N34.24 W117.41Station (13927) PGA: 7.95 PGV: 2.22 N33.92 W117.17Station (13174) PGA: 1.08 PGV: 0.57 N33.99 W117.89Station (13069) PGA: 0.60 PGV: 0.24 N33.77 W117.85Station (5371) PGA: 3.97 PGV: 1.05 N34.21 W117.37Station (FON) PGA: 3.00 PGV: 0.98 N34.10 W117.44Station (23179) PGA: 1.08 PGV: 0.42 N34.10 W117.91Station (24851) PGA: 0.35 PGV: 0.17 N34.07 W118.35Station (RINB) PGA: 0.57 PGV: 0.38 N34.28 W118.48Station (13924) PGA: 2.06 PGV: 0.39 N33.75 W117.13Station (LEV) PGA: 0.20 PGV: 0.10 N34.61 W118.29Station (PLS) PGA: 0.26 PGV: 0.13 N33.80 W117.61Station Epicenter: N34.11 W117.30 M=4.5Available Formats: JPG (177 kB) || PS (1 Mb)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Station (SMS) PGA: 0.29 PGV: 0.19 N34.01 W118.46Station (LBW1) PGA: 0.72 PGV: 0.34 N33.80 W118.09Station (HEC) PGA: 0.05 PGV: 0.03 N34.83 W116.33Station (23077) PGA: 1.52 PGV: 0.72 N34.06 W117.70Station (23938) PGA: 2.05 PGV: 1.04 N34.02 W117.87Station (PMD) PGA: 0.30 PGV: 0.09 N33.65 W116.38Station (23940) PGA: 2.22 PGV: 0.89 N34.10 W117.75Station (5327) PGA: 11.87 PGV: 4.06 N34.17 W117.29Station (13080) PGA: 3.50 PGV: 1.29 N33.97 W117.25Station (PDR) PGA: 0.26 PGV: 0.10 N33.96 W118.44Station (DLA) PGA: 0.41 PGV: 0.32 N33.85 W118.10Station (5036) PGA: 2.64 PGV: 0.70 N34.19 W117.43Station (MGE) PGA: 0.30 PGV: 0.16 N33.82 W116.37Station (LCG) PGA: 0.23 PGV: 0.14 N34.00 W118.38Station (12102) PGA: 2.77 PGV: 1.52 N33.79 W116.96Station (MUR) PGA: 1.85 PGV: 0.71 N33.60 W117.20Station (SAN) PGA: 0.34 PGV: 0.15 N33.70 W117.89Station (14058) PGA: 1.18 PGV: 0.72 N33.90 W118.21Station (12951) PGA: unknown PGV: unknown N33.67 W116.30Station (LMR2) PGA: 0.14 PGV: 0.08 N34.93 W117.70Station (14405) PGA: unknown PGV: unknown N33.79 W118.36Station (13068) PGA: 1.23 PGV: 0.41 N33.86 W117.74Station (12923) PGA: 1.46 PGV: 0.35 N33.74 W116.93Station (CAC) PGA: 0.35 PGV: 0.21 N34.14 W118.12Station (23896) PGA: 1.87 PGV: 0.79 N34.08 W117.62Station (STS) PGA: 0.32 PGV: 0.17 N33.79 W118.20Station (23842) PGA: 0.69 PGV: 0.42 N34.00 W117.93Station (13918) PGA: 1.72 PGV: 0.34 N33.90 W117.56Station (23113) PGA: 2.03 PGV: 0.77 N34.22 W117.12Station (13922) PGA: 1.52 PGV: 0.31 N33.67 W117.33Station (14829) PGA: 0.85 PGV: 0.44 N33.88 W118.12Station (RSB) PGA: 7.74 PGV: 1.89 N33.97 W117.33Station (23958) PGA: 1.11 PGV: 0.34 N34.44 W117.65Station (23774) PGA: 1.76 PGV: 0.92 N34.07 W117.94Station (STG) PGA: 0.22 PGV: 0.08 N33.66 W117.77Station (5444) PGA: unknown PGV: unknown N33.63 W116.10Station (5162) PGA: 4.49 PGV: 1.22 N34.07 W117.12Station (24010) PGA: 0.90 PGV: 0.44 N34.21 W118.23Station (23542) PGA: 9.25 PGV: 4.05 N34.06 W117.29Station (PLM) PGA: 0.32 PGV: 0.08 N33.35 W116.86Station (23164) PGA: 2.22 PGV: 0.59 N34.03 W117.16Station (RVR) PGA: 4.72 PGV: 1.04 N33.99 W117.38Station (23173) PGA: 0.79 PGV: 0.39 N34.00 W117.81Station (14828) PGA: 0.88 PGV: 0.54 N33.94 W118.10Station (23119) PGA: 1.13 PGV: 0.44 N34.52 W117.21Station (13094) PGA: 1.40 PGV: 0.36 N33.58 W117.13Station (QUG) PGA: 0.10 PGV: 0.09 N34.40 W118.50Station (KNW) PGA: 0.48 PGV: 0.12 N33.71 W116.71Station (13099) PGA: 1.80 PGV: 0.64 N33.88 W117.59Station (13875) PGA: 0.76 PGV: 0.24 N33.78 W117.83Station (RIN) PGA: 0.56 PGV: 0.37 N34.28 W118.48Station (PDU) PGA: 1.75 PGV: 1.06 N34.12 W117.64Station (DNR) PGA: 0.74 PGV: 0.39 N33.57 W116.63Station (23898) PGA: 6.64 PGV: 2.53 N34.13 W117.32Station (23111) PGA: 2.44 PGV: 0.47 N34.25 W117.30Station (MSJ) PGA: 3.65 PGV: 1.18 N33.81 W116.97Station (5442) PGA: unknown PGV: unknown N34.05 W116.94Station (5032) PGA: 1.60 PGV: 0.48 N34.40 W117.81Station (14017) PGA: 0.73 PGV: 0.36 N33.99 W118.31Station (5282) PGA: 1.74 PGV: 0.55 N34.36 W117.63Station (5270) PGA: 0.71 PGV: 0.41 N33.57 W116.08Station (5076) PGA: 1.82 PGV: 0.69 N34.08 W117.04Station (12953) PGA: 1.02 PGV: 0.28 N33.79 W116.41Station (14787) PGA: 2.16 PGV: 1.31 N33.92 W118.24Station (5222) PGA: 1.02 PGV: 0.26 N33.60 W116.76Station (5073) PGA: 0.66 PGV: 0.19 N33.92 W116.78Station (LFP) PGA: 0.52 PGV: 0.32 N34.31 W118.49Station (13123) PGA: 4.97 PGV: 0.90 N33.95 W117.45Station (5075) PGA: 0.64 PGV: 0.42 N34.09 W116.92Station (BFS) PGA: 1.41 PGV: 0.35 N34.24 W117.66Station (ALP) PGA: 0.14 PGV: 0.05 N34.69 W118.30Station (SBB2) PGA: 0.28 PGV: 0.08 N34.69 W117.82Station (RDM) PGA: 0.61 PGV: 0.16 N33.63 W116.85Station (EDW2) PGA: 0.12 PGV: 0.03 N34.88 W117.99Station (BBS) PGA: unknown PGV: unknown N33.92 W116.98Station (5330) PGA: 6.06 PGV: 2.40 N34.10 W117.35Station (13849) PGA: 1.76 PGV: 0.71 N33.85 W117.82Station (MWC) PGA: 0.43 PGV: 0.18 N34.22 W118.06Station (LVA2) PGA: 0.28 PGV: 0.10 N33.35 W116.56Station (24946) PGA: 1.10 PGV: 0.40 N34.17 W118.23Station (RRX) PGA: 0.30 PGV: 0.21 N34.88 W117.00Station (LTP) PGA: 0.80 PGV: 0.51 N33.88 W118.18Station (12116) PGA: 1.95 PGV: 0.62 N33.75 W116.72Station (HLL) PGA: 0.24 PGV: 0.14 N34.18 W118.36Station (5339) PGA: 12.84 PGV: 6.18 N34.09 W117.29Station (PER) PGA: 1.60 PGV: 0.47 N33.86 W117.21Station (SRN) PGA: 0.38 PGV: 0.17 N33.83 W117.79Station (CRY) PGA: 0.40 PGV: 0.11 N33.57 W116.74Station (FMP) PGA: 0.13 PGV: 0.08 N33.71 W118.29Station (13093) PGA: 1.66 PGV: 0.59 N33.75 W117.02Station (23836) PGA: unknown PGV: unknown N34.11 W117.85Station (12331) PGA: 2.29 PGV: 0.66 N33.73 W116.98Station (23084) PGA: 18.89 PGV: 3.54 N34.03 W117.31Station (23920) PGA: 1.80 PGV: 0.67 N34.00 W117.06Station (13925) PGA: 2.50 PGV: 0.92 N33.90 W117.23Station (SND) PGA: 0.62 PGV: 0.28 N33.55 W116.61Station (CHF) PGA: 0.24 PGV: 0.06 N34.33 W118.03Station (TRO) PGA: 0.54 PGV: 0.25 N33.52 W116.43Station (23912) PGA: 4.67 PGV: 1.14 N34.10 W117.43Station (OGC) PGA: 0.70 PGV: 0.28 N33.79 W117.84Station (5337) PGA: 6.67 PGV: 2.90 N34.14 W117.29Station (WLT) PGA: 1.47 PGV: 0.68 N34.01 W117.95Station (23780) PGA: 18.00 PGV: 7.65 N34.10 W117.29Station (12966) PGA: 1.22 PGV: 0.38 N33.72 W116.34Station (SNO) PGA: 0.18 PGV: 0.09 N34.04 W116.81Station (5071) PGA: 0.70 PGV: 0.34 N34.05 W116.58Station (23837) PGA: 1.50 PGV: 0.63 N34.06 W117.78Station (13921) PGA: 2.79 PGV: 0.62 N33.98 W117.49Station (5037) PGA: 3.15 PGV: 0.68 N34.00 W117.22Station (NBS) PGA: 0.12 PGV: 0.05 N34.78 W116.56Station (HLN) PGA: 4.81 PGV: 2.88 N34.12 W117.22Station (RUS) PGA: 0.57 PGV: 0.18 N34.05 W118.08Station (14825) PGA: 0.80 PGV: 0.36 N33.98 W118.21Station (13913) PGA: 3.24 PGV: 0.70 N33.92 W117.49Station (GSA) PGA: 0.52 PGV: 0.20 N34.14 W118.13Station (5409) PGA: 6.05 PGV: 1.96 N34.23 W117.48Station (USC) PGA: 0.26 PGV: 0.15 N34.02 W118.29Station (5402) PGA: 0.50 PGV: 0.41 N34.08 W118.40Station (23091) PGA: unknown PGV: unknown N34.01 W117.51Station (24865) PGA: 0.69 PGV: 0.23 N34.14 W118.36Station (5331) PGA: 14.21 PGV: 4.96 N34.17 W117.25Station (RIO) PGA: 0.53 PGV: 0.30 N34.10 W117.98Station (13928) PGA: 3.27 PGV: 0.36 N33.79 W117.23Station (5031) PGA: 0.61 PGV: 0.35 N34.44 W117.85Station (13930) PGA: 1.81 PGV: 0.40 N33.72 W117.19Station (14059) PGA: 0.93 PGV: 0.40 N33.88 W118.24Station (5328) PGA: 4.55 PGV: 1.52 N34.05 W117.28Station (23525) PGA: 1.54 PGV: 0.71 N34.06 W117.75Station (5396) PGA: 0.68 PGV: 0.31 N34.07 W118.18Station (PSR) PGA: 0.61 PGV: 0.35 N34.09 W117.81Station (WTT) PGA: 0.50 PGV: 0.33 N33.95 W118.26Station (DJJ) PGA: 0.15 PGV: 0.10 N34.11 W118.46Station (5336) PGA: 17.95 PGV: 6.20 N34.15 W117.22Station (14175) PGA: unknown PGV: unknown N33.93 W118.21Station (12904) PGA: 0.78 PGV: 0.49 N33.71 W116.23Station (23939) PGA: unknown PGV: unknown N34.12 W117.74Station (23089) PGA: 2.99 PGV: 0.86 N34.11 W117.68Station (OLI) PGA: 0.32 PGV: 0.15 N33.95 W117.92Station (13914) PGA: 6.80 PGV: 2.13 N33.95 W117.39Station (WMC) PGA: 0.56 PGV: 0.20 N33.57 W116.67Station (13096) PGA: 3.67 PGV: 0.66 N33.70 W117.27Station (23583) PGA: 2.59 PGV: 0.97 N34.41 W117.31Station (DEC) PGA: 0.54 PGV: 0.34 N34.25 W118.33Station (WNS) PGA: 0.18 PGV: 0.11 N34.12 W118.38Station (FUL) PGA: 0.41 PGV: 0.26 N33.87 W117.92Station (22791) PGA: 3.28 PGV: 1.17 N34.24 W116.87Station (23899) PGA: 9.49 PGV: 2.75 N34.07 W117.40Station (12092) PGA: 1.35 PGV: 0.47 N33.48 W116.91Station (PASC) PGA: unknown PGV: unknown N34.17 W118.19Station (23169) PGA: 4.98 PGV: 1.63 N34.07 W117.18Station (PFO) PGA: 0.33 PGV: 0.08 N33.61 W116.46Station (CLT) PGA: 16.34 PGV: 8.11 N34.09 W117.32Station (13172) PGA: 1.22 PGV: 0.45 N33.50 W117.15Station (23895) PGA: 2.27 PGV: 1.00 N34.08 W117.67Station (13916) PGA: 4.12 PGV: 1.04 N33.90 W117.32Station (24983) PGA: 0.78 PGV: 0.43 N34.05 W118.38Station (VTV) PGA: 1.90 PGV: 0.72 N34.56 W117.33Station (MLS) PGA: 1.75 PGV: 0.76 N34.00 W117.56Station (SDD) PGA: 0.17 PGV: 0.10 N33.55 W117.66Station (TA2) PGA: 1.81 PGV: 0.82 N34.38 W117.68Station (13079) PGA: 2.06 PGV: 0.80 N33.92 W117.44Station (482) PGA: 0.70 PGV: 0.25 N34.08 W118.15Station (13098) PGA: 1.95 PGV: 0.48 N33.88 W117.51Station (PSD) PGA: 0.48 PGV: 0.12 N33.82 W116.55Station (23897) PGA: unknown PGV: unknown N34.13 W117.25Station (5429) PGA: 1.41 PGV: 0.85 N33.90 W118.25Station (23049) PGA: 1.11 PGV: 0.55 N34.12 W117.78Station (RPV) PGA: 0.24 PGV: 0.16 N33.74 W118.40Station (RSS) PGA: unknown PGV: unknown N33.97 W117.33Station (14028) PGA: 1.06 PGV: 0.43 N33.96 W118.06Station (LAF) PGA: 0.37 PGV: 0.23 N33.87 W118.33Station (CHN) PGA: 0.67 PGV: 0.38 N34.00 W117.68Station (SLR) PGA: 1.10 PGV: 0.31 N33.83 W116.80Station (23163) PGA: 4.40 PGV: 1.27 N34.12 W117.54Station (ADO) PGA: 0.72 PGV: 0.41 N34.55 W117.43Station (LLS) PGA: 0.53 PGV: 0.33 N33.68 W117.94Station (23120) PGA: 0.88 PGV: 0.33 N34.47 W117.21Station (13929) PGA: 1.27 PGV: 0.21 N33.65 W117.20Station (14007) PGA: 1.22 PGV: 0.64 N33.72 W118.03Station (SVD) PGA: 3.69 PGV: 1.33 N34.11 W117.10Station (CRN) PGA: 3.05 PGV: 0.47 N33.88 W117.56Station (13915) PGA: 7.11 PGV: 1.84 N33.98 W117.34Station (MIKB) PGA: 0.40 PGV: 0.25 N34.14 W118.13Station (13097) PGA: unknown PGV: unknown N33.60 W117.28Station (SBPX) PGA: 1.12 PGV: 0.65 N34.23 W117.23Station (FRD) PGA: 0.23 PGV: 0.12 N33.49 W116.60Station (24945) PGA: 0.92 PGV: 0.45 N34.16 W118.25Station (23090) PGA: 1.62 PGV: 0.62 N34.13 W117.60Station (BBR) PGA: 0.74 PGV: 0.42 N34.26 W116.92Station (LUG) PGA: 2.72 PGV: 0.94 N34.37 W117.37Station (TOR) PGA: 0.28 PGV: 0.12 N33.58 W116.23Station (24977) PGA: 1.36 PGV: 0.59 N34.04 W118.25Station (23072) PGA: 1.96 PGV: 0.77 N34.25 W117.17Station (5289) PGA: 0.70 PGV: 0.24 N33.82 W116.97Station (DGR) PGA: 1.71 PGV: 0.36 N33.65 W117.01Station (5329) PGA: 7.53 PGV: 2.96 N34.07 W117.28Station (KIK) PGA: 0.37 PGV: 0.19 N34.15 W118.10Station (BRE) PGA: 0.33 PGV: 0.21 N33.81 W117.98Station (5161) PGA: 14.16 PGV: 4.86 N34.14 W117.21Station (LGB) PGA: 0.28 PGV: 0.16 N33.98 W118.15Station (JVA) PGA: 0.56 PGV: 0.23 N34.37 W116.61Station (13882) PGA: 0.71 PGV: 0.47 N33.93 W117.80Station (KML) PGA: 0.15 PGV: 0.08 N33.60 W117.88Station (23075) PGA: 1.55 PGV: 0.60 N34.05 W117.03Station (23056) PGA: 1.54 PGV: 0.48 N34.06 W117.89Station (5265) PGA: 2.91 PGV: 1.19 N34.24 W117.41Station (13927) PGA: 7.95 PGV: 2.22 N33.92 W117.17Station (13174) PGA: 1.08 PGV: 0.57 N33.99 W117.89Station (13069) PGA: 0.60 PGV: 0.24 N33.77 W117.85Station (5371) PGA: 3.97 PGV: 1.05 N34.21 W117.37Station (FON) PGA: 3.00 PGV: 0.98 N34.10 W117.44Station (23179) PGA: 1.08 PGV: 0.42 N34.10 W117.91Station (24851) PGA: 0.35 PGV: 0.17 N34.07 W118.35Station (RINB) PGA: 0.57 PGV: 0.38 N34.28 W118.48Station (13924) PGA: 2.06 PGV: 0.39 N33.75 W117.13Station (LEV) PGA: 0.20 PGV: 0.10 N34.61 W118.29Station (PLS) PGA: 0.26 PGV: 0.13 N33.80 W117.61Station Epicenter: N34.11 W117.30 M=4.5Available Formats: JPG (177 kB) || PS (1 Mb)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Station (SMS) PGA: 0.29 PGV: 0.19 N34.01 W118.46Station (LBW1) PGA: 0.72 PGV: 0.34 N33.80 W118.09Station (HEC) PGA: 0.05 PGV: 0.03 N34.83 W116.33Station (23077) PGA: 1.52 PGV: 0.72 N34.06 W117.70Station (23938) PGA: 2.05 PGV: 1.04 N34.02 W117.87Station (PMD) PGA: 0.30 PGV: 0.09 N33.65 W116.38Station (23940) PGA: 2.22 PGV: 0.89 N34.10 W117.75Station (5327) PGA: 11.87 PGV: 4.06 N34.17 W117.29Station (13080) PGA: 3.50 PGV: 1.29 N33.97 W117.25Station (PDR) PGA: 0.26 PGV: 0.10 N33.96 W118.44Station (DLA) PGA: 0.41 PGV: 0.32 N33.85 W118.10Station (5036) PGA: 2.64 PGV: 0.70 N34.19 W117.43Station (MGE) PGA: 0.30 PGV: 0.16 N33.82 W116.37Station (LCG) PGA: 0.23 PGV: 0.14 N34.00 W118.38Station (12102) PGA: 2.77 PGV: 1.52 N33.79 W116.96Station (MUR) PGA: 1.85 PGV: 0.71 N33.60 W117.20Station (SAN) PGA: 0.34 PGV: 0.15 N33.70 W117.89Station (14058) PGA: 1.18 PGV: 0.72 N33.90 W118.21Station (12951) PGA: unknown PGV: unknown N33.67 W116.30Station (LMR2) PGA: 0.14 PGV: 0.08 N34.93 W117.70Station (14405) PGA: unknown PGV: unknown N33.79 W118.36Station (13068) PGA: 1.23 PGV: 0.41 N33.86 W117.74Station (12923) PGA: 1.46 PGV: 0.35 N33.74 W116.93Station (CAC) PGA: 0.35 PGV: 0.21 N34.14 W118.12Station (23896) PGA: 1.87 PGV: 0.79 N34.08 W117.62Station (STS) PGA: 0.32 PGV: 0.17 N33.79 W118.20Station (23842) PGA: 0.69 PGV: 0.42 N34.00 W117.93Station (13918) PGA: 1.72 PGV: 0.34 N33.90 W117.56Station (23113) PGA: 2.03 PGV: 0.77 N34.22 W117.12Station (13922) PGA: 1.52 PGV: 0.31 N33.67 W117.33Station (14829) PGA: 0.85 PGV: 0.44 N33.88 W118.12Station (RSB) PGA: 7.74 PGV: 1.89 N33.97 W117.33Station (23958) PGA: 1.11 PGV: 0.34 N34.44 W117.65Station (23774) PGA: 1.76 PGV: 0.92 N34.07 W117.94Station (STG) PGA: 0.22 PGV: 0.08 N33.66 W117.77Station (5444) PGA: unknown PGV: unknown N33.63 W116.10Station (5162) PGA: 4.49 PGV: 1.22 N34.07 W117.12Station (24010) PGA: 0.90 PGV: 0.44 N34.21 W118.23Station (23542) PGA: 9.25 PGV: 4.05 N34.06 W117.29Station (PLM) PGA: 0.32 PGV: 0.08 N33.35 W116.86Station (23164) PGA: 2.22 PGV: 0.59 N34.03 W117.16Station (RVR) PGA: 4.72 PGV: 1.04 N33.99 W117.38Station (23173) PGA: 0.79 PGV: 0.39 N34.00 W117.81Station (14828) PGA: 0.88 PGV: 0.54 N33.94 W118.10Station (23119) PGA: 1.13 PGV: 0.44 N34.52 W117.21Station (13094) PGA: 1.40 PGV: 0.36 N33.58 W117.13Station (QUG) PGA: 0.10 PGV: 0.09 N34.40 W118.50Station (KNW) PGA: 0.48 PGV: 0.12 N33.71 W116.71Station (13099) PGA: 1.80 PGV: 0.64 N33.88 W117.59Station (13875) PGA: 0.76 PGV: 0.24 N33.78 W117.83Station (RIN) PGA: 0.56 PGV: 0.37 N34.28 W118.48Station (PDU) PGA: 1.75 PGV: 1.06 N34.12 W117.64Station (DNR) PGA: 0.74 PGV: 0.39 N33.57 W116.63Station (23898) PGA: 6.64 PGV: 2.53 N34.13 W117.32Station (23111) PGA: 2.44 PGV: 0.47 N34.25 W117.30Station (MSJ) PGA: 3.65 PGV: 1.18 N33.81 W116.97Station (5442) PGA: unknown PGV: unknown N34.05 W116.94Station (5032) PGA: 1.60 PGV: 0.48 N34.40 W117.81Station (14017) PGA: 0.73 PGV: 0.36 N33.99 W118.31Station (5282) PGA: 1.74 PGV: 0.55 N34.36 W117.63Station (5270) PGA: 0.71 PGV: 0.41 N33.57 W116.08Station (5076) PGA: 1.82 PGV: 0.69 N34.08 W117.04Station (12953) PGA: 1.02 PGV: 0.28 N33.79 W116.41Station (14787) PGA: 2.16 PGV: 1.31 N33.92 W118.24Station (5222) PGA: 1.02 PGV: 0.26 N33.60 W116.76Station (5073) PGA: 0.66 PGV: 0.19 N33.92 W116.78Station (LFP) PGA: 0.52 PGV: 0.32 N34.31 W118.49Station (13123) PGA: 4.97 PGV: 0.90 N33.95 W117.45Station (5075) PGA: 0.64 PGV: 0.42 N34.09 W116.92Station (BFS) PGA: 1.41 PGV: 0.35 N34.24 W117.66Station (ALP) PGA: 0.14 PGV: 0.05 N34.69 W118.30Station (SBB2) PGA: 0.28 PGV: 0.08 N34.69 W117.82Station (RDM) PGA: 0.61 PGV: 0.16 N33.63 W116.85Station (EDW2) PGA: 0.12 PGV: 0.03 N34.88 W117.99Station (BBS) PGA: unknown PGV: unknown N33.92 W116.98Station (5330) PGA: 6.06 PGV: 2.40 N34.10 W117.35Station (13849) PGA: 1.76 PGV: 0.71 N33.85 W117.82Station (MWC) PGA: 0.43 PGV: 0.18 N34.22 W118.06Station (LVA2) PGA: 0.28 PGV: 0.10 N33.35 W116.56Station (24946) PGA: 1.10 PGV: 0.40 N34.17 W118.23Station (RRX) PGA: 0.30 PGV: 0.21 N34.88 W117.00Station (LTP) PGA: 0.80 PGV: 0.51 N33.88 W118.18Station (12116) PGA: 1.95 PGV: 0.62 N33.75 W116.72Station (HLL) PGA: 0.24 PGV: 0.14 N34.18 W118.36Station (5339) PGA: 12.84 PGV: 6.18 N34.09 W117.29Station (PER) PGA: 1.60 PGV: 0.47 N33.86 W117.21Station (SRN) PGA: 0.38 PGV: 0.17 N33.83 W117.79Station (CRY) PGA: 0.40 PGV: 0.11 N33.57 W116.74Station (FMP) PGA: 0.13 PGV: 0.08 N33.71 W118.29Station (13093) PGA: 1.66 PGV: 0.59 N33.75 W117.02Station (23836) PGA: unknown PGV: unknown N34.11 W117.85Station (12331) PGA: 2.29 PGV: 0.66 N33.73 W116.98Station (23084) PGA: 18.89 PGV: 3.54 N34.03 W117.31Station (23920) PGA: 1.80 PGV: 0.67 N34.00 W117.06Station (13925) PGA: 2.50 PGV: 0.92 N33.90 W117.23Station (SND) PGA: 0.62 PGV: 0.28 N33.55 W116.61Station (CHF) PGA: 0.24 PGV: 0.06 N34.33 W118.03Station (TRO) PGA: 0.54 PGV: 0.25 N33.52 W116.43Station (23912) PGA: 4.67 PGV: 1.14 N34.10 W117.43Station (OGC) PGA: 0.70 PGV: 0.28 N33.79 W117.84Station (5337) PGA: 6.67 PGV: 2.90 N34.14 W117.29Station (WLT) PGA: 1.47 PGV: 0.68 N34.01 W117.95Station (23780) PGA: 18.00 PGV: 7.65 N34.10 W117.29Station (12966) PGA: 1.22 PGV: 0.38 N33.72 W116.34Station (SNO) PGA: 0.18 PGV: 0.09 N34.04 W116.81Station (5071) PGA: 0.70 PGV: 0.34 N34.05 W116.58Station (23837) PGA: 1.50 PGV: 0.63 N34.06 W117.78Station (13921) PGA: 2.79 PGV: 0.62 N33.98 W117.49Station (5037) PGA: 3.15 PGV: 0.68 N34.00 W117.22Station (NBS) PGA: 0.12 PGV: 0.05 N34.78 W116.56Station (HLN) PGA: 4.81 PGV: 2.88 N34.12 W117.22Station (RUS) PGA: 0.57 PGV: 0.18 N34.05 W118.08Station (14825) PGA: 0.80 PGV: 0.36 N33.98 W118.21Station (13913) PGA: 3.24 PGV: 0.70 N33.92 W117.49Station (GSA) PGA: 0.52 PGV: 0.20 N34.14 W118.13Station (5409) PGA: 6.05 PGV: 1.96 N34.23 W117.48Station (USC) PGA: 0.26 PGV: 0.15 N34.02 W118.29Station (5402) PGA: 0.50 PGV: 0.41 N34.08 W118.40Station (23091) PGA: unknown PGV: unknown N34.01 W117.51Station (24865) PGA: 0.69 PGV: 0.23 N34.14 W118.36Station (5331) PGA: 14.21 PGV: 4.96 N34.17 W117.25Station (RIO) PGA: 0.53 PGV: 0.30 N34.10 W117.98Station (13928) PGA: 3.27 PGV: 0.36 N33.79 W117.23Station (5031) PGA: 0.61 PGV: 0.35 N34.44 W117.85Station (13930) PGA: 1.81 PGV: 0.40 N33.72 W117.19Station (14059) PGA: 0.93 PGV: 0.40 N33.88 W118.24Station (5328) PGA: 4.55 PGV: 1.52 N34.05 W117.28Station (23525) PGA: 1.54 PGV: 0.71 N34.06 W117.75Station (5396) PGA: 0.68 PGV: 0.31 N34.07 W118.18Station (PSR) PGA: 0.61 PGV: 0.35 N34.09 W117.81Station (WTT) PGA: 0.50 PGV: 0.33 N33.95 W118.26Station (DJJ) PGA: 0.15 PGV: 0.10 N34.11 W118.46Station (5336) PGA: 17.95 PGV: 6.20 N34.15 W117.22Station (14175) PGA: unknown PGV: unknown N33.93 W118.21Station (12904) PGA: 0.78 PGV: 0.49 N33.71 W116.23Station (23939) PGA: unknown PGV: unknown N34.12 W117.74Station (23089) PGA: 2.99 PGV: 0.86 N34.11 W117.68Station (OLI) PGA: 0.32 PGV: 0.15 N33.95 W117.92Station (13914) PGA: 6.80 PGV: 2.13 N33.95 W117.39Station (WMC) PGA: 0.56 PGV: 0.20 N33.57 W116.67Station (13096) PGA: 3.67 PGV: 0.66 N33.70 W117.27Station (23583) PGA: 2.59 PGV: 0.97 N34.41 W117.31Station (DEC) PGA: 0.54 PGV: 0.34 N34.25 W118.33Station (WNS) PGA: 0.18 PGV: 0.11 N34.12 W118.38Station (FUL) PGA: 0.41 PGV: 0.26 N33.87 W117.92Station (22791) PGA: 3.28 PGV: 1.17 N34.24 W116.87Station (23899) PGA: 9.49 PGV: 2.75 N34.07 W117.40Station (12092) PGA: 1.35 PGV: 0.47 N33.48 W116.91Station (PASC) PGA: unknown PGV: unknown N34.17 W118.19Station (23169) PGA: 4.98 PGV: 1.63 N34.07 W117.18Station (PFO) PGA: 0.33 PGV: 0.08 N33.61 W116.46Station (CLT) PGA: 16.34 PGV: 8.11 N34.09 W117.32Station (13172) PGA: 1.22 PGV: 0.45 N33.50 W117.15Station (23895) PGA: 2.27 PGV: 1.00 N34.08 W117.67Station (13916) PGA: 4.12 PGV: 1.04 N33.90 W117.32Station (24983) PGA: 0.78 PGV: 0.43 N34.05 W118.38Station (VTV) PGA: 1.90 PGV: 0.72 N34.56 W117.33Station (MLS) PGA: 1.75 PGV: 0.76 N34.00 W117.56Station (SDD) PGA: 0.17 PGV: 0.10 N33.55 W117.66Station (TA2) PGA: 1.81 PGV: 0.82 N34.38 W117.68Station (13079) PGA: 2.06 PGV: 0.80 N33.92 W117.44Station (482) PGA: 0.70 PGV: 0.25 N34.08 W118.15Station (13098) PGA: 1.95 PGV: 0.48 N33.88 W117.51Station (PSD) PGA: 0.48 PGV: 0.12 N33.82 W116.55Station (23897) PGA: unknown PGV: unknown N34.13 W117.25Station (5429) PGA: 1.41 PGV: 0.85 N33.90 W118.25Station (23049) PGA: 1.11 PGV: 0.55 N34.12 W117.78Station (RPV) PGA: 0.24 PGV: 0.16 N33.74 W118.40Station (RSS) PGA: unknown PGV: unknown N33.97 W117.33Station (14028) PGA: 1.06 PGV: 0.43 N33.96 W118.06Station (LAF) PGA: 0.37 PGV: 0.23 N33.87 W118.33Station (CHN) PGA: 0.67 PGV: 0.38 N34.00 W117.68Station (SLR) PGA: 1.10 PGV: 0.31 N33.83 W116.80Station (23163) PGA: 4.40 PGV: 1.27 N34.12 W117.54Station (ADO) PGA: 0.72 PGV: 0.41 N34.55 W117.43Station (LLS) PGA: 0.53 PGV: 0.33 N33.68 W117.94Station (23120) PGA: 0.88 PGV: 0.33 N34.47 W117.21Station (13929) PGA: 1.27 PGV: 0.21 N33.65 W117.20Station (14007) PGA: 1.22 PGV: 0.64 N33.72 W118.03Station (SVD) PGA: 3.69 PGV: 1.33 N34.11 W117.10Station (CRN) PGA: 3.05 PGV: 0.47 N33.88 W117.56Station (13915) PGA: 7.11 PGV: 1.84 N33.98 W117.34Station (MIKB) PGA: 0.40 PGV: 0.25 N34.14 W118.13Station (13097) PGA: unknown PGV: unknown N33.60 W117.28Station (SBPX) PGA: 1.12 PGV: 0.65 N34.23 W117.23Station (FRD) PGA: 0.23 PGV: 0.12 N33.49 W116.60Station (24945) PGA: 0.92 PGV: 0.45 N34.16 W118.25Station (23090) PGA: 1.62 PGV: 0.62 N34.13 W117.60Station (BBR) PGA: 0.74 PGV: 0.42 N34.26 W116.92Station (LUG) PGA: 2.72 PGV: 0.94 N34.37 W117.37Station (TOR) PGA: 0.28 PGV: 0.12 N33.58 W116.23Station (24977) PGA: 1.36 PGV: 0.59 N34.04 W118.25Station (23072) PGA: 1.96 PGV: 0.77 N34.25 W117.17Station (5289) PGA: 0.70 PGV: 0.24 N33.82 W116.97Station (DGR) PGA: 1.71 PGV: 0.36 N33.65 W117.01Station (5329) PGA: 7.53 PGV: 2.96 N34.07 W117.28Station (KIK) PGA: 0.37 PGV: 0.19 N34.15 W118.10Station (BRE) PGA: 0.33 PGV: 0.21 N33.81 W117.98Station (5161) PGA: 14.16 PGV: 4.86 N34.14 W117.21Station (LGB) PGA: 0.28 PGV: 0.16 N33.98 W118.15Station (JVA) PGA: 0.56 PGV: 0.23 N34.37 W116.61Station (13882) PGA: 0.71 PGV: 0.47 N33.93 W117.80Station (KML) PGA: 0.15 PGV: 0.08 N33.60 W117.88Station (23075) PGA: 1.55 PGV: 0.60 N34.05 W117.03Station (23056) PGA: 1.54 PGV: 0.48 N34.06 W117.89Station (5265) PGA: 2.91 PGV: 1.19 N34.24 W117.41Station (13927) PGA: 7.95 PGV: 2.22 N33.92 W117.17Station (13174) PGA: 1.08 PGV: 0.57 N33.99 W117.89Station (13069) PGA: 0.60 PGV: 0.24 N33.77 W117.85Station (5371) PGA: 3.97 PGV: 1.05 N34.21 W117.37Station (FON) PGA: 3.00 PGV: 0.98 N34.10 W117.44Station (23179) PGA: 1.08 PGV: 0.42 N34.10 W117.91Station (24851) PGA: 0.35 PGV: 0.17 N34.07 W118.35Station (RINB) PGA: 0.57 PGV: 0.38 N34.28 W118.48Station (13924) PGA: 2.06 PGV: 0.39 N33.75 W117.13Station (LEV) PGA: 0.20 PGV: 0.10 N34.61 W118.29Station (PLS) PGA: 0.26 PGV: 0.13 N33.80 W117.61Station Epicenter: N34.11 W117.30 M=4.5Available Formats: JPG (177 kB) || PS (1 Mb)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (289 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (266 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image
USGS | Caltech | CGS US Geological Survey, Pasadena Caltech Seismo Lab California Geological Survey