Shakemap usc000nabv

Instrumental Intensity

Station (SAG002) PGA: 0.41 PGV: 0.26 N33.42 E129.92Station (KMM013) PGA: 0.22 PGV: 0.38 N32.37 E130.51Station (HRS019) PGA: 17.74 PGV: 8.11 N34.25 E132.56Station (HRS005) PGA: 12.07 PGV: 3.22 N34.78 E133.28Station (TKS006) PGA: 4.28 PGV: 1.44 N33.67 E134.42Station (YMG007) PGA: 3.07 PGV: 1.01 N34.17 E131.21Station (KGS015) PGA: 1.10 PGV: 0.96 N31.43 E131.01Station (NGS016) PGA: 0.15 PGV: 0.05 N32.89 E129.02Station (MYZ007) PGA: 0.73 PGV: 0.26 N32.24 E131.12Station (FKO016) PGA: 0.50 PGV: 0.43 N33.02 E130.45Station (YMG012) PGA: 4.16 PGV: 3.70 N33.99 E131.22Station (KOC001) PGA: 4.30 PGV: 1.10 N33.53 E134.28Station (KMM003) PGA: 1.08 PGV: 0.94 N32.93 E130.55Station (KMM001) PGA: nan PGV: nan N33.12 E131.07Station (KOC009) PGA: 6.68 PGV: 1.78 N33.57 E133.17Station (EHM015) PGA: 10.21 PGV: 4.01 N33.61 E132.48Station (NGS023) PGA: 0.33 PGV: 0.30 N33.75 E129.69Station (EHM001) PGA: 5.79 PGV: 1.92 N33.98 E133.55Station (TTR002) PGA: 1.60 PGV: 1.79 N35.49 E134.22Station (EHM010) PGA: 13.46 PGV: 4.90 N33.45 E132.69Station (YMG001) PGA: 4.06 PGV: 3.63 N34.62 E131.60Station (SMN014) PGA: 4.19 PGV: 1.93 N34.47 E131.78Station (OIT018) PGA: 3.32 PGV: 1.44 N32.80 E131.93Station (FKO002) PGA: 1.73 PGV: 1.75 N33.83 E130.71Station (KOC006) PGA: 3.72 PGV: 2.29 N33.49 E133.42Station (HRS016) PGA: 3.63 PGV: 1.52 N34.42 E133.20Station (KOC010) PGA: 5.56 PGV: 1.52 N33.39 E133.29Station (YMG011) PGA: 2.84 PGV: 3.62 N34.06 E131.02Station (SMN009) PGA: 4.80 PGV: 1.62 N35.01 E132.22Station (SAG004) PGA: 0.18 PGV: 0.19 N33.26 E129.88Station (KOC014) PGA: 5.47 PGV: 4.38 N32.99 E132.94Station (SMN001) PGA: 1.09 PGV: 0.57 N35.54 E133.16Station (HYG006) PGA: 0.67 PGV: 0.41 N35.33 E134.67Station (OKY010) PGA: 5.90 PGV: 1.27 N34.75 E134.19Station (SAG006) PGA: 0.24 PGV: 0.46 N33.19 E130.03Station (OIT010) PGA: 11.25 PGV: 5.67 N33.25 E131.61Station (HRS014) PGA: 13.53 PGV: 7.63 N34.29 E132.28Station (HRS013) PGA: 11.81 PGV: 7.37 N34.38 E132.45Station (KMM015) PGA: 0.39 PGV: 0.48 N32.22 E130.40Station (SMN016) PGA: 7.54 PGV: 1.98 N35.20 E132.81Station (NGS009) PGA: 0.13 PGV: 0.31 N32.85 E130.02Station (TKS001) PGA: 1.43 PGV: 0.73 N34.20 E134.61Station (HYG019) PGA: 1.52 PGV: 0.65 N34.83 E134.82Station (FKO014) PGA: 0.42 PGV: 0.50 N33.15 E130.82Station (EHM012) PGA: 25.25 PGV: 7.71 N33.22 E132.57Station (OIT009) PGA: 2.08 PGV: 1.35 N33.26 E131.34Station (KGS010) PGA: 0.23 PGV: 0.29 N31.71 E130.27Station (HRS003) PGA: 6.43 PGV: 2.92 N34.81 E132.84Station (MYZ004) PGA: 0.87 PGV: 0.63 N32.39 E131.33Station (FKO008) PGA: 2.38 PGV: 2.16 N33.57 E130.85Station (KGS003) PGA: 0.57 PGV: 0.41 N32.06 E130.59Station (OKY009) PGA: 5.67 PGV: 1.11 N34.92 E134.09Station (OIT002) PGA: 4.96 PGV: 2.56 N33.57 E131.27Station (MYZ011) PGA: 1.34 PGV: 0.80 N32.00 E131.26Station (KMM005) PGA: 1.04 PGV: 1.09 N32.88 E130.88Station (NGS011) PGA: 0.49 PGV: 1.01 N32.78 E130.20Station (MYZ012) PGA: 1.17 PGV: 0.87 N31.87 E131.07Station (SMN011) PGA: 2.27 PGV: 1.03 N34.57 E132.01Station (EHM002) PGA: 5.25 PGV: 1.03 N33.92 E133.31Station (OIT007) PGA: 13.19 PGV: 7.06 N33.42 E131.61Station (KMM006) PGA: 1.80 PGV: 1.20 N32.79 E130.77Station (YMG019) PGA: 3.32 PGV: 1.38 N33.85 E132.12Station (TKS003) PGA: 3.07 PGV: 1.00 N33.87 E134.60Station (MYZ005) PGA: 1.39 PGV: 0.90 N32.43 E131.60Station (KGS006) PGA: 0.44 PGV: 0.30 N31.91 E130.70Station (OKY007) PGA: 6.33 PGV: 2.49 N34.78 E133.61Station (HYG027) PGA: 0.52 PGV: 0.29 N34.25 E134.73Station (HRS011) PGA: 4.77 PGV: 2.02 N34.57 E133.24Station (KOC017) PGA: 1.21 PGV: 1.10 N33.77 E133.66Station (KGS018) PGA: 0.75 PGV: 0.70 N31.38 E130.54Station (NGS008) PGA: 0.18 PGV: 0.29 N32.92 E130.18Station (EHM006) PGA: 9.00 PGV: 3.52 N33.64 E133.01Station (MYZ017) PGA: 1.46 PGV: 0.93 N31.46 E131.23Station (MYZ015) PGA: 1.16 PGV: 0.97 N31.72 E131.06Station (KGW004) PGA: 6.99 PGV: 2.82 N34.35 E134.04Station (2) PGA: 4.63 PGV: 4.43 N34.39 E132.50Station (EHM009) PGA: 9.57 PGV: 3.37 N33.63 E132.80Station (EHM004) PGA: 9.41 PGV: 8.60 N34.06 E133.00Station (FKO010) PGA: 0.82 PGV: 0.82 N33.42 E130.67Station (HRS008) PGA: 18.79 PGV: 9.92 N34.60 E132.72Station (SAG007) PGA: 1.50 PGV: 1.71 N33.26 E130.30Station (OIT011) PGA: 10.86 PGV: 5.45 N33.25 E131.88Station (MYZ009) PGA: 0.98 PGV: 0.99 N32.05 E130.81Station (KGW006) PGA: 3.83 PGV: 1.17 N34.25 E134.19Station (EHM007) PGA: 9.58 PGV: 5.64 N33.96 E132.77Station (TKS011) PGA: 1.64 PGV: 0.38 N33.87 E133.92Station (FKO012) PGA: 1.60 PGV: 1.41 N33.33 E130.79Station (KMM019) PGA: 0.19 PGV: 0.20 N32.46 E130.19Station (YMG014) PGA: 8.36 PGV: 6.04 N34.05 E131.81Station (KOC004) PGA: 6.12 PGV: 2.25 N33.70 E133.88Station (HYG012) PGA: 1.66 PGV: 0.72 N35.00 E134.55Station (TKS004) PGA: 3.56 PGV: 1.12 N33.77 E134.59Station (NGS003) PGA: 0.19 PGV: 0.14 N33.20 E129.41Station (OKY005) PGA: nan PGV: nan N35.01 E133.73Station (KOC011) PGA: 4.53 PGV: 1.85 N33.40 E132.90Station (HRS021) PGA: 7.48 PGV: 1.75 N34.95 E133.12Station (TTR009) PGA: 3.51 PGV: 0.86 N35.17 E133.31Station (SMN012) PGA: 5.06 PGV: 2.45 N34.35 E131.94Station (OIT015) PGA: 6.29 PGV: 3.67 N32.97 E131.40Station (KGW002) PGA: 2.32 PGV: 0.74 N34.47 E134.31Station (KGW001) PGA: 2.66 PGV: 0.62 N34.55 E134.28Station (KMM010) PGA: 0.32 PGV: 0.35 N32.61 E130.49Station (KMM007) PGA: 11.23 PGV: 6.06 N32.83 E131.12Station (KMM017) PGA: 0.62 PGV: 0.75 N32.26 E130.93Station (TTR004) PGA: 1.71 PGV: 1.74 N35.46 E134.05Station (TTR007) PGA: 2.42 PGV: 1.08 N35.28 E133.49Station (OIT005) PGA: 4.51 PGV: 1.07 N33.45 E131.11Station (MYZ003) PGA: 4.15 PGV: 2.19 N32.57 E131.66Station (YMG005) PGA: 0.70 PGV: 0.64 N34.29 E130.95Station (KGS005) PGA: 0.28 PGV: 0.28 N31.90 E130.45Station (OIT008) PGA: 0.62 PGV: 0.63 N33.26 E131.02Station (OIT014) PGA: 8.31 PGV: 2.61 N33.07 E131.86Station (OIT003) PGA: 6.34 PGV: 1.86 N33.56 E131.45Station (KGS023) PGA: 0.85 PGV: 0.50 N31.20 E130.85Station (OKY013) PGA: 6.03 PGV: 1.71 N34.51 E133.51Station (KOC016) PGA: 2.60 PGV: 1.06 N32.74 E132.98Station (OKY002) PGA: 1.84 PGV: 0.46 N35.18 E134.05Station (MYZ018) PGA: 0.57 PGV: 0.41 N31.40 E131.31Station (TTR006) PGA: 1.15 PGV: 0.61 N35.51 E133.63Station (FKO004) PGA: 4.24 PGV: 2.27 N33.74 E131.01Station (YMG017) PGA: 9.11 PGV: 9.23 N33.96 E132.10Station (SMN005) PGA: 3.50 PGV: 2.97 N35.36 E132.74Station (KGS021) PGA: 0.50 PGV: 0.27 N31.25 E130.63Station (OKY014) PGA: 7.45 PGV: 2.01 N34.45 E133.79Station (KGS008) PGA: 0.41 PGV: 0.58 N31.76 E130.57Station (HYG001) PGA: 0.34 PGV: 0.23 N35.62 E134.45Station (FKO006) PGA: 1.51 PGV: 1.23 N33.60 E130.40Station (KMM002) PGA: 1.07 PGV: 1.11 N33.02 E130.68Station (HRS020) PGA: 18.50 PGV: 4.96 N34.30 E133.17Station (NGS001) PGA: 0.25 PGV: 0.26 N33.36 E129.54Station (SMN020) PGA: 0.49 PGV: 0.39 N35.53 E133.17Station (5) PGA: 6.71 PGV: 6.38 N34.17 E132.23Station (EHM016) PGA: 12.02 PGV: 6.76 N33.77 E132.71Station (KOC002) PGA: 3.15 PGV: 1.30 N33.29 E134.17Station (KMM009) PGA: 4.34 PGV: 1.22 N32.69 E130.99Station (SMN002) PGA: 1.97 PGV: 1.41 N35.47 E133.07Station (SAG001) PGA: 0.14 PGV: 0.31 N33.53 E129.88Station (HRS006) PGA: 7.70 PGV: 2.74 N34.67 E132.41Station (HYG011) PGA: 2.69 PGV: 0.57 N34.98 E134.32Station (HRS001) PGA: 4.92 PGV: 1.44 N35.03 E132.90Station (HRS015) PGA: 7.03 PGV: 2.71 N34.48 E133.36Station (HRS009) PGA: 16.30 PGV: 6.19 N34.49 E132.28Station (SAG008) PGA: 0.28 PGV: 0.50 N33.10 E130.10Station (KGS007) PGA: 0.34 PGV: 0.49 N31.81 E130.30Station (KOC008) PGA: 9.96 PGV: 1.69 N33.78 E133.35Station (FKO007) PGA: 0.73 PGV: 0.65 N33.56 E130.20Station (YMG013) PGA: 25.72 PGV: 13.26 N34.03 E131.53Station (YMG003) PGA: 2.99 PGV: 1.52 N34.38 E131.60Station (TKS009) PGA: 7.01 PGV: 1.45 N33.77 E134.20Station (KMM004) PGA: 2.44 PGV: 1.93 N32.93 E131.12Station (KOC013) PGA: 8.61 PGV: 5.62 N33.08 E133.10Station (HRS010) PGA: 12.66 PGV: 4.71 N34.59 E133.05Station (OIT017) PGA: 2.25 PGV: 0.90 N32.86 E131.66Station (TTR003) PGA: 2.35 PGV: 1.04 N35.34 E134.21Station (KGS013) PGA: 0.58 PGV: 0.32 N31.60 E130.99Station (OIT013) PGA: 18.11 PGV: 3.30 N33.07 E131.59Station (TKS012) PGA: 3.07 PGV: 1.30 N34.03 E133.81Station (YMG018) PGA: 9.47 PGV: 6.99 N33.91 E132.36Station (TKS007) PGA: 1.10 PGV: 0.93 N34.09 E134.28Station (SMN010) PGA: 0.98 PGV: 0.64 N34.89 E132.08Station (YMG010) PGA: 7.87 PGV: 3.15 N34.23 E131.98Station (YMG016) PGA: 8.16 PGV: 3.68 N34.17 E132.18Station (YMG015) PGA: 6.71 PGV: 3.17 N34.10 E132.08Station (EHM005) PGA: 4.54 PGV: 2.70 N33.80 E132.91Station (MYZ013) PGA: 2.11 PGV: 1.69 N31.91 E131.42Station (HYG013) PGA: 0.94 PGV: 0.31 N34.99 E134.76Station (KGW008) PGA: 3.86 PGV: 0.91 N34.16 E133.92Station (EHM003) PGA: 5.82 PGV: 4.80 N33.93 E133.08Station (FKO015) PGA: 1.69 PGV: 1.88 N33.16 E130.41Station (OKY011) PGA: 6.99 PGV: 3.05 N34.65 E133.91Station (YMG009) PGA: 5.05 PGV: 1.91 N34.23 E131.82Station (OIT001) PGA: 16.90 PGV: 6.62 N33.68 E131.59Station (HRS017) PGA: 8.83 PGV: 2.19 N34.40 E133.08Station (FKO009) PGA: 1.65 PGV: 1.19 N33.50 E130.52Station (NGS019) PGA: 0.17 PGV: 0.25 N32.90 E129.96Station (KGS002) PGA: 0.14 PGV: 0.18 N32.09 E130.35Station (JNU) PGA: 0.25 PGV: 0.31 N33.12 E130.88Station (KGS016) PGA: 0.20 PGV: 0.14 N31.42 E130.32Station (TKS002) PGA: 2.26 PGV: 1.67 N34.04 E134.58Station (EHM011) PGA: 24.50 PGV: 9.76 N33.45 E132.43Station (HRS012) PGA: 18.83 PGV: 11.50 N34.43 E132.74Station (HYG026) PGA: 1.60 PGV: 0.31 N34.41 E134.79Station (YMG002) PGA: 5.14 PGV: 3.84 N34.41 E131.40Station (HYG016) PGA: 3.43 PGV: 1.56 N34.76 E134.39Station (SMN015) PGA: 1.23 PGV: 1.33 N35.36 E133.17Station (SMN017) PGA: 0.26 PGV: 0.13 N36.09 E132.98Station (KGS001) PGA: 0.20 PGV: 0.15 N32.19 E130.18Station (MYZ010) PGA: 0.78 PGV: 0.60 N32.00 E130.97Station (EHM013) PGA: 25.15 PGV: 6.25 N33.39 E132.11Station (OKY004) PGA: 8.90 PGV: 2.13 N34.96 E133.50Station (FKO011) PGA: 1.20 PGV: 1.35 N33.32 E130.51Station (MYZ001) PGA: 5.84 PGV: 2.21 N32.70 E131.31Station (1) PGA: 1.05 PGV: nan N33.59 E130.41Station (YMG004) PGA: 0.89 PGV: 1.00 N34.37 E131.18Station (NGS002) PGA: 0.59 PGV: 0.57 N33.34 E129.71Station (KMM014) PGA: 0.63 PGV: 0.25 N32.40 E130.83Station (KMM021) PGA: 0.25 PGV: 0.19 N32.38 E130.00Station (HYG007) PGA: 0.48 PGV: 0.28 N35.16 E134.55Station (KGS022) PGA: 0.56 PGV: 0.23 N31.28 E131.05Station (MYZ020) PGA: 1.75 PGV: 0.68 N32.45 E131.15Station (HRS004) PGA: 4.62 PGV: 1.54 N34.73 E132.28Station (KGS009) PGA: 0.47 PGV: 0.67 N31.74 E130.76Station (KMM012) PGA: 0.52 PGV: 0.62 N32.51 E130.60Station (TKS010) PGA: 4.03 PGV: 1.76 N34.04 E134.06Station (OKY008) PGA: 6.61 PGV: 1.52 N34.87 E133.90Station (KGS017) PGA: 0.85 PGV: 0.53 N31.40 E130.87Station (KOC012) PGA: 10.52 PGV: 2.94 N33.20 E132.98Station (TTR008) PGA: 5.71 PGV: 4.50 N35.43 E133.33Station (OIT012) PGA: 4.88 PGV: 1.79 N33.07 E131.37Station (HRS002) PGA: 8.95 PGV: 1.31 N34.90 E133.28Station (MYZ016) PGA: 0.69 PGV: 0.67 N31.61 E131.37Station (YMG008) PGA: 4.71 PGV: 1.83 N34.01 E131.40Station (TTR001) PGA: 0.64 PGV: 0.50 N35.34 E134.40Station (NGS014) PGA: 0.48 PGV: 0.37 N32.61 E130.18Station (SMN004) PGA: 2.58 PGV: 1.45 N35.29 E132.90Station (KOC007) PGA: 2.46 PGV: 1.73 N33.56 E133.53Station (MYZ019) PGA: 0.94 PGV: 0.53 N32.50 E131.44Station (KMM011) PGA: 2.20 PGV: 1.09 N32.62 E130.87Station (KOC005) PGA: 3.02 PGV: 0.86 N33.59 E133.69Station (KMM016) PGA: 1.05 PGV: 0.76 N32.20 E130.78Station (KOC015) PGA: 19.30 PGV: 11.24 N32.94 E132.73Station (FKO013) PGA: 1.15 PGV: 1.13 N33.23 E130.56Station (KGW005) PGA: 5.72 PGV: 4.07 N34.11 E133.64Station (KGW007) PGA: 1.57 PGV: 1.03 N34.23 E134.40Station (KGS020) PGA: 0.43 PGV: 0.27 N31.24 E130.49Station (OKY003) PGA: 2.34 PGV: 0.52 N35.17 E134.34Station (TTR005) PGA: 1.55 PGV: 1.17 N35.43 E133.83Station (OKY012) PGA: 5.32 PGV: 2.10 N34.59 E133.75Station (MYZ008) PGA: 4.55 PGV: 1.85 N32.11 E131.39Station (YMG006) PGA: 1.46 PGV: 1.08 N34.15 E130.93Station (NGS012) PGA: 0.33 PGV: 0.58 N32.79 E130.35Station (HRS018) PGA: 8.82 PGV: 4.00 N34.34 E132.91Station (6) PGA: 2.38 PGV: nan N33.56 E131.45Station (EHM008) PGA: 14.28 PGV: 8.09 N33.82 E132.73Station (KGS014) PGA: 0.53 PGV: 0.37 N31.50 E130.70Station (KMM008) PGA: 1.83 PGV: 2.24 N32.69 E130.66Station (3) PGA: 4.06 PGV: 3.56 N34.21 E132.22Station (FKO001) PGA: 1.25 PGV: 0.96 N33.84 E130.51Station (KGW003) PGA: 9.89 PGV: 4.05 N34.27 E133.79Station (HYG002) PGA: 0.56 PGV: 0.53 N35.64 E134.63Station (SMN006) PGA: 2.00 PGV: 1.17 N35.19 E132.50Station (MYZ006) PGA: 5.04 PGV: 1.93 N32.26 E131.56Station (OKY015) PGA: 5.00 PGV: 2.14 N35.28 E133.93Station (4) PGA: 1.24 PGV: nan N34.67 E133.92Station (FKO005) PGA: 2.99 PGV: 2.04 N33.65 E130.70Station (OIT004) PGA: 30.37 PGV: 9.23 N33.57 E131.74Station (MYZ014) PGA: 1.31 PGV: 0.85 N31.85 E131.30Station (SMN013) PGA: 1.63 PGV: 1.02 N34.67 E131.85Station (FKO003) PGA: 2.58 PGV: 1.70 N33.83 E130.90Station (HRS007) PGA: 5.79 PGV: 1.97 N34.70 E133.09Station (KGS004) PGA: 0.32 PGV: 0.33 N32.01 E130.19Station (TKS005) PGA: 3.95 PGV: 0.95 N33.88 E134.39Station (SAG003) PGA: 0.46 PGV: 0.48 N33.37 E130.21Station Epicenter: N33.68 E131.82 M=6.3Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (101 kB) || PS (459 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (91 kB) || PS (704 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (91 kB) || PS (704 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (84 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (91 kB) || PS (705 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (90 kB) || PS (703 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (91 kB) || PS (704 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (129 kB) || PS (991 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (130 kB) || PS (991 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image