Shakemap usc00023fx

Instrumental Intensity

Station (SZO014) PGA: 4.96 PGV: 3.59 N34.96 E138.37Station (GIF026) PGA: 0.34 PGV: 0.30 N35.59 E136.74Station (TKY016) PGA: 1.32 PGV: 1.48 N35.65 E139.80Station (SIT007) PGA: 2.01 PGV: 0.82 N36.05 E139.39Station (TCG016) PGA: 0.17 PGV: 0.32 N36.53 E140.16Station (KNG007) PGA: 2.57 PGV: 2.06 N35.34 E139.49Station (CHB011) PGA: 0.41 PGV: 1.06 N35.60 E140.50Station (IBR016) PGA: 0.90 PGV: 0.76 N35.91 E140.05Station (SIT011) PGA: 1.22 PGV: 1.89 N35.81 E139.72Station (YMN005) PGA: 9.49 PGV: 4.90 N35.65 E138.57Station (GIF021) PGA: 0.60 PGV: 0.45 N35.44 E137.00Station (TYM010) PGA: 0.20 PGV: 0.66 N36.56 E136.89Station (SZO024) PGA: 1.22 PGV: 1.16 N34.71 E137.72Station (IBR007) PGA: 0.33 PGV: 0.22 N36.35 E140.60Station (TKY009) PGA: 0.63 PGV: 0.66 N34.69 E139.44Station (MIE012) PGA: 0.18 PGV: 0.14 N34.25 E136.82Station (NGN025) PGA: 2.67 PGV: 1.40 N35.28 E137.86Station (AIC003) PGA: 0.61 PGV: 1.02 N35.17 E136.74Station (KNG011) PGA: 2.91 PGV: 1.61 N35.62 E139.15Station (SZO027) PGA: 1.76 PGV: 0.65 N34.79 E138.80Station (NGN005) PGA: 0.25 PGV: 0.36 N36.70 E137.85Station (TCG009) PGA: 2.16 PGV: 0.99 N36.73 E139.72Station (11) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N35.30 E139.58Station (NGN017) PGA: 1.52 PGV: 0.48 N35.97 E137.83Station (TCG011) PGA: 0.47 PGV: 0.21 N36.39 E139.61Station (SZO005) PGA: 1.66 PGV: 0.89 N34.75 E138.78Station (MIE007) PGA: 0.34 PGV: 0.18 N34.64 E136.34Station (GNM008) PGA: 0.77 PGV: 0.97 N36.35 E139.14Station (YMN008) PGA: 11.42 PGV: 3.85 N35.43 E138.33Station (TKY006) PGA: 3.29 PGV: 1.71 N35.70 E139.50Station (AIC014) PGA: 1.06 PGV: 0.52 N34.83 E137.22Station (IBR003) PGA: 0.30 PGV: 0.15 N36.59 E140.65Station (CHB014) PGA: 2.30 PGV: 1.73 N35.48 E140.05Station (TCG004) PGA: 0.41 PGV: 0.49 N36.81 E139.42Station (NAR003) PGA: 0.16 PGV: 0.22 N34.52 E135.72Station (NIG025) PGA: 0.39 PGV: 0.61 N37.16 E138.22Station (SIG004) PGA: 0.20 PGV: 0.21 N35.35 E135.92Station (GIF015) PGA: 0.78 PGV: 0.37 N35.55 E136.91Station (NGN015) PGA: 2.32 PGV: 3.81 N36.05 E138.11Station (TKY010) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N34.38 E139.26Station (GIF007) PGA: 2.98 PGV: 0.94 N36.04 E137.49Station (NGN020) PGA: unknown PGV: unknown N35.83 E137.95Station (AIC009) PGA: 2.75 PGV: 1.13 N35.08 E137.15Station (MIE004) PGA: 0.80 PGV: 0.45 N34.86 E136.45Station (TCG010) PGA: 0.55 PGV: 0.29 N36.63 E139.44Station (SZO021) PGA: 2.28 PGV: 0.76 N35.10 E138.13Station (CHB026) PGA: 0.60 PGV: 0.88 N35.39 E140.24Station (CHB004) PGA: 0.39 PGV: 0.57 N35.90 E140.49Station (KNG013) PGA: 18.83 PGV: 12.33 N35.26 E139.15Station (NIG014) PGA: 0.26 PGV: 0.68 N37.64 E138.96Station (NAR004) PGA: 0.18 PGV: 0.10 N34.53 E135.95Station (NGN006) PGA: 0.31 PGV: 0.39 N36.51 E137.85Station (SZO001) PGA: 19.79 PGV: 3.52 N35.14 E139.08Station (TKY002) PGA: 4.18 PGV: 1.51 N35.73 E139.15Station (ISK007) PGA: 0.19 PGV: 0.36 N37.04 E136.97Station (GNM014) PGA: 0.91 PGV: 0.85 N36.35 E138.72Station (TKY023) PGA: 1.69 PGV: 1.39 N35.73 E139.82Station (ISK011) PGA: 0.20 PGV: 0.41 N36.40 E136.44Station (TKY020) PGA: 1.08 PGV: 1.35 N35.67 E139.81Station (SZO007) PGA: 4.14 PGV: 1.13 N34.98 E138.95Station (SIG010) PGA: 0.21 PGV: 0.33 N34.97 E135.90Station (MIE005) PGA: 0.46 PGV: 0.37 N34.77 E136.12Station (CHB022) PGA: 3.93 PGV: 1.85 N35.31 E139.86Station (TCG005) PGA: 0.58 PGV: 0.61 N36.81 E139.93Station (FKI005) PGA: 0.23 PGV: 0.27 N35.91 E136.17Station (NIG020) PGA: 0.15 PGV: 0.26 N37.23 E138.96Station (NAR006) PGA: 0.24 PGV: 0.10 N34.34 E135.95Station (CHB017) PGA: 1.39 PGV: 1.16 N35.30 E140.08Station (KYT013) PGA: 0.22 PGV: 0.19 N34.88 E135.80Station (NGN018) PGA: 1.40 PGV: 0.63 N35.81 E137.53Station (SIG007) PGA: 0.49 PGV: 0.68 N35.13 E136.10Station (YMN009) PGA: 14.49 PGV: 9.53 N35.50 E138.46Station (TYM007) PGA: 0.17 PGV: 0.45 N36.67 E137.21Station (CHB001) PGA: 0.84 PGV: 0.82 N35.96 E139.87Station (CHB015) PGA: 2.34 PGV: 2.11 N35.37 E139.92Station (SZO004) PGA: 1.30 PGV: 0.48 N34.65 E138.82Station (8) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N35.47 E139.62Station (ISK014) PGA: 0.48 PGV: 0.77 N36.30 E136.32Station (CHB007) PGA: 1.34 PGV: 0.96 N35.72 E140.23Station (TKY017) PGA: 1.42 PGV: 1.85 N35.65 E139.81Station (FKS008) PGA: 0.17 PGV: 0.12 N37.44 E140.57Station (GIF018) PGA: 1.18 PGV: 0.81 N35.49 E137.50Station (TKY028) PGA: 1.32 PGV: 1.92 N35.67 E139.79Station (5) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.58 E139.38Station (SIT004) PGA: 6.05 PGV: 1.07 N36.12 E139.10Station (AIC011) PGA: 1.69 PGV: 0.83 N35.00 E136.86Station (NGN013) PGA: 0.74 PGV: 0.31 N36.18 E137.79Station (TYM011) PGA: 0.16 PGV: 0.29 N36.58 E137.38Station (IBR004) PGA: 0.34 PGV: 0.26 N36.55 E140.41Station (TCG006) PGA: 0.30 PGV: 0.54 N36.76 E140.13Station (TKY001) PGA: 7.64 PGV: 1.41 N35.80 E139.10Station (AIC015) PGA: 1.44 PGV: 1.01 N34.75 E137.40Station (IBR015) PGA: 0.82 PGV: 0.96 N36.07 E139.91Station (FKI007) PGA: 0.64 PGV: 0.57 N35.64 E136.06Station (SZO012) PGA: 17.28 PGV: 9.61 N35.13 E138.62Station (TKY015) PGA: 1.06 PGV: 1.70 N35.73 E139.81Station (GIF010) PGA: 1.07 PGV: 1.12 N35.80 E137.25Station (KNG006) PGA: 2.10 PGV: 1.57 N35.45 E139.54Station (CHB018) PGA: 0.55 PGV: 0.26 N35.16 E140.32Station (KNG012) PGA: 6.74 PGV: 3.79 N35.38 E139.20Station (GIF024) PGA: 1.07 PGV: 0.37 N35.30 E137.39Station (GNM009) PGA: 1.24 PGV: 0.78 N36.41 E139.33Station (IBR018) PGA: 0.49 PGV: 0.81 N35.98 E140.63Station (SZO006) PGA: 2.64 PGV: 0.91 N34.91 E138.79Station (AIC006) PGA: 2.90 PGV: 0.97 N35.22 E137.51Station (SZO028) PGA: 1.94 PGV: 1.52 N34.95 E139.14Station (CHB012) PGA: 1.01 PGV: 1.05 N35.57 E140.33Station (CHB028) PGA: 1.17 PGV: 1.42 N35.77 E139.97Station (TCG003) PGA: 0.38 PGV: 0.27 N36.81 E139.72Station (SZO019) PGA: 1.11 PGV: 0.79 N34.77 E138.00Station (FKI003) PGA: 0.66 PGV: 1.01 N36.04 E136.23Station (GIF012) PGA: 0.32 PGV: 0.26 N35.64 E136.49Station (YMN004) PGA: 8.12 PGV: 3.39 N35.70 E138.73Station (ISK002) PGA: 0.18 PGV: 0.46 N37.44 E137.29Station (TYM005) PGA: 0.30 PGV: 0.98 N36.78 E137.08Station (SZO015) PGA: 7.49 PGV: 2.57 N35.24 E138.34Station (SIT003) PGA: 1.09 PGV: 1.63 N36.07 E139.70Station (NIG026) PGA: 0.22 PGV: 0.50 N37.02 E138.25Station (GNM010) PGA: 1.04 PGV: 1.19 N36.23 E139.53Station (TKY007) PGA: 1.88 PGV: 1.46 N35.71 E139.69Station (KNG004) PGA: 3.06 PGV: 2.30 N35.14 E139.62Station (TKY003) PGA: 6.89 PGV: 3.32 N35.80 E139.29Station (TCG014) PGA: 1.19 PGV: 0.62 N36.55 E140.17Station (NGN023) PGA: 1.85 PGV: 0.80 N35.58 E138.03Station (NGN012) PGA: 0.58 PGV: 0.46 N36.26 E137.98Station (NGN002) PGA: 2.00 PGV: 1.19 N36.81 E138.21Station (NAR009) PGA: 0.13 PGV: 0.07 N33.94 E135.76Station (GNM015) PGA: 2.64 PGV: 0.70 N36.23 E138.76Station (MIE003) PGA: 0.48 PGV: 0.53 N34.97 E136.64Station (1) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.45 E139.36Station (MIE018) PGA: 0.41 PGV: 0.44 N34.87 E136.45Station (SIG011) PGA: 0.64 PGV: 0.51 N34.88 E136.06Station (GIF002) PGA: 0.42 PGV: 0.33 N36.27 E137.03Station (NGN007) PGA: 0.65 PGV: 0.52 N36.53 E138.12Station (TKY027) PGA: 2.00 PGV: 2.27 N35.69 E139.89Station (SZO018) PGA: 2.60 PGV: 2.67 N34.74 E138.22Station (SZO002) PGA: 4.72 PGV: 2.36 N34.97 E139.10Station (GNM011) PGA: 1.30 PGV: 1.03 N36.29 E139.36Station (FKI006) PGA: 0.13 PGV: 0.19 N35.77 E136.20Station (SIG008) PGA: 0.47 PGV: 0.47 N35.07 E136.29Station (GIF006) PGA: 0.35 PGV: 0.34 N36.03 E136.95Station (CHB003) PGA: 1.34 PGV: 0.91 N35.79 E140.06Station (GIF008) PGA: 0.50 PGV: 0.34 N35.95 E137.26Station (TKY021) PGA: 1.26 PGV: 2.04 N35.69 E139.82Station (KNG204) PGA: 4.16 PGV: 2.00 N34.89 E139.57Station (CHB016) PGA: 0.71 PGV: 0.84 N35.30 E140.39Station (AIC002) PGA: 0.77 PGV: 0.47 N35.30 E136.92Station (TYM012) PGA: 0.18 PGV: 0.28 N36.44 E137.04Station (TKY022) PGA: 1.63 PGV: 1.78 N35.69 E139.80Station (GIF005) PGA: 0.57 PGV: 0.35 N36.15 E137.25Station (TCG015) PGA: 0.79 PGV: 0.52 N36.75 E139.71Station (SZO025) PGA: 2.31 PGV: 2.72 N34.72 E137.53Station (ISK010) PGA: 0.21 PGV: 0.50 N36.54 E136.64Station (GIF019) PGA: 0.66 PGV: 0.61 N35.45 E137.40Station (FKS013) PGA: 0.20 PGV: 0.14 N37.09 E140.56Station (GIF023) PGA: 1.45 PGV: 1.02 N35.39 E137.22Station (6) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.67 E139.77Station (CHB021) PGA: 0.59 PGV: 0.63 N34.91 E139.90Station (MJB9B) PGA: 0.88 PGV: 0.06 N36.55 E138.20Station (GNM004) PGA: 0.94 PGV: 0.66 N36.62 E138.59Station (GNM002) PGA: 0.23 PGV: 0.19 N36.78 E138.97Station (SIT010) PGA: 1.64 PGV: 1.58 N35.91 E139.65Station (CHB008) PGA: 1.40 PGV: 1.93 N35.65 E139.90Station (SIT005) PGA: 1.36 PGV: 0.62 N36.06 E139.26Station (AIC008) PGA: 1.43 PGV: 0.30 N35.10 E137.57Station (SZO016) PGA: 2.46 PGV: 4.48 N34.86 E138.31Station (GNM013) PGA: 1.19 PGV: 1.88 N36.32 E139.02Station (IBR010) PGA: 0.74 PGV: 0.80 N36.18 E139.97Station (SIT014) PGA: 4.42 PGV: 1.08 N36.00 E138.80Station (SZO003) PGA: 4.43 PGV: 1.73 N34.82 E139.05Station (SZO011) PGA: unknown PGV: unknown N35.21 E138.60Station (IBR005) PGA: 0.80 PGV: 0.46 N36.39 E140.24Station (CHB029) PGA: 1.24 PGV: 1.76 N35.69 E139.92Station (NGN019) PGA: 2.84 PGV: 0.75 N35.86 E137.71Station (GIF011) PGA: 0.46 PGV: 0.42 N35.76 E136.98Station (NIG027) PGA: 0.19 PGV: 0.25 N37.02 E137.86Station (SZO022) PGA: 2.16 PGV: 0.75 N35.09 E137.81Station (NIG022) PGA: 0.30 PGV: 0.37 N37.04 E138.85Station (TKY018) PGA: 2.50 PGV: 2.48 N35.66 E139.81Station (CHB020) PGA: 1.28 PGV: 1.23 N35.12 E140.10Station (GIF001) PGA: 0.43 PGV: 0.27 N36.27 E136.90Station (GNM016) PGA: 2.23 PGV: 0.64 N36.12 E138.93Station (YMN003) PGA: 17.02 PGV: 22.19 N35.46 E138.81Station (CHB025) PGA: 0.80 PGV: 0.86 N34.97 E139.95Station (SIG009) PGA: 0.37 PGV: 0.36 N35.01 E136.09Station (GIF017) PGA: 0.44 PGV: 0.35 N35.48 E136.57Station (IBR014) PGA: 0.58 PGV: 0.70 N36.07 E140.19Station (GIF013) PGA: 0.48 PGV: 0.28 N35.66 E137.16Station (SIG003) PGA: 0.54 PGV: 0.86 N35.38 E136.26Station (GNM006) PGA: 0.78 PGV: 0.52 N36.51 E138.75Station (GIF022) PGA: 0.17 PGV: 0.34 N35.28 E136.47Station (SIT008) PGA: 1.35 PGV: 1.56 N35.97 E139.75Station (FKI009) PGA: 0.46 PGV: 0.41 N35.50 E135.75Station (KNG003) PGA: 1.89 PGV: 1.23 N35.27 E139.66Station (YMN007) PGA: 12.54 PGV: 5.74 N35.28 E138.46Station (MIE010) PGA: 0.39 PGV: 0.22 N34.49 E136.73Station (SZO008) PGA: 10.01 PGV: 4.47 N35.10 E138.87Station (AIC012) PGA: 1.87 PGV: 1.45 N34.91 E137.04Station (NGN022) PGA: 1.77 PGV: 0.99 N35.61 E137.61Station (KNG009) PGA: 8.42 PGV: 5.97 N35.44 E139.36Station (TKY004) PGA: 2.31 PGV: 2.74 N35.63 E139.40Station (MIE002) PGA: 0.75 PGV: 0.70 N35.03 E136.51Station (MAJO) PGA: 0.31 PGV: 0.18 N36.55 E138.20Station (ISK009) PGA: 0.18 PGV: 0.51 N36.73 E136.70Station (INU) PGA: 0.19 PGV: 0.20 N35.35 E137.03Station (2) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N35.44 E139.43Station (GNM003) PGA: 0.57 PGV: 0.51 N36.66 E139.08Station (NGN003) PGA: 0.24 PGV: 0.15 N36.74 E138.41Station (TKY014) PGA: 1.04 PGV: 1.81 N35.69 E139.84Station (KNG203) PGA: 8.62 PGV: 4.44 N34.80 E139.64Station (CHB013) PGA: 0.71 PGV: 1.04 N35.43 E140.29Station (GIF004) PGA: 0.79 PGV: 0.20 N36.25 E137.52Station (TKY026) PGA: 1.10 PGV: 1.97 N35.67 E139.86Station (SZO009) PGA: 14.74 PGV: 9.94 N35.20 E138.91Station (YMN002) PGA: 18.59 PGV: 4.76 N35.61 E138.95Station (IBR009) PGA: 0.63 PGV: 1.15 N36.18 E139.70Station (AIC005) PGA: 0.85 PGV: 0.29 N35.20 E137.21Station (TCG002) PGA: 0.19 PGV: 0.19 N36.99 E139.80Station (GIF016) PGA: 0.47 PGV: 0.28 N35.54 E137.12Station (NAR001) PGA: 0.30 PGV: 0.44 N34.72 E135.73Station (NGN009) PGA: 0.40 PGV: 0.67 N36.34 E137.87Station (CHB009) PGA: 1.07 PGV: 1.03 N35.61 E140.10Station (FKS017) PGA: 0.26 PGV: 0.39 N37.28 E140.37Station (TCG007) PGA: 0.66 PGV: 0.74 N36.57 E139.89Station (AIC016) PGA: 1.24 PGV: 0.86 N34.78 E136.91Station (AIC001) PGA: 0.73 PGV: 0.92 N35.30 E136.75Station (IBR008) PGA: 0.48 PGV: 0.59 N36.31 E139.98Station (SIT006) PGA: 4.23 PGV: 1.50 N36.00 E139.07Station (CHB024) PGA: 0.86 PGV: 1.54 N35.63 E140.08Station (NGN011) PGA: 0.63 PGV: 0.33 N36.26 E138.27Station (MIE013) PGA: 0.28 PGV: 0.23 N34.28 E136.50Station (SIG006) PGA: 0.14 PGV: 0.17 N35.20 E135.92Station (FKS012) PGA: 0.19 PGV: 0.27 N36.91 E140.79Station (NIG018) PGA: 0.18 PGV: 0.52 N37.37 E138.56Station (GNM005) PGA: 1.06 PGV: 0.78 N36.51 E138.52Station (TYM009) PGA: 0.39 PGV: 0.84 N36.59 E137.14Station (TKY025) PGA: 0.88 PGV: 1.88 N35.71 E139.90Station (YMN006) PGA: 24.13 PGV: 9.74 N35.47 E138.61Station (TKY008) PGA: 2.98 PGV: 0.87 N34.79 E139.39Station (SIT012) PGA: 1.06 PGV: 0.79 N35.84 E139.32Station (KNG008) PGA: 5.28 PGV: 1.53 N35.58 E139.33Station (7) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N35.52 E139.47Station (SIT013) PGA: 2.05 PGV: 1.66 N35.80 E139.47Station (CHB006) PGA: 0.62 PGV: 0.53 N35.78 E140.31Station (SZO010) PGA: 16.02 PGV: 20.14 N35.31 E138.93Station (ISK005) PGA: 0.28 PGV: 0.27 N37.23 E136.90Station (IBR011) PGA: 0.53 PGV: 0.68 N36.13 E140.09Station (GNM001) PGA: 0.34 PGV: 0.18 N36.77 E139.22Station (MIE011) PGA: 0.21 PGV: 0.12 N34.43 E136.33Station (NGN004) PGA: 0.70 PGV: 0.36 N36.65 E138.19Station (SZO023) PGA: 1.39 PGV: 1.09 N34.87 E137.82Station (KNG010) PGA: 4.32 PGV: 3.99 N35.34 E139.35Station (KNG206) PGA: 10.54 PGV: 9.40 N35.10 E139.38Station (SZO026) PGA: 1.88 PGV: 0.61 N34.98 E137.90Station (AIC004) PGA: 1.44 PGV: 0.73 N35.06 E136.97Station (IBR013) PGA: 1.03 PGV: 1.05 N36.16 E140.49Station (MIE008) PGA: 0.62 PGV: 0.32 N34.63 E136.11Station (NGN010) PGA: 0.73 PGV: 0.79 N36.33 E138.44Station (NGN024) PGA: 2.43 PGV: 1.68 N35.52 E137.84Station (GNM007) PGA: 0.67 PGV: 1.02 N36.46 E139.01Station (10) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N35.50 E139.40Station (SIT009) PGA: 1.34 PGV: 1.37 N35.90 E139.48Station (KNG202) PGA: 2.45 PGV: 1.38 N34.74 E139.84Station (SIG002) PGA: 0.32 PGV: 0.40 N35.42 E136.02Station (SIT001) PGA: unknown PGV: unknown N36.24 E139.19Station (KNG002) PGA: 4.00 PGV: 2.68 N35.44 E139.63Station (NIG019) PGA: 0.16 PGV: 0.56 N37.30 E138.81Station (GIF014) PGA: 0.63 PGV: 0.88 N35.66 E137.43Station (TCG012) PGA: 0.68 PGV: 0.69 N36.29 E139.80Station (GIF009) PGA: 0.29 PGV: 0.45 N35.92 E136.83Station (NAR002) PGA: 0.41 PGV: 0.50 N34.67 E135.84Station (SZO013) PGA: 16.65 PGV: 22.43 N35.04 E138.48Station (SIG005) PGA: 0.44 PGV: 0.53 N35.25 E136.24Station (TCG008) PGA: 1.09 PGV: 0.62 N36.56 E139.77Station (NGN016) PGA: 3.64 PGV: 2.19 N35.91 E138.22Station (FKS028) PGA: 0.19 PGV: 0.44 N37.35 E139.31Station (TYM008) PGA: 0.29 PGV: 0.76 N36.61 E137.28Station (CHB002) PGA: 1.00 PGV: 1.14 N35.79 E139.90Station (TKY005) PGA: 6.09 PGV: 3.13 N35.58 E139.42Station (IBR012) PGA: 0.77 PGV: 0.94 N36.19 E140.29Station (NIG024) PGA: 0.13 PGV: 0.40 N37.13 E138.44Station (SZO017) PGA: 1.03 PGV: 1.32 N34.64 E138.13Station (KNG001) PGA: 3.36 PGV: 2.61 N35.53 E139.71Station (SIG001) PGA: 0.41 PGV: 0.31 N35.54 E136.21Station (YMN010) PGA: 3.22 PGV: 1.50 N35.79 E138.41Station (CHB010) PGA: 0.42 PGV: 0.50 N35.71 E140.57Station (KNG005) PGA: 5.78 PGV: 2.69 N35.32 E139.55Station (TKY029) PGA: 0.35 PGV: 0.28 N34.07 E139.48Station (CHB019) PGA: 3.56 PGV: 3.91 N35.11 E139.84Station (SIG012) PGA: 0.41 PGV: 0.47 N34.90 E136.23Station (ISK008) PGA: 0.19 PGV: 0.86 N36.89 E136.78Station (NGN008) PGA: 1.24 PGV: 0.91 N36.40 E138.25Station (JHJ2) PGA: 0.08 PGV: 0.10 N33.12 E139.81Station (SIT002) PGA: 0.78 PGV: 1.19 N36.15 E139.39Station (TCG013) PGA: 0.39 PGV: 0.41 N36.44 E140.02Station (IBR002) PGA: 0.18 PGV: 0.22 N36.71 E140.71Station (YMN001) PGA: 4.09 PGV: 1.19 N35.79 E138.92Station (NAR007) PGA: 0.20 PGV: 0.08 N34.22 E135.74Station (AIC017) PGA: 1.03 PGV: 1.05 N34.67 E137.26Station (NGN021) PGA: 1.06 PGV: 0.86 N35.73 E137.93Station (IBR017) PGA: 0.69 PGV: 0.62 N35.95 E140.32Station (AIC010) PGA: 2.45 PGV: 1.73 N34.98 E137.42Station (KNG201) PGA: 4.74 PGV: 3.41 N34.60 E139.92Station (NGN014) PGA: 6.08 PGV: 1.27 N36.10 E138.48Station (AIC018) PGA: 0.38 PGV: 0.19 N34.62 E137.11Station (TKY024) PGA: 1.23 PGV: 1.69 N35.74 E139.86Station (AIC013) PGA: 1.13 PGV: 0.31 N34.93 E137.58Station (FKS016) PGA: 0.33 PGV: 0.30 N37.12 E140.19Station (TYM002) PGA: 0.51 PGV: 1.62 N36.87 E136.97Station (KNG014) PGA: 19.27 PGV: 9.76 N35.36 E139.08Station (MIE001) PGA: 0.37 PGV: 0.53 N35.17 E136.49Station (3) PGA: 1.09 PGV: 0.85 N35.01 E135.75Station (KNG205) PGA: 10.75 PGV: 6.73 N34.94 E139.42Station (TKY013) PGA: 1.24 PGV: 1.49 N35.66 E139.83Station (9) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N35.27 E139.67Station (YMN011) PGA: 1.28 PGV: 1.69 N35.64 E138.38Station (MIE009) PGA: 0.41 PGV: 0.28 N34.58 E136.53Station (4) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N35.15 E136.91Station (TCG001) PGA: 0.27 PGV: 0.43 N36.94 E140.08Station (FKS024) PGA: 0.20 PGV: 0.34 N37.40 E140.13Station Epicenter: N35.30 E138.70 M=6.2Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (104 kB) || PS (362 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Station (SZO014) PGA: 4.96 PGV: 3.59 N34.96 E138.37Station (GIF026) PGA: 0.34 PGV: 0.30 N35.59 E136.74Station (TKY016) PGA: 1.32 PGV: 1.48 N35.65 E139.80Station (SIT007) PGA: 2.01 PGV: 0.82 N36.05 E139.39Station (TCG016) PGA: 0.17 PGV: 0.32 N36.53 E140.16Station (KNG007) PGA: 2.57 PGV: 2.06 N35.34 E139.49Station (CHB011) PGA: 0.41 PGV: 1.06 N35.60 E140.50Station (IBR016) PGA: 0.90 PGV: 0.76 N35.91 E140.05Station (SIT011) PGA: 1.22 PGV: 1.89 N35.81 E139.72Station (YMN005) PGA: 9.49 PGV: 4.90 N35.65 E138.57Station (GIF021) PGA: 0.60 PGV: 0.45 N35.44 E137.00Station (TYM010) PGA: 0.20 PGV: 0.66 N36.56 E136.89Station (SZO024) PGA: 1.22 PGV: 1.16 N34.71 E137.72Station (IBR007) PGA: 0.33 PGV: 0.22 N36.35 E140.60Station (TKY009) PGA: 0.63 PGV: 0.66 N34.69 E139.44Station (MIE012) PGA: 0.18 PGV: 0.14 N34.25 E136.82Station (NGN025) PGA: 2.67 PGV: 1.40 N35.28 E137.86Station (AIC003) PGA: 0.61 PGV: 1.02 N35.17 E136.74Station (KNG011) PGA: 2.91 PGV: 1.61 N35.62 E139.15Station (SZO027) PGA: 1.76 PGV: 0.65 N34.79 E138.80Station (NGN005) PGA: 0.25 PGV: 0.36 N36.70 E137.85Station (TCG009) PGA: 2.16 PGV: 0.99 N36.73 E139.72Station (11) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N35.30 E139.58Station (NGN017) PGA: 1.52 PGV: 0.48 N35.97 E137.83Station (TCG011) PGA: 0.47 PGV: 0.21 N36.39 E139.61Station (SZO005) PGA: 1.66 PGV: 0.89 N34.75 E138.78Station (MIE007) PGA: 0.34 PGV: 0.18 N34.64 E136.34Station (GNM008) PGA: 0.77 PGV: 0.97 N36.35 E139.14Station (YMN008) PGA: 11.42 PGV: 3.85 N35.43 E138.33Station (TKY006) PGA: 3.29 PGV: 1.71 N35.70 E139.50Station (AIC014) PGA: 1.06 PGV: 0.52 N34.83 E137.22Station (IBR003) PGA: 0.30 PGV: 0.15 N36.59 E140.65Station (CHB014) PGA: 2.30 PGV: 1.73 N35.48 E140.05Station (TCG004) PGA: 0.41 PGV: 0.49 N36.81 E139.42Station (NAR003) PGA: 0.16 PGV: 0.22 N34.52 E135.72Station (NIG025) PGA: 0.39 PGV: 0.61 N37.16 E138.22Station (SIG004) PGA: 0.20 PGV: 0.21 N35.35 E135.92Station (GIF015) PGA: 0.78 PGV: 0.37 N35.55 E136.91Station (NGN015) PGA: 2.32 PGV: 3.81 N36.05 E138.11Station (TKY010) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N34.38 E139.26Station (GIF007) PGA: 2.98 PGV: 0.94 N36.04 E137.49Station (NGN020) PGA: unknown PGV: unknown N35.83 E137.95Station (AIC009) PGA: 2.75 PGV: 1.13 N35.08 E137.15Station (MIE004) PGA: 0.80 PGV: 0.45 N34.86 E136.45Station (TCG010) PGA: 0.55 PGV: 0.29 N36.63 E139.44Station (SZO021) PGA: 2.28 PGV: 0.76 N35.10 E138.13Station (CHB026) PGA: 0.60 PGV: 0.88 N35.39 E140.24Station (CHB004) PGA: 0.39 PGV: 0.57 N35.90 E140.49Station (KNG013) PGA: 18.83 PGV: 12.33 N35.26 E139.15Station (NIG014) PGA: 0.26 PGV: 0.68 N37.64 E138.96Station (NAR004) PGA: 0.18 PGV: 0.10 N34.53 E135.95Station (NGN006) PGA: 0.31 PGV: 0.39 N36.51 E137.85Station (SZO001) PGA: 19.79 PGV: 3.52 N35.14 E139.08Station (TKY002) PGA: 4.18 PGV: 1.51 N35.73 E139.15Station (ISK007) PGA: 0.19 PGV: 0.36 N37.04 E136.97Station (GNM014) PGA: 0.91 PGV: 0.85 N36.35 E138.72Station (TKY023) PGA: 1.69 PGV: 1.39 N35.73 E139.82Station (ISK011) PGA: 0.20 PGV: 0.41 N36.40 E136.44Station (TKY020) PGA: 1.08 PGV: 1.35 N35.67 E139.81Station (SZO007) PGA: 4.14 PGV: 1.13 N34.98 E138.95Station (SIG010) PGA: 0.21 PGV: 0.33 N34.97 E135.90Station (MIE005) PGA: 0.46 PGV: 0.37 N34.77 E136.12Station (CHB022) PGA: 3.93 PGV: 1.85 N35.31 E139.86Station (TCG005) PGA: 0.58 PGV: 0.61 N36.81 E139.93Station (FKI005) PGA: 0.23 PGV: 0.27 N35.91 E136.17Station (NIG020) PGA: 0.15 PGV: 0.26 N37.23 E138.96Station (NAR006) PGA: 0.24 PGV: 0.10 N34.34 E135.95Station (CHB017) PGA: 1.39 PGV: 1.16 N35.30 E140.08Station (KYT013) PGA: 0.22 PGV: 0.19 N34.88 E135.80Station (NGN018) PGA: 1.40 PGV: 0.63 N35.81 E137.53Station (SIG007) PGA: 0.49 PGV: 0.68 N35.13 E136.10Station (YMN009) PGA: 14.49 PGV: 9.53 N35.50 E138.46Station (TYM007) PGA: 0.17 PGV: 0.45 N36.67 E137.21Station (CHB001) PGA: 0.84 PGV: 0.82 N35.96 E139.87Station (CHB015) PGA: 2.34 PGV: 2.11 N35.37 E139.92Station (SZO004) PGA: 1.30 PGV: 0.48 N34.65 E138.82Station (8) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N35.47 E139.62Station (ISK014) PGA: 0.48 PGV: 0.77 N36.30 E136.32Station (CHB007) PGA: 1.34 PGV: 0.96 N35.72 E140.23Station (TKY017) PGA: 1.42 PGV: 1.85 N35.65 E139.81Station (FKS008) PGA: 0.17 PGV: 0.12 N37.44 E140.57Station (GIF018) PGA: 1.18 PGV: 0.81 N35.49 E137.50Station (TKY028) PGA: 1.32 PGV: 1.92 N35.67 E139.79Station (5) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.58 E139.38Station (SIT004) PGA: 6.05 PGV: 1.07 N36.12 E139.10Station (AIC011) PGA: 1.69 PGV: 0.83 N35.00 E136.86Station (NGN013) PGA: 0.74 PGV: 0.31 N36.18 E137.79Station (TYM011) PGA: 0.16 PGV: 0.29 N36.58 E137.38Station (IBR004) PGA: 0.34 PGV: 0.26 N36.55 E140.41Station (TCG006) PGA: 0.30 PGV: 0.54 N36.76 E140.13Station (TKY001) PGA: 7.64 PGV: 1.41 N35.80 E139.10Station (AIC015) PGA: 1.44 PGV: 1.01 N34.75 E137.40Station (IBR015) PGA: 0.82 PGV: 0.96 N36.07 E139.91Station (FKI007) PGA: 0.64 PGV: 0.57 N35.64 E136.06Station (SZO012) PGA: 17.28 PGV: 9.61 N35.13 E138.62Station (TKY015) PGA: 1.06 PGV: 1.70 N35.73 E139.81Station (GIF010) PGA: 1.07 PGV: 1.12 N35.80 E137.25Station (KNG006) PGA: 2.10 PGV: 1.57 N35.45 E139.54Station (CHB018) PGA: 0.55 PGV: 0.26 N35.16 E140.32Station (KNG012) PGA: 6.74 PGV: 3.79 N35.38 E139.20Station (GIF024) PGA: 1.07 PGV: 0.37 N35.30 E137.39Station (GNM009) PGA: 1.24 PGV: 0.78 N36.41 E139.33Station (IBR018) PGA: 0.49 PGV: 0.81 N35.98 E140.63Station (SZO006) PGA: 2.64 PGV: 0.91 N34.91 E138.79Station (AIC006) PGA: 2.90 PGV: 0.97 N35.22 E137.51Station (SZO028) PGA: 1.94 PGV: 1.52 N34.95 E139.14Station (CHB012) PGA: 1.01 PGV: 1.05 N35.57 E140.33Station (CHB028) PGA: 1.17 PGV: 1.42 N35.77 E139.97Station (TCG003) PGA: 0.38 PGV: 0.27 N36.81 E139.72Station (SZO019) PGA: 1.11 PGV: 0.79 N34.77 E138.00Station (FKI003) PGA: 0.66 PGV: 1.01 N36.04 E136.23Station (GIF012) PGA: 0.32 PGV: 0.26 N35.64 E136.49Station (YMN004) PGA: 8.12 PGV: 3.39 N35.70 E138.73Station (ISK002) PGA: 0.18 PGV: 0.46 N37.44 E137.29Station (TYM005) PGA: 0.30 PGV: 0.98 N36.78 E137.08Station (SZO015) PGA: 7.49 PGV: 2.57 N35.24 E138.34Station (SIT003) PGA: 1.09 PGV: 1.63 N36.07 E139.70Station (NIG026) PGA: 0.22 PGV: 0.50 N37.02 E138.25Station (GNM010) PGA: 1.04 PGV: 1.19 N36.23 E139.53Station (TKY007) PGA: 1.88 PGV: 1.46 N35.71 E139.69Station (KNG004) PGA: 3.06 PGV: 2.30 N35.14 E139.62Station (TKY003) PGA: 6.89 PGV: 3.32 N35.80 E139.29Station (TCG014) PGA: 1.19 PGV: 0.62 N36.55 E140.17Station (NGN023) PGA: 1.85 PGV: 0.80 N35.58 E138.03Station (NGN012) PGA: 0.58 PGV: 0.46 N36.26 E137.98Station (NGN002) PGA: 2.00 PGV: 1.19 N36.81 E138.21Station (NAR009) PGA: 0.13 PGV: 0.07 N33.94 E135.76Station (GNM015) PGA: 2.64 PGV: 0.70 N36.23 E138.76Station (MIE003) PGA: 0.48 PGV: 0.53 N34.97 E136.64Station (1) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.45 E139.36Station (MIE018) PGA: 0.41 PGV: 0.44 N34.87 E136.45Station (SIG011) PGA: 0.64 PGV: 0.51 N34.88 E136.06Station (GIF002) PGA: 0.42 PGV: 0.33 N36.27 E137.03Station (NGN007) PGA: 0.65 PGV: 0.52 N36.53 E138.12Station (TKY027) PGA: 2.00 PGV: 2.27 N35.69 E139.89Station (SZO018) PGA: 2.60 PGV: 2.67 N34.74 E138.22Station (SZO002) PGA: 4.72 PGV: 2.36 N34.97 E139.10Station (GNM011) PGA: 1.30 PGV: 1.03 N36.29 E139.36Station (FKI006) PGA: 0.13 PGV: 0.19 N35.77 E136.20Station (SIG008) PGA: 0.47 PGV: 0.47 N35.07 E136.29Station (GIF006) PGA: 0.35 PGV: 0.34 N36.03 E136.95Station (CHB003) PGA: 1.34 PGV: 0.91 N35.79 E140.06Station (GIF008) PGA: 0.50 PGV: 0.34 N35.95 E137.26Station (TKY021) PGA: 1.26 PGV: 2.04 N35.69 E139.82Station (KNG204) PGA: 4.16 PGV: 2.00 N34.89 E139.57Station (CHB016) PGA: 0.71 PGV: 0.84 N35.30 E140.39Station (AIC002) PGA: 0.77 PGV: 0.47 N35.30 E136.92Station (TYM012) PGA: 0.18 PGV: 0.28 N36.44 E137.04Station (TKY022) PGA: 1.63 PGV: 1.78 N35.69 E139.80Station (GIF005) PGA: 0.57 PGV: 0.35 N36.15 E137.25Station (TCG015) PGA: 0.79 PGV: 0.52 N36.75 E139.71Station (SZO025) PGA: 2.31 PGV: 2.72 N34.72 E137.53Station (ISK010) PGA: 0.21 PGV: 0.50 N36.54 E136.64Station (GIF019) PGA: 0.66 PGV: 0.61 N35.45 E137.40Station (FKS013) PGA: 0.20 PGV: 0.14 N37.09 E140.56Station (GIF023) PGA: 1.45 PGV: 1.02 N35.39 E137.22Station (6) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.67 E139.77Station (CHB021) PGA: 0.59 PGV: 0.63 N34.91 E139.90Station (MJB9B) PGA: 0.88 PGV: 0.06 N36.55 E138.20Station (GNM004) PGA: 0.94 PGV: 0.66 N36.62 E138.59Station (GNM002) PGA: 0.23 PGV: 0.19 N36.78 E138.97Station (SIT010) PGA: 1.64 PGV: 1.58 N35.91 E139.65Station (CHB008) PGA: 1.40 PGV: 1.93 N35.65 E139.90Station (SIT005) PGA: 1.36 PGV: 0.62 N36.06 E139.26Station (AIC008) PGA: 1.43 PGV: 0.30 N35.10 E137.57Station (SZO016) PGA: 2.46 PGV: 4.48 N34.86 E138.31Station (GNM013) PGA: 1.19 PGV: 1.88 N36.32 E139.02Station (IBR010) PGA: 0.74 PGV: 0.80 N36.18 E139.97Station (SIT014) PGA: 4.42 PGV: 1.08 N36.00 E138.80Station (SZO003) PGA: 4.43 PGV: 1.73 N34.82 E139.05Station (SZO011) PGA: unknown PGV: unknown N35.21 E138.60Station (IBR005) PGA: 0.80 PGV: 0.46 N36.39 E140.24Station (CHB029) PGA: 1.24 PGV: 1.76 N35.69 E139.92Station (NGN019) PGA: 2.84 PGV: 0.75 N35.86 E137.71Station (GIF011) PGA: 0.46 PGV: 0.42 N35.76 E136.98Station (NIG027) PGA: 0.19 PGV: 0.25 N37.02 E137.86Station (SZO022) PGA: 2.16 PGV: 0.75 N35.09 E137.81Station (NIG022) PGA: 0.30 PGV: 0.37 N37.04 E138.85Station (TKY018) PGA: 2.50 PGV: 2.48 N35.66 E139.81Station (CHB020) PGA: 1.28 PGV: 1.23 N35.12 E140.10Station (GIF001) PGA: 0.43 PGV: 0.27 N36.27 E136.90Station (GNM016) PGA: 2.23 PGV: 0.64 N36.12 E138.93Station (YMN003) PGA: 17.02 PGV: 22.19 N35.46 E138.81Station (CHB025) PGA: 0.80 PGV: 0.86 N34.97 E139.95Station (SIG009) PGA: 0.37 PGV: 0.36 N35.01 E136.09Station (GIF017) PGA: 0.44 PGV: 0.35 N35.48 E136.57Station (IBR014) PGA: 0.58 PGV: 0.70 N36.07 E140.19Station (GIF013) PGA: 0.48 PGV: 0.28 N35.66 E137.16Station (SIG003) PGA: 0.54 PGV: 0.86 N35.38 E136.26Station (GNM006) PGA: 0.78 PGV: 0.52 N36.51 E138.75Station (GIF022) PGA: 0.17 PGV: 0.34 N35.28 E136.47Station (SIT008) PGA: 1.35 PGV: 1.56 N35.97 E139.75Station (FKI009) PGA: 0.46 PGV: 0.41 N35.50 E135.75Station (KNG003) PGA: 1.89 PGV: 1.23 N35.27 E139.66Station (YMN007) PGA: 12.54 PGV: 5.74 N35.28 E138.46Station (MIE010) PGA: 0.39 PGV: 0.22 N34.49 E136.73Station (SZO008) PGA: 10.01 PGV: 4.47 N35.10 E138.87Station (AIC012) PGA: 1.87 PGV: 1.45 N34.91 E137.04Station (NGN022) PGA: 1.77 PGV: 0.99 N35.61 E137.61Station (KNG009) PGA: 8.42 PGV: 5.97 N35.44 E139.36Station (TKY004) PGA: 2.31 PGV: 2.74 N35.63 E139.40Station (MIE002) PGA: 0.75 PGV: 0.70 N35.03 E136.51Station (MAJO) PGA: 0.31 PGV: 0.18 N36.55 E138.20Station (ISK009) PGA: 0.18 PGV: 0.51 N36.73 E136.70Station (INU) PGA: 0.19 PGV: 0.20 N35.35 E137.03Station (2) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N35.44 E139.43Station (GNM003) PGA: 0.57 PGV: 0.51 N36.66 E139.08Station (NGN003) PGA: 0.24 PGV: 0.15 N36.74 E138.41Station (TKY014) PGA: 1.04 PGV: 1.81 N35.69 E139.84Station (KNG203) PGA: 8.62 PGV: 4.44 N34.80 E139.64Station (CHB013) PGA: 0.71 PGV: 1.04 N35.43 E140.29Station (GIF004) PGA: 0.79 PGV: 0.20 N36.25 E137.52Station (TKY026) PGA: 1.10 PGV: 1.97 N35.67 E139.86Station (SZO009) PGA: 14.74 PGV: 9.94 N35.20 E138.91Station (YMN002) PGA: 18.59 PGV: 4.76 N35.61 E138.95Station (IBR009) PGA: 0.63 PGV: 1.15 N36.18 E139.70Station (AIC005) PGA: 0.85 PGV: 0.29 N35.20 E137.21Station (TCG002) PGA: 0.19 PGV: 0.19 N36.99 E139.80Station (GIF016) PGA: 0.47 PGV: 0.28 N35.54 E137.12Station (NAR001) PGA: 0.30 PGV: 0.44 N34.72 E135.73Station (NGN009) PGA: 0.40 PGV: 0.67 N36.34 E137.87Station (CHB009) PGA: 1.07 PGV: 1.03 N35.61 E140.10Station (FKS017) PGA: 0.26 PGV: 0.39 N37.28 E140.37Station (TCG007) PGA: 0.66 PGV: 0.74 N36.57 E139.89Station (AIC016) PGA: 1.24 PGV: 0.86 N34.78 E136.91Station (AIC001) PGA: 0.73 PGV: 0.92 N35.30 E136.75Station (IBR008) PGA: 0.48 PGV: 0.59 N36.31 E139.98Station (SIT006) PGA: 4.23 PGV: 1.50 N36.00 E139.07Station (CHB024) PGA: 0.86 PGV: 1.54 N35.63 E140.08Station (NGN011) PGA: 0.63 PGV: 0.33 N36.26 E138.27Station (MIE013) PGA: 0.28 PGV: 0.23 N34.28 E136.50Station (SIG006) PGA: 0.14 PGV: 0.17 N35.20 E135.92Station (FKS012) PGA: 0.19 PGV: 0.27 N36.91 E140.79Station (NIG018) PGA: 0.18 PGV: 0.52 N37.37 E138.56Station (GNM005) PGA: 1.06 PGV: 0.78 N36.51 E138.52Station (TYM009) PGA: 0.39 PGV: 0.84 N36.59 E137.14Station (TKY025) PGA: 0.88 PGV: 1.88 N35.71 E139.90Station (YMN006) PGA: 24.13 PGV: 9.74 N35.47 E138.61Station (TKY008) PGA: 2.98 PGV: 0.87 N34.79 E139.39Station (SIT012) PGA: 1.06 PGV: 0.79 N35.84 E139.32Station (KNG008) PGA: 5.28 PGV: 1.53 N35.58 E139.33Station (7) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N35.52 E139.47Station (SIT013) PGA: 2.05 PGV: 1.66 N35.80 E139.47Station (CHB006) PGA: 0.62 PGV: 0.53 N35.78 E140.31Station (SZO010) PGA: 16.02 PGV: 20.14 N35.31 E138.93Station (ISK005) PGA: 0.28 PGV: 0.27 N37.23 E136.90Station (IBR011) PGA: 0.53 PGV: 0.68 N36.13 E140.09Station (GNM001) PGA: 0.34 PGV: 0.18 N36.77 E139.22Station (MIE011) PGA: 0.21 PGV: 0.12 N34.43 E136.33Station (NGN004) PGA: 0.70 PGV: 0.36 N36.65 E138.19Station (SZO023) PGA: 1.39 PGV: 1.09 N34.87 E137.82Station (KNG010) PGA: 4.32 PGV: 3.99 N35.34 E139.35Station (KNG206) PGA: 10.54 PGV: 9.40 N35.10 E139.38Station (SZO026) PGA: 1.88 PGV: 0.61 N34.98 E137.90Station (AIC004) PGA: 1.44 PGV: 0.73 N35.06 E136.97Station (IBR013) PGA: 1.03 PGV: 1.05 N36.16 E140.49Station (MIE008) PGA: 0.62 PGV: 0.32 N34.63 E136.11Station (NGN010) PGA: 0.73 PGV: 0.79 N36.33 E138.44Station (NGN024) PGA: 2.43 PGV: 1.68 N35.52 E137.84Station (GNM007) PGA: 0.67 PGV: 1.02 N36.46 E139.01Station (10) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N35.50 E139.40Station (SIT009) PGA: 1.34 PGV: 1.37 N35.90 E139.48Station (KNG202) PGA: 2.45 PGV: 1.38 N34.74 E139.84Station (SIG002) PGA: 0.32 PGV: 0.40 N35.42 E136.02Station (SIT001) PGA: unknown PGV: unknown N36.24 E139.19Station (KNG002) PGA: 4.00 PGV: 2.68 N35.44 E139.63Station (NIG019) PGA: 0.16 PGV: 0.56 N37.30 E138.81Station (GIF014) PGA: 0.63 PGV: 0.88 N35.66 E137.43Station (TCG012) PGA: 0.68 PGV: 0.69 N36.29 E139.80Station (GIF009) PGA: 0.29 PGV: 0.45 N35.92 E136.83Station (NAR002) PGA: 0.41 PGV: 0.50 N34.67 E135.84Station (SZO013) PGA: 16.65 PGV: 22.43 N35.04 E138.48Station (SIG005) PGA: 0.44 PGV: 0.53 N35.25 E136.24Station (TCG008) PGA: 1.09 PGV: 0.62 N36.56 E139.77Station (NGN016) PGA: 3.64 PGV: 2.19 N35.91 E138.22Station (FKS028) PGA: 0.19 PGV: 0.44 N37.35 E139.31Station (TYM008) PGA: 0.29 PGV: 0.76 N36.61 E137.28Station (CHB002) PGA: 1.00 PGV: 1.14 N35.79 E139.90Station (TKY005) PGA: 6.09 PGV: 3.13 N35.58 E139.42Station (IBR012) PGA: 0.77 PGV: 0.94 N36.19 E140.29Station (NIG024) PGA: 0.13 PGV: 0.40 N37.13 E138.44Station (SZO017) PGA: 1.03 PGV: 1.32 N34.64 E138.13Station (KNG001) PGA: 3.36 PGV: 2.61 N35.53 E139.71Station (SIG001) PGA: 0.41 PGV: 0.31 N35.54 E136.21Station (YMN010) PGA: 3.22 PGV: 1.50 N35.79 E138.41Station (CHB010) PGA: 0.42 PGV: 0.50 N35.71 E140.57Station (KNG005) PGA: 5.78 PGV: 2.69 N35.32 E139.55Station (TKY029) PGA: 0.35 PGV: 0.28 N34.07 E139.48Station (CHB019) PGA: 3.56 PGV: 3.91 N35.11 E139.84Station (SIG012) PGA: 0.41 PGV: 0.47 N34.90 E136.23Station (ISK008) PGA: 0.19 PGV: 0.86 N36.89 E136.78Station (NGN008) PGA: 1.24 PGV: 0.91 N36.40 E138.25Station (JHJ2) PGA: 0.08 PGV: 0.10 N33.12 E139.81Station (SIT002) PGA: 0.78 PGV: 1.19 N36.15 E139.39Station (TCG013) PGA: 0.39 PGV: 0.41 N36.44 E140.02Station (IBR002) PGA: 0.18 PGV: 0.22 N36.71 E140.71Station (YMN001) PGA: 4.09 PGV: 1.19 N35.79 E138.92Station (NAR007) PGA: 0.20 PGV: 0.08 N34.22 E135.74Station (AIC017) PGA: 1.03 PGV: 1.05 N34.67 E137.26Station (NGN021) PGA: 1.06 PGV: 0.86 N35.73 E137.93Station (IBR017) PGA: 0.69 PGV: 0.62 N35.95 E140.32Station (AIC010) PGA: 2.45 PGV: 1.73 N34.98 E137.42Station (KNG201) PGA: 4.74 PGV: 3.41 N34.60 E139.92Station (NGN014) PGA: 6.08 PGV: 1.27 N36.10 E138.48Station (AIC018) PGA: 0.38 PGV: 0.19 N34.62 E137.11Station (TKY024) PGA: 1.23 PGV: 1.69 N35.74 E139.86Station (AIC013) PGA: 1.13 PGV: 0.31 N34.93 E137.58Station (FKS016) PGA: 0.33 PGV: 0.30 N37.12 E140.19Station (TYM002) PGA: 0.51 PGV: 1.62 N36.87 E136.97Station (KNG014) PGA: 19.27 PGV: 9.76 N35.36 E139.08Station (MIE001) PGA: 0.37 PGV: 0.53 N35.17 E136.49Station (3) PGA: 1.09 PGV: 0.85 N35.01 E135.75Station (KNG205) PGA: 10.75 PGV: 6.73 N34.94 E139.42Station (TKY013) PGA: 1.24 PGV: 1.49 N35.66 E139.83Station (9) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N35.27 E139.67Station (YMN011) PGA: 1.28 PGV: 1.69 N35.64 E138.38Station (MIE009) PGA: 0.41 PGV: 0.28 N34.58 E136.53Station (4) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N35.15 E136.91Station (TCG001) PGA: 0.27 PGV: 0.43 N36.94 E140.08Station (FKS024) PGA: 0.20 PGV: 0.34 N37.40 E140.13Station Epicenter: N35.30 E138.70 M=6.2Available Formats: JPG (86 kB) || PS (580 kB) || Contours (5 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Station (SZO014) PGA: 4.96 PGV: 3.59 N34.96 E138.37Station (GIF026) PGA: 0.34 PGV: 0.30 N35.59 E136.74Station (TKY016) PGA: 1.32 PGV: 1.48 N35.65 E139.80Station (SIT007) PGA: 2.01 PGV: 0.82 N36.05 E139.39Station (TCG016) PGA: 0.17 PGV: 0.32 N36.53 E140.16Station (KNG007) PGA: 2.57 PGV: 2.06 N35.34 E139.49Station (CHB011) PGA: 0.41 PGV: 1.06 N35.60 E140.50Station (IBR016) PGA: 0.90 PGV: 0.76 N35.91 E140.05Station (SIT011) PGA: 1.22 PGV: 1.89 N35.81 E139.72Station (YMN005) PGA: 9.49 PGV: 4.90 N35.65 E138.57Station (GIF021) PGA: 0.60 PGV: 0.45 N35.44 E137.00Station (TYM010) PGA: 0.20 PGV: 0.66 N36.56 E136.89Station (SZO024) PGA: 1.22 PGV: 1.16 N34.71 E137.72Station (IBR007) PGA: 0.33 PGV: 0.22 N36.35 E140.60Station (TKY009) PGA: 0.63 PGV: 0.66 N34.69 E139.44Station (MIE012) PGA: 0.18 PGV: 0.14 N34.25 E136.82Station (NGN025) PGA: 2.67 PGV: 1.40 N35.28 E137.86Station (AIC003) PGA: 0.61 PGV: 1.02 N35.17 E136.74Station (KNG011) PGA: 2.91 PGV: 1.61 N35.62 E139.15Station (SZO027) PGA: 1.76 PGV: 0.65 N34.79 E138.80Station (NGN005) PGA: 0.25 PGV: 0.36 N36.70 E137.85Station (TCG009) PGA: 2.16 PGV: 0.99 N36.73 E139.72Station (11) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N35.30 E139.58Station (NGN017) PGA: 1.52 PGV: 0.48 N35.97 E137.83Station (TCG011) PGA: 0.47 PGV: 0.21 N36.39 E139.61Station (SZO005) PGA: 1.66 PGV: 0.89 N34.75 E138.78Station (MIE007) PGA: 0.34 PGV: 0.18 N34.64 E136.34Station (GNM008) PGA: 0.77 PGV: 0.97 N36.35 E139.14Station (YMN008) PGA: 11.42 PGV: 3.85 N35.43 E138.33Station (TKY006) PGA: 3.29 PGV: 1.71 N35.70 E139.50Station (AIC014) PGA: 1.06 PGV: 0.52 N34.83 E137.22Station (IBR003) PGA: 0.30 PGV: 0.15 N36.59 E140.65Station (CHB014) PGA: 2.30 PGV: 1.73 N35.48 E140.05Station (TCG004) PGA: 0.41 PGV: 0.49 N36.81 E139.42Station (NAR003) PGA: 0.16 PGV: 0.22 N34.52 E135.72Station (NIG025) PGA: 0.39 PGV: 0.61 N37.16 E138.22Station (SIG004) PGA: 0.20 PGV: 0.21 N35.35 E135.92Station (GIF015) PGA: 0.78 PGV: 0.37 N35.55 E136.91Station (NGN015) PGA: 2.32 PGV: 3.81 N36.05 E138.11Station (TKY010) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N34.38 E139.26Station (GIF007) PGA: 2.98 PGV: 0.94 N36.04 E137.49Station (NGN020) PGA: unknown PGV: unknown N35.83 E137.95Station (AIC009) PGA: 2.75 PGV: 1.13 N35.08 E137.15Station (MIE004) PGA: 0.80 PGV: 0.45 N34.86 E136.45Station (TCG010) PGA: 0.55 PGV: 0.29 N36.63 E139.44Station (SZO021) PGA: 2.28 PGV: 0.76 N35.10 E138.13Station (CHB026) PGA: 0.60 PGV: 0.88 N35.39 E140.24Station (CHB004) PGA: 0.39 PGV: 0.57 N35.90 E140.49Station (KNG013) PGA: 18.83 PGV: 12.33 N35.26 E139.15Station (NIG014) PGA: 0.26 PGV: 0.68 N37.64 E138.96Station (NAR004) PGA: 0.18 PGV: 0.10 N34.53 E135.95Station (NGN006) PGA: 0.31 PGV: 0.39 N36.51 E137.85Station (SZO001) PGA: 19.79 PGV: 3.52 N35.14 E139.08Station (TKY002) PGA: 4.18 PGV: 1.51 N35.73 E139.15Station (ISK007) PGA: 0.19 PGV: 0.36 N37.04 E136.97Station (GNM014) PGA: 0.91 PGV: 0.85 N36.35 E138.72Station (TKY023) PGA: 1.69 PGV: 1.39 N35.73 E139.82Station (ISK011) PGA: 0.20 PGV: 0.41 N36.40 E136.44Station (TKY020) PGA: 1.08 PGV: 1.35 N35.67 E139.81Station (SZO007) PGA: 4.14 PGV: 1.13 N34.98 E138.95Station (SIG010) PGA: 0.21 PGV: 0.33 N34.97 E135.90Station (MIE005) PGA: 0.46 PGV: 0.37 N34.77 E136.12Station (CHB022) PGA: 3.93 PGV: 1.85 N35.31 E139.86Station (TCG005) PGA: 0.58 PGV: 0.61 N36.81 E139.93Station (FKI005) PGA: 0.23 PGV: 0.27 N35.91 E136.17Station (NIG020) PGA: 0.15 PGV: 0.26 N37.23 E138.96Station (NAR006) PGA: 0.24 PGV: 0.10 N34.34 E135.95Station (CHB017) PGA: 1.39 PGV: 1.16 N35.30 E140.08Station (KYT013) PGA: 0.22 PGV: 0.19 N34.88 E135.80Station (NGN018) PGA: 1.40 PGV: 0.63 N35.81 E137.53Station (SIG007) PGA: 0.49 PGV: 0.68 N35.13 E136.10Station (YMN009) PGA: 14.49 PGV: 9.53 N35.50 E138.46Station (TYM007) PGA: 0.17 PGV: 0.45 N36.67 E137.21Station (CHB001) PGA: 0.84 PGV: 0.82 N35.96 E139.87Station (CHB015) PGA: 2.34 PGV: 2.11 N35.37 E139.92Station (SZO004) PGA: 1.30 PGV: 0.48 N34.65 E138.82Station (8) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N35.47 E139.62Station (ISK014) PGA: 0.48 PGV: 0.77 N36.30 E136.32Station (CHB007) PGA: 1.34 PGV: 0.96 N35.72 E140.23Station (TKY017) PGA: 1.42 PGV: 1.85 N35.65 E139.81Station (FKS008) PGA: 0.17 PGV: 0.12 N37.44 E140.57Station (GIF018) PGA: 1.18 PGV: 0.81 N35.49 E137.50Station (TKY028) PGA: 1.32 PGV: 1.92 N35.67 E139.79Station (5) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.58 E139.38Station (SIT004) PGA: 6.05 PGV: 1.07 N36.12 E139.10Station (AIC011) PGA: 1.69 PGV: 0.83 N35.00 E136.86Station (NGN013) PGA: 0.74 PGV: 0.31 N36.18 E137.79Station (TYM011) PGA: 0.16 PGV: 0.29 N36.58 E137.38Station (IBR004) PGA: 0.34 PGV: 0.26 N36.55 E140.41Station (TCG006) PGA: 0.30 PGV: 0.54 N36.76 E140.13Station (TKY001) PGA: 7.64 PGV: 1.41 N35.80 E139.10Station (AIC015) PGA: 1.44 PGV: 1.01 N34.75 E137.40Station (IBR015) PGA: 0.82 PGV: 0.96 N36.07 E139.91Station (FKI007) PGA: 0.64 PGV: 0.57 N35.64 E136.06Station (SZO012) PGA: 17.28 PGV: 9.61 N35.13 E138.62Station (TKY015) PGA: 1.06 PGV: 1.70 N35.73 E139.81Station (GIF010) PGA: 1.07 PGV: 1.12 N35.80 E137.25Station (KNG006) PGA: 2.10 PGV: 1.57 N35.45 E139.54Station (CHB018) PGA: 0.55 PGV: 0.26 N35.16 E140.32Station (KNG012) PGA: 6.74 PGV: 3.79 N35.38 E139.20Station (GIF024) PGA: 1.07 PGV: 0.37 N35.30 E137.39Station (GNM009) PGA: 1.24 PGV: 0.78 N36.41 E139.33Station (IBR018) PGA: 0.49 PGV: 0.81 N35.98 E140.63Station (SZO006) PGA: 2.64 PGV: 0.91 N34.91 E138.79Station (AIC006) PGA: 2.90 PGV: 0.97 N35.22 E137.51Station (SZO028) PGA: 1.94 PGV: 1.52 N34.95 E139.14Station (CHB012) PGA: 1.01 PGV: 1.05 N35.57 E140.33Station (CHB028) PGA: 1.17 PGV: 1.42 N35.77 E139.97Station (TCG003) PGA: 0.38 PGV: 0.27 N36.81 E139.72Station (SZO019) PGA: 1.11 PGV: 0.79 N34.77 E138.00Station (FKI003) PGA: 0.66 PGV: 1.01 N36.04 E136.23Station (GIF012) PGA: 0.32 PGV: 0.26 N35.64 E136.49Station (YMN004) PGA: 8.12 PGV: 3.39 N35.70 E138.73Station (ISK002) PGA: 0.18 PGV: 0.46 N37.44 E137.29Station (TYM005) PGA: 0.30 PGV: 0.98 N36.78 E137.08Station (SZO015) PGA: 7.49 PGV: 2.57 N35.24 E138.34Station (SIT003) PGA: 1.09 PGV: 1.63 N36.07 E139.70Station (NIG026) PGA: 0.22 PGV: 0.50 N37.02 E138.25Station (GNM010) PGA: 1.04 PGV: 1.19 N36.23 E139.53Station (TKY007) PGA: 1.88 PGV: 1.46 N35.71 E139.69Station (KNG004) PGA: 3.06 PGV: 2.30 N35.14 E139.62Station (TKY003) PGA: 6.89 PGV: 3.32 N35.80 E139.29Station (TCG014) PGA: 1.19 PGV: 0.62 N36.55 E140.17Station (NGN023) PGA: 1.85 PGV: 0.80 N35.58 E138.03Station (NGN012) PGA: 0.58 PGV: 0.46 N36.26 E137.98Station (NGN002) PGA: 2.00 PGV: 1.19 N36.81 E138.21Station (NAR009) PGA: 0.13 PGV: 0.07 N33.94 E135.76Station (GNM015) PGA: 2.64 PGV: 0.70 N36.23 E138.76Station (MIE003) PGA: 0.48 PGV: 0.53 N34.97 E136.64Station (1) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.45 E139.36Station (MIE018) PGA: 0.41 PGV: 0.44 N34.87 E136.45Station (SIG011) PGA: 0.64 PGV: 0.51 N34.88 E136.06Station (GIF002) PGA: 0.42 PGV: 0.33 N36.27 E137.03Station (NGN007) PGA: 0.65 PGV: 0.52 N36.53 E138.12Station (TKY027) PGA: 2.00 PGV: 2.27 N35.69 E139.89Station (SZO018) PGA: 2.60 PGV: 2.67 N34.74 E138.22Station (SZO002) PGA: 4.72 PGV: 2.36 N34.97 E139.10Station (GNM011) PGA: 1.30 PGV: 1.03 N36.29 E139.36Station (FKI006) PGA: 0.13 PGV: 0.19 N35.77 E136.20Station (SIG008) PGA: 0.47 PGV: 0.47 N35.07 E136.29Station (GIF006) PGA: 0.35 PGV: 0.34 N36.03 E136.95Station (CHB003) PGA: 1.34 PGV: 0.91 N35.79 E140.06Station (GIF008) PGA: 0.50 PGV: 0.34 N35.95 E137.26Station (TKY021) PGA: 1.26 PGV: 2.04 N35.69 E139.82Station (KNG204) PGA: 4.16 PGV: 2.00 N34.89 E139.57Station (CHB016) PGA: 0.71 PGV: 0.84 N35.30 E140.39Station (AIC002) PGA: 0.77 PGV: 0.47 N35.30 E136.92Station (TYM012) PGA: 0.18 PGV: 0.28 N36.44 E137.04Station (TKY022) PGA: 1.63 PGV: 1.78 N35.69 E139.80Station (GIF005) PGA: 0.57 PGV: 0.35 N36.15 E137.25Station (TCG015) PGA: 0.79 PGV: 0.52 N36.75 E139.71Station (SZO025) PGA: 2.31 PGV: 2.72 N34.72 E137.53Station (ISK010) PGA: 0.21 PGV: 0.50 N36.54 E136.64Station (GIF019) PGA: 0.66 PGV: 0.61 N35.45 E137.40Station (FKS013) PGA: 0.20 PGV: 0.14 N37.09 E140.56Station (GIF023) PGA: 1.45 PGV: 1.02 N35.39 E137.22Station (6) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.67 E139.77Station (CHB021) PGA: 0.59 PGV: 0.63 N34.91 E139.90Station (MJB9B) PGA: 0.88 PGV: 0.06 N36.55 E138.20Station (GNM004) PGA: 0.94 PGV: 0.66 N36.62 E138.59Station (GNM002) PGA: 0.23 PGV: 0.19 N36.78 E138.97Station (SIT010) PGA: 1.64 PGV: 1.58 N35.91 E139.65Station (CHB008) PGA: 1.40 PGV: 1.93 N35.65 E139.90Station (SIT005) PGA: 1.36 PGV: 0.62 N36.06 E139.26Station (AIC008) PGA: 1.43 PGV: 0.30 N35.10 E137.57Station (SZO016) PGA: 2.46 PGV: 4.48 N34.86 E138.31Station (GNM013) PGA: 1.19 PGV: 1.88 N36.32 E139.02Station (IBR010) PGA: 0.74 PGV: 0.80 N36.18 E139.97Station (SIT014) PGA: 4.42 PGV: 1.08 N36.00 E138.80Station (SZO003) PGA: 4.43 PGV: 1.73 N34.82 E139.05Station (SZO011) PGA: unknown PGV: unknown N35.21 E138.60Station (IBR005) PGA: 0.80 PGV: 0.46 N36.39 E140.24Station (CHB029) PGA: 1.24 PGV: 1.76 N35.69 E139.92Station (NGN019) PGA: 2.84 PGV: 0.75 N35.86 E137.71Station (GIF011) PGA: 0.46 PGV: 0.42 N35.76 E136.98Station (NIG027) PGA: 0.19 PGV: 0.25 N37.02 E137.86Station (SZO022) PGA: 2.16 PGV: 0.75 N35.09 E137.81Station (NIG022) PGA: 0.30 PGV: 0.37 N37.04 E138.85Station (TKY018) PGA: 2.50 PGV: 2.48 N35.66 E139.81Station (CHB020) PGA: 1.28 PGV: 1.23 N35.12 E140.10Station (GIF001) PGA: 0.43 PGV: 0.27 N36.27 E136.90Station (GNM016) PGA: 2.23 PGV: 0.64 N36.12 E138.93Station (YMN003) PGA: 17.02 PGV: 22.19 N35.46 E138.81Station (CHB025) PGA: 0.80 PGV: 0.86 N34.97 E139.95Station (SIG009) PGA: 0.37 PGV: 0.36 N35.01 E136.09Station (GIF017) PGA: 0.44 PGV: 0.35 N35.48 E136.57Station (IBR014) PGA: 0.58 PGV: 0.70 N36.07 E140.19Station (GIF013) PGA: 0.48 PGV: 0.28 N35.66 E137.16Station (SIG003) PGA: 0.54 PGV: 0.86 N35.38 E136.26Station (GNM006) PGA: 0.78 PGV: 0.52 N36.51 E138.75Station (GIF022) PGA: 0.17 PGV: 0.34 N35.28 E136.47Station (SIT008) PGA: 1.35 PGV: 1.56 N35.97 E139.75Station (FKI009) PGA: 0.46 PGV: 0.41 N35.50 E135.75Station (KNG003) PGA: 1.89 PGV: 1.23 N35.27 E139.66Station (YMN007) PGA: 12.54 PGV: 5.74 N35.28 E138.46Station (MIE010) PGA: 0.39 PGV: 0.22 N34.49 E136.73Station (SZO008) PGA: 10.01 PGV: 4.47 N35.10 E138.87Station (AIC012) PGA: 1.87 PGV: 1.45 N34.91 E137.04Station (NGN022) PGA: 1.77 PGV: 0.99 N35.61 E137.61Station (KNG009) PGA: 8.42 PGV: 5.97 N35.44 E139.36Station (TKY004) PGA: 2.31 PGV: 2.74 N35.63 E139.40Station (MIE002) PGA: 0.75 PGV: 0.70 N35.03 E136.51Station (MAJO) PGA: 0.31 PGV: 0.18 N36.55 E138.20Station (ISK009) PGA: 0.18 PGV: 0.51 N36.73 E136.70Station (INU) PGA: 0.19 PGV: 0.20 N35.35 E137.03Station (2) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N35.44 E139.43Station (GNM003) PGA: 0.57 PGV: 0.51 N36.66 E139.08Station (NGN003) PGA: 0.24 PGV: 0.15 N36.74 E138.41Station (TKY014) PGA: 1.04 PGV: 1.81 N35.69 E139.84Station (KNG203) PGA: 8.62 PGV: 4.44 N34.80 E139.64Station (CHB013) PGA: 0.71 PGV: 1.04 N35.43 E140.29Station (GIF004) PGA: 0.79 PGV: 0.20 N36.25 E137.52Station (TKY026) PGA: 1.10 PGV: 1.97 N35.67 E139.86Station (SZO009) PGA: 14.74 PGV: 9.94 N35.20 E138.91Station (YMN002) PGA: 18.59 PGV: 4.76 N35.61 E138.95Station (IBR009) PGA: 0.63 PGV: 1.15 N36.18 E139.70Station (AIC005) PGA: 0.85 PGV: 0.29 N35.20 E137.21Station (TCG002) PGA: 0.19 PGV: 0.19 N36.99 E139.80Station (GIF016) PGA: 0.47 PGV: 0.28 N35.54 E137.12Station (NAR001) PGA: 0.30 PGV: 0.44 N34.72 E135.73Station (NGN009) PGA: 0.40 PGV: 0.67 N36.34 E137.87Station (CHB009) PGA: 1.07 PGV: 1.03 N35.61 E140.10Station (FKS017) PGA: 0.26 PGV: 0.39 N37.28 E140.37Station (TCG007) PGA: 0.66 PGV: 0.74 N36.57 E139.89Station (AIC016) PGA: 1.24 PGV: 0.86 N34.78 E136.91Station (AIC001) PGA: 0.73 PGV: 0.92 N35.30 E136.75Station (IBR008) PGA: 0.48 PGV: 0.59 N36.31 E139.98Station (SIT006) PGA: 4.23 PGV: 1.50 N36.00 E139.07Station (CHB024) PGA: 0.86 PGV: 1.54 N35.63 E140.08Station (NGN011) PGA: 0.63 PGV: 0.33 N36.26 E138.27Station (MIE013) PGA: 0.28 PGV: 0.23 N34.28 E136.50Station (SIG006) PGA: 0.14 PGV: 0.17 N35.20 E135.92Station (FKS012) PGA: 0.19 PGV: 0.27 N36.91 E140.79Station (NIG018) PGA: 0.18 PGV: 0.52 N37.37 E138.56Station (GNM005) PGA: 1.06 PGV: 0.78 N36.51 E138.52Station (TYM009) PGA: 0.39 PGV: 0.84 N36.59 E137.14Station (TKY025) PGA: 0.88 PGV: 1.88 N35.71 E139.90Station (YMN006) PGA: 24.13 PGV: 9.74 N35.47 E138.61Station (TKY008) PGA: 2.98 PGV: 0.87 N34.79 E139.39Station (SIT012) PGA: 1.06 PGV: 0.79 N35.84 E139.32Station (KNG008) PGA: 5.28 PGV: 1.53 N35.58 E139.33Station (7) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N35.52 E139.47Station (SIT013) PGA: 2.05 PGV: 1.66 N35.80 E139.47Station (CHB006) PGA: 0.62 PGV: 0.53 N35.78 E140.31Station (SZO010) PGA: 16.02 PGV: 20.14 N35.31 E138.93Station (ISK005) PGA: 0.28 PGV: 0.27 N37.23 E136.90Station (IBR011) PGA: 0.53 PGV: 0.68 N36.13 E140.09Station (GNM001) PGA: 0.34 PGV: 0.18 N36.77 E139.22Station (MIE011) PGA: 0.21 PGV: 0.12 N34.43 E136.33Station (NGN004) PGA: 0.70 PGV: 0.36 N36.65 E138.19Station (SZO023) PGA: 1.39 PGV: 1.09 N34.87 E137.82Station (KNG010) PGA: 4.32 PGV: 3.99 N35.34 E139.35Station (KNG206) PGA: 10.54 PGV: 9.40 N35.10 E139.38Station (SZO026) PGA: 1.88 PGV: 0.61 N34.98 E137.90Station (AIC004) PGA: 1.44 PGV: 0.73 N35.06 E136.97Station (IBR013) PGA: 1.03 PGV: 1.05 N36.16 E140.49Station (MIE008) PGA: 0.62 PGV: 0.32 N34.63 E136.11Station (NGN010) PGA: 0.73 PGV: 0.79 N36.33 E138.44Station (NGN024) PGA: 2.43 PGV: 1.68 N35.52 E137.84Station (GNM007) PGA: 0.67 PGV: 1.02 N36.46 E139.01Station (10) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N35.50 E139.40Station (SIT009) PGA: 1.34 PGV: 1.37 N35.90 E139.48Station (KNG202) PGA: 2.45 PGV: 1.38 N34.74 E139.84Station (SIG002) PGA: 0.32 PGV: 0.40 N35.42 E136.02Station (SIT001) PGA: unknown PGV: unknown N36.24 E139.19Station (KNG002) PGA: 4.00 PGV: 2.68 N35.44 E139.63Station (NIG019) PGA: 0.16 PGV: 0.56 N37.30 E138.81Station (GIF014) PGA: 0.63 PGV: 0.88 N35.66 E137.43Station (TCG012) PGA: 0.68 PGV: 0.69 N36.29 E139.80Station (GIF009) PGA: 0.29 PGV: 0.45 N35.92 E136.83Station (NAR002) PGA: 0.41 PGV: 0.50 N34.67 E135.84Station (SZO013) PGA: 16.65 PGV: 22.43 N35.04 E138.48Station (SIG005) PGA: 0.44 PGV: 0.53 N35.25 E136.24Station (TCG008) PGA: 1.09 PGV: 0.62 N36.56 E139.77Station (NGN016) PGA: 3.64 PGV: 2.19 N35.91 E138.22Station (FKS028) PGA: 0.19 PGV: 0.44 N37.35 E139.31Station (TYM008) PGA: 0.29 PGV: 0.76 N36.61 E137.28Station (CHB002) PGA: 1.00 PGV: 1.14 N35.79 E139.90Station (TKY005) PGA: 6.09 PGV: 3.13 N35.58 E139.42Station (IBR012) PGA: 0.77 PGV: 0.94 N36.19 E140.29Station (NIG024) PGA: 0.13 PGV: 0.40 N37.13 E138.44Station (SZO017) PGA: 1.03 PGV: 1.32 N34.64 E138.13Station (KNG001) PGA: 3.36 PGV: 2.61 N35.53 E139.71Station (SIG001) PGA: 0.41 PGV: 0.31 N35.54 E136.21Station (YMN010) PGA: 3.22 PGV: 1.50 N35.79 E138.41Station (CHB010) PGA: 0.42 PGV: 0.50 N35.71 E140.57Station (KNG005) PGA: 5.78 PGV: 2.69 N35.32 E139.55Station (TKY029) PGA: 0.35 PGV: 0.28 N34.07 E139.48Station (CHB019) PGA: 3.56 PGV: 3.91 N35.11 E139.84Station (SIG012) PGA: 0.41 PGV: 0.47 N34.90 E136.23Station (ISK008) PGA: 0.19 PGV: 0.86 N36.89 E136.78Station (NGN008) PGA: 1.24 PGV: 0.91 N36.40 E138.25Station (JHJ2) PGA: 0.08 PGV: 0.10 N33.12 E139.81Station (SIT002) PGA: 0.78 PGV: 1.19 N36.15 E139.39Station (TCG013) PGA: 0.39 PGV: 0.41 N36.44 E140.02Station (IBR002) PGA: 0.18 PGV: 0.22 N36.71 E140.71Station (YMN001) PGA: 4.09 PGV: 1.19 N35.79 E138.92Station (NAR007) PGA: 0.20 PGV: 0.08 N34.22 E135.74Station (AIC017) PGA: 1.03 PGV: 1.05 N34.67 E137.26Station (NGN021) PGA: 1.06 PGV: 0.86 N35.73 E137.93Station (IBR017) PGA: 0.69 PGV: 0.62 N35.95 E140.32Station (AIC010) PGA: 2.45 PGV: 1.73 N34.98 E137.42Station (KNG201) PGA: 4.74 PGV: 3.41 N34.60 E139.92Station (NGN014) PGA: 6.08 PGV: 1.27 N36.10 E138.48Station (AIC018) PGA: 0.38 PGV: 0.19 N34.62 E137.11Station (TKY024) PGA: 1.23 PGV: 1.69 N35.74 E139.86Station (AIC013) PGA: 1.13 PGV: 0.31 N34.93 E137.58Station (FKS016) PGA: 0.33 PGV: 0.30 N37.12 E140.19Station (TYM002) PGA: 0.51 PGV: 1.62 N36.87 E136.97Station (KNG014) PGA: 19.27 PGV: 9.76 N35.36 E139.08Station (MIE001) PGA: 0.37 PGV: 0.53 N35.17 E136.49Station (3) PGA: 1.09 PGV: 0.85 N35.01 E135.75Station (KNG205) PGA: 10.75 PGV: 6.73 N34.94 E139.42Station (TKY013) PGA: 1.24 PGV: 1.49 N35.66 E139.83Station (9) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N35.27 E139.67Station (YMN011) PGA: 1.28 PGV: 1.69 N35.64 E138.38Station (MIE009) PGA: 0.41 PGV: 0.28 N34.58 E136.53Station (4) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N35.15 E136.91Station (TCG001) PGA: 0.27 PGV: 0.43 N36.94 E140.08Station (FKS024) PGA: 0.20 PGV: 0.34 N37.40 E140.13Station Epicenter: N35.30 E138.70 M=6.2Available Formats: JPG (86 kB) || PS (580 kB) || Contours (2 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (85 kB) || PS (42 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Station (SZO014) PGA: 4.96 PGV: 3.59 N34.96 E138.37Station (GIF026) PGA: 0.34 PGV: 0.30 N35.59 E136.74Station (TKY016) PGA: 1.32 PGV: 1.48 N35.65 E139.80Station (SIT007) PGA: 2.01 PGV: 0.82 N36.05 E139.39Station (TCG016) PGA: 0.17 PGV: 0.32 N36.53 E140.16Station (KNG007) PGA: 2.57 PGV: 2.06 N35.34 E139.49Station (CHB011) PGA: 0.41 PGV: 1.06 N35.60 E140.50Station (IBR016) PGA: 0.90 PGV: 0.76 N35.91 E140.05Station (SIT011) PGA: 1.22 PGV: 1.89 N35.81 E139.72Station (YMN005) PGA: 9.49 PGV: 4.90 N35.65 E138.57Station (GIF021) PGA: 0.60 PGV: 0.45 N35.44 E137.00Station (TYM010) PGA: 0.20 PGV: 0.66 N36.56 E136.89Station (SZO024) PGA: 1.22 PGV: 1.16 N34.71 E137.72Station (IBR007) PGA: 0.33 PGV: 0.22 N36.35 E140.60Station (TKY009) PGA: 0.63 PGV: 0.66 N34.69 E139.44Station (MIE012) PGA: 0.18 PGV: 0.14 N34.25 E136.82Station (NGN025) PGA: 2.67 PGV: 1.40 N35.28 E137.86Station (AIC003) PGA: 0.61 PGV: 1.02 N35.17 E136.74Station (KNG011) PGA: 2.91 PGV: 1.61 N35.62 E139.15Station (SZO027) PGA: 1.76 PGV: 0.65 N34.79 E138.80Station (NGN005) PGA: 0.25 PGV: 0.36 N36.70 E137.85Station (TCG009) PGA: 2.16 PGV: 0.99 N36.73 E139.72Station (11) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N35.30 E139.58Station (NGN017) PGA: 1.52 PGV: 0.48 N35.97 E137.83Station (TCG011) PGA: 0.47 PGV: 0.21 N36.39 E139.61Station (SZO005) PGA: 1.66 PGV: 0.89 N34.75 E138.78Station (MIE007) PGA: 0.34 PGV: 0.18 N34.64 E136.34Station (GNM008) PGA: 0.77 PGV: 0.97 N36.35 E139.14Station (YMN008) PGA: 11.42 PGV: 3.85 N35.43 E138.33Station (TKY006) PGA: 3.29 PGV: 1.71 N35.70 E139.50Station (AIC014) PGA: 1.06 PGV: 0.52 N34.83 E137.22Station (IBR003) PGA: 0.30 PGV: 0.15 N36.59 E140.65Station (CHB014) PGA: 2.30 PGV: 1.73 N35.48 E140.05Station (TCG004) PGA: 0.41 PGV: 0.49 N36.81 E139.42Station (NAR003) PGA: 0.16 PGV: 0.22 N34.52 E135.72Station (NIG025) PGA: 0.39 PGV: 0.61 N37.16 E138.22Station (SIG004) PGA: 0.20 PGV: 0.21 N35.35 E135.92Station (GIF015) PGA: 0.78 PGV: 0.37 N35.55 E136.91Station (NGN015) PGA: 2.32 PGV: 3.81 N36.05 E138.11Station (TKY010) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N34.38 E139.26Station (GIF007) PGA: 2.98 PGV: 0.94 N36.04 E137.49Station (NGN020) PGA: unknown PGV: unknown N35.83 E137.95Station (AIC009) PGA: 2.75 PGV: 1.13 N35.08 E137.15Station (MIE004) PGA: 0.80 PGV: 0.45 N34.86 E136.45Station (TCG010) PGA: 0.55 PGV: 0.29 N36.63 E139.44Station (SZO021) PGA: 2.28 PGV: 0.76 N35.10 E138.13Station (CHB026) PGA: 0.60 PGV: 0.88 N35.39 E140.24Station (CHB004) PGA: 0.39 PGV: 0.57 N35.90 E140.49Station (KNG013) PGA: 18.83 PGV: 12.33 N35.26 E139.15Station (NIG014) PGA: 0.26 PGV: 0.68 N37.64 E138.96Station (NAR004) PGA: 0.18 PGV: 0.10 N34.53 E135.95Station (NGN006) PGA: 0.31 PGV: 0.39 N36.51 E137.85Station (SZO001) PGA: 19.79 PGV: 3.52 N35.14 E139.08Station (TKY002) PGA: 4.18 PGV: 1.51 N35.73 E139.15Station (ISK007) PGA: 0.19 PGV: 0.36 N37.04 E136.97Station (GNM014) PGA: 0.91 PGV: 0.85 N36.35 E138.72Station (TKY023) PGA: 1.69 PGV: 1.39 N35.73 E139.82Station (ISK011) PGA: 0.20 PGV: 0.41 N36.40 E136.44Station (TKY020) PGA: 1.08 PGV: 1.35 N35.67 E139.81Station (SZO007) PGA: 4.14 PGV: 1.13 N34.98 E138.95Station (SIG010) PGA: 0.21 PGV: 0.33 N34.97 E135.90Station (MIE005) PGA: 0.46 PGV: 0.37 N34.77 E136.12Station (CHB022) PGA: 3.93 PGV: 1.85 N35.31 E139.86Station (TCG005) PGA: 0.58 PGV: 0.61 N36.81 E139.93Station (FKI005) PGA: 0.23 PGV: 0.27 N35.91 E136.17Station (NIG020) PGA: 0.15 PGV: 0.26 N37.23 E138.96Station (NAR006) PGA: 0.24 PGV: 0.10 N34.34 E135.95Station (CHB017) PGA: 1.39 PGV: 1.16 N35.30 E140.08Station (KYT013) PGA: 0.22 PGV: 0.19 N34.88 E135.80Station (NGN018) PGA: 1.40 PGV: 0.63 N35.81 E137.53Station (SIG007) PGA: 0.49 PGV: 0.68 N35.13 E136.10Station (YMN009) PGA: 14.49 PGV: 9.53 N35.50 E138.46Station (TYM007) PGA: 0.17 PGV: 0.45 N36.67 E137.21Station (CHB001) PGA: 0.84 PGV: 0.82 N35.96 E139.87Station (CHB015) PGA: 2.34 PGV: 2.11 N35.37 E139.92Station (SZO004) PGA: 1.30 PGV: 0.48 N34.65 E138.82Station (8) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N35.47 E139.62Station (ISK014) PGA: 0.48 PGV: 0.77 N36.30 E136.32Station (CHB007) PGA: 1.34 PGV: 0.96 N35.72 E140.23Station (TKY017) PGA: 1.42 PGV: 1.85 N35.65 E139.81Station (FKS008) PGA: 0.17 PGV: 0.12 N37.44 E140.57Station (GIF018) PGA: 1.18 PGV: 0.81 N35.49 E137.50Station (TKY028) PGA: 1.32 PGV: 1.92 N35.67 E139.79Station (5) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.58 E139.38Station (SIT004) PGA: 6.05 PGV: 1.07 N36.12 E139.10Station (AIC011) PGA: 1.69 PGV: 0.83 N35.00 E136.86Station (NGN013) PGA: 0.74 PGV: 0.31 N36.18 E137.79Station (TYM011) PGA: 0.16 PGV: 0.29 N36.58 E137.38Station (IBR004) PGA: 0.34 PGV: 0.26 N36.55 E140.41Station (TCG006) PGA: 0.30 PGV: 0.54 N36.76 E140.13Station (TKY001) PGA: 7.64 PGV: 1.41 N35.80 E139.10Station (AIC015) PGA: 1.44 PGV: 1.01 N34.75 E137.40Station (IBR015) PGA: 0.82 PGV: 0.96 N36.07 E139.91Station (FKI007) PGA: 0.64 PGV: 0.57 N35.64 E136.06Station (SZO012) PGA: 17.28 PGV: 9.61 N35.13 E138.62Station (TKY015) PGA: 1.06 PGV: 1.70 N35.73 E139.81Station (GIF010) PGA: 1.07 PGV: 1.12 N35.80 E137.25Station (KNG006) PGA: 2.10 PGV: 1.57 N35.45 E139.54Station (CHB018) PGA: 0.55 PGV: 0.26 N35.16 E140.32Station (KNG012) PGA: 6.74 PGV: 3.79 N35.38 E139.20Station (GIF024) PGA: 1.07 PGV: 0.37 N35.30 E137.39Station (GNM009) PGA: 1.24 PGV: 0.78 N36.41 E139.33Station (IBR018) PGA: 0.49 PGV: 0.81 N35.98 E140.63Station (SZO006) PGA: 2.64 PGV: 0.91 N34.91 E138.79Station (AIC006) PGA: 2.90 PGV: 0.97 N35.22 E137.51Station (SZO028) PGA: 1.94 PGV: 1.52 N34.95 E139.14Station (CHB012) PGA: 1.01 PGV: 1.05 N35.57 E140.33Station (CHB028) PGA: 1.17 PGV: 1.42 N35.77 E139.97Station (TCG003) PGA: 0.38 PGV: 0.27 N36.81 E139.72Station (SZO019) PGA: 1.11 PGV: 0.79 N34.77 E138.00Station (FKI003) PGA: 0.66 PGV: 1.01 N36.04 E136.23Station (GIF012) PGA: 0.32 PGV: 0.26 N35.64 E136.49Station (YMN004) PGA: 8.12 PGV: 3.39 N35.70 E138.73Station (ISK002) PGA: 0.18 PGV: 0.46 N37.44 E137.29Station (TYM005) PGA: 0.30 PGV: 0.98 N36.78 E137.08Station (SZO015) PGA: 7.49 PGV: 2.57 N35.24 E138.34Station (SIT003) PGA: 1.09 PGV: 1.63 N36.07 E139.70Station (NIG026) PGA: 0.22 PGV: 0.50 N37.02 E138.25Station (GNM010) PGA: 1.04 PGV: 1.19 N36.23 E139.53Station (TKY007) PGA: 1.88 PGV: 1.46 N35.71 E139.69Station (KNG004) PGA: 3.06 PGV: 2.30 N35.14 E139.62Station (TKY003) PGA: 6.89 PGV: 3.32 N35.80 E139.29Station (TCG014) PGA: 1.19 PGV: 0.62 N36.55 E140.17Station (NGN023) PGA: 1.85 PGV: 0.80 N35.58 E138.03Station (NGN012) PGA: 0.58 PGV: 0.46 N36.26 E137.98Station (NGN002) PGA: 2.00 PGV: 1.19 N36.81 E138.21Station (NAR009) PGA: 0.13 PGV: 0.07 N33.94 E135.76Station (GNM015) PGA: 2.64 PGV: 0.70 N36.23 E138.76Station (MIE003) PGA: 0.48 PGV: 0.53 N34.97 E136.64Station (1) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.45 E139.36Station (MIE018) PGA: 0.41 PGV: 0.44 N34.87 E136.45Station (SIG011) PGA: 0.64 PGV: 0.51 N34.88 E136.06Station (GIF002) PGA: 0.42 PGV: 0.33 N36.27 E137.03Station (NGN007) PGA: 0.65 PGV: 0.52 N36.53 E138.12Station (TKY027) PGA: 2.00 PGV: 2.27 N35.69 E139.89Station (SZO018) PGA: 2.60 PGV: 2.67 N34.74 E138.22Station (SZO002) PGA: 4.72 PGV: 2.36 N34.97 E139.10Station (GNM011) PGA: 1.30 PGV: 1.03 N36.29 E139.36Station (FKI006) PGA: 0.13 PGV: 0.19 N35.77 E136.20Station (SIG008) PGA: 0.47 PGV: 0.47 N35.07 E136.29Station (GIF006) PGA: 0.35 PGV: 0.34 N36.03 E136.95Station (CHB003) PGA: 1.34 PGV: 0.91 N35.79 E140.06Station (GIF008) PGA: 0.50 PGV: 0.34 N35.95 E137.26Station (TKY021) PGA: 1.26 PGV: 2.04 N35.69 E139.82Station (KNG204) PGA: 4.16 PGV: 2.00 N34.89 E139.57Station (CHB016) PGA: 0.71 PGV: 0.84 N35.30 E140.39Station (AIC002) PGA: 0.77 PGV: 0.47 N35.30 E136.92Station (TYM012) PGA: 0.18 PGV: 0.28 N36.44 E137.04Station (TKY022) PGA: 1.63 PGV: 1.78 N35.69 E139.80Station (GIF005) PGA: 0.57 PGV: 0.35 N36.15 E137.25Station (TCG015) PGA: 0.79 PGV: 0.52 N36.75 E139.71Station (SZO025) PGA: 2.31 PGV: 2.72 N34.72 E137.53Station (ISK010) PGA: 0.21 PGV: 0.50 N36.54 E136.64Station (GIF019) PGA: 0.66 PGV: 0.61 N35.45 E137.40Station (FKS013) PGA: 0.20 PGV: 0.14 N37.09 E140.56Station (GIF023) PGA: 1.45 PGV: 1.02 N35.39 E137.22Station (6) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.67 E139.77Station (CHB021) PGA: 0.59 PGV: 0.63 N34.91 E139.90Station (MJB9B) PGA: 0.88 PGV: 0.06 N36.55 E138.20Station (GNM004) PGA: 0.94 PGV: 0.66 N36.62 E138.59Station (GNM002) PGA: 0.23 PGV: 0.19 N36.78 E138.97Station (SIT010) PGA: 1.64 PGV: 1.58 N35.91 E139.65Station (CHB008) PGA: 1.40 PGV: 1.93 N35.65 E139.90Station (SIT005) PGA: 1.36 PGV: 0.62 N36.06 E139.26Station (AIC008) PGA: 1.43 PGV: 0.30 N35.10 E137.57Station (SZO016) PGA: 2.46 PGV: 4.48 N34.86 E138.31Station (GNM013) PGA: 1.19 PGV: 1.88 N36.32 E139.02Station (IBR010) PGA: 0.74 PGV: 0.80 N36.18 E139.97Station (SIT014) PGA: 4.42 PGV: 1.08 N36.00 E138.80Station (SZO003) PGA: 4.43 PGV: 1.73 N34.82 E139.05Station (SZO011) PGA: unknown PGV: unknown N35.21 E138.60Station (IBR005) PGA: 0.80 PGV: 0.46 N36.39 E140.24Station (CHB029) PGA: 1.24 PGV: 1.76 N35.69 E139.92Station (NGN019) PGA: 2.84 PGV: 0.75 N35.86 E137.71Station (GIF011) PGA: 0.46 PGV: 0.42 N35.76 E136.98Station (NIG027) PGA: 0.19 PGV: 0.25 N37.02 E137.86Station (SZO022) PGA: 2.16 PGV: 0.75 N35.09 E137.81Station (NIG022) PGA: 0.30 PGV: 0.37 N37.04 E138.85Station (TKY018) PGA: 2.50 PGV: 2.48 N35.66 E139.81Station (CHB020) PGA: 1.28 PGV: 1.23 N35.12 E140.10Station (GIF001) PGA: 0.43 PGV: 0.27 N36.27 E136.90Station (GNM016) PGA: 2.23 PGV: 0.64 N36.12 E138.93Station (YMN003) PGA: 17.02 PGV: 22.19 N35.46 E138.81Station (CHB025) PGA: 0.80 PGV: 0.86 N34.97 E139.95Station (SIG009) PGA: 0.37 PGV: 0.36 N35.01 E136.09Station (GIF017) PGA: 0.44 PGV: 0.35 N35.48 E136.57Station (IBR014) PGA: 0.58 PGV: 0.70 N36.07 E140.19Station (GIF013) PGA: 0.48 PGV: 0.28 N35.66 E137.16Station (SIG003) PGA: 0.54 PGV: 0.86 N35.38 E136.26Station (GNM006) PGA: 0.78 PGV: 0.52 N36.51 E138.75Station (GIF022) PGA: 0.17 PGV: 0.34 N35.28 E136.47Station (SIT008) PGA: 1.35 PGV: 1.56 N35.97 E139.75Station (FKI009) PGA: 0.46 PGV: 0.41 N35.50 E135.75Station (KNG003) PGA: 1.89 PGV: 1.23 N35.27 E139.66Station (YMN007) PGA: 12.54 PGV: 5.74 N35.28 E138.46Station (MIE010) PGA: 0.39 PGV: 0.22 N34.49 E136.73Station (SZO008) PGA: 10.01 PGV: 4.47 N35.10 E138.87Station (AIC012) PGA: 1.87 PGV: 1.45 N34.91 E137.04Station (NGN022) PGA: 1.77 PGV: 0.99 N35.61 E137.61Station (KNG009) PGA: 8.42 PGV: 5.97 N35.44 E139.36Station (TKY004) PGA: 2.31 PGV: 2.74 N35.63 E139.40Station (MIE002) PGA: 0.75 PGV: 0.70 N35.03 E136.51Station (MAJO) PGA: 0.31 PGV: 0.18 N36.55 E138.20Station (ISK009) PGA: 0.18 PGV: 0.51 N36.73 E136.70Station (INU) PGA: 0.19 PGV: 0.20 N35.35 E137.03Station (2) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N35.44 E139.43Station (GNM003) PGA: 0.57 PGV: 0.51 N36.66 E139.08Station (NGN003) PGA: 0.24 PGV: 0.15 N36.74 E138.41Station (TKY014) PGA: 1.04 PGV: 1.81 N35.69 E139.84Station (KNG203) PGA: 8.62 PGV: 4.44 N34.80 E139.64Station (CHB013) PGA: 0.71 PGV: 1.04 N35.43 E140.29Station (GIF004) PGA: 0.79 PGV: 0.20 N36.25 E137.52Station (TKY026) PGA: 1.10 PGV: 1.97 N35.67 E139.86Station (SZO009) PGA: 14.74 PGV: 9.94 N35.20 E138.91Station (YMN002) PGA: 18.59 PGV: 4.76 N35.61 E138.95Station (IBR009) PGA: 0.63 PGV: 1.15 N36.18 E139.70Station (AIC005) PGA: 0.85 PGV: 0.29 N35.20 E137.21Station (TCG002) PGA: 0.19 PGV: 0.19 N36.99 E139.80Station (GIF016) PGA: 0.47 PGV: 0.28 N35.54 E137.12Station (NAR001) PGA: 0.30 PGV: 0.44 N34.72 E135.73Station (NGN009) PGA: 0.40 PGV: 0.67 N36.34 E137.87Station (CHB009) PGA: 1.07 PGV: 1.03 N35.61 E140.10Station (FKS017) PGA: 0.26 PGV: 0.39 N37.28 E140.37Station (TCG007) PGA: 0.66 PGV: 0.74 N36.57 E139.89Station (AIC016) PGA: 1.24 PGV: 0.86 N34.78 E136.91Station (AIC001) PGA: 0.73 PGV: 0.92 N35.30 E136.75Station (IBR008) PGA: 0.48 PGV: 0.59 N36.31 E139.98Station (SIT006) PGA: 4.23 PGV: 1.50 N36.00 E139.07Station (CHB024) PGA: 0.86 PGV: 1.54 N35.63 E140.08Station (NGN011) PGA: 0.63 PGV: 0.33 N36.26 E138.27Station (MIE013) PGA: 0.28 PGV: 0.23 N34.28 E136.50Station (SIG006) PGA: 0.14 PGV: 0.17 N35.20 E135.92Station (FKS012) PGA: 0.19 PGV: 0.27 N36.91 E140.79Station (NIG018) PGA: 0.18 PGV: 0.52 N37.37 E138.56Station (GNM005) PGA: 1.06 PGV: 0.78 N36.51 E138.52Station (TYM009) PGA: 0.39 PGV: 0.84 N36.59 E137.14Station (TKY025) PGA: 0.88 PGV: 1.88 N35.71 E139.90Station (YMN006) PGA: 24.13 PGV: 9.74 N35.47 E138.61Station (TKY008) PGA: 2.98 PGV: 0.87 N34.79 E139.39Station (SIT012) PGA: 1.06 PGV: 0.79 N35.84 E139.32Station (KNG008) PGA: 5.28 PGV: 1.53 N35.58 E139.33Station (7) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N35.52 E139.47Station (SIT013) PGA: 2.05 PGV: 1.66 N35.80 E139.47Station (CHB006) PGA: 0.62 PGV: 0.53 N35.78 E140.31Station (SZO010) PGA: 16.02 PGV: 20.14 N35.31 E138.93Station (ISK005) PGA: 0.28 PGV: 0.27 N37.23 E136.90Station (IBR011) PGA: 0.53 PGV: 0.68 N36.13 E140.09Station (GNM001) PGA: 0.34 PGV: 0.18 N36.77 E139.22Station (MIE011) PGA: 0.21 PGV: 0.12 N34.43 E136.33Station (NGN004) PGA: 0.70 PGV: 0.36 N36.65 E138.19Station (SZO023) PGA: 1.39 PGV: 1.09 N34.87 E137.82Station (KNG010) PGA: 4.32 PGV: 3.99 N35.34 E139.35Station (KNG206) PGA: 10.54 PGV: 9.40 N35.10 E139.38Station (SZO026) PGA: 1.88 PGV: 0.61 N34.98 E137.90Station (AIC004) PGA: 1.44 PGV: 0.73 N35.06 E136.97Station (IBR013) PGA: 1.03 PGV: 1.05 N36.16 E140.49Station (MIE008) PGA: 0.62 PGV: 0.32 N34.63 E136.11Station (NGN010) PGA: 0.73 PGV: 0.79 N36.33 E138.44Station (NGN024) PGA: 2.43 PGV: 1.68 N35.52 E137.84Station (GNM007) PGA: 0.67 PGV: 1.02 N36.46 E139.01Station (10) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N35.50 E139.40Station (SIT009) PGA: 1.34 PGV: 1.37 N35.90 E139.48Station (KNG202) PGA: 2.45 PGV: 1.38 N34.74 E139.84Station (SIG002) PGA: 0.32 PGV: 0.40 N35.42 E136.02Station (SIT001) PGA: unknown PGV: unknown N36.24 E139.19Station (KNG002) PGA: 4.00 PGV: 2.68 N35.44 E139.63Station (NIG019) PGA: 0.16 PGV: 0.56 N37.30 E138.81Station (GIF014) PGA: 0.63 PGV: 0.88 N35.66 E137.43Station (TCG012) PGA: 0.68 PGV: 0.69 N36.29 E139.80Station (GIF009) PGA: 0.29 PGV: 0.45 N35.92 E136.83Station (NAR002) PGA: 0.41 PGV: 0.50 N34.67 E135.84Station (SZO013) PGA: 16.65 PGV: 22.43 N35.04 E138.48Station (SIG005) PGA: 0.44 PGV: 0.53 N35.25 E136.24Station (TCG008) PGA: 1.09 PGV: 0.62 N36.56 E139.77Station (NGN016) PGA: 3.64 PGV: 2.19 N35.91 E138.22Station (FKS028) PGA: 0.19 PGV: 0.44 N37.35 E139.31Station (TYM008) PGA: 0.29 PGV: 0.76 N36.61 E137.28Station (CHB002) PGA: 1.00 PGV: 1.14 N35.79 E139.90Station (TKY005) PGA: 6.09 PGV: 3.13 N35.58 E139.42Station (IBR012) PGA: 0.77 PGV: 0.94 N36.19 E140.29Station (NIG024) PGA: 0.13 PGV: 0.40 N37.13 E138.44Station (SZO017) PGA: 1.03 PGV: 1.32 N34.64 E138.13Station (KNG001) PGA: 3.36 PGV: 2.61 N35.53 E139.71Station (SIG001) PGA: 0.41 PGV: 0.31 N35.54 E136.21Station (YMN010) PGA: 3.22 PGV: 1.50 N35.79 E138.41Station (CHB010) PGA: 0.42 PGV: 0.50 N35.71 E140.57Station (KNG005) PGA: 5.78 PGV: 2.69 N35.32 E139.55Station (TKY029) PGA: 0.35 PGV: 0.28 N34.07 E139.48Station (CHB019) PGA: 3.56 PGV: 3.91 N35.11 E139.84Station (SIG012) PGA: 0.41 PGV: 0.47 N34.90 E136.23Station (ISK008) PGA: 0.19 PGV: 0.86 N36.89 E136.78Station (NGN008) PGA: 1.24 PGV: 0.91 N36.40 E138.25Station (JHJ2) PGA: 0.08 PGV: 0.10 N33.12 E139.81Station (SIT002) PGA: 0.78 PGV: 1.19 N36.15 E139.39Station (TCG013) PGA: 0.39 PGV: 0.41 N36.44 E140.02Station (IBR002) PGA: 0.18 PGV: 0.22 N36.71 E140.71Station (YMN001) PGA: 4.09 PGV: 1.19 N35.79 E138.92Station (NAR007) PGA: 0.20 PGV: 0.08 N34.22 E135.74Station (AIC017) PGA: 1.03 PGV: 1.05 N34.67 E137.26Station (NGN021) PGA: 1.06 PGV: 0.86 N35.73 E137.93Station (IBR017) PGA: 0.69 PGV: 0.62 N35.95 E140.32Station (AIC010) PGA: 2.45 PGV: 1.73 N34.98 E137.42Station (KNG201) PGA: 4.74 PGV: 3.41 N34.60 E139.92Station (NGN014) PGA: 6.08 PGV: 1.27 N36.10 E138.48Station (AIC018) PGA: 0.38 PGV: 0.19 N34.62 E137.11Station (TKY024) PGA: 1.23 PGV: 1.69 N35.74 E139.86Station (AIC013) PGA: 1.13 PGV: 0.31 N34.93 E137.58Station (FKS016) PGA: 0.33 PGV: 0.30 N37.12 E140.19Station (TYM002) PGA: 0.51 PGV: 1.62 N36.87 E136.97Station (KNG014) PGA: 19.27 PGV: 9.76 N35.36 E139.08Station (MIE001) PGA: 0.37 PGV: 0.53 N35.17 E136.49Station (3) PGA: 1.09 PGV: 0.85 N35.01 E135.75Station (KNG205) PGA: 10.75 PGV: 6.73 N34.94 E139.42Station (TKY013) PGA: 1.24 PGV: 1.49 N35.66 E139.83Station (9) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N35.27 E139.67Station (YMN011) PGA: 1.28 PGV: 1.69 N35.64 E138.38Station (MIE009) PGA: 0.41 PGV: 0.28 N34.58 E136.53Station (4) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N35.15 E136.91Station (TCG001) PGA: 0.27 PGV: 0.43 N36.94 E140.08Station (FKS024) PGA: 0.20 PGV: 0.34 N37.40 E140.13Station Epicenter: N35.30 E138.70 M=6.2Available Formats: JPG (90 kB) || PS (580 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Station (SZO014) PGA: 4.96 PGV: 3.59 N34.96 E138.37Station (GIF026) PGA: 0.34 PGV: 0.30 N35.59 E136.74Station (TKY016) PGA: 1.32 PGV: 1.48 N35.65 E139.80Station (SIT007) PGA: 2.01 PGV: 0.82 N36.05 E139.39Station (TCG016) PGA: 0.17 PGV: 0.32 N36.53 E140.16Station (KNG007) PGA: 2.57 PGV: 2.06 N35.34 E139.49Station (CHB011) PGA: 0.41 PGV: 1.06 N35.60 E140.50Station (IBR016) PGA: 0.90 PGV: 0.76 N35.91 E140.05Station (SIT011) PGA: 1.22 PGV: 1.89 N35.81 E139.72Station (YMN005) PGA: 9.49 PGV: 4.90 N35.65 E138.57Station (GIF021) PGA: 0.60 PGV: 0.45 N35.44 E137.00Station (TYM010) PGA: 0.20 PGV: 0.66 N36.56 E136.89Station (SZO024) PGA: 1.22 PGV: 1.16 N34.71 E137.72Station (IBR007) PGA: 0.33 PGV: 0.22 N36.35 E140.60Station (TKY009) PGA: 0.63 PGV: 0.66 N34.69 E139.44Station (MIE012) PGA: 0.18 PGV: 0.14 N34.25 E136.82Station (NGN025) PGA: 2.67 PGV: 1.40 N35.28 E137.86Station (AIC003) PGA: 0.61 PGV: 1.02 N35.17 E136.74Station (KNG011) PGA: 2.91 PGV: 1.61 N35.62 E139.15Station (SZO027) PGA: 1.76 PGV: 0.65 N34.79 E138.80Station (NGN005) PGA: 0.25 PGV: 0.36 N36.70 E137.85Station (TCG009) PGA: 2.16 PGV: 0.99 N36.73 E139.72Station (11) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N35.30 E139.58Station (NGN017) PGA: 1.52 PGV: 0.48 N35.97 E137.83Station (TCG011) PGA: 0.47 PGV: 0.21 N36.39 E139.61Station (SZO005) PGA: 1.66 PGV: 0.89 N34.75 E138.78Station (MIE007) PGA: 0.34 PGV: 0.18 N34.64 E136.34Station (GNM008) PGA: 0.77 PGV: 0.97 N36.35 E139.14Station (YMN008) PGA: 11.42 PGV: 3.85 N35.43 E138.33Station (TKY006) PGA: 3.29 PGV: 1.71 N35.70 E139.50Station (AIC014) PGA: 1.06 PGV: 0.52 N34.83 E137.22Station (IBR003) PGA: 0.30 PGV: 0.15 N36.59 E140.65Station (CHB014) PGA: 2.30 PGV: 1.73 N35.48 E140.05Station (TCG004) PGA: 0.41 PGV: 0.49 N36.81 E139.42Station (NAR003) PGA: 0.16 PGV: 0.22 N34.52 E135.72Station (NIG025) PGA: 0.39 PGV: 0.61 N37.16 E138.22Station (SIG004) PGA: 0.20 PGV: 0.21 N35.35 E135.92Station (GIF015) PGA: 0.78 PGV: 0.37 N35.55 E136.91Station (NGN015) PGA: 2.32 PGV: 3.81 N36.05 E138.11Station (TKY010) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N34.38 E139.26Station (GIF007) PGA: 2.98 PGV: 0.94 N36.04 E137.49Station (NGN020) PGA: unknown PGV: unknown N35.83 E137.95Station (AIC009) PGA: 2.75 PGV: 1.13 N35.08 E137.15Station (MIE004) PGA: 0.80 PGV: 0.45 N34.86 E136.45Station (TCG010) PGA: 0.55 PGV: 0.29 N36.63 E139.44Station (SZO021) PGA: 2.28 PGV: 0.76 N35.10 E138.13Station (CHB026) PGA: 0.60 PGV: 0.88 N35.39 E140.24Station (CHB004) PGA: 0.39 PGV: 0.57 N35.90 E140.49Station (KNG013) PGA: 18.83 PGV: 12.33 N35.26 E139.15Station (NIG014) PGA: 0.26 PGV: 0.68 N37.64 E138.96Station (NAR004) PGA: 0.18 PGV: 0.10 N34.53 E135.95Station (NGN006) PGA: 0.31 PGV: 0.39 N36.51 E137.85Station (SZO001) PGA: 19.79 PGV: 3.52 N35.14 E139.08Station (TKY002) PGA: 4.18 PGV: 1.51 N35.73 E139.15Station (ISK007) PGA: 0.19 PGV: 0.36 N37.04 E136.97Station (GNM014) PGA: 0.91 PGV: 0.85 N36.35 E138.72Station (TKY023) PGA: 1.69 PGV: 1.39 N35.73 E139.82Station (ISK011) PGA: 0.20 PGV: 0.41 N36.40 E136.44Station (TKY020) PGA: 1.08 PGV: 1.35 N35.67 E139.81Station (SZO007) PGA: 4.14 PGV: 1.13 N34.98 E138.95Station (SIG010) PGA: 0.21 PGV: 0.33 N34.97 E135.90Station (MIE005) PGA: 0.46 PGV: 0.37 N34.77 E136.12Station (CHB022) PGA: 3.93 PGV: 1.85 N35.31 E139.86Station (TCG005) PGA: 0.58 PGV: 0.61 N36.81 E139.93Station (FKI005) PGA: 0.23 PGV: 0.27 N35.91 E136.17Station (NIG020) PGA: 0.15 PGV: 0.26 N37.23 E138.96Station (NAR006) PGA: 0.24 PGV: 0.10 N34.34 E135.95Station (CHB017) PGA: 1.39 PGV: 1.16 N35.30 E140.08Station (KYT013) PGA: 0.22 PGV: 0.19 N34.88 E135.80Station (NGN018) PGA: 1.40 PGV: 0.63 N35.81 E137.53Station (SIG007) PGA: 0.49 PGV: 0.68 N35.13 E136.10Station (YMN009) PGA: 14.49 PGV: 9.53 N35.50 E138.46Station (TYM007) PGA: 0.17 PGV: 0.45 N36.67 E137.21Station (CHB001) PGA: 0.84 PGV: 0.82 N35.96 E139.87Station (CHB015) PGA: 2.34 PGV: 2.11 N35.37 E139.92Station (SZO004) PGA: 1.30 PGV: 0.48 N34.65 E138.82Station (8) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N35.47 E139.62Station (ISK014) PGA: 0.48 PGV: 0.77 N36.30 E136.32Station (CHB007) PGA: 1.34 PGV: 0.96 N35.72 E140.23Station (TKY017) PGA: 1.42 PGV: 1.85 N35.65 E139.81Station (FKS008) PGA: 0.17 PGV: 0.12 N37.44 E140.57Station (GIF018) PGA: 1.18 PGV: 0.81 N35.49 E137.50Station (TKY028) PGA: 1.32 PGV: 1.92 N35.67 E139.79Station (5) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.58 E139.38Station (SIT004) PGA: 6.05 PGV: 1.07 N36.12 E139.10Station (AIC011) PGA: 1.69 PGV: 0.83 N35.00 E136.86Station (NGN013) PGA: 0.74 PGV: 0.31 N36.18 E137.79Station (TYM011) PGA: 0.16 PGV: 0.29 N36.58 E137.38Station (IBR004) PGA: 0.34 PGV: 0.26 N36.55 E140.41Station (TCG006) PGA: 0.30 PGV: 0.54 N36.76 E140.13Station (TKY001) PGA: 7.64 PGV: 1.41 N35.80 E139.10Station (AIC015) PGA: 1.44 PGV: 1.01 N34.75 E137.40Station (IBR015) PGA: 0.82 PGV: 0.96 N36.07 E139.91Station (FKI007) PGA: 0.64 PGV: 0.57 N35.64 E136.06Station (SZO012) PGA: 17.28 PGV: 9.61 N35.13 E138.62Station (TKY015) PGA: 1.06 PGV: 1.70 N35.73 E139.81Station (GIF010) PGA: 1.07 PGV: 1.12 N35.80 E137.25Station (KNG006) PGA: 2.10 PGV: 1.57 N35.45 E139.54Station (CHB018) PGA: 0.55 PGV: 0.26 N35.16 E140.32Station (KNG012) PGA: 6.74 PGV: 3.79 N35.38 E139.20Station (GIF024) PGA: 1.07 PGV: 0.37 N35.30 E137.39Station (GNM009) PGA: 1.24 PGV: 0.78 N36.41 E139.33Station (IBR018) PGA: 0.49 PGV: 0.81 N35.98 E140.63Station (SZO006) PGA: 2.64 PGV: 0.91 N34.91 E138.79Station (AIC006) PGA: 2.90 PGV: 0.97 N35.22 E137.51Station (SZO028) PGA: 1.94 PGV: 1.52 N34.95 E139.14Station (CHB012) PGA: 1.01 PGV: 1.05 N35.57 E140.33Station (CHB028) PGA: 1.17 PGV: 1.42 N35.77 E139.97Station (TCG003) PGA: 0.38 PGV: 0.27 N36.81 E139.72Station (SZO019) PGA: 1.11 PGV: 0.79 N34.77 E138.00Station (FKI003) PGA: 0.66 PGV: 1.01 N36.04 E136.23Station (GIF012) PGA: 0.32 PGV: 0.26 N35.64 E136.49Station (YMN004) PGA: 8.12 PGV: 3.39 N35.70 E138.73Station (ISK002) PGA: 0.18 PGV: 0.46 N37.44 E137.29Station (TYM005) PGA: 0.30 PGV: 0.98 N36.78 E137.08Station (SZO015) PGA: 7.49 PGV: 2.57 N35.24 E138.34Station (SIT003) PGA: 1.09 PGV: 1.63 N36.07 E139.70Station (NIG026) PGA: 0.22 PGV: 0.50 N37.02 E138.25Station (GNM010) PGA: 1.04 PGV: 1.19 N36.23 E139.53Station (TKY007) PGA: 1.88 PGV: 1.46 N35.71 E139.69Station (KNG004) PGA: 3.06 PGV: 2.30 N35.14 E139.62Station (TKY003) PGA: 6.89 PGV: 3.32 N35.80 E139.29Station (TCG014) PGA: 1.19 PGV: 0.62 N36.55 E140.17Station (NGN023) PGA: 1.85 PGV: 0.80 N35.58 E138.03Station (NGN012) PGA: 0.58 PGV: 0.46 N36.26 E137.98Station (NGN002) PGA: 2.00 PGV: 1.19 N36.81 E138.21Station (NAR009) PGA: 0.13 PGV: 0.07 N33.94 E135.76Station (GNM015) PGA: 2.64 PGV: 0.70 N36.23 E138.76Station (MIE003) PGA: 0.48 PGV: 0.53 N34.97 E136.64Station (1) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.45 E139.36Station (MIE018) PGA: 0.41 PGV: 0.44 N34.87 E136.45Station (SIG011) PGA: 0.64 PGV: 0.51 N34.88 E136.06Station (GIF002) PGA: 0.42 PGV: 0.33 N36.27 E137.03Station (NGN007) PGA: 0.65 PGV: 0.52 N36.53 E138.12Station (TKY027) PGA: 2.00 PGV: 2.27 N35.69 E139.89Station (SZO018) PGA: 2.60 PGV: 2.67 N34.74 E138.22Station (SZO002) PGA: 4.72 PGV: 2.36 N34.97 E139.10Station (GNM011) PGA: 1.30 PGV: 1.03 N36.29 E139.36Station (FKI006) PGA: 0.13 PGV: 0.19 N35.77 E136.20Station (SIG008) PGA: 0.47 PGV: 0.47 N35.07 E136.29Station (GIF006) PGA: 0.35 PGV: 0.34 N36.03 E136.95Station (CHB003) PGA: 1.34 PGV: 0.91 N35.79 E140.06Station (GIF008) PGA: 0.50 PGV: 0.34 N35.95 E137.26Station (TKY021) PGA: 1.26 PGV: 2.04 N35.69 E139.82Station (KNG204) PGA: 4.16 PGV: 2.00 N34.89 E139.57Station (CHB016) PGA: 0.71 PGV: 0.84 N35.30 E140.39Station (AIC002) PGA: 0.77 PGV: 0.47 N35.30 E136.92Station (TYM012) PGA: 0.18 PGV: 0.28 N36.44 E137.04Station (TKY022) PGA: 1.63 PGV: 1.78 N35.69 E139.80Station (GIF005) PGA: 0.57 PGV: 0.35 N36.15 E137.25Station (TCG015) PGA: 0.79 PGV: 0.52 N36.75 E139.71Station (SZO025) PGA: 2.31 PGV: 2.72 N34.72 E137.53Station (ISK010) PGA: 0.21 PGV: 0.50 N36.54 E136.64Station (GIF019) PGA: 0.66 PGV: 0.61 N35.45 E137.40Station (FKS013) PGA: 0.20 PGV: 0.14 N37.09 E140.56Station (GIF023) PGA: 1.45 PGV: 1.02 N35.39 E137.22Station (6) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.67 E139.77Station (CHB021) PGA: 0.59 PGV: 0.63 N34.91 E139.90Station (MJB9B) PGA: 0.88 PGV: 0.06 N36.55 E138.20Station (GNM004) PGA: 0.94 PGV: 0.66 N36.62 E138.59Station (GNM002) PGA: 0.23 PGV: 0.19 N36.78 E138.97Station (SIT010) PGA: 1.64 PGV: 1.58 N35.91 E139.65Station (CHB008) PGA: 1.40 PGV: 1.93 N35.65 E139.90Station (SIT005) PGA: 1.36 PGV: 0.62 N36.06 E139.26Station (AIC008) PGA: 1.43 PGV: 0.30 N35.10 E137.57Station (SZO016) PGA: 2.46 PGV: 4.48 N34.86 E138.31Station (GNM013) PGA: 1.19 PGV: 1.88 N36.32 E139.02Station (IBR010) PGA: 0.74 PGV: 0.80 N36.18 E139.97Station (SIT014) PGA: 4.42 PGV: 1.08 N36.00 E138.80Station (SZO003) PGA: 4.43 PGV: 1.73 N34.82 E139.05Station (SZO011) PGA: unknown PGV: unknown N35.21 E138.60Station (IBR005) PGA: 0.80 PGV: 0.46 N36.39 E140.24Station (CHB029) PGA: 1.24 PGV: 1.76 N35.69 E139.92Station (NGN019) PGA: 2.84 PGV: 0.75 N35.86 E137.71Station (GIF011) PGA: 0.46 PGV: 0.42 N35.76 E136.98Station (NIG027) PGA: 0.19 PGV: 0.25 N37.02 E137.86Station (SZO022) PGA: 2.16 PGV: 0.75 N35.09 E137.81Station (NIG022) PGA: 0.30 PGV: 0.37 N37.04 E138.85Station (TKY018) PGA: 2.50 PGV: 2.48 N35.66 E139.81Station (CHB020) PGA: 1.28 PGV: 1.23 N35.12 E140.10Station (GIF001) PGA: 0.43 PGV: 0.27 N36.27 E136.90Station (GNM016) PGA: 2.23 PGV: 0.64 N36.12 E138.93Station (YMN003) PGA: 17.02 PGV: 22.19 N35.46 E138.81Station (CHB025) PGA: 0.80 PGV: 0.86 N34.97 E139.95Station (SIG009) PGA: 0.37 PGV: 0.36 N35.01 E136.09Station (GIF017) PGA: 0.44 PGV: 0.35 N35.48 E136.57Station (IBR014) PGA: 0.58 PGV: 0.70 N36.07 E140.19Station (GIF013) PGA: 0.48 PGV: 0.28 N35.66 E137.16Station (SIG003) PGA: 0.54 PGV: 0.86 N35.38 E136.26Station (GNM006) PGA: 0.78 PGV: 0.52 N36.51 E138.75Station (GIF022) PGA: 0.17 PGV: 0.34 N35.28 E136.47Station (SIT008) PGA: 1.35 PGV: 1.56 N35.97 E139.75Station (FKI009) PGA: 0.46 PGV: 0.41 N35.50 E135.75Station (KNG003) PGA: 1.89 PGV: 1.23 N35.27 E139.66Station (YMN007) PGA: 12.54 PGV: 5.74 N35.28 E138.46Station (MIE010) PGA: 0.39 PGV: 0.22 N34.49 E136.73Station (SZO008) PGA: 10.01 PGV: 4.47 N35.10 E138.87Station (AIC012) PGA: 1.87 PGV: 1.45 N34.91 E137.04Station (NGN022) PGA: 1.77 PGV: 0.99 N35.61 E137.61Station (KNG009) PGA: 8.42 PGV: 5.97 N35.44 E139.36Station (TKY004) PGA: 2.31 PGV: 2.74 N35.63 E139.40Station (MIE002) PGA: 0.75 PGV: 0.70 N35.03 E136.51Station (MAJO) PGA: 0.31 PGV: 0.18 N36.55 E138.20Station (ISK009) PGA: 0.18 PGV: 0.51 N36.73 E136.70Station (INU) PGA: 0.19 PGV: 0.20 N35.35 E137.03Station (2) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N35.44 E139.43Station (GNM003) PGA: 0.57 PGV: 0.51 N36.66 E139.08Station (NGN003) PGA: 0.24 PGV: 0.15 N36.74 E138.41Station (TKY014) PGA: 1.04 PGV: 1.81 N35.69 E139.84Station (KNG203) PGA: 8.62 PGV: 4.44 N34.80 E139.64Station (CHB013) PGA: 0.71 PGV: 1.04 N35.43 E140.29Station (GIF004) PGA: 0.79 PGV: 0.20 N36.25 E137.52Station (TKY026) PGA: 1.10 PGV: 1.97 N35.67 E139.86Station (SZO009) PGA: 14.74 PGV: 9.94 N35.20 E138.91Station (YMN002) PGA: 18.59 PGV: 4.76 N35.61 E138.95Station (IBR009) PGA: 0.63 PGV: 1.15 N36.18 E139.70Station (AIC005) PGA: 0.85 PGV: 0.29 N35.20 E137.21Station (TCG002) PGA: 0.19 PGV: 0.19 N36.99 E139.80Station (GIF016) PGA: 0.47 PGV: 0.28 N35.54 E137.12Station (NAR001) PGA: 0.30 PGV: 0.44 N34.72 E135.73Station (NGN009) PGA: 0.40 PGV: 0.67 N36.34 E137.87Station (CHB009) PGA: 1.07 PGV: 1.03 N35.61 E140.10Station (FKS017) PGA: 0.26 PGV: 0.39 N37.28 E140.37Station (TCG007) PGA: 0.66 PGV: 0.74 N36.57 E139.89Station (AIC016) PGA: 1.24 PGV: 0.86 N34.78 E136.91Station (AIC001) PGA: 0.73 PGV: 0.92 N35.30 E136.75Station (IBR008) PGA: 0.48 PGV: 0.59 N36.31 E139.98Station (SIT006) PGA: 4.23 PGV: 1.50 N36.00 E139.07Station (CHB024) PGA: 0.86 PGV: 1.54 N35.63 E140.08Station (NGN011) PGA: 0.63 PGV: 0.33 N36.26 E138.27Station (MIE013) PGA: 0.28 PGV: 0.23 N34.28 E136.50Station (SIG006) PGA: 0.14 PGV: 0.17 N35.20 E135.92Station (FKS012) PGA: 0.19 PGV: 0.27 N36.91 E140.79Station (NIG018) PGA: 0.18 PGV: 0.52 N37.37 E138.56Station (GNM005) PGA: 1.06 PGV: 0.78 N36.51 E138.52Station (TYM009) PGA: 0.39 PGV: 0.84 N36.59 E137.14Station (TKY025) PGA: 0.88 PGV: 1.88 N35.71 E139.90Station (YMN006) PGA: 24.13 PGV: 9.74 N35.47 E138.61Station (TKY008) PGA: 2.98 PGV: 0.87 N34.79 E139.39Station (SIT012) PGA: 1.06 PGV: 0.79 N35.84 E139.32Station (KNG008) PGA: 5.28 PGV: 1.53 N35.58 E139.33Station (7) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N35.52 E139.47Station (SIT013) PGA: 2.05 PGV: 1.66 N35.80 E139.47Station (CHB006) PGA: 0.62 PGV: 0.53 N35.78 E140.31Station (SZO010) PGA: 16.02 PGV: 20.14 N35.31 E138.93Station (ISK005) PGA: 0.28 PGV: 0.27 N37.23 E136.90Station (IBR011) PGA: 0.53 PGV: 0.68 N36.13 E140.09Station (GNM001) PGA: 0.34 PGV: 0.18 N36.77 E139.22Station (MIE011) PGA: 0.21 PGV: 0.12 N34.43 E136.33Station (NGN004) PGA: 0.70 PGV: 0.36 N36.65 E138.19Station (SZO023) PGA: 1.39 PGV: 1.09 N34.87 E137.82Station (KNG010) PGA: 4.32 PGV: 3.99 N35.34 E139.35Station (KNG206) PGA: 10.54 PGV: 9.40 N35.10 E139.38Station (SZO026) PGA: 1.88 PGV: 0.61 N34.98 E137.90Station (AIC004) PGA: 1.44 PGV: 0.73 N35.06 E136.97Station (IBR013) PGA: 1.03 PGV: 1.05 N36.16 E140.49Station (MIE008) PGA: 0.62 PGV: 0.32 N34.63 E136.11Station (NGN010) PGA: 0.73 PGV: 0.79 N36.33 E138.44Station (NGN024) PGA: 2.43 PGV: 1.68 N35.52 E137.84Station (GNM007) PGA: 0.67 PGV: 1.02 N36.46 E139.01Station (10) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N35.50 E139.40Station (SIT009) PGA: 1.34 PGV: 1.37 N35.90 E139.48Station (KNG202) PGA: 2.45 PGV: 1.38 N34.74 E139.84Station (SIG002) PGA: 0.32 PGV: 0.40 N35.42 E136.02Station (SIT001) PGA: unknown PGV: unknown N36.24 E139.19Station (KNG002) PGA: 4.00 PGV: 2.68 N35.44 E139.63Station (NIG019) PGA: 0.16 PGV: 0.56 N37.30 E138.81Station (GIF014) PGA: 0.63 PGV: 0.88 N35.66 E137.43Station (TCG012) PGA: 0.68 PGV: 0.69 N36.29 E139.80Station (GIF009) PGA: 0.29 PGV: 0.45 N35.92 E136.83Station (NAR002) PGA: 0.41 PGV: 0.50 N34.67 E135.84Station (SZO013) PGA: 16.65 PGV: 22.43 N35.04 E138.48Station (SIG005) PGA: 0.44 PGV: 0.53 N35.25 E136.24Station (TCG008) PGA: 1.09 PGV: 0.62 N36.56 E139.77Station (NGN016) PGA: 3.64 PGV: 2.19 N35.91 E138.22Station (FKS028) PGA: 0.19 PGV: 0.44 N37.35 E139.31Station (TYM008) PGA: 0.29 PGV: 0.76 N36.61 E137.28Station (CHB002) PGA: 1.00 PGV: 1.14 N35.79 E139.90Station (TKY005) PGA: 6.09 PGV: 3.13 N35.58 E139.42Station (IBR012) PGA: 0.77 PGV: 0.94 N36.19 E140.29Station (NIG024) PGA: 0.13 PGV: 0.40 N37.13 E138.44Station (SZO017) PGA: 1.03 PGV: 1.32 N34.64 E138.13Station (KNG001) PGA: 3.36 PGV: 2.61 N35.53 E139.71Station (SIG001) PGA: 0.41 PGV: 0.31 N35.54 E136.21Station (YMN010) PGA: 3.22 PGV: 1.50 N35.79 E138.41Station (CHB010) PGA: 0.42 PGV: 0.50 N35.71 E140.57Station (KNG005) PGA: 5.78 PGV: 2.69 N35.32 E139.55Station (TKY029) PGA: 0.35 PGV: 0.28 N34.07 E139.48Station (CHB019) PGA: 3.56 PGV: 3.91 N35.11 E139.84Station (SIG012) PGA: 0.41 PGV: 0.47 N34.90 E136.23Station (ISK008) PGA: 0.19 PGV: 0.86 N36.89 E136.78Station (NGN008) PGA: 1.24 PGV: 0.91 N36.40 E138.25Station (JHJ2) PGA: 0.08 PGV: 0.10 N33.12 E139.81Station (SIT002) PGA: 0.78 PGV: 1.19 N36.15 E139.39Station (TCG013) PGA: 0.39 PGV: 0.41 N36.44 E140.02Station (IBR002) PGA: 0.18 PGV: 0.22 N36.71 E140.71Station (YMN001) PGA: 4.09 PGV: 1.19 N35.79 E138.92Station (NAR007) PGA: 0.20 PGV: 0.08 N34.22 E135.74Station (AIC017) PGA: 1.03 PGV: 1.05 N34.67 E137.26Station (NGN021) PGA: 1.06 PGV: 0.86 N35.73 E137.93Station (IBR017) PGA: 0.69 PGV: 0.62 N35.95 E140.32Station (AIC010) PGA: 2.45 PGV: 1.73 N34.98 E137.42Station (KNG201) PGA: 4.74 PGV: 3.41 N34.60 E139.92Station (NGN014) PGA: 6.08 PGV: 1.27 N36.10 E138.48Station (AIC018) PGA: 0.38 PGV: 0.19 N34.62 E137.11Station (TKY024) PGA: 1.23 PGV: 1.69 N35.74 E139.86Station (AIC013) PGA: 1.13 PGV: 0.31 N34.93 E137.58Station (FKS016) PGA: 0.33 PGV: 0.30 N37.12 E140.19Station (TYM002) PGA: 0.51 PGV: 1.62 N36.87 E136.97Station (KNG014) PGA: 19.27 PGV: 9.76 N35.36 E139.08Station (MIE001) PGA: 0.37 PGV: 0.53 N35.17 E136.49Station (3) PGA: 1.09 PGV: 0.85 N35.01 E135.75Station (KNG205) PGA: 10.75 PGV: 6.73 N34.94 E139.42Station (TKY013) PGA: 1.24 PGV: 1.49 N35.66 E139.83Station (9) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N35.27 E139.67Station (YMN011) PGA: 1.28 PGV: 1.69 N35.64 E138.38Station (MIE009) PGA: 0.41 PGV: 0.28 N34.58 E136.53Station (4) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N35.15 E136.91Station (TCG001) PGA: 0.27 PGV: 0.43 N36.94 E140.08Station (FKS024) PGA: 0.20 PGV: 0.34 N37.40 E140.13Station Epicenter: N35.30 E138.70 M=6.2Available Formats: JPG (90 kB) || PS (579 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Station (SZO014) PGA: 4.96 PGV: 3.59 N34.96 E138.37Station (GIF026) PGA: 0.34 PGV: 0.30 N35.59 E136.74Station (TKY016) PGA: 1.32 PGV: 1.48 N35.65 E139.80Station (SIT007) PGA: 2.01 PGV: 0.82 N36.05 E139.39Station (TCG016) PGA: 0.17 PGV: 0.32 N36.53 E140.16Station (KNG007) PGA: 2.57 PGV: 2.06 N35.34 E139.49Station (CHB011) PGA: 0.41 PGV: 1.06 N35.60 E140.50Station (IBR016) PGA: 0.90 PGV: 0.76 N35.91 E140.05Station (SIT011) PGA: 1.22 PGV: 1.89 N35.81 E139.72Station (YMN005) PGA: 9.49 PGV: 4.90 N35.65 E138.57Station (GIF021) PGA: 0.60 PGV: 0.45 N35.44 E137.00Station (TYM010) PGA: 0.20 PGV: 0.66 N36.56 E136.89Station (SZO024) PGA: 1.22 PGV: 1.16 N34.71 E137.72Station (IBR007) PGA: 0.33 PGV: 0.22 N36.35 E140.60Station (TKY009) PGA: 0.63 PGV: 0.66 N34.69 E139.44Station (MIE012) PGA: 0.18 PGV: 0.14 N34.25 E136.82Station (NGN025) PGA: 2.67 PGV: 1.40 N35.28 E137.86Station (AIC003) PGA: 0.61 PGV: 1.02 N35.17 E136.74Station (KNG011) PGA: 2.91 PGV: 1.61 N35.62 E139.15Station (SZO027) PGA: 1.76 PGV: 0.65 N34.79 E138.80Station (NGN005) PGA: 0.25 PGV: 0.36 N36.70 E137.85Station (TCG009) PGA: 2.16 PGV: 0.99 N36.73 E139.72Station (11) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N35.30 E139.58Station (NGN017) PGA: 1.52 PGV: 0.48 N35.97 E137.83Station (TCG011) PGA: 0.47 PGV: 0.21 N36.39 E139.61Station (SZO005) PGA: 1.66 PGV: 0.89 N34.75 E138.78Station (MIE007) PGA: 0.34 PGV: 0.18 N34.64 E136.34Station (GNM008) PGA: 0.77 PGV: 0.97 N36.35 E139.14Station (YMN008) PGA: 11.42 PGV: 3.85 N35.43 E138.33Station (TKY006) PGA: 3.29 PGV: 1.71 N35.70 E139.50Station (AIC014) PGA: 1.06 PGV: 0.52 N34.83 E137.22Station (IBR003) PGA: 0.30 PGV: 0.15 N36.59 E140.65Station (CHB014) PGA: 2.30 PGV: 1.73 N35.48 E140.05Station (TCG004) PGA: 0.41 PGV: 0.49 N36.81 E139.42Station (NAR003) PGA: 0.16 PGV: 0.22 N34.52 E135.72Station (NIG025) PGA: 0.39 PGV: 0.61 N37.16 E138.22Station (SIG004) PGA: 0.20 PGV: 0.21 N35.35 E135.92Station (GIF015) PGA: 0.78 PGV: 0.37 N35.55 E136.91Station (NGN015) PGA: 2.32 PGV: 3.81 N36.05 E138.11Station (TKY010) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N34.38 E139.26Station (GIF007) PGA: 2.98 PGV: 0.94 N36.04 E137.49Station (NGN020) PGA: unknown PGV: unknown N35.83 E137.95Station (AIC009) PGA: 2.75 PGV: 1.13 N35.08 E137.15Station (MIE004) PGA: 0.80 PGV: 0.45 N34.86 E136.45Station (TCG010) PGA: 0.55 PGV: 0.29 N36.63 E139.44Station (SZO021) PGA: 2.28 PGV: 0.76 N35.10 E138.13Station (CHB026) PGA: 0.60 PGV: 0.88 N35.39 E140.24Station (CHB004) PGA: 0.39 PGV: 0.57 N35.90 E140.49Station (KNG013) PGA: 18.83 PGV: 12.33 N35.26 E139.15Station (NIG014) PGA: 0.26 PGV: 0.68 N37.64 E138.96Station (NAR004) PGA: 0.18 PGV: 0.10 N34.53 E135.95Station (NGN006) PGA: 0.31 PGV: 0.39 N36.51 E137.85Station (SZO001) PGA: 19.79 PGV: 3.52 N35.14 E139.08Station (TKY002) PGA: 4.18 PGV: 1.51 N35.73 E139.15Station (ISK007) PGA: 0.19 PGV: 0.36 N37.04 E136.97Station (GNM014) PGA: 0.91 PGV: 0.85 N36.35 E138.72Station (TKY023) PGA: 1.69 PGV: 1.39 N35.73 E139.82Station (ISK011) PGA: 0.20 PGV: 0.41 N36.40 E136.44Station (TKY020) PGA: 1.08 PGV: 1.35 N35.67 E139.81Station (SZO007) PGA: 4.14 PGV: 1.13 N34.98 E138.95Station (SIG010) PGA: 0.21 PGV: 0.33 N34.97 E135.90Station (MIE005) PGA: 0.46 PGV: 0.37 N34.77 E136.12Station (CHB022) PGA: 3.93 PGV: 1.85 N35.31 E139.86Station (TCG005) PGA: 0.58 PGV: 0.61 N36.81 E139.93Station (FKI005) PGA: 0.23 PGV: 0.27 N35.91 E136.17Station (NIG020) PGA: 0.15 PGV: 0.26 N37.23 E138.96Station (NAR006) PGA: 0.24 PGV: 0.10 N34.34 E135.95Station (CHB017) PGA: 1.39 PGV: 1.16 N35.30 E140.08Station (KYT013) PGA: 0.22 PGV: 0.19 N34.88 E135.80Station (NGN018) PGA: 1.40 PGV: 0.63 N35.81 E137.53Station (SIG007) PGA: 0.49 PGV: 0.68 N35.13 E136.10Station (YMN009) PGA: 14.49 PGV: 9.53 N35.50 E138.46Station (TYM007) PGA: 0.17 PGV: 0.45 N36.67 E137.21Station (CHB001) PGA: 0.84 PGV: 0.82 N35.96 E139.87Station (CHB015) PGA: 2.34 PGV: 2.11 N35.37 E139.92Station (SZO004) PGA: 1.30 PGV: 0.48 N34.65 E138.82Station (8) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N35.47 E139.62Station (ISK014) PGA: 0.48 PGV: 0.77 N36.30 E136.32Station (CHB007) PGA: 1.34 PGV: 0.96 N35.72 E140.23Station (TKY017) PGA: 1.42 PGV: 1.85 N35.65 E139.81Station (FKS008) PGA: 0.17 PGV: 0.12 N37.44 E140.57Station (GIF018) PGA: 1.18 PGV: 0.81 N35.49 E137.50Station (TKY028) PGA: 1.32 PGV: 1.92 N35.67 E139.79Station (5) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.58 E139.38Station (SIT004) PGA: 6.05 PGV: 1.07 N36.12 E139.10Station (AIC011) PGA: 1.69 PGV: 0.83 N35.00 E136.86Station (NGN013) PGA: 0.74 PGV: 0.31 N36.18 E137.79Station (TYM011) PGA: 0.16 PGV: 0.29 N36.58 E137.38Station (IBR004) PGA: 0.34 PGV: 0.26 N36.55 E140.41Station (TCG006) PGA: 0.30 PGV: 0.54 N36.76 E140.13Station (TKY001) PGA: 7.64 PGV: 1.41 N35.80 E139.10Station (AIC015) PGA: 1.44 PGV: 1.01 N34.75 E137.40Station (IBR015) PGA: 0.82 PGV: 0.96 N36.07 E139.91Station (FKI007) PGA: 0.64 PGV: 0.57 N35.64 E136.06Station (SZO012) PGA: 17.28 PGV: 9.61 N35.13 E138.62Station (TKY015) PGA: 1.06 PGV: 1.70 N35.73 E139.81Station (GIF010) PGA: 1.07 PGV: 1.12 N35.80 E137.25Station (KNG006) PGA: 2.10 PGV: 1.57 N35.45 E139.54Station (CHB018) PGA: 0.55 PGV: 0.26 N35.16 E140.32Station (KNG012) PGA: 6.74 PGV: 3.79 N35.38 E139.20Station (GIF024) PGA: 1.07 PGV: 0.37 N35.30 E137.39Station (GNM009) PGA: 1.24 PGV: 0.78 N36.41 E139.33Station (IBR018) PGA: 0.49 PGV: 0.81 N35.98 E140.63Station (SZO006) PGA: 2.64 PGV: 0.91 N34.91 E138.79Station (AIC006) PGA: 2.90 PGV: 0.97 N35.22 E137.51Station (SZO028) PGA: 1.94 PGV: 1.52 N34.95 E139.14Station (CHB012) PGA: 1.01 PGV: 1.05 N35.57 E140.33Station (CHB028) PGA: 1.17 PGV: 1.42 N35.77 E139.97Station (TCG003) PGA: 0.38 PGV: 0.27 N36.81 E139.72Station (SZO019) PGA: 1.11 PGV: 0.79 N34.77 E138.00Station (FKI003) PGA: 0.66 PGV: 1.01 N36.04 E136.23Station (GIF012) PGA: 0.32 PGV: 0.26 N35.64 E136.49Station (YMN004) PGA: 8.12 PGV: 3.39 N35.70 E138.73Station (ISK002) PGA: 0.18 PGV: 0.46 N37.44 E137.29Station (TYM005) PGA: 0.30 PGV: 0.98 N36.78 E137.08Station (SZO015) PGA: 7.49 PGV: 2.57 N35.24 E138.34Station (SIT003) PGA: 1.09 PGV: 1.63 N36.07 E139.70Station (NIG026) PGA: 0.22 PGV: 0.50 N37.02 E138.25Station (GNM010) PGA: 1.04 PGV: 1.19 N36.23 E139.53Station (TKY007) PGA: 1.88 PGV: 1.46 N35.71 E139.69Station (KNG004) PGA: 3.06 PGV: 2.30 N35.14 E139.62Station (TKY003) PGA: 6.89 PGV: 3.32 N35.80 E139.29Station (TCG014) PGA: 1.19 PGV: 0.62 N36.55 E140.17Station (NGN023) PGA: 1.85 PGV: 0.80 N35.58 E138.03Station (NGN012) PGA: 0.58 PGV: 0.46 N36.26 E137.98Station (NGN002) PGA: 2.00 PGV: 1.19 N36.81 E138.21Station (NAR009) PGA: 0.13 PGV: 0.07 N33.94 E135.76Station (GNM015) PGA: 2.64 PGV: 0.70 N36.23 E138.76Station (MIE003) PGA: 0.48 PGV: 0.53 N34.97 E136.64Station (1) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.45 E139.36Station (MIE018) PGA: 0.41 PGV: 0.44 N34.87 E136.45Station (SIG011) PGA: 0.64 PGV: 0.51 N34.88 E136.06Station (GIF002) PGA: 0.42 PGV: 0.33 N36.27 E137.03Station (NGN007) PGA: 0.65 PGV: 0.52 N36.53 E138.12Station (TKY027) PGA: 2.00 PGV: 2.27 N35.69 E139.89Station (SZO018) PGA: 2.60 PGV: 2.67 N34.74 E138.22Station (SZO002) PGA: 4.72 PGV: 2.36 N34.97 E139.10Station (GNM011) PGA: 1.30 PGV: 1.03 N36.29 E139.36Station (FKI006) PGA: 0.13 PGV: 0.19 N35.77 E136.20Station (SIG008) PGA: 0.47 PGV: 0.47 N35.07 E136.29Station (GIF006) PGA: 0.35 PGV: 0.34 N36.03 E136.95Station (CHB003) PGA: 1.34 PGV: 0.91 N35.79 E140.06Station (GIF008) PGA: 0.50 PGV: 0.34 N35.95 E137.26Station (TKY021) PGA: 1.26 PGV: 2.04 N35.69 E139.82Station (KNG204) PGA: 4.16 PGV: 2.00 N34.89 E139.57Station (CHB016) PGA: 0.71 PGV: 0.84 N35.30 E140.39Station (AIC002) PGA: 0.77 PGV: 0.47 N35.30 E136.92Station (TYM012) PGA: 0.18 PGV: 0.28 N36.44 E137.04Station (TKY022) PGA: 1.63 PGV: 1.78 N35.69 E139.80Station (GIF005) PGA: 0.57 PGV: 0.35 N36.15 E137.25Station (TCG015) PGA: 0.79 PGV: 0.52 N36.75 E139.71Station (SZO025) PGA: 2.31 PGV: 2.72 N34.72 E137.53Station (ISK010) PGA: 0.21 PGV: 0.50 N36.54 E136.64Station (GIF019) PGA: 0.66 PGV: 0.61 N35.45 E137.40Station (FKS013) PGA: 0.20 PGV: 0.14 N37.09 E140.56Station (GIF023) PGA: 1.45 PGV: 1.02 N35.39 E137.22Station (6) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.67 E139.77Station (CHB021) PGA: 0.59 PGV: 0.63 N34.91 E139.90Station (MJB9B) PGA: 0.88 PGV: 0.06 N36.55 E138.20Station (GNM004) PGA: 0.94 PGV: 0.66 N36.62 E138.59Station (GNM002) PGA: 0.23 PGV: 0.19 N36.78 E138.97Station (SIT010) PGA: 1.64 PGV: 1.58 N35.91 E139.65Station (CHB008) PGA: 1.40 PGV: 1.93 N35.65 E139.90Station (SIT005) PGA: 1.36 PGV: 0.62 N36.06 E139.26Station (AIC008) PGA: 1.43 PGV: 0.30 N35.10 E137.57Station (SZO016) PGA: 2.46 PGV: 4.48 N34.86 E138.31Station (GNM013) PGA: 1.19 PGV: 1.88 N36.32 E139.02Station (IBR010) PGA: 0.74 PGV: 0.80 N36.18 E139.97Station (SIT014) PGA: 4.42 PGV: 1.08 N36.00 E138.80Station (SZO003) PGA: 4.43 PGV: 1.73 N34.82 E139.05Station (SZO011) PGA: unknown PGV: unknown N35.21 E138.60Station (IBR005) PGA: 0.80 PGV: 0.46 N36.39 E140.24Station (CHB029) PGA: 1.24 PGV: 1.76 N35.69 E139.92Station (NGN019) PGA: 2.84 PGV: 0.75 N35.86 E137.71Station (GIF011) PGA: 0.46 PGV: 0.42 N35.76 E136.98Station (NIG027) PGA: 0.19 PGV: 0.25 N37.02 E137.86Station (SZO022) PGA: 2.16 PGV: 0.75 N35.09 E137.81Station (NIG022) PGA: 0.30 PGV: 0.37 N37.04 E138.85Station (TKY018) PGA: 2.50 PGV: 2.48 N35.66 E139.81Station (CHB020) PGA: 1.28 PGV: 1.23 N35.12 E140.10Station (GIF001) PGA: 0.43 PGV: 0.27 N36.27 E136.90Station (GNM016) PGA: 2.23 PGV: 0.64 N36.12 E138.93Station (YMN003) PGA: 17.02 PGV: 22.19 N35.46 E138.81Station (CHB025) PGA: 0.80 PGV: 0.86 N34.97 E139.95Station (SIG009) PGA: 0.37 PGV: 0.36 N35.01 E136.09Station (GIF017) PGA: 0.44 PGV: 0.35 N35.48 E136.57Station (IBR014) PGA: 0.58 PGV: 0.70 N36.07 E140.19Station (GIF013) PGA: 0.48 PGV: 0.28 N35.66 E137.16Station (SIG003) PGA: 0.54 PGV: 0.86 N35.38 E136.26Station (GNM006) PGA: 0.78 PGV: 0.52 N36.51 E138.75Station (GIF022) PGA: 0.17 PGV: 0.34 N35.28 E136.47Station (SIT008) PGA: 1.35 PGV: 1.56 N35.97 E139.75Station (FKI009) PGA: 0.46 PGV: 0.41 N35.50 E135.75Station (KNG003) PGA: 1.89 PGV: 1.23 N35.27 E139.66Station (YMN007) PGA: 12.54 PGV: 5.74 N35.28 E138.46Station (MIE010) PGA: 0.39 PGV: 0.22 N34.49 E136.73Station (SZO008) PGA: 10.01 PGV: 4.47 N35.10 E138.87Station (AIC012) PGA: 1.87 PGV: 1.45 N34.91 E137.04Station (NGN022) PGA: 1.77 PGV: 0.99 N35.61 E137.61Station (KNG009) PGA: 8.42 PGV: 5.97 N35.44 E139.36Station (TKY004) PGA: 2.31 PGV: 2.74 N35.63 E139.40Station (MIE002) PGA: 0.75 PGV: 0.70 N35.03 E136.51Station (MAJO) PGA: 0.31 PGV: 0.18 N36.55 E138.20Station (ISK009) PGA: 0.18 PGV: 0.51 N36.73 E136.70Station (INU) PGA: 0.19 PGV: 0.20 N35.35 E137.03Station (2) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N35.44 E139.43Station (GNM003) PGA: 0.57 PGV: 0.51 N36.66 E139.08Station (NGN003) PGA: 0.24 PGV: 0.15 N36.74 E138.41Station (TKY014) PGA: 1.04 PGV: 1.81 N35.69 E139.84Station (KNG203) PGA: 8.62 PGV: 4.44 N34.80 E139.64Station (CHB013) PGA: 0.71 PGV: 1.04 N35.43 E140.29Station (GIF004) PGA: 0.79 PGV: 0.20 N36.25 E137.52Station (TKY026) PGA: 1.10 PGV: 1.97 N35.67 E139.86Station (SZO009) PGA: 14.74 PGV: 9.94 N35.20 E138.91Station (YMN002) PGA: 18.59 PGV: 4.76 N35.61 E138.95Station (IBR009) PGA: 0.63 PGV: 1.15 N36.18 E139.70Station (AIC005) PGA: 0.85 PGV: 0.29 N35.20 E137.21Station (TCG002) PGA: 0.19 PGV: 0.19 N36.99 E139.80Station (GIF016) PGA: 0.47 PGV: 0.28 N35.54 E137.12Station (NAR001) PGA: 0.30 PGV: 0.44 N34.72 E135.73Station (NGN009) PGA: 0.40 PGV: 0.67 N36.34 E137.87Station (CHB009) PGA: 1.07 PGV: 1.03 N35.61 E140.10Station (FKS017) PGA: 0.26 PGV: 0.39 N37.28 E140.37Station (TCG007) PGA: 0.66 PGV: 0.74 N36.57 E139.89Station (AIC016) PGA: 1.24 PGV: 0.86 N34.78 E136.91Station (AIC001) PGA: 0.73 PGV: 0.92 N35.30 E136.75Station (IBR008) PGA: 0.48 PGV: 0.59 N36.31 E139.98Station (SIT006) PGA: 4.23 PGV: 1.50 N36.00 E139.07Station (CHB024) PGA: 0.86 PGV: 1.54 N35.63 E140.08Station (NGN011) PGA: 0.63 PGV: 0.33 N36.26 E138.27Station (MIE013) PGA: 0.28 PGV: 0.23 N34.28 E136.50Station (SIG006) PGA: 0.14 PGV: 0.17 N35.20 E135.92Station (FKS012) PGA: 0.19 PGV: 0.27 N36.91 E140.79Station (NIG018) PGA: 0.18 PGV: 0.52 N37.37 E138.56Station (GNM005) PGA: 1.06 PGV: 0.78 N36.51 E138.52Station (TYM009) PGA: 0.39 PGV: 0.84 N36.59 E137.14Station (TKY025) PGA: 0.88 PGV: 1.88 N35.71 E139.90Station (YMN006) PGA: 24.13 PGV: 9.74 N35.47 E138.61Station (TKY008) PGA: 2.98 PGV: 0.87 N34.79 E139.39Station (SIT012) PGA: 1.06 PGV: 0.79 N35.84 E139.32Station (KNG008) PGA: 5.28 PGV: 1.53 N35.58 E139.33Station (7) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N35.52 E139.47Station (SIT013) PGA: 2.05 PGV: 1.66 N35.80 E139.47Station (CHB006) PGA: 0.62 PGV: 0.53 N35.78 E140.31Station (SZO010) PGA: 16.02 PGV: 20.14 N35.31 E138.93Station (ISK005) PGA: 0.28 PGV: 0.27 N37.23 E136.90Station (IBR011) PGA: 0.53 PGV: 0.68 N36.13 E140.09Station (GNM001) PGA: 0.34 PGV: 0.18 N36.77 E139.22Station (MIE011) PGA: 0.21 PGV: 0.12 N34.43 E136.33Station (NGN004) PGA: 0.70 PGV: 0.36 N36.65 E138.19Station (SZO023) PGA: 1.39 PGV: 1.09 N34.87 E137.82Station (KNG010) PGA: 4.32 PGV: 3.99 N35.34 E139.35Station (KNG206) PGA: 10.54 PGV: 9.40 N35.10 E139.38Station (SZO026) PGA: 1.88 PGV: 0.61 N34.98 E137.90Station (AIC004) PGA: 1.44 PGV: 0.73 N35.06 E136.97Station (IBR013) PGA: 1.03 PGV: 1.05 N36.16 E140.49Station (MIE008) PGA: 0.62 PGV: 0.32 N34.63 E136.11Station (NGN010) PGA: 0.73 PGV: 0.79 N36.33 E138.44Station (NGN024) PGA: 2.43 PGV: 1.68 N35.52 E137.84Station (GNM007) PGA: 0.67 PGV: 1.02 N36.46 E139.01Station (10) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N35.50 E139.40Station (SIT009) PGA: 1.34 PGV: 1.37 N35.90 E139.48Station (KNG202) PGA: 2.45 PGV: 1.38 N34.74 E139.84Station (SIG002) PGA: 0.32 PGV: 0.40 N35.42 E136.02Station (SIT001) PGA: unknown PGV: unknown N36.24 E139.19Station (KNG002) PGA: 4.00 PGV: 2.68 N35.44 E139.63Station (NIG019) PGA: 0.16 PGV: 0.56 N37.30 E138.81Station (GIF014) PGA: 0.63 PGV: 0.88 N35.66 E137.43Station (TCG012) PGA: 0.68 PGV: 0.69 N36.29 E139.80Station (GIF009) PGA: 0.29 PGV: 0.45 N35.92 E136.83Station (NAR002) PGA: 0.41 PGV: 0.50 N34.67 E135.84Station (SZO013) PGA: 16.65 PGV: 22.43 N35.04 E138.48Station (SIG005) PGA: 0.44 PGV: 0.53 N35.25 E136.24Station (TCG008) PGA: 1.09 PGV: 0.62 N36.56 E139.77Station (NGN016) PGA: 3.64 PGV: 2.19 N35.91 E138.22Station (FKS028) PGA: 0.19 PGV: 0.44 N37.35 E139.31Station (TYM008) PGA: 0.29 PGV: 0.76 N36.61 E137.28Station (CHB002) PGA: 1.00 PGV: 1.14 N35.79 E139.90Station (TKY005) PGA: 6.09 PGV: 3.13 N35.58 E139.42Station (IBR012) PGA: 0.77 PGV: 0.94 N36.19 E140.29Station (NIG024) PGA: 0.13 PGV: 0.40 N37.13 E138.44Station (SZO017) PGA: 1.03 PGV: 1.32 N34.64 E138.13Station (KNG001) PGA: 3.36 PGV: 2.61 N35.53 E139.71Station (SIG001) PGA: 0.41 PGV: 0.31 N35.54 E136.21Station (YMN010) PGA: 3.22 PGV: 1.50 N35.79 E138.41Station (CHB010) PGA: 0.42 PGV: 0.50 N35.71 E140.57Station (KNG005) PGA: 5.78 PGV: 2.69 N35.32 E139.55Station (TKY029) PGA: 0.35 PGV: 0.28 N34.07 E139.48Station (CHB019) PGA: 3.56 PGV: 3.91 N35.11 E139.84Station (SIG012) PGA: 0.41 PGV: 0.47 N34.90 E136.23Station (ISK008) PGA: 0.19 PGV: 0.86 N36.89 E136.78Station (NGN008) PGA: 1.24 PGV: 0.91 N36.40 E138.25Station (JHJ2) PGA: 0.08 PGV: 0.10 N33.12 E139.81Station (SIT002) PGA: 0.78 PGV: 1.19 N36.15 E139.39Station (TCG013) PGA: 0.39 PGV: 0.41 N36.44 E140.02Station (IBR002) PGA: 0.18 PGV: 0.22 N36.71 E140.71Station (YMN001) PGA: 4.09 PGV: 1.19 N35.79 E138.92Station (NAR007) PGA: 0.20 PGV: 0.08 N34.22 E135.74Station (AIC017) PGA: 1.03 PGV: 1.05 N34.67 E137.26Station (NGN021) PGA: 1.06 PGV: 0.86 N35.73 E137.93Station (IBR017) PGA: 0.69 PGV: 0.62 N35.95 E140.32Station (AIC010) PGA: 2.45 PGV: 1.73 N34.98 E137.42Station (KNG201) PGA: 4.74 PGV: 3.41 N34.60 E139.92Station (NGN014) PGA: 6.08 PGV: 1.27 N36.10 E138.48Station (AIC018) PGA: 0.38 PGV: 0.19 N34.62 E137.11Station (TKY024) PGA: 1.23 PGV: 1.69 N35.74 E139.86Station (AIC013) PGA: 1.13 PGV: 0.31 N34.93 E137.58Station (FKS016) PGA: 0.33 PGV: 0.30 N37.12 E140.19Station (TYM002) PGA: 0.51 PGV: 1.62 N36.87 E136.97Station (KNG014) PGA: 19.27 PGV: 9.76 N35.36 E139.08Station (MIE001) PGA: 0.37 PGV: 0.53 N35.17 E136.49Station (3) PGA: 1.09 PGV: 0.85 N35.01 E135.75Station (KNG205) PGA: 10.75 PGV: 6.73 N34.94 E139.42Station (TKY013) PGA: 1.24 PGV: 1.49 N35.66 E139.83Station (9) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N35.27 E139.67Station (YMN011) PGA: 1.28 PGV: 1.69 N35.64 E138.38Station (MIE009) PGA: 0.41 PGV: 0.28 N34.58 E136.53Station (4) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N35.15 E136.91Station (TCG001) PGA: 0.27 PGV: 0.43 N36.94 E140.08Station (FKS024) PGA: 0.20 PGV: 0.34 N37.40 E140.13Station Epicenter: N35.30 E138.70 M=6.2Available Formats: JPG (91 kB) || PS (580 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (127 kB) || PS (785 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (127 kB) || PS (785 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image