Shakemap usc0001xgp

Instrumental Intensity

Station (SZO014) PGA: 2.25 PGV: 7.78 N34.96 E138.37Station (GIF026) PGA: 0.40 PGV: 3.53 N35.59 E136.74Station (NGNH03) PGA: 2.89 PGV: 6.80 N35.48 E137.73Station (TKY016) PGA: 16.45 PGV: 35.73 N35.65 E139.80Station (SIT007) PGA: 13.46 PGV: 14.20 N36.05 E139.39Station (OSMH02) PGA: 1.83 PGV: 9.01 N41.84 E140.63Station (GIFH15) PGA: 1.69 PGV: 3.67 N36.13 E137.22Station (FKSH19) PGA: 87.33 PGV: 60.85 N37.47 E140.72Station (MYG015) PGA: 41.86 PGV: 78.61 N38.10 E140.87Station (IBR016) PGA: 52.66 PGV: 26.10 N35.91 E140.05Station (HYGH09) PGA: 0.23 PGV: 3.52 N34.91 E135.08Station (AKT014) PGA: 6.81 PGV: 9.14 N39.59 E140.56Station (FKIH07) PGA: 0.34 PGV: 2.68 N35.46 E135.73Station (SIT011) PGA: 18.36 PGV: 30.81 N35.81 E139.72Station (YMN005) PGA: 7.86 PGV: 15.44 N35.65 E138.57Station (HKD162) PGA: 1.33 PGV: 6.08 N41.49 E140.25Station (ISKH01) PGA: 0.79 PGV: 5.82 N37.53 E137.28Station (TYM010) PGA: 0.61 PGV: 4.29 N36.56 E136.89Station (SZO024) PGA: 1.39 PGV: 6.60 N34.71 E137.72Station (TKY009) PGA: 2.45 PGV: 10.55 N34.69 E139.44Station (HKD168) PGA: 0.78 PGV: 5.24 N41.87 E140.13Station (HKD109) PGA: 2.68 PGV: 10.38 N42.13 E142.94Station (AICH06) PGA: 0.84 PGV: 4.68 N34.62 E137.04Station (FKSH12) PGA: 43.28 PGV: 37.99 N37.22 E140.57Station (NGN005) PGA: 0.79 PGV: 4.84 N36.70 E137.85Station (TCG009) PGA: 120.88 PGV: 46.14 N36.73 E139.72Station (AOM018) PGA: 2.02 PGV: 11.69 N40.78 E140.20Station (NGN017) PGA: 1.49 PGV: 4.96 N35.97 E137.83Station (MYG001) PGA: 43.33 PGV: 29.15 N38.90 E141.57Station (IWT012) PGA: 60.19 PGV: 40.85 N39.32 E141.14Station (TCG011) PGA: 16.21 PGV: 10.46 N36.39 E139.61Station (HYG009) PGA: 0.22 PGV: 2.30 N35.17 E135.10Station (IWT001) PGA: 24.69 PGV: 11.83 N40.41 E141.72Station (YMN008) PGA: 1.98 PGV: 5.61 N35.43 E138.33Station (KYTH07) PGA: 0.71 PGV: 4.16 N34.90 E135.75Station (GNMH11) PGA: 9.60 PGV: 11.84 N36.29 E138.92Station (AOM011) PGA: 14.01 PGV: 23.65 N40.68 E141.37Station (NIGH06) PGA: 4.12 PGV: 10.13 N37.65 E139.07Station (AIC014) PGA: 0.49 PGV: 4.13 N34.83 E137.22Station (FKS021) PGA: 7.91 PGV: 15.80 N37.65 E139.86Station (IBR003) PGA: 162.91 PGV: 67.49 N36.59 E140.65Station (KYTH08) PGA: 0.36 PGV: 3.33 N35.01 E135.73Station (TCG004) PGA: 31.16 PGV: 10.71 N36.81 E139.42Station (NAR003) PGA: 0.37 PGV: 3.18 N34.52 E135.72Station (IWTH04) PGA: 39.14 PGV: 28.23 N39.18 E141.39Station (AOMH08) PGA: 2.57 PGV: 11.07 N40.76 E140.31Station (SITH09) PGA: 7.03 PGV: 8.40 N36.07 E139.10Station (NIG025) PGA: 3.34 PGV: 10.78 N37.16 E138.22Station (SIG004) PGA: 0.28 PGV: 3.55 N35.35 E135.92Station (FKS019) PGA: 41.16 PGV: 27.14 N37.60 E140.44Station (HYG010) PGA: 0.16 PGV: 3.19 N35.06 E135.18Station (GIF015) PGA: 0.54 PGV: 3.46 N35.55 E136.91Station (AKT017) PGA: 5.77 PGV: 12.81 N39.30 E140.56Station (GIF007) PGA: 3.77 PGV: 3.89 N36.04 E137.49Station (TYM001) PGA: 0.36 PGV: 4.12 N36.98 E137.63Station (NGN020) PGA: 2.69 PGV: 9.06 N35.83 E137.95Station (MIEH01) PGA: 0.48 PGV: 4.68 N34.98 E136.46Station (TCGH17) PGA: 3.39 PGV: 5.88 N36.99 E139.69Station (IWT011) PGA: 34.87 PGV: 25.54 N39.15 E141.15Station (AKTH08) PGA: 2.40 PGV: 8.18 N40.32 E140.23Station (YMT012) PGA: 6.86 PGV: 8.98 N38.11 E140.04Station (AICH15) PGA: 0.49 PGV: 3.88 N35.14 E137.34Station (NGNH31) PGA: 1.02 PGV: 4.69 N36.12 E137.94Station (MYGH05) PGA: 49.73 PGV: 38.37 N38.58 E140.78Station (CHB026) PGA: 7.27 PGV: 24.69 N35.39 E140.24Station (KNG013) PGA: 16.67 PGV: 36.89 N35.26 E139.15Station (NAR004) PGA: 0.28 PGV: 2.93 N34.53 E135.95Station (KYT012) PGA: 0.24 PGV: 3.72 N35.00 E135.82Station (HYMH03) PGA: 0.36 PGV: 4.97 N42.13 E140.00Station (SZO001) PGA: 5.08 PGV: 7.10 N35.14 E139.08Station (TKY002) PGA: 5.49 PGV: 7.07 N35.73 E139.15Station (CHBH13) PGA: 24.91 PGV: 27.67 N35.83 E140.30Station (ISK007) PGA: 0.75 PGV: 4.98 N37.04 E136.97Station (GNM014) PGA: 4.83 PGV: 8.45 N36.35 E138.72Station (YMNH16) PGA: 2.46 PGV: 6.53 N35.74 E138.57Station (TKY023) PGA: 14.37 PGV: 26.87 N35.73 E139.82Station (NIGH16) PGA: 0.31 PGV: 3.45 N36.94 E137.85Station (ISK011) PGA: 0.40 PGV: 2.88 N36.40 E136.44Station (OSK003) PGA: 0.83 PGV: 5.39 N34.77 E135.47Station (IWTH21) PGA: 42.19 PGV: 16.44 N39.47 E141.93Station (TKY020) PGA: 14.64 PGV: 33.28 N35.67 E139.81Station (SIG010) PGA: 0.65 PGV: 3.99 N34.97 E135.90Station (MIE005) PGA: 0.52 PGV: 3.43 N34.77 E136.12Station (AKT004) PGA: 0.67 PGV: 4.68 N40.39 E139.98Station (OSK008) PGA: 0.44 PGV: 3.51 N34.44 E135.39Station (IWTH12) PGA: 28.93 PGV: 14.11 N40.15 E141.42Station (HKD163) PGA: 0.74 PGV: 6.94 N41.43 E140.11Station (FKI005) PGA: 0.27 PGV: 3.07 N35.91 E136.17Station (NIGH15) PGA: 1.13 PGV: 4.29 N37.05 E139.00Station (YMT005) PGA: 11.51 PGV: 12.96 N38.61 E140.16Station (CHB017) PGA: 11.06 PGV: 26.45 N35.30 E140.08Station (NIG006) PGA: 2.19 PGV: 8.70 N38.45 E139.50Station (NGN018) PGA: 1.24 PGV: 3.79 N35.81 E137.53Station (SIG007) PGA: 1.08 PGV: 4.72 N35.13 E136.10Station (SZOH25) PGA: 0.85 PGV: 5.62 N34.69 E137.56Station (IWTH27) PGA: 75.24 PGV: 22.72 N39.03 E141.53Station (TYM007) PGA: 1.05 PGV: 7.55 N36.67 E137.21Station (CHB015) PGA: 14.52 PGV: 33.71 N35.37 E139.92Station (CHB001) PGA: 38.12 PGV: 25.92 N35.96 E139.87Station (YMNH10) PGA: 2.83 PGV: 6.73 N35.54 E138.31Station (SZO004) PGA: 1.18 PGV: 5.65 N34.65 E138.82Station (ISK014) PGA: 0.47 PGV: 2.65 N36.30 E136.32Station (HKD153) PGA: 0.48 PGV: 4.36 N42.12 E140.38Station (TKY017) PGA: 22.33 PGV: 32.31 N35.65 E139.81Station (FKS008) PGA: 103.11 PGV: 39.09 N37.44 E140.57Station (TKY028) PGA: 19.88 PGV: 25.14 N35.67 E139.79Station (NGNH24) PGA: 2.74 PGV: 6.39 N35.62 E137.88Station (SIT004) PGA: 23.54 PGV: 9.80 N36.12 E139.10Station (HKD169) PGA: 1.75 PGV: 6.66 N41.94 E140.37Station (YMNH09) PGA: 1.88 PGV: 6.03 N35.43 E138.33Station (NIG017) PGA: 1.92 PGV: 11.70 N37.44 E138.84Station (NGN013) PGA: 1.39 PGV: 4.26 N36.18 E137.79Station (IWT009) PGA: 58.13 PGV: 26.39 N39.02 E141.40Station (KYTH04) PGA: 0.17 PGV: 3.26 N35.27 E135.55Station (TYM011) PGA: 1.20 PGV: 3.27 N36.58 E137.38Station (IBR004) PGA: 130.81 PGV: 43.54 N36.55 E140.41Station (GIFH26) PGA: 0.91 PGV: 3.68 N35.41 E136.88Station (SIGH03) PGA: 0.45 PGV: 3.96 N34.85 E136.03Station (AKT006) PGA: 6.17 PGV: 18.68 N40.22 E140.79Station (SZOH24) PGA: 0.51 PGV: 4.74 N34.83 E137.66Station (TKY001) PGA: 5.46 PGV: 7.77 N35.80 E139.10Station (TKYH02) PGA: 9.84 PGV: 19.75 N35.65 E139.47Station (IBR015) PGA: 32.75 PGV: 31.02 N36.07 E139.91Station (AIC015) PGA: 1.15 PGV: 5.65 N34.75 E137.40Station (FKI007) PGA: 0.70 PGV: 2.99 N35.64 E136.06Station (SZO012) PGA: 2.68 PGV: 12.49 N35.13 E138.62Station (KNGH10) PGA: 28.22 PGV: 30.80 N35.50 E139.52Station (TKY015) PGA: 14.61 PGV: 24.25 N35.73 E139.81Station (MIEH08) PGA: 0.26 PGV: 3.15 N34.54 E136.50Station (GIFH18) PGA: 0.65 PGV: 3.35 N35.90 E137.15Station (NGNH16) PGA: 4.07 PGV: 7.32 N35.95 E138.18Station (CHB018) PGA: 4.92 PGV: 16.77 N35.16 E140.32Station (IBRH19) PGA: 21.49 PGV: 12.16 N36.21 E140.09Station (KNG012) PGA: 5.52 PGV: 11.36 N35.38 E139.20Station (HYG024) PGA: 0.29 PGV: 3.41 N34.53 E134.99Station (FKIH01) PGA: 0.15 PGV: 2.80 N36.10 E136.36Station (CHB028) PGA: 24.90 PGV: 27.17 N35.77 E139.97Station (TCG003) PGA: 25.35 PGV: 15.99 N36.81 E139.72Station (AOM001) PGA: 1.15 PGV: 6.66 N41.53 E140.92Station (MIEH02) PGA: 0.32 PGV: 3.07 N34.77 E136.28Station (IWTH15) PGA: 20.06 PGV: 18.34 N39.61 E141.09Station (SITH11) PGA: 20.78 PGV: 12.71 N35.86 E139.27Station (AOMH07) PGA: 1.08 PGV: 7.31 N40.75 E140.02Station (AOM027) PGA: 4.29 PGV: 6.44 N41.15 E140.82Station (YMT013) PGA: 6.53 PGV: 10.02 N38.06 E139.76Station (SZO015) PGA: 1.40 PGV: 6.06 N35.24 E138.34Station (SIT003) PGA: 20.63 PGV: 33.34 N36.07 E139.70Station (NIG026) PGA: 1.09 PGV: 7.01 N37.02 E138.25Station (KNG004) PGA: 10.04 PGV: 17.73 N35.14 E139.62Station (FKS018) PGA: 108.99 PGV: 54.19 N37.40 E140.36Station (NIG008) PGA: 3.34 PGV: 11.43 N38.05 E139.41Station (HKD110) PGA: 3.60 PGV: 8.93 N42.17 E142.77Station (MYG002) PGA: 67.15 PGV: 31.32 N38.73 E141.51Station (TKY003) PGA: 17.47 PGV: 13.57 N35.80 E139.29Station (NIG010) PGA: 3.56 PGV: 24.48 N37.91 E139.01Station (NGNH23) PGA: 2.30 PGV: 5.02 N35.61 E137.61Station (NIG003) PGA: 2.35 PGV: 10.36 N38.00 E138.32Station (KYT005) PGA: 0.14 PGV: 2.53 N35.48 E135.39Station (NGN023) PGA: 1.48 PGV: 5.87 N35.58 E138.03Station (NGN012) PGA: 1.74 PGV: 4.69 N36.26 E137.98Station (NGN002) PGA: 1.80 PGV: 7.21 N36.81 E138.21Station (MYGH04) PGA: 56.29 PGV: 22.86 N38.79 E141.33Station (GNM015) PGA: 4.75 PGV: 5.43 N36.23 E138.76Station (AOM021) PGA: 9.92 PGV: 21.58 N40.62 E141.21Station (YMNH11) PGA: 11.43 PGV: 15.29 N35.62 E138.98Station (AOM012) PGA: 19.79 PGV: 13.83 N40.51 E141.48Station (MIE018) PGA: 0.67 PGV: 5.33 N34.87 E136.45Station (NIGH05) PGA: 3.33 PGV: 17.71 N37.98 E139.28Station (SIG011) PGA: 0.58 PGV: 4.40 N34.88 E136.06Station (ISK013) PGA: 0.13 PGV: 2.17 N36.18 E136.62Station (SZO002) PGA: 7.60 PGV: 10.07 N34.97 E139.10Station (FKI006) PGA: 0.23 PGV: 3.60 N35.77 E136.20Station (AKTH07) PGA: 3.09 PGV: 11.19 N40.46 E140.84Station (FKI008) PGA: 0.75 PGV: 3.46 N35.55 E135.91Station (SIG008) PGA: 0.97 PGV: 4.35 N35.07 E136.29Station (GIF006) PGA: 0.49 PGV: 3.18 N36.03 E136.95Station (GIF008) PGA: 0.79 PGV: 3.32 N35.95 E137.26Station (SZOH35) PGA: 4.93 PGV: 10.24 N34.95 E139.09Station (IBRH10) PGA: 30.13 PGV: 35.85 N36.11 E139.99Station (TKY021) PGA: 16.75 PGV: 23.90 N35.69 E139.82Station (OSK002) PGA: 0.54 PGV: 3.70 N34.86 E135.60Station (KNG204) PGA: 6.65 PGV: 17.99 N34.89 E139.57Station (GIFH06) PGA: 0.42 PGV: 3.53 N35.50 E136.79Station (HKD170) PGA: 0.40 PGV: 5.35 N41.75 E140.25Station (IWT013) PGA: 44.67 PGV: 30.57 N39.34 E141.54Station (HKD154) PGA: 1.06 PGV: 5.81 N42.10 E140.56Station (CHB016) PGA: 10.00 PGV: 25.64 N35.30 E140.39Station (AIC002) PGA: 0.62 PGV: 3.22 N35.30 E136.92Station (TKY022) PGA: 18.74 PGV: 38.37 N35.69 E139.80Station (SZO025) PGA: 1.59 PGV: 5.73 N34.72 E137.53Station (AKT005) PGA: 4.19 PGV: 15.05 N40.20 E140.03Station (GIF023) PGA: 1.14 PGV: 4.24 N35.39 E137.22Station (FKS013) PGA: 36.00 PGV: 27.51 N37.09 E140.56Station (NIG015) PGA: 2.41 PGV: 11.88 N37.69 E139.19Station (AOMH15) PGA: 1.77 PGV: 9.16 N40.48 E140.56Station (GIFH23) PGA: 0.41 PGV: 3.11 N35.72 E136.78Station (HYG002) PGA: 0.19 PGV: 2.29 N35.64 E134.63Station (GNM004) PGA: 5.28 PGV: 7.44 N36.62 E138.59Station (FKI011) PGA: 0.34 PGV: 3.21 N35.91 E136.67Station (AICH07) PGA: 0.62 PGV: 4.57 N35.22 E137.40Station (SIGH04) PGA: 0.30 PGV: 3.60 N34.96 E136.26Station (MYG016) PGA: 41.38 PGV: 47.60 N38.01 E140.62Station (SIT010) PGA: 17.37 PGV: 28.10 N35.91 E139.65Station (NGNH32) PGA: 1.15 PGV: 4.82 N36.26 E137.99Station (NIGH17) PGA: 0.99 PGV: 6.16 N36.86 E138.10Station (HKD155) PGA: 1.00 PGV: 5.31 N42.04 E140.81Station (ISK012) PGA: 0.36 PGV: 2.32 N36.36 E136.60Station (NGNH29) PGA: 1.17 PGV: 6.32 N36.91 E138.44Station (IWTH06) PGA: 16.17 PGV: 13.92 N40.26 E141.17Station (AICH10) PGA: 0.45 PGV: 4.77 N35.00 E137.62Station (IBRH11) PGA: 84.31 PGV: 55.13 N36.37 E140.14Station (SZO011) PGA: 8.25 PGV: 14.80 N35.21 E138.60Station (SZO003) PGA: 6.88 PGV: 7.39 N34.82 E139.05Station (NGNH25) PGA: 1.08 PGV: 5.42 N35.30 E137.93Station (NGNH14) PGA: 0.97 PGV: 5.11 N35.31 E137.63Station (IWTH11) PGA: 15.43 PGV: 14.13 N40.08 E141.19Station (CHB029) PGA: 16.19 PGV: 25.08 N35.69 E139.92Station (SITH06) PGA: 25.91 PGV: 17.03 N36.11 E139.29Station (AKT003) PGA: 3.09 PGV: 12.04 N40.28 E140.26Station (YMT015) PGA: 20.28 PGV: 22.56 N37.90 E140.10Station (NIG027) PGA: 0.78 PGV: 5.22 N37.02 E137.86Station (NIG005) PGA: 0.72 PGV: 6.75 N37.92 E138.50Station (FKS027) PGA: 18.05 PGV: 7.34 N37.07 E139.68Station (IBRH14) PGA: 40.04 PGV: 24.44 N36.69 E140.55Station (NIG022) PGA: 2.68 PGV: 6.04 N37.04 E138.85Station (FKSH15) PGA: 11.07 PGV: 10.40 N37.65 E140.17Station (GNMH05) PGA: 20.34 PGV: 23.37 N36.31 E139.18Station (TKY018) PGA: 25.52 PGV: 43.96 N35.66 E139.81Station (FKSH17) PGA: 29.46 PGV: 22.96 N37.66 E140.60Station (NIG007) PGA: 3.94 PGV: 10.42 N38.23 E139.49Station (GIF001) PGA: 0.46 PGV: 2.48 N36.27 E136.90Station (NIG016) PGA: 1.82 PGV: 9.03 N37.64 E138.77Station (IWTH28) PGA: 29.44 PGV: 19.13 N39.01 E140.86Station (OSK004) PGA: 0.90 PGV: 5.31 N34.74 E135.64Station (GNM016) PGA: 11.30 PGV: 7.10 N36.12 E138.93Station (YMN003) PGA: 4.76 PGV: 10.51 N35.46 E138.81Station (NIGH08) PGA: 8.12 PGV: 16.44 N37.67 E139.46Station (IBR014) PGA: 50.68 PGV: 36.40 N36.07 E140.19Station (GIF017) PGA: 0.60 PGV: 3.49 N35.48 E136.57Station (AOM026) PGA: 2.13 PGV: 8.29 N41.13 E140.31Station (GNMH07) PGA: 10.36 PGV: 7.01 N36.70 E139.21Station (AKTH13) PGA: 5.91 PGV: 5.34 N39.98 E140.41Station (FKSH21) PGA: 6.09 PGV: 7.31 N37.34 E139.31Station (AKT013) PGA: 4.70 PGV: 13.44 N39.61 E140.32Station (AOMH05) PGA: 12.29 PGV: 11.02 N40.86 E141.10Station (AOM028) PGA: 7.12 PGV: 17.77 N40.70 E140.92Station (GIF022) PGA: 0.30 PGV: 3.45 N35.28 E136.47Station (OSK005) PGA: 0.74 PGV: 4.84 N34.73 E135.51Station (FKSH10) PGA: 108.29 PGV: 38.63 N37.16 E140.09Station (SZOH28) PGA: 1.37 PGV: 6.25 N34.67 E137.74Station (HYGH03) PGA: 0.14 PGV: 1.96 N35.22 E134.52Station (NIG023) PGA: 1.58 PGV: 6.29 N37.01 E138.65Station (IWTH16) PGA: 15.77 PGV: 18.27 N39.64 E140.95Station (YMT010) PGA: 10.47 PGV: 15.98 N38.26 E140.35Station (YMTH02) PGA: 15.21 PGV: 27.59 N38.27 E140.26Station (NGNH07) PGA: 1.95 PGV: 4.64 N36.74 E138.38Station (MIE010) PGA: 0.35 PGV: 4.22 N34.49 E136.73Station (SZO008) PGA: 4.08 PGV: 11.03 N35.10 E138.87Station (ISK001) PGA: 0.35 PGV: 4.74 N37.50 E137.18Station (GIFH25) PGA: 0.40 PGV: 3.44 N35.52 E136.61Station (NGNH12) PGA: 6.03 PGV: 11.65 N35.97 E138.48Station (KNG009) PGA: 15.45 PGV: 14.96 N35.44 E139.36Station (TCGH10) PGA: 61.18 PGV: 48.15 N36.86 E140.02Station (TKY004) PGA: 12.68 PGV: 22.12 N35.63 E139.40Station (GIFH10) PGA: 1.91 PGV: 2.77 N36.38 E137.37Station (AOM013) PGA: 10.01 PGV: 11.01 N40.41 E141.28Station (TYMH06) PGA: 0.72 PGV: 3.48 N36.57 E137.16Station (ISK009) PGA: 0.63 PGV: 4.23 N36.73 E136.70Station (AKT020) PGA: 3.88 PGV: 15.07 N39.20 E139.91Station (YMTH15) PGA: 9.26 PGV: 19.09 N38.43 E140.12Station (MYG009) PGA: 55.80 PGV: 42.69 N38.45 E140.89Station (GNM003) PGA: 17.09 PGV: 10.85 N36.66 E139.08Station (AOMH16) PGA: 20.48 PGV: 24.49 N40.46 E141.09Station (OSKH05) PGA: 0.86 PGV: 4.13 N34.72 E135.52Station (TKY014) PGA: 13.34 PGV: 25.33 N35.69 E139.84Station (KNG203) PGA: 9.24 PGV: 13.49 N34.80 E139.64Station (SZOH34) PGA: 4.06 PGV: 10.78 N35.13 E138.42Station (AOMH13) PGA: 13.30 PGV: 21.29 N40.58 E141.45Station (NGN001) PGA: 1.99 PGV: 7.37 N36.85 E138.37Station (TKY026) PGA: 16.56 PGV: 25.69 N35.67 E139.86Station (KYT003) PGA: 0.17 PGV: 1.95 N35.68 E135.29Station (IBR009) PGA: 20.37 PGV: 22.95 N36.18 E139.70Station (GIFH13) PGA: 0.39 PGV: 2.66 N36.27 E136.90Station (TCG002) PGA: 15.31 PGV: 9.80 N36.99 E139.80Station (GIF016) PGA: 0.45 PGV: 2.98 N35.54 E137.12Station (YMT007) PGA: 20.45 PGV: 21.42 N38.43 E140.39Station (NGN009) PGA: 0.91 PGV: 5.45 N36.34 E137.87Station (HKD157) PGA: 1.14 PGV: 4.93 N41.91 E140.97Station (FKS005) PGA: 74.90 PGV: 36.88 N37.64 E140.98Station (YMT014) PGA: 5.38 PGV: 11.70 N37.92 E139.87Station (GNMH13) PGA: 5.25 PGV: 6.54 N36.86 E139.06Station (FKS017) PGA: 68.57 PGV: 55.10 N37.28 E140.37Station (AIC016) PGA: 1.78 PGV: 4.97 N34.78 E136.91Station (FKS023) PGA: 45.97 PGV: 41.88 N37.48 E139.93Station (NGNH19) PGA: 5.13 PGV: 7.79 N35.97 E138.58Station (YMNH15) PGA: 4.43 PGV: 9.44 N35.53 E138.60Station (NGNH22) PGA: 1.96 PGV: 7.27 N35.79 E138.08Station (IBR008) PGA: 29.58 PGV: 34.95 N36.31 E139.98Station (AIC001) PGA: 1.23 PGV: 5.82 N35.30 E136.75Station (TYMH07) PGA: 0.45 PGV: 2.87 N36.44 E137.04Station (GIFH16) PGA: 2.67 PGV: 3.46 N36.09 E137.34Station (AKT015) PGA: 7.57 PGV: 16.98 N39.38 E140.05Station (CHB024) PGA: 23.85 PGV: 33.43 N35.63 E140.08Station (MYG013) PGA: 154.57 PGV: 74.75 N38.27 E140.93Station (SZOH37) PGA: 2.56 PGV: 7.69 N35.20 E138.57Station (SZOH40) PGA: 0.94 PGV: 5.82 N34.78 E138.97Station (GNMH12) PGA: 19.97 PGV: 10.56 N36.14 E138.91Station (IWT026) PGA: 40.41 PGV: 29.26 N39.26 E141.10Station (SIG006) PGA: 0.40 PGV: 3.51 N35.20 E135.92Station (NIG018) PGA: 2.47 PGV: 11.76 N37.37 E138.56Station (AOM020) PGA: 4.71 PGV: 13.64 N40.82 E140.75Station (NIGH07) PGA: 1.68 PGV: 7.25 N37.67 E139.26Station (NIGH13) PGA: 1.43 PGV: 8.74 N37.05 E138.40Station (GNM005) PGA: 4.45 PGV: 11.17 N36.51 E138.52Station (TYM009) PGA: 1.15 PGV: 4.37 N36.59 E137.14Station (CHBH16) PGA: 5.84 PGV: 22.77 N35.14 E139.96Station (GIFH05) PGA: 0.51 PGV: 3.00 N36.06 E136.95Station (SITH10) PGA: 15.51 PGV: 9.99 N36.00 E139.22Station (MYGH03) PGA: 46.25 PGV: 19.58 N38.92 E141.64Station (YMN006) PGA: 3.49 PGV: 8.84 N35.47 E138.61Station (KNG008) PGA: 11.76 PGV: 14.49 N35.58 E139.33Station (IBRH12) PGA: 61.64 PGV: 30.24 N36.84 E140.32Station (CHB006) PGA: 24.65 PGV: 20.02 N35.78 E140.31Station (IWTH05) PGA: 66.80 PGV: 31.78 N38.87 E141.35Station (SZO010) PGA: 9.35 PGV: 32.08 N35.31 E138.93Station (AOMH09) PGA: 2.91 PGV: 10.03 N40.62 E140.35Station (MIE011) PGA: 0.18 PGV: 3.45 N34.43 E136.33Station (MYG014) PGA: 50.50 PGV: 29.03 N38.32 E140.64Station (SZO023) PGA: 1.29 PGV: 4.41 N34.87 E137.82Station (IWTH14) PGA: 29.71 PGV: 10.14 N39.74 E141.91Station (SIGH01) PGA: 0.26 PGV: 3.58 N35.24 E136.36Station (KNG206) PGA: 37.36 PGV: 72.87 N35.10 E139.38Station (SZOH36) PGA: 1.00 PGV: 7.82 N34.91 E138.20Station (FKSH18) PGA: 58.86 PGV: 51.09 N37.49 E140.54Station (AIC004) PGA: 1.12 PGV: 6.68 N35.06 E136.97Station (IBR013) PGA: 138.05 PGV: 67.09 N36.16 E140.49Station (IWT016) PGA: 24.07 PGV: 13.87 N39.60 E141.68Station (NGNH26) PGA: 1.76 PGV: 3.50 N36.47 E138.15Station (NIGH14) PGA: 1.50 PGV: 5.49 N37.03 E138.85Station (SZOH31) PGA: 0.71 PGV: 5.73 N34.94 E138.08Station (KYTH02) PGA: 0.27 PGV: 2.23 N35.71 E135.25Station (NGNH08) PGA: 1.29 PGV: 6.28 N36.25 E137.86Station (YMT001) PGA: 5.59 PGV: 36.23 N38.91 E139.81Station (FKS011) PGA: 38.06 PGV: 45.99 N37.09 E140.90Station (SITH08) PGA: 11.05 PGV: 8.76 N36.03 E138.97Station (SIT001) PGA: 10.52 PGV: 19.46 N36.24 E139.19Station (FKSH16) PGA: 33.19 PGV: 27.26 N37.76 E140.38Station (HYGH02) PGA: 0.14 PGV: 1.82 N35.07 E134.42Station (TCG012) PGA: 42.76 PGV: 33.51 N36.29 E139.80Station (SZO013) PGA: 9.50 PGV: 17.00 N35.04 E138.48Station (NGNH13) PGA: 2.40 PGV: 5.96 N35.51 E137.88Station (AOM014) PGA: 9.33 PGV: 18.00 N40.44 E140.94Station (NGN016) PGA: 5.38 PGV: 12.05 N35.91 E138.22Station (SITH07) PGA: 11.92 PGV: 10.09 N35.91 E139.15Station (MYG004) PGA: 275.19 PGV: 94.38 N38.73 E141.02Station (FKS028) PGA: 4.23 PGV: 7.96 N37.35 E139.31Station (TYM008) PGA: 0.89 PGV: 3.87 N36.61 E137.28Station (GIFH20) PGA: 1.07 PGV: 3.61 N35.80 E137.25Station (AKTH14) PGA: 11.14 PGV: 12.80 N40.06 E140.81Station (HYG016) PGA: 0.20 PGV: 2.35 N34.76 E134.39Station (CHB002) PGA: 28.93 PGV: 25.48 N35.79 E139.90Station (AOM029) PGA: 2.14 PGV: 7.90 N40.58 E140.30Station (TKY005) PGA: 13.91 PGV: 18.93 N35.58 E139.42Station (NIG024) PGA: 1.83 PGV: 9.04 N37.13 E138.44Station (AKTH09) PGA: 2.76 PGV: 9.68 N40.28 E140.46Station (SIG001) PGA: 0.48 PGV: 2.93 N35.54 E136.21Station (YMT006) PGA: 24.38 PGV: 20.62 N38.60 E140.41Station (KYT004) PGA: 0.31 PGV: 2.68 N35.54 E135.20Station (OSKH04) PGA: 0.23 PGV: 3.83 N34.76 E135.71Station (HYG022) PGA: 0.60 PGV: 3.87 N34.75 E135.35Station (CHB005) PGA: 17.94 PGV: 21.15 N35.74 E140.83Station (AOMH06) PGA: 5.90 PGV: 9.11 N40.97 E141.37Station (CHB010) PGA: 19.12 PGV: 22.52 N35.71 E140.57Station (AKT021) PGA: 2.62 PGV: 6.07 N39.99 E140.40Station (HYGH11) PGA: 0.16 PGV: 2.41 N35.29 E134.91Station (TYMH05) PGA: 0.51 PGV: 3.26 N36.57 E136.96Station (KNG005) PGA: 4.84 PGV: 17.31 N35.32 E139.55Station (FKSH07) PGA: 4.25 PGV: 4.45 N37.01 E139.38Station (KYTH05) PGA: 1.03 PGV: 2.86 N35.68 E135.03Station (AOM003) PGA: 4.97 PGV: 12.36 N41.41 E141.17Station (OSK006) PGA: 0.99 PGV: 7.07 N34.59 E135.47Station (HKD158) PGA: 5.11 PGV: 8.22 N41.83 E141.14Station (SZOH41) PGA: 0.88 PGV: 5.22 N34.67 E138.83Station (NGN008) PGA: 2.06 PGV: 5.90 N36.40 E138.25Station (ISK008) PGA: 1.08 PGV: 5.49 N36.89 E136.78Station (FKS004) PGA: 57.93 PGV: 22.85 N37.68 E140.73Station (SZOH42) PGA: 6.85 PGV: 11.48 N34.98 E138.91Station (FKSH01) PGA: 2.55 PGV: 6.69 N37.76 E139.72Station (TCG013) PGA: 43.01 PGV: 32.98 N36.44 E140.02Station (IBR002) PGA: 59.94 PGV: 59.93 N36.71 E140.71Station (FKS029) PGA: 11.10 PGV: 4.72 N37.02 E139.38Station (NGN021) PGA: 2.60 PGV: 8.24 N35.73 E137.93Station (AIC017) PGA: 0.72 PGV: 4.79 N34.67 E137.26Station (IWT025) PGA: 16.72 PGV: 12.32 N39.52 E140.83Station (FKIH04) PGA: 1.10 PGV: 3.27 N35.56 E135.87Station (AIC010) PGA: 1.57 PGV: 4.08 N34.98 E137.42Station (NGN014) PGA: 6.47 PGV: 5.60 N36.10 E138.48Station (KYT011) PGA: 0.48 PGV: 2.68 N35.02 E135.56Station (AIC018) PGA: 0.39 PGV: 4.95 N34.62 E137.11Station (YMT011) PGA: 13.61 PGV: 18.30 N38.15 E140.27Station (TKYH13) PGA: 9.28 PGV: 7.97 N35.70 E139.13Station (CHBH14) PGA: 17.35 PGV: 16.83 N35.73 E140.82Station (IWT010) PGA: 101.72 PGV: 44.86 N38.93 E141.12Station (AKTH01) PGA: 5.37 PGV: 7.90 N39.81 E140.58Station (FKS016) PGA: 132.05 PGV: 58.50 N37.12 E140.19Station (AKT012) PGA: 7.58 PGV: 8.19 N39.70 E140.72Station (TYM002) PGA: 1.22 PGV: 6.53 N36.87 E136.97Station (KNG205) PGA: 16.07 PGV: 25.32 N34.94 E139.42Station (GIFH04) PGA: 0.56 PGV: 2.90 N36.24 E137.20Station (TKY013) PGA: 14.37 PGV: 35.58 N35.66 E139.83Station (YMN011) PGA: 1.67 PGV: 6.98 N35.64 E138.38Station (AOM008) PGA: 6.36 PGV: 11.17 N41.08 E141.26Station (MIE009) PGA: 0.28 PGV: 3.32 N34.58 E136.53Station (NIG013) PGA: 3.06 PGV: 17.71 N37.76 E138.88Station (NGNH21) PGA: 3.33 PGV: 9.79 N35.83 E137.92Station (IWT007) PGA: 71.09 PGV: 31.42 N39.27 E141.86Station (FKSH02) PGA: 7.93 PGV: 8.70 N37.73 E139.88Station (TCG001) PGA: 41.98 PGV: 38.55 N36.94 E140.08Station (MIE006) PGA: 0.83 PGV: 6.07 N34.72 E136.50Station (HKD156) PGA: 1.13 PGV: 4.77 N41.90 E140.70Station (TCGH16) PGA: 122.12 PGV: 80.01 N36.55 E140.08Station (FKS024) PGA: 33.59 PGV: 55.52 N37.40 E140.13Station (AICH09) PGA: 1.27 PGV: 6.70 N34.66 E137.39Station (CHBH20) PGA: 2.50 PGV: 16.61 N35.09 E140.10Station (KYT002) PGA: 0.24 PGV: 2.24 N35.60 E134.89Station (AOM025) PGA: 2.24 PGV: 9.86 N41.18 E140.48Station (NGNH36) PGA: 0.91 PGV: 4.15 N36.70 E137.85Station (YMTH04) PGA: 22.67 PGV: 12.89 N38.08 E140.30Station (TCG016) PGA: 40.66 PGV: 26.77 N36.53 E140.16Station (KNG007) PGA: 6.39 PGV: 22.30 N35.34 E139.49Station (IBRH18) PGA: 60.36 PGV: 31.33 N36.36 E140.62Station (CHB011) PGA: 15.40 PGV: 33.45 N35.60 E140.50Station (GIFH03) PGA: 0.57 PGV: 3.24 N35.63 E136.61Station (ISK004) PGA: 0.57 PGV: 4.30 N37.31 E137.15Station (MYG008) PGA: 37.94 PGV: 41.43 N38.58 E141.45Station (AOMH03) PGA: 3.10 PGV: 7.22 N41.23 E140.99Station (GIF021) PGA: 0.94 PGV: 3.64 N35.44 E137.00Station (AKT010) PGA: 4.01 PGV: 12.49 N39.72 E140.10Station (IBR007) PGA: 55.47 PGV: 43.00 N36.35 E140.60Station (CHBH10) PGA: 13.41 PGV: 25.24 N35.55 E140.24Station (FKSH09) PGA: 44.18 PGV: 26.55 N37.35 E140.43Station (MYG003) PGA: 79.70 PGV: 40.61 N38.73 E141.31Station (NGN025) PGA: 1.80 PGV: 5.45 N35.28 E137.86Station (IWTH23) PGA: 49.60 PGV: 17.30 N39.27 E141.82Station (AIC003) PGA: 2.32 PGV: 8.81 N35.17 E136.74Station (KNG011) PGA: 5.61 PGV: 12.72 N35.62 E139.15Station (AICH19) PGA: 0.33 PGV: 4.37 N34.95 E137.41Station (SZO027) PGA: 1.04 PGV: 5.68 N34.79 E138.80Station (HYG020) PGA: 0.31 PGV: 2.26 N34.80 E134.99Station (AKTH15) PGA: 3.35 PGV: 6.03 N39.69 E140.41Station (IWTH08) PGA: 11.69 PGV: 8.98 N40.27 E141.78Station (SZO005) PGA: 3.18 PGV: 7.76 N34.75 E138.78Station (MIE007) PGA: 0.27 PGV: 3.24 N34.64 E136.34Station (IWT020) PGA: 25.33 PGV: 30.46 N39.78 E141.33Station (IWTH13) PGA: 6.41 PGV: 8.88 N39.94 E141.55Station (GNM008) PGA: 12.24 PGV: 25.39 N36.35 E139.14Station (TKY006) PGA: 12.88 PGV: 20.26 N35.70 E139.50Station (AICH20) PGA: 0.39 PGV: 4.61 N34.90 E137.49Station (FKS014) PGA: 23.11 PGV: 25.32 N36.87 E140.43Station (TCGH09) PGA: 15.37 PGV: 17.47 N36.86 E139.84Station (AOMH14) PGA: 2.71 PGV: 7.02 N40.55 E140.27Station (AKT009) PGA: 2.60 PGV: 10.70 N39.89 E139.85Station (CHB014) PGA: 13.23 PGV: 27.49 N35.48 E140.05Station (AOMH01) PGA: 1.66 PGV: 6.30 N41.53 E140.91Station (NGNH18) PGA: 2.54 PGV: 4.69 N35.93 E137.59Station (ISKH05) PGA: 0.55 PGV: 4.82 N37.22 E136.97Station (AOM015) PGA: 2.38 PGV: 9.81 N40.47 E140.63Station (NIGH11) PGA: 2.22 PGV: 10.91 N37.17 E138.74Station (GNMH09) PGA: 3.32 PGV: 7.18 N36.62 E138.91Station (NIGH02) PGA: 4.04 PGV: 13.28 N38.28 E139.55Station (FKSH13) PGA: 48.23 PGV: 22.38 N37.00 E140.59Station (NGN015) PGA: 5.91 PGV: 12.78 N36.05 E138.11Station (YMT009) PGA: 10.96 PGV: 17.77 N38.39 E140.27Station (AOM009) PGA: 5.21 PGV: 8.24 N40.97 E141.37Station (AKT011) PGA: 11.29 PGV: 9.74 N39.81 E140.58Station (AIC009) PGA: 1.33 PGV: 4.10 N35.08 E137.15Station (FKI010) PGA: 0.48 PGV: 2.70 N35.49 E135.55Station (YMT017) PGA: 9.33 PGV: 17.86 N38.79 E140.31Station (MIE004) PGA: 0.74 PGV: 4.89 N34.86 E136.45Station (TCG010) PGA: 16.91 PGV: 9.49 N36.63 E139.44Station (IWT024) PGA: 16.44 PGV: 13.17 N40.26 E141.29Station (TKYH12) PGA: 16.04 PGV: 16.15 N35.67 E139.26Station (ISKH04) PGA: 0.33 PGV: 4.51 N37.19 E136.72Station (SZO021) PGA: 1.33 PGV: 6.23 N35.10 E138.13Station (NIG009) PGA: 3.03 PGV: 13.61 N37.95 E139.34Station (GIF003) PGA: 2.18 PGV: 2.95 N36.33 E137.30Station (CHB004) PGA: 30.67 PGV: 25.86 N35.90 E140.49Station (HKD159) PGA: 4.98 PGV: 6.32 N41.72 E141.00Station (NIG014) PGA: 4.12 PGV: 14.59 N37.64 E138.96Station (GIFH28) PGA: 3.07 PGV: 8.88 N35.46 E137.47Station (FKSH04) PGA: 18.07 PGV: 14.52 N37.45 E139.81Station (NGN006) PGA: 2.08 PGV: 4.18 N36.51 E137.85Station (NGNH11) PGA: 6.14 PGV: 11.46 N35.92 E138.31Station (FKI001) PGA: 0.18 PGV: 2.09 N36.22 E136.16Station (FKS026) PGA: 7.32 PGV: 10.19 N37.27 E139.54Station (SZO007) PGA: 1.14 PGV: 7.64 N34.98 E138.95Station (CHB022) PGA: 9.78 PGV: 21.30 N35.31 E139.86Station (TCG005) PGA: 29.59 PGV: 31.41 N36.81 E139.93Station (AKT022) PGA: 6.25 PGV: 8.04 N39.77 E140.67Station (NIG020) PGA: 2.26 PGV: 6.65 N37.23 E138.96Station (KYT013) PGA: 0.29 PGV: 2.97 N34.88 E135.80Station (SITH05) PGA: 13.39 PGV: 8.93 N36.15 E139.05Station (IWTH01) PGA: 32.12 PGV: 23.17 N40.24 E141.34Station (YMT002) PGA: 7.16 PGV: 18.79 N38.77 E140.30Station (YMN009) PGA: 11.70 PGV: 15.66 N35.50 E138.46Station (NGNH10) PGA: 1.00 PGV: 4.81 N35.96 E137.77Station (GNM012) PGA: 17.51 PGV: 27.23 N36.31 E139.19Station (AICH12) PGA: 1.68 PGV: 5.46 N34.79 E137.11Station (CHB007) PGA: 105.61 PGV: 37.20 N35.72 E140.23Station (FKS030) PGA: 3.14 PGV: 9.13 N37.45 E139.51Station (AKTH04) PGA: 53.30 PGV: 20.69 N39.17 E140.71Station (AOM024) PGA: 5.61 PGV: 12.29 N41.05 E140.64Station (GIF018) PGA: 1.74 PGV: 5.04 N35.49 E137.50Station (KYT001) PGA: 0.20 PGV: 2.13 N35.74 E135.10Station (AIC011) PGA: 1.18 PGV: 6.98 N35.00 E136.86Station (IWTH20) PGA: 40.72 PGV: 35.47 N39.34 E141.05Station (AICH18) PGA: 0.44 PGV: 4.58 N34.96 E137.24Station (NIGH01) PGA: 2.81 PGV: 9.96 N37.43 E138.89Station (YMNH14) PGA: 3.78 PGV: 10.92 N35.51 E138.97Station (NIG011) PGA: 5.00 PGV: 19.90 N37.80 E139.14Station (NGNH35) PGA: 3.83 PGV: 3.96 N36.38 E137.82Station (TCG006) PGA: 38.46 PGV: 77.60 N36.76 E140.13Station (MYGH06) PGA: 26.78 PGV: 52.08 N38.59 E141.07Station (AICH11) PGA: 0.55 PGV: 3.05 N35.31 E137.06Station (YMTH13) PGA: 2.13 PGV: 9.55 N38.47 E139.76Station (HYGH08) PGA: 0.12 PGV: 1.47 N35.10 E134.90Station (NGNH28) PGA: 1.24 PGV: 7.54 N36.71 E138.10Station (ISKH06) PGA: 0.52 PGV: 5.02 N37.05 E136.82Station (OSKH02) PGA: 1.64 PGV: 10.40 N34.66 E135.39Station (YMTH03) PGA: 7.39 PGV: 9.15 N38.10 E140.16Station (MYGH12) PGA: 53.66 PGV: 27.84 N38.64 E141.44Station (AKT001) PGA: 3.32 PGV: 10.09 N40.33 E140.74Station (GIF010) PGA: 1.08 PGV: 3.61 N35.80 E137.25Station (NIG028) PGA: 2.92 PGV: 10.09 N37.43 E138.89Station (AOMH02) PGA: 1.02 PGV: 6.16 N41.40 E140.86Station (HKD111) PGA: 0.69 PGV: 6.16 N42.02 E143.15Station (KNG006) PGA: 10.23 PGV: 21.31 N35.45 E139.54Station (NIGH09) PGA: 2.61 PGV: 7.26 N37.54 E139.13Station (TYM003) PGA: 0.66 PGV: 5.02 N36.82 E137.42Station (TYMH04) PGA: 0.67 PGV: 3.78 N36.79 E137.47Station (AKT002) PGA: 5.89 PGV: 12.92 N40.27 E140.57Station (IBR018) PGA: 66.33 PGV: 36.23 N35.98 E140.63Station (FKI002) PGA: 0.31 PGV: 3.34 N36.04 E136.01Station (GIF024) PGA: 0.99 PGV: 4.39 N35.30 E137.39Station (GNM009) PGA: 36.06 PGV: 26.99 N36.41 E139.33Station (SZO006) PGA: 1.17 PGV: 6.46 N34.91 E138.79Station (MYG012) PGA: 200.83 PGV: 67.40 N38.32 E141.02Station (AIC006) PGA: 1.08 PGV: 4.72 N35.22 E137.51Station (SZO028) PGA: 2.42 PGV: 8.23 N34.95 E139.14Station (IWT023) PGA: 14.52 PGV: 8.43 N40.04 E141.45Station (FKSH14) PGA: 39.39 PGV: 62.24 N37.03 E140.97Station (CHB012) PGA: 21.90 PGV: 25.35 N35.57 E140.33Station (GNMH08) PGA: 7.22 PGV: 11.84 N36.49 E138.52Station (FKS003) PGA: 33.40 PGV: 25.20 N37.76 E140.48Station (SZO019) PGA: 1.07 PGV: 6.00 N34.77 E138.00Station (NGNH30) PGA: 1.80 PGV: 3.95 N36.06 E137.68Station (FKI003) PGA: 0.89 PGV: 3.25 N36.04 E136.23Station (GIF012) PGA: 0.28 PGV: 3.07 N35.64 E136.49Station (YMN004) PGA: 9.06 PGV: 15.04 N35.70 E138.73Station (AOMH11) PGA: 5.14 PGV: 10.38 N40.58 E141.00Station (ISK002) PGA: 1.81 PGV: 6.94 N37.44 E137.29Station (AOM005) PGA: 6.31 PGV: 12.58 N41.29 E141.20Station (ISK003) PGA: 0.56 PGV: 4.87 N37.39 E136.91Station (TYM005) PGA: 0.99 PGV: 8.17 N36.78 E137.08Station (GNM010) PGA: 18.14 PGV: 19.31 N36.23 E139.53Station (TKY007) PGA: 19.59 PGV: 23.27 N35.71 E139.69Station (IWTH07) PGA: 9.41 PGV: 8.30 N40.27 E141.57Station (HYG015) PGA: 0.19 PGV: 3.18 N34.95 E135.27Station (AOM002) PGA: 2.98 PGV: 4.95 N41.33 E140.81Station (GIFH22) PGA: 0.39 PGV: 3.28 N35.67 E137.11Station (IWT021) PGA: 33.44 PGV: 29.03 N39.92 E141.08Station (IBR001) PGA: 40.70 PGV: 32.42 N36.78 E140.36Station (SZOH30) PGA: 0.79 PGV: 4.36 N35.22 E137.92Station (YMT008) PGA: 9.57 PGV: 13.36 N38.39 E139.99Station (TCGH13) PGA: 85.61 PGV: 67.84 N36.73 E140.18Station (AOMH04) PGA: 3.79 PGV: 11.97 N40.85 E140.68Station (SZOH29) PGA: 1.03 PGV: 5.62 N35.31 E138.20Station (NGNH17) PGA: 2.47 PGV: 4.56 N36.14 E138.55Station (NIGH10) PGA: 5.40 PGV: 7.72 N37.54 E139.36Station (MYGH02) PGA: 8.73 PGV: 14.92 N38.86 E140.65Station (TYM004) PGA: 0.61 PGV: 3.65 N36.86 E137.53Station (TCG014) PGA: 122.87 PGV: 60.81 N36.55 E140.17Station (AKTH12) PGA: 4.69 PGV: 8.20 N39.92 E140.22Station (AICH13) PGA: 1.65 PGV: 5.54 N35.22 E136.85Station (AKTH03) PGA: 4.68 PGV: 10.89 N39.22 E140.13Station (MIE003) PGA: 1.46 PGV: 6.75 N34.97 E136.64Station (MIEH10) PGA: 0.70 PGV: 4.28 N34.82 E136.42Station (GIFH14) PGA: 5.81 PGV: 3.35 N36.25 E137.52Station (TCGH11) PGA: 47.07 PGV: 17.91 N36.71 E139.77Station (ISKH03) PGA: 0.60 PGV: 4.83 N37.35 E137.24Station (KYTH03) PGA: 0.17 PGV: 2.39 N35.31 E135.13Station (YMT016) PGA: 2.78 PGV: 10.20 N38.79 E140.02Station (GIF002) PGA: 1.02 PGV: 2.65 N36.27 E137.03Station (AICH16) PGA: 1.19 PGV: 5.15 N35.15 E137.53Station (NGN007) PGA: 1.70 PGV: 4.70 N36.53 E138.12Station (TKY027) PGA: 21.68 PGV: 28.51 N35.69 E139.89Station (SZO018) PGA: 3.20 PGV: 9.80 N34.74 E138.22Station (NIGH12) PGA: 1.51 PGV: 5.51 N37.22 E138.98Station (AKTH19) PGA: 6.94 PGV: 12.03 N39.19 E140.47Station (GNM011) PGA: 21.46 PGV: 20.88 N36.29 E139.36Station (AOMH12) PGA: 12.13 PGV: 20.04 N40.58 E141.15Station (OSK007) PGA: 0.71 PGV: 5.05 N34.56 E135.61Station (HYMH02) PGA: 0.74 PGV: 4.76 N41.99 E140.31Station (FKS025) PGA: 14.98 PGV: 8.95 N37.31 E139.90Station (FKSH03) PGA: 13.54 PGV: 15.73 N37.61 E139.75Station (TCGH12) PGA: 47.55 PGV: 45.21 N36.70 E139.98Station (IWTH19) PGA: 34.07 PGV: 15.60 N39.45 E141.00Station (HKD113) PGA: 0.78 PGV: 6.88 N42.13 E143.32Station (KNGH19) PGA: 2.92 PGV: 8.82 N35.42 E139.04Station (CHB003) PGA: 48.20 PGV: 31.50 N35.79 E140.06Station (GIFH27) PGA: 0.65 PGV: 3.43 N35.45 E137.00Station (SZOH38) PGA: 2.71 PGV: 7.81 N35.09 E138.98Station (GNMH14) PGA: 9.39 PGV: 7.59 N36.49 E139.32Station (NIG021) PGA: 2.58 PGV: 9.69 N37.13 E138.75Station (MYG007) PGA: 66.27 PGV: 46.67 N38.59 E141.25Station (NARH06) PGA: 0.29 PGV: 3.14 N34.64 E136.05Station (YMTH05) PGA: 2.86 PGV: 9.89 N37.99 E139.80Station (FKS002) PGA: 56.80 PGV: 30.47 N37.84 E140.60Station (KYT015) PGA: 0.19 PGV: 2.92 N35.25 E135.77Station (AKT023) PGA: 8.42 PGV: 11.87 N39.15 E140.72Station (TYM012) PGA: 0.48 PGV: 2.71 N36.44 E137.04Station (SITH01) PGA: 18.08 PGV: 27.00 N35.93 E139.73Station (GIF005) PGA: 3.30 PGV: 4.31 N36.15 E137.25Station (TCG015) PGA: 18.67 PGV: 15.48 N36.75 E139.71Station (ISK010) PGA: 0.55 PGV: 4.27 N36.54 E136.64Station (GIF019) PGA: 0.92 PGV: 5.13 N35.45 E137.40Station (IWT005) PGA: 20.30 PGV: 13.88 N39.65 E141.95Station (AKTH16) PGA: 7.94 PGV: 19.02 N39.55 E140.35Station (AICH21) PGA: 0.60 PGV: 5.28 N34.74 E136.94Station (CHB021) PGA: 3.19 PGV: 13.78 N34.91 E139.90Station (YMT003) PGA: 4.62 PGV: 15.26 N38.73 E139.80Station (GNM002) PGA: 14.11 PGV: 7.86 N36.78 E138.97Station (CHB008) PGA: 16.05 PGV: 29.36 N35.65 E139.90Station (SIT005) PGA: 9.99 PGV: 9.23 N36.06 E139.26Station (GIFH08) PGA: 0.45 PGV: 3.71 N35.83 E136.96Station (AIC008) PGA: 0.52 PGV: 4.51 N35.10 E137.57Station (SZO016) PGA: 3.11 PGV: 8.48 N34.86 E138.31Station (HYGH07) PGA: 0.13 PGV: 2.45 N35.03 E134.67Station (GIFH29) PGA: 0.37 PGV: 3.93 N35.29 E136.48Station (IBR010) PGA: 41.61 PGV: 33.16 N36.18 E139.97Station (GNM013) PGA: 18.96 PGV: 28.10 N36.32 E139.02Station (SIT014) PGA: 6.58 PGV: 5.67 N36.00 E138.80Station (AKT007) PGA: 2.60 PGV: 9.19 N40.05 E140.08Station (IBR005) PGA: 98.62 PGV: 60.60 N36.39 E140.24Station (GIFH17) PGA: 0.94 PGV: 2.86 N35.95 E136.87Station (ISKH07) PGA: 0.42 PGV: 3.25 N36.52 E136.64Station (NGN019) PGA: 1.04 PGV: 4.16 N35.86 E137.71Station (MYG006) PGA: 58.19 PGV: 98.21 N38.58 E140.97Station (GIF011) PGA: 0.38 PGV: 3.32 N35.76 E136.98Station (SZO022) PGA: 1.12 PGV: 4.13 N35.09 E137.81Station (NGNH15) PGA: 0.65 PGV: 4.26 N36.01 E137.93Station (ISK006) PGA: 0.28 PGV: 4.20 N37.16 E136.69Station (AKT019) PGA: 4.62 PGV: 8.78 N39.04 E140.45Station (CHB020) PGA: 8.10 PGV: 19.73 N35.12 E140.10Station (AOM023) PGA: 3.57 PGV: 10.23 N40.97 E140.43Station (AICH17) PGA: 0.97 PGV: 4.65 N35.18 E137.73Station (SIG009) PGA: 0.70 PGV: 3.87 N35.01 E136.09Station (TCGH07) PGA: 19.19 PGV: 8.52 N36.88 E139.45Station (CHB025) PGA: 3.76 PGV: 21.44 N34.97 E139.95Station (NIG004) PGA: 0.90 PGV: 5.12 N37.82 E138.28Station (SIG003) PGA: 1.33 PGV: 4.91 N35.38 E136.26Station (GIF013) PGA: 0.44 PGV: 3.15 N35.66 E137.16Station (GNM006) PGA: 16.65 PGV: 9.71 N36.51 E138.75Station (AOM006) PGA: 6.14 PGV: 9.71 N41.20 E141.00Station (AKT016) PGA: 11.07 PGV: 20.34 N39.45 E140.48Station (AOM004) PGA: 1.78 PGV: 6.23 N41.41 E141.45Station (NIG012) PGA: 8.79 PGV: 13.37 N37.69 E139.48Station (NGNH20) PGA: 1.51 PGV: 5.18 N35.79 E137.72Station (SIT008) PGA: 22.30 PGV: 28.79 N35.97 E139.75Station (KNG003) PGA: 4.33 PGV: 15.40 N35.27 E139.66Station (CHBH17) PGA: 3.21 PGV: 18.14 N35.17 E140.34Station (FKI009) PGA: 0.72 PGV: 2.65 N35.50 E135.75Station (YMN007) PGA: 3.37 PGV: 10.22 N35.28 E138.46Station (FKS022) PGA: 14.03 PGV: 15.44 N37.60 E139.65Station (KNGH21) PGA: 4.11 PGV: 10.00 N35.46 E139.21Station (YMTH06) PGA: 20.60 PGV: 20.60 N37.96 E140.18Station (NIG001) PGA: 0.95 PGV: 6.88 N38.26 E138.43Station (AICH22) PGA: 0.81 PGV: 4.84 N34.79 E137.44Station (NGN022) PGA: 2.56 PGV: 5.56 N35.61 E137.61Station (AIC012) PGA: 0.88 PGV: 4.69 N34.91 E137.04Station (HKD112) PGA: 1.49 PGV: 6.88 N41.94 E143.24Station (IBRH07) PGA: 19.53 PGV: 58.42 N35.95 E140.33Station (AOM017) PGA: 1.02 PGV: 5.98 N40.64 E139.93Station (SZOH39) PGA: 2.12 PGV: 5.73 N34.80 E138.77Station (CHBH12) PGA: 9.35 PGV: 23.97 N35.34 E139.86Station (NIGH18) PGA: 2.04 PGV: 10.42 N36.94 E138.26Station (MIE002) PGA: 1.07 PGV: 5.91 N35.03 E136.51Station (IWT018) PGA: 25.35 PGV: 13.47 N39.70 E141.15Station (NIGH04) PGA: 3.93 PGV: 10.27 N38.13 E139.54Station (AOMH18) PGA: 8.08 PGV: 9.16 N40.30 E141.01Station (IBRH17) PGA: 48.13 PGV: 29.08 N36.09 E140.31Station (AOMH10) PGA: 2.12 PGV: 10.66 N40.61 E140.66Station (HKD171) PGA: 0.56 PGV: 6.38 N41.65 E140.00Station (AKT008) PGA: 3.62 PGV: 12.69 N39.88 E140.07Station (NGNH33) PGA: 1.65 PGV: 5.17 N36.46 E137.96Station (CHB013) PGA: 8.20 PGV: 23.29 N35.43 E140.29Station (AKTH06) PGA: 7.85 PGV: 10.66 N38.98 E140.50Station (TCGH14) PGA: 21.53 PGV: 13.08 N36.55 E139.62Station (GIF004) PGA: 7.45 PGV: 2.87 N36.25 E137.52Station (SZO009) PGA: 3.02 PGV: 13.31 N35.20 E138.91Station (YMN002) PGA: 6.47 PGV: 10.75 N35.61 E138.95Station (IWTH24) PGA: 19.17 PGV: 26.62 N39.20 E141.01Station (AIC005) PGA: 0.57 PGV: 3.99 N35.20 E137.21Station (NAR001) PGA: 0.58 PGV: 4.10 N34.72 E135.73Station (IBRH15) PGA: 79.55 PGV: 28.75 N36.56 E140.30Station (YMTH08) PGA: 4.98 PGV: 12.64 N38.97 E140.03Station (SZOH33) PGA: 1.53 PGV: 6.95 N35.01 E138.35Station (YMNH12) PGA: 4.32 PGV: 10.24 N35.56 E138.45Station (FKSH11) PGA: 50.21 PGV: 51.71 N37.20 E140.34Station (CHB009) PGA: 18.23 PGV: 37.83 N35.61 E140.10Station (TCG007) PGA: 16.92 PGV: 19.97 N36.57 E139.89Station (AKTH17) PGA: 10.98 PGV: 15.48 N39.56 E140.61Station (SIT006) PGA: 17.87 PGV: 12.68 N36.00 E139.07Station (HKD160) PGA: 2.83 PGV: 8.46 N41.77 E140.74Station (OSK001) PGA: 0.19 PGV: 3.00 N34.97 E135.39Station (YMTH01) PGA: 20.01 PGV: 20.94 N38.38 E140.38Station (GIFH12) PGA: 0.37 PGV: 2.93 N35.60 E136.41Station (NGN011) PGA: 1.22 PGV: 5.13 N36.26 E138.27Station (IBRH20) PGA: 22.02 PGV: 24.16 N35.83 E140.73Station (NARH07) PGA: 0.30 PGV: 3.18 N34.58 E135.85Station (FKIH06) PGA: 0.24 PGV: 2.56 N35.49 E135.48Station (YMTH07) PGA: 21.20 PGV: 25.65 N37.90 E140.03Station (FKS012) PGA: 35.97 PGV: 51.49 N36.91 E140.79Station (IWT014) PGA: 24.39 PGV: 18.85 N39.48 E141.15Station (MYGH09) PGA: 32.91 PGV: 33.51 N38.01 E140.60Station (GIFH19) PGA: 1.28 PGV: 3.46 N36.02 E137.39Station (FKSH06) PGA: 7.02 PGV: 6.98 N37.17 E139.52Station (KNGH23) PGA: 3.78 PGV: 14.99 N35.26 E139.61Station (HDKH07) PGA: 2.30 PGV: 9.39 N42.13 E142.92Station (TKY025) PGA: 16.23 PGV: 20.15 N35.71 E139.90Station (MYG017) PGA: 35.65 PGV: 50.73 N37.98 E140.78Station (TKY008) PGA: 5.41 PGV: 9.65 N34.79 E139.39Station (SIT012) PGA: 5.34 PGV: 8.00 N35.84 E139.32Station (SZOH53) PGA: 0.70 PGV: 5.05 N34.88 E138.02Station (AOM016) PGA: 3.37 PGV: 14.50 N40.60 E140.50Station (AKTH18) PGA: 7.10 PGV: 9.33 N39.35 E140.39Station (SIT013) PGA: 16.09 PGV: 16.57 N35.80 E139.47Station (ISK005) PGA: 0.91 PGV: 5.07 N37.23 E136.90Station (IBR011) PGA: 34.94 PGV: 40.82 N36.13 E140.09Station (GNM001) PGA: 13.45 PGV: 6.42 N36.77 E139.22Station (HKD161) PGA: 2.17 PGV: 6.61 N41.68 E140.43Station (NGN004) PGA: 1.14 PGV: 5.01 N36.65 E138.19Station (KYTH06) PGA: 0.23 PGV: 2.55 N35.05 E135.48Station (KNG010) PGA: 9.36 PGV: 20.93 N35.34 E139.35Station (SZO026) PGA: 0.67 PGV: 5.77 N34.98 E137.90Station (SITH04) PGA: 7.75 PGV: 15.18 N35.80 E139.54Station (MIE008) PGA: 0.41 PGV: 2.81 N34.63 E136.11Station (NGN024) PGA: 2.98 PGV: 7.96 N35.52 E137.84Station (NGN010) PGA: 3.13 PGV: 9.50 N36.33 E138.44Station (HYGH14) PGA: 0.14 PGV: 1.93 N35.46 E134.86Station (GNM007) PGA: 9.21 PGV: 13.34 N36.46 E139.01Station (SIT009) PGA: 20.71 PGV: 21.06 N35.90 E139.48Station (IBR006) PGA: 80.20 PGV: 33.81 N36.37 E140.45Station (KNG202) PGA: 15.29 PGV: 16.92 N34.74 E139.84Station (AOM010) PGA: 12.85 PGV: 20.34 N40.87 E141.14Station (IWTH10) PGA: 6.47 PGV: 11.28 N40.14 E140.95Station (CHBH11) PGA: 4.81 PGV: 26.75 N35.29 E140.15Station (KYTH01) PGA: 0.26 PGV: 2.41 N35.52 E135.12Station (AOM007) PGA: 26.08 PGV: 16.25 N41.23 E141.40Station (SIG002) PGA: 0.56 PGV: 4.33 N35.42 E136.02Station (HKD167) PGA: 0.66 PGV: 5.56 N42.13 E139.98Station (KNGH20) PGA: 5.78 PGV: 12.10 N35.37 E139.13Station (NIG019) PGA: 2.11 PGV: 12.99 N37.30 E138.81Station (KNG002) PGA: 16.82 PGV: 31.86 N35.44 E139.63Station (NIG002) PGA: 1.59 PGV: 7.77 N38.07 E138.44Station (GIF014) PGA: 1.34 PGV: 4.12 N35.66 E137.43Station (GIF009) PGA: 0.31 PGV: 3.38 N35.92 E136.83Station (NAR002) PGA: 1.26 PGV: 5.37 N34.67 E135.84Station (NGNH54) PGA: 1.73 PGV: 6.23 N35.45 E138.01Station (AKT018) PGA: 3.90 PGV: 11.18 N39.19 E140.19Station (SIG005) PGA: 0.93 PGV: 3.37 N35.25 E136.24Station (TCG008) PGA: 31.65 PGV: 26.45 N36.56 E139.77Station (MYG011) PGA: 93.89 PGV: 36.17 N38.31 E141.50Station (AOMH17) PGA: 13.68 PGV: 11.53 N40.45 E141.34Station (HYG021) PGA: 0.21 PGV: 2.63 N34.69 E135.16Station (HKD173) PGA: 0.82 PGV: 4.91 N42.07 E139.45Station (FKSH05) PGA: 18.40 PGV: 11.78 N37.25 E139.87Station (GIFH07) PGA: 0.23 PGV: 3.16 N35.42 E136.43Station (AOM019) PGA: 3.98 PGV: 14.05 N40.82 E140.45Station (AOM022) PGA: 4.39 PGV: 7.04 N40.99 E140.92Station (KNGH11) PGA: 14.19 PGV: 25.44 N35.40 E139.35Station (HYGH10) PGA: 0.24 PGV: 2.05 N34.82 E134.81Station (SZO017) PGA: 1.39 PGV: 8.78 N34.64 E138.13Station (IBR012) PGA: 30.77 PGV: 35.55 N36.19 E140.29Station (KNG001) PGA: 15.17 PGV: 33.09 N35.53 E139.71Station (MYGH10) PGA: 88.76 PGV: 60.20 N37.94 E140.89Station (GIFH11) PGA: 0.69 PGV: 3.46 N35.49 E137.25Station (YMNH13) PGA: 1.93 PGV: 8.21 N35.35 E138.42Station (OSMH01) PGA: 2.12 PGV: 9.74 N41.60 E140.42Station (CHBH04) PGA: 23.89 PGV: 25.73 N35.80 E140.02Station (FKS031) PGA: 46.04 PGV: 31.19 N37.34 E140.81Station (YMN010) PGA: 5.01 PGV: 13.76 N35.79 E138.41Station (NIGH19) PGA: 3.88 PGV: 6.60 N36.81 E138.78Station (NGNH34) PGA: 1.37 PGV: 4.27 N36.53 E137.82Station (KNGH22) PGA: 11.44 PGV: 14.84 N35.36 E139.09Station (FKS020) PGA: 28.11 PGV: 45.69 N37.55 E140.11Station (AKTH05) PGA: 2.83 PGV: 7.95 N39.07 E140.32Station (GIFH21) PGA: 0.40 PGV: 3.13 N35.67 E136.96Station (CHB019) PGA: 8.77 PGV: 27.98 N35.11 E139.84Station (IWT019) PGA: 32.25 PGV: 21.86 N39.85 E141.80Station (IBRH21) PGA: 34.37 PGV: 24.08 N35.98 E140.10Station (SIG012) PGA: 0.64 PGV: 4.07 N34.90 E136.23Station (AICH14) PGA: 2.04 PGV: 4.89 N35.18 E137.05Station (YMT004) PGA: 1.08 PGV: 9.31 N38.63 E139.59Station (ISK015) PGA: 0.33 PGV: 5.48 N37.23 E136.91Station (SITH03) PGA: 9.24 PGV: 16.64 N35.90 E139.38Station (FKS015) PGA: 28.03 PGV: 17.43 N37.02 E140.38Station (SIT002) PGA: 10.88 PGV: 20.72 N36.15 E139.39Station (FKS001) PGA: 63.14 PGV: 51.97 N37.79 E140.92Station (TCGH15) PGA: 34.92 PGV: 20.01 N36.56 E139.86Station (YMN001) PGA: 5.48 PGV: 6.07 N35.79 E138.92Station (MYG010) PGA: 46.70 PGV: 57.86 N38.43 E141.28Station (IBRH16) PGA: 59.61 PGV: 37.34 N36.64 E140.40Station (IBR017) PGA: 42.48 PGV: 30.74 N35.95 E140.32Station (GIFH24) PGA: 0.51 PGV: 4.04 N35.64 E137.32Station (SZOH32) PGA: 0.59 PGV: 5.15 N35.01 E137.84Station (KNG201) PGA: 12.62 PGV: 19.31 N34.60 E139.92Station (OSK009) PGA: 0.21 PGV: 3.19 N34.44 E135.58Station (IWT022) PGA: 11.35 PGV: 13.60 N40.10 E141.05Station (TKY024) PGA: 13.59 PGV: 26.41 N35.74 E139.86Station (AKTH10) PGA: 2.88 PGV: 8.98 N40.30 E140.58Station (AIC013) PGA: 0.45 PGV: 4.61 N34.93 E137.58Station (IWTH22) PGA: 33.09 PGV: 12.98 N39.33 E141.30Station (KNG014) PGA: 8.41 PGV: 13.49 N35.36 E139.08Station (NGNH27) PGA: 1.29 PGV: 4.50 N36.58 E138.05Station (MIE001) PGA: 0.77 PGV: 4.44 N35.17 E136.49Station (FKS009) PGA: 80.90 PGV: 44.77 N37.28 E140.63Station (MYGH08) PGA: 28.82 PGV: 47.98 N38.11 E140.84Station (IWT002) PGA: 12.82 PGV: 16.01 N40.18 E141.76Station (IWT015) PGA: 9.64 PGV: 11.95 N39.32 E140.78Station (KNGH18) PGA: 12.46 PGV: 13.05 N35.64 E139.13Station (MYG005) PGA: 25.92 PGV: 41.59 N38.80 E140.65Station (IWTH02) PGA: 59.82 PGV: 20.73 N39.83 E141.38Station Epicenter: N38.30 E142.37 M=9.0Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (94 kB) || PS (357 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (75 kB) || PS (1 Mb) || Contours (44 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (76 kB) || PS (1 Mb) || Contours (81 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (82 kB) || PS (102 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (80 kB) || PS (1 Mb)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (80 kB) || PS (1 Mb)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (80 kB) || PS (1 Mb)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (92 kB) || PS (756 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (94 kB) || PS (756 kB) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image