Shakemap usc0000x03

Instrumental Intensity

Station (46933) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N40.49 W85.60Station (46567) PGA: unknown PGV: unknown N41.41 W85.73Station (46816) PGA: unknown PGV: unknown N41.00 W85.05Station (46574) PGA: unknown PGV: unknown N41.48 W86.49Station (46991) PGA: 1.23 PGV: 0.97 N40.63 W85.50Station (46176) PGA: unknown PGV: unknown N39.53 W85.78Station (47330) PGA: unknown PGV: unknown N39.79 W85.02Station (47302) PGA: unknown PGV: unknown N40.13 W85.37Station (46802) PGA: unknown PGV: unknown N41.07 W85.16Station (46254) PGA: unknown PGV: unknown N39.85 W86.26Station (46580) PGA: unknown PGV: unknown N41.21 W85.87Station (43506) PGA: unknown PGV: unknown N41.47 W84.56Station (45337) PGA: unknown PGV: unknown N39.98 W84.42Station (46033) PGA: unknown PGV: unknown N39.98 W86.09Station (46701) PGA: unknown PGV: unknown N41.36 W85.43Station (45308) PGA: unknown PGV: unknown N40.13 W84.46Station (47396) PGA: unknown PGV: unknown N40.19 W85.52Station (46590) PGA: unknown PGV: unknown N41.22 W85.81Station (46231) PGA: unknown PGV: unknown N39.72 W86.33Station (46201) PGA: unknown PGV: unknown N39.77 W86.11Station (46582) PGA: unknown PGV: unknown N41.28 W85.85Station (47374) PGA: unknown PGV: unknown N39.84 W84.89Station (46733) PGA: unknown PGV: unknown N40.83 W84.94Station (46808) PGA: unknown PGV: unknown N41.10 W85.17Station (46037) PGA: 1.16 PGV: 0.91 N39.96 W85.94Station (46793) PGA: unknown PGV: unknown N41.46 W85.02Station (47368) PGA: unknown PGV: unknown N40.18 W85.20Station (46970) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N40.76 W86.06Station (47336) PGA: 1.16 PGV: 0.91 N40.40 W85.21Station (46814) PGA: unknown PGV: unknown N41.05 W85.31Station (45331) PGA: unknown PGV: unknown N40.10 W84.65Station (45056) PGA: unknown PGV: unknown N39.49 W84.74Station (46044) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N40.21 W85.79Station (46234) PGA: unknown PGV: unknown N39.81 W86.33Station (46256) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.90 W86.01Station (46919) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N40.59 W85.87Station (46075) PGA: unknown PGV: unknown N40.03 W86.34Station (47334) PGA: 1.23 PGV: 0.97 N40.12 W85.52Station (47338) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.34 W85.34Station (45891) PGA: unknown PGV: unknown N40.87 W84.58Station (46034) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N40.13 W86.03Station (47390) PGA: unknown PGV: unknown N40.21 W84.85Station (46221) PGA: unknown PGV: unknown N39.69 W86.24Station (46926) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.88 W86.05Station (46818) PGA: unknown PGV: unknown N41.15 W85.25Station (46236) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.89 W85.97Station (46013) PGA: 1.23 PGV: 0.97 N40.05 W85.68Station (46001) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N40.25 W85.66Station (46237) PGA: unknown PGV: unknown N39.67 W86.08Station (46979) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N40.43 W86.28Station (47384) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.91 W85.55Station (46563) PGA: unknown PGV: unknown N41.36 W86.33Station (46218) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.81 W86.10Station (46131) PGA: unknown PGV: unknown N39.47 W86.05Station (46017) PGA: 1.16 PGV: 0.91 N40.07 W85.61Station (46077) PGA: 1.16 PGV: 0.91 N39.98 W86.28Station (47306) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N40.21 W85.41Station (46952) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N40.60 W85.63Station (46142) PGA: unknown PGV: unknown N39.62 W86.18Station (46825) PGA: unknown PGV: unknown N41.15 W85.12Station (46158) PGA: unknown PGV: unknown N39.59 W86.37Station (46184) PGA: unknown PGV: unknown N39.56 W86.07Station (46016) PGA: 1.31 PGV: 1.03 N40.10 W85.68Station (47348) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N40.46 W85.35Station (46953) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N40.52 W85.63Station (46055) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.89 W85.90Station (46241) PGA: unknown PGV: unknown N39.72 W86.27Station (47340) PGA: unknown PGV: unknown N40.18 W85.14Station (46227) PGA: unknown PGV: unknown N39.68 W86.13Station (47362) PGA: unknown PGV: unknown N39.93 W85.37Station (46996) PGA: unknown PGV: unknown N41.06 W86.66Station (46804) PGA: unknown PGV: unknown N41.05 W85.24Station (47346) PGA: unknown PGV: unknown N39.94 W85.16Station (46148) PGA: unknown PGV: unknown N39.81 W85.51Station (46706) PGA: unknown PGV: unknown N41.34 W85.04Station (46511) PGA: unknown PGV: unknown N41.22 W86.43Station (46260) PGA: unknown PGV: unknown N39.90 W86.18Station (46538) PGA: unknown PGV: unknown N41.33 W85.83Station (46932) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N40.60 W86.26Station (46310) PGA: unknown PGV: unknown N41.18 W87.24Station (46038) PGA: 1.31 PGV: 1.03 N39.97 W86.02Station (46774) PGA: unknown PGV: unknown N41.09 W84.97Station (46041) PGA: 1.31 PGV: 1.03 N40.30 W86.49Station (46938) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N40.45 W85.67Station (46792) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N40.69 W85.44Station (46534) PGA: unknown PGV: unknown N41.28 W86.62Station (46208) PGA: unknown PGV: unknown N39.82 W86.17Station (45320) PGA: unknown PGV: unknown N39.74 W84.69Station (46985) PGA: unknown PGV: unknown N40.95 W86.58Station (46268) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.90 W86.23Station (46168) PGA: unknown PGV: unknown N39.69 W86.40Station (47380) PGA: unknown PGV: unknown N40.29 W85.02Station (47304) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N40.23 W85.46Station (46962) PGA: unknown PGV: unknown N40.98 W85.77Station (46051) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.06 W85.84Station (46940) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N40.69 W85.70Station (46280) PGA: unknown PGV: unknown N39.93 W86.11Station (46122) PGA: unknown PGV: unknown N39.77 W86.55Station (47356) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N40.03 W85.51Station (46203) PGA: unknown PGV: unknown N39.74 W86.09Station (46031) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N40.21 W86.02Station (46064) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.98 W85.75Station (47359) PGA: unknown PGV: unknown N40.55 W85.28Station (46068) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N40.38 W86.11Station (47371) PGA: unknown PGV: unknown N40.42 W84.96Station (46366) PGA: unknown PGV: unknown N41.21 W86.77Station (46835) PGA: unknown PGV: unknown N41.15 W85.05Station (46135) PGA: unknown PGV: unknown N39.66 W86.89Station (45345) PGA: unknown PGV: unknown N39.74 W84.40Station (46923) PGA: unknown PGV: unknown N40.60 W86.65Station (46901) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N40.52 W86.17Station (46011) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N40.13 W85.76Station (46126) PGA: unknown PGV: unknown N39.62 W85.89Station (46140) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.80 W85.77Station (46112) PGA: unknown PGV: unknown N39.86 W86.38Station (46120) PGA: unknown PGV: unknown N39.52 W86.78Station (46052) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.04 W86.46Station (46845) PGA: unknown PGV: unknown N41.21 W85.11Station (46214) PGA: unknown PGV: unknown N39.79 W86.29Station (46062) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N40.06 W86.05Station (46074) PGA: 1.31 PGV: 1.03 N40.04 W86.17Station (46228) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.85 W86.20Station (46123) PGA: unknown PGV: unknown N39.76 W86.40Station (46767) PGA: unknown PGV: unknown N41.47 W85.58Station (46012) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N40.15 W85.63Station (47909) PGA: unknown PGV: unknown N40.32 W86.89Station (46809) PGA: unknown PGV: unknown N41.00 W85.21Station (45381) PGA: unknown PGV: unknown N39.73 W84.53Station (45013) PGA: unknown PGV: unknown N39.41 W84.65Station (46941) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.83 W85.70Station (46764) PGA: unknown PGV: unknown N41.21 W85.62Station (47373) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.34 W85.15Station (46069) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N40.14 W86.23Station (46765) PGA: unknown PGV: unknown N41.23 W85.04Station (47353) PGA: unknown PGV: unknown N39.62 W84.92Station (46936) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N40.49 W85.93Station (46748) PGA: unknown PGV: unknown N41.25 W85.16Station (46060) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N40.06 W85.93Station (46030) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N40.17 W86.02Station (46113) PGA: unknown PGV: unknown N39.63 W86.31Station (46806) PGA: unknown PGV: unknown N41.05 W85.09Station (46777) PGA: unknown PGV: unknown N40.87 W85.16Station (46225) PGA: unknown PGV: unknown N39.74 W86.16Station (43517) PGA: unknown PGV: unknown N41.44 W84.73Station (46217) PGA: unknown PGV: unknown N39.67 W86.19Station (46750) PGA: unknown PGV: unknown N40.87 W85.49Station (46714) PGA: unknown PGV: unknown N40.72 W85.17Station (46787) PGA: unknown PGV: unknown N41.07 W85.62Station (45304) PGA: unknown PGV: unknown N39.99 W84.53Station (46815) PGA: unknown PGV: unknown N41.10 W85.06Station (46555) PGA: unknown PGV: unknown N41.33 W85.69Station (46032) PGA: unknown PGV: unknown N39.97 W86.17Station (46994) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N40.67 W86.25Station (46819) PGA: unknown PGV: unknown N40.97 W85.13Station (46290) PGA: unknown PGV: unknown N39.93 W86.16Station (46803) PGA: unknown PGV: unknown N41.07 W85.08Station (45309) PGA: unknown PGV: unknown N39.84 W84.42Station (47320) PGA: 1.16 PGV: 0.91 N40.28 W85.26Station (46542) PGA: unknown PGV: unknown N41.39 W85.87Station (45880) PGA: unknown PGV: unknown N41.06 W84.74Station (46219) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.78 W86.04Station (46702) PGA: unknown PGV: unknown N40.84 W85.62Station (47904) PGA: unknown PGV: unknown N40.44 W86.88Station (47920) PGA: unknown PGV: unknown N40.55 W86.82Station (46151) PGA: unknown PGV: unknown N39.45 W86.43Station (46049) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N40.30 W86.22Station (46783) PGA: unknown PGV: unknown N40.97 W85.35Station (46278) PGA: unknown PGV: unknown N39.89 W86.30Station (46167) PGA: unknown PGV: unknown N39.88 W86.47Station (47383) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.15 W85.26Station (46250) PGA: unknown PGV: unknown N39.91 W86.07Station (46975) PGA: unknown PGV: unknown N41.07 W86.25Station (46070) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N40.34 W85.66Station (45311) PGA: unknown PGV: unknown N39.63 W84.65Station (46173) PGA: unknown PGV: unknown N39.60 W85.43Station (46539) PGA: unknown PGV: unknown N41.17 W86.02Station (46205) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.83 W86.14Station (46723) PGA: unknown PGV: unknown N41.24 W85.32Station (46928) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N40.41 W85.69Station (46383) PGA: unknown PGV: unknown N41.46 W87.00Station (47357) PGA: unknown PGV: unknown N39.76 W85.15Station (46951) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.95 W86.08Station (46220) PGA: unknown PGV: unknown N39.87 W86.11Station (46562) PGA: unknown PGV: unknown N41.21 W85.70Station (46240) PGA: unknown PGV: unknown N39.91 W86.12Station (46226) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.84 W86.05Station (47960) PGA: unknown PGV: unknown N40.79 W86.75Station (46805) PGA: unknown PGV: unknown N41.10 W85.12Station (45011) PGA: unknown PGV: unknown N39.43 W84.50Station (46807) PGA: unknown PGV: unknown N41.04 W85.15Station (46914) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N40.63 W86.10Station (46385) PGA: unknown PGV: unknown N41.46 W87.13Station (46550) PGA: unknown PGV: unknown N41.44 W86.00Station (46143) PGA: unknown PGV: unknown N39.60 W86.10Station (46989) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N40.45 W85.49Station (46947) PGA: unknown PGV: unknown N40.76 W86.37Station (46224) PGA: unknown PGV: unknown N39.80 W86.26Station (47305) PGA: 1.31 PGV: 1.03 N40.19 W85.38Station (46072) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N40.28 W86.07Station (46506) PGA: unknown PGV: unknown N41.46 W86.17Station (47331) PGA: unknown PGV: unknown N39.63 W85.17Station (46076) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N40.36 W85.94Station (46036) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N40.30 W85.83Station (47327) PGA: unknown PGV: unknown N39.83 W85.17Station (46202) PGA: unknown PGV: unknown N39.78 W86.16Station (46222) PGA: unknown PGV: unknown N39.79 W86.21Station (46741) PGA: unknown PGV: unknown N41.21 W84.95Station (46204) PGA: unknown PGV: unknown N39.77 W86.16Station (46711) PGA: unknown PGV: unknown N40.67 W84.92Station (46902) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N40.44 W86.10Station (46986) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N40.50 W85.82Station (47946) PGA: unknown PGV: unknown N40.98 W86.87Station (47906) PGA: unknown PGV: unknown N40.49 W86.98Station (46992) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N40.78 W85.83Station (46725) PGA: unknown PGV: unknown N41.15 W85.47Station (46982) PGA: unknown PGV: unknown N41.06 W85.89Station (46755) PGA: unknown PGV: unknown N41.45 W85.27Station (46163) PGA: unknown PGV: unknown N39.73 W85.90Station (47394) PGA: unknown PGV: unknown N40.17 W84.99Station (47303) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N40.27 W85.37Station (47905) PGA: unknown PGV: unknown N40.42 W86.77Station Epicenter: N40.43 W85.89 M=3.8Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (128 kB) || PS (593 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Station (46933) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N40.49 W85.60Station (46567) PGA: unknown PGV: unknown N41.41 W85.73Station (46816) PGA: unknown PGV: unknown N41.00 W85.05Station (46574) PGA: unknown PGV: unknown N41.48 W86.49Station (46991) PGA: 1.23 PGV: 0.97 N40.63 W85.50Station (46176) PGA: unknown PGV: unknown N39.53 W85.78Station (47330) PGA: unknown PGV: unknown N39.79 W85.02Station (47302) PGA: unknown PGV: unknown N40.13 W85.37Station (46802) PGA: unknown PGV: unknown N41.07 W85.16Station (46254) PGA: unknown PGV: unknown N39.85 W86.26Station (46580) PGA: unknown PGV: unknown N41.21 W85.87Station (43506) PGA: unknown PGV: unknown N41.47 W84.56Station (45337) PGA: unknown PGV: unknown N39.98 W84.42Station (46033) PGA: unknown PGV: unknown N39.98 W86.09Station (46701) PGA: unknown PGV: unknown N41.36 W85.43Station (45308) PGA: unknown PGV: unknown N40.13 W84.46Station (47396) PGA: unknown PGV: unknown N40.19 W85.52Station (46590) PGA: unknown PGV: unknown N41.22 W85.81Station (46231) PGA: unknown PGV: unknown N39.72 W86.33Station (46201) PGA: unknown PGV: unknown N39.77 W86.11Station (46582) PGA: unknown PGV: unknown N41.28 W85.85Station (47374) PGA: unknown PGV: unknown N39.84 W84.89Station (46733) PGA: unknown PGV: unknown N40.83 W84.94Station (46808) PGA: unknown PGV: unknown N41.10 W85.17Station (46037) PGA: 1.16 PGV: 0.91 N39.96 W85.94Station (46793) PGA: unknown PGV: unknown N41.46 W85.02Station (47368) PGA: unknown PGV: unknown N40.18 W85.20Station (46970) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N40.76 W86.06Station (47336) PGA: 1.16 PGV: 0.91 N40.40 W85.21Station (46814) PGA: unknown PGV: unknown N41.05 W85.31Station (45331) PGA: unknown PGV: unknown N40.10 W84.65Station (45056) PGA: unknown PGV: unknown N39.49 W84.74Station (46044) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N40.21 W85.79Station (46234) PGA: unknown PGV: unknown N39.81 W86.33Station (46256) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.90 W86.01Station (46919) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N40.59 W85.87Station (46075) PGA: unknown PGV: unknown N40.03 W86.34Station (47334) PGA: 1.23 PGV: 0.97 N40.12 W85.52Station (47338) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.34 W85.34Station (45891) PGA: unknown PGV: unknown N40.87 W84.58Station (46034) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N40.13 W86.03Station (47390) PGA: unknown PGV: unknown N40.21 W84.85Station (46221) PGA: unknown PGV: unknown N39.69 W86.24Station (46926) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.88 W86.05Station (46818) PGA: unknown PGV: unknown N41.15 W85.25Station (46236) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.89 W85.97Station (46013) PGA: 1.23 PGV: 0.97 N40.05 W85.68Station (46001) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N40.25 W85.66Station (46237) PGA: unknown PGV: unknown N39.67 W86.08Station (46979) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N40.43 W86.28Station (47384) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.91 W85.55Station (46563) PGA: unknown PGV: unknown N41.36 W86.33Station (46218) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.81 W86.10Station (46131) PGA: unknown PGV: unknown N39.47 W86.05Station (46017) PGA: 1.16 PGV: 0.91 N40.07 W85.61Station (46077) PGA: 1.16 PGV: 0.91 N39.98 W86.28Station (47306) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N40.21 W85.41Station (46952) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N40.60 W85.63Station (46142) PGA: unknown PGV: unknown N39.62 W86.18Station (46825) PGA: unknown PGV: unknown N41.15 W85.12Station (46158) PGA: unknown PGV: unknown N39.59 W86.37Station (46184) PGA: unknown PGV: unknown N39.56 W86.07Station (46016) PGA: 1.31 PGV: 1.03 N40.10 W85.68Station (47348) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N40.46 W85.35Station (46953) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N40.52 W85.63Station (46055) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.89 W85.90Station (46241) PGA: unknown PGV: unknown N39.72 W86.27Station (47340) PGA: unknown PGV: unknown N40.18 W85.14Station (46227) PGA: unknown PGV: unknown N39.68 W86.13Station (47362) PGA: unknown PGV: unknown N39.93 W85.37Station (46996) PGA: unknown PGV: unknown N41.06 W86.66Station (46804) PGA: unknown PGV: unknown N41.05 W85.24Station (47346) PGA: unknown PGV: unknown N39.94 W85.16Station (46148) PGA: unknown PGV: unknown N39.81 W85.51Station (46706) PGA: unknown PGV: unknown N41.34 W85.04Station (46511) PGA: unknown PGV: unknown N41.22 W86.43Station (46260) PGA: unknown PGV: unknown N39.90 W86.18Station (46538) PGA: unknown PGV: unknown N41.33 W85.83Station (46932) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N40.60 W86.26Station (46310) PGA: unknown PGV: unknown N41.18 W87.24Station (46038) PGA: 1.31 PGV: 1.03 N39.97 W86.02Station (46774) PGA: unknown PGV: unknown N41.09 W84.97Station (46041) PGA: 1.31 PGV: 1.03 N40.30 W86.49Station (46938) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N40.45 W85.67Station (46792) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N40.69 W85.44Station (46534) PGA: unknown PGV: unknown N41.28 W86.62Station (46208) PGA: unknown PGV: unknown N39.82 W86.17Station (45320) PGA: unknown PGV: unknown N39.74 W84.69Station (46985) PGA: unknown PGV: unknown N40.95 W86.58Station (46268) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.90 W86.23Station (46168) PGA: unknown PGV: unknown N39.69 W86.40Station (47380) PGA: unknown PGV: unknown N40.29 W85.02Station (47304) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N40.23 W85.46Station (46962) PGA: unknown PGV: unknown N40.98 W85.77Station (46051) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.06 W85.84Station (46940) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N40.69 W85.70Station (46280) PGA: unknown PGV: unknown N39.93 W86.11Station (46122) PGA: unknown PGV: unknown N39.77 W86.55Station (47356) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N40.03 W85.51Station (46203) PGA: unknown PGV: unknown N39.74 W86.09Station (46031) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N40.21 W86.02Station (46064) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.98 W85.75Station (47359) PGA: unknown PGV: unknown N40.55 W85.28Station (46068) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N40.38 W86.11Station (47371) PGA: unknown PGV: unknown N40.42 W84.96Station (46366) PGA: unknown PGV: unknown N41.21 W86.77Station (46835) PGA: unknown PGV: unknown N41.15 W85.05Station (46135) PGA: unknown PGV: unknown N39.66 W86.89Station (45345) PGA: unknown PGV: unknown N39.74 W84.40Station (46923) PGA: unknown PGV: unknown N40.60 W86.65Station (46901) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N40.52 W86.17Station (46011) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N40.13 W85.76Station (46126) PGA: unknown PGV: unknown N39.62 W85.89Station (46140) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.80 W85.77Station (46112) PGA: unknown PGV: unknown N39.86 W86.38Station (46120) PGA: unknown PGV: unknown N39.52 W86.78Station (46052) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.04 W86.46Station (46845) PGA: unknown PGV: unknown N41.21 W85.11Station (46214) PGA: unknown PGV: unknown N39.79 W86.29Station (46062) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N40.06 W86.05Station (46074) PGA: 1.31 PGV: 1.03 N40.04 W86.17Station (46228) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.85 W86.20Station (46123) PGA: unknown PGV: unknown N39.76 W86.40Station (46767) PGA: unknown PGV: unknown N41.47 W85.58Station (46012) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N40.15 W85.63Station (47909) PGA: unknown PGV: unknown N40.32 W86.89Station (46809) PGA: unknown PGV: unknown N41.00 W85.21Station (45381) PGA: unknown PGV: unknown N39.73 W84.53Station (45013) PGA: unknown PGV: unknown N39.41 W84.65Station (46941) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.83 W85.70Station (46764) PGA: unknown PGV: unknown N41.21 W85.62Station (47373) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.34 W85.15Station (46069) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N40.14 W86.23Station (46765) PGA: unknown PGV: unknown N41.23 W85.04Station (47353) PGA: unknown PGV: unknown N39.62 W84.92Station (46936) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N40.49 W85.93Station (46748) PGA: unknown PGV: unknown N41.25 W85.16Station (46060) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N40.06 W85.93Station (46030) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N40.17 W86.02Station (46113) PGA: unknown PGV: unknown N39.63 W86.31Station (46806) PGA: unknown PGV: unknown N41.05 W85.09Station (46777) PGA: unknown PGV: unknown N40.87 W85.16Station (46225) PGA: unknown PGV: unknown N39.74 W86.16Station (43517) PGA: unknown PGV: unknown N41.44 W84.73Station (46217) PGA: unknown PGV: unknown N39.67 W86.19Station (46750) PGA: unknown PGV: unknown N40.87 W85.49Station (46714) PGA: unknown PGV: unknown N40.72 W85.17Station (46787) PGA: unknown PGV: unknown N41.07 W85.62Station (45304) PGA: unknown PGV: unknown N39.99 W84.53Station (46815) PGA: unknown PGV: unknown N41.10 W85.06Station (46555) PGA: unknown PGV: unknown N41.33 W85.69Station (46032) PGA: unknown PGV: unknown N39.97 W86.17Station (46994) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N40.67 W86.25Station (46819) PGA: unknown PGV: unknown N40.97 W85.13Station (46290) PGA: unknown PGV: unknown N39.93 W86.16Station (46803) PGA: unknown PGV: unknown N41.07 W85.08Station (45309) PGA: unknown PGV: unknown N39.84 W84.42Station (47320) PGA: 1.16 PGV: 0.91 N40.28 W85.26Station (46542) PGA: unknown PGV: unknown N41.39 W85.87Station (45880) PGA: unknown PGV: unknown N41.06 W84.74Station (46219) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.78 W86.04Station (46702) PGA: unknown PGV: unknown N40.84 W85.62Station (47904) PGA: unknown PGV: unknown N40.44 W86.88Station (47920) PGA: unknown PGV: unknown N40.55 W86.82Station (46151) PGA: unknown PGV: unknown N39.45 W86.43Station (46049) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N40.30 W86.22Station (46783) PGA: unknown PGV: unknown N40.97 W85.35Station (46278) PGA: unknown PGV: unknown N39.89 W86.30Station (46167) PGA: unknown PGV: unknown N39.88 W86.47Station (47383) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.15 W85.26Station (46250) PGA: unknown PGV: unknown N39.91 W86.07Station (46975) PGA: unknown PGV: unknown N41.07 W86.25Station (46070) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N40.34 W85.66Station (45311) PGA: unknown PGV: unknown N39.63 W84.65Station (46173) PGA: unknown PGV: unknown N39.60 W85.43Station (46539) PGA: unknown PGV: unknown N41.17 W86.02Station (46205) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.83 W86.14Station (46723) PGA: unknown PGV: unknown N41.24 W85.32Station (46928) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N40.41 W85.69Station (46383) PGA: unknown PGV: unknown N41.46 W87.00Station (47357) PGA: unknown PGV: unknown N39.76 W85.15Station (46951) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.95 W86.08Station (46220) PGA: unknown PGV: unknown N39.87 W86.11Station (46562) PGA: unknown PGV: unknown N41.21 W85.70Station (46240) PGA: unknown PGV: unknown N39.91 W86.12Station (46226) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.84 W86.05Station (47960) PGA: unknown PGV: unknown N40.79 W86.75Station (46805) PGA: unknown PGV: unknown N41.10 W85.12Station (45011) PGA: unknown PGV: unknown N39.43 W84.50Station (46807) PGA: unknown PGV: unknown N41.04 W85.15Station (46914) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N40.63 W86.10Station (46385) PGA: unknown PGV: unknown N41.46 W87.13Station (46550) PGA: unknown PGV: unknown N41.44 W86.00Station (46143) PGA: unknown PGV: unknown N39.60 W86.10Station (46989) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N40.45 W85.49Station (46947) PGA: unknown PGV: unknown N40.76 W86.37Station (46224) PGA: unknown PGV: unknown N39.80 W86.26Station (47305) PGA: 1.31 PGV: 1.03 N40.19 W85.38Station (46072) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N40.28 W86.07Station (46506) PGA: unknown PGV: unknown N41.46 W86.17Station (47331) PGA: unknown PGV: unknown N39.63 W85.17Station (46076) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N40.36 W85.94Station (46036) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N40.30 W85.83Station (47327) PGA: unknown PGV: unknown N39.83 W85.17Station (46202) PGA: unknown PGV: unknown N39.78 W86.16Station (46222) PGA: unknown PGV: unknown N39.79 W86.21Station (46741) PGA: unknown PGV: unknown N41.21 W84.95Station (46204) PGA: unknown PGV: unknown N39.77 W86.16Station (46711) PGA: unknown PGV: unknown N40.67 W84.92Station (46902) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N40.44 W86.10Station (46986) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N40.50 W85.82Station (47946) PGA: unknown PGV: unknown N40.98 W86.87Station (47906) PGA: unknown PGV: unknown N40.49 W86.98Station (46992) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N40.78 W85.83Station (46725) PGA: unknown PGV: unknown N41.15 W85.47Station (46982) PGA: unknown PGV: unknown N41.06 W85.89Station (46755) PGA: unknown PGV: unknown N41.45 W85.27Station (46163) PGA: unknown PGV: unknown N39.73 W85.90Station (47394) PGA: unknown PGV: unknown N40.17 W84.99Station (47303) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N40.27 W85.37Station (47905) PGA: unknown PGV: unknown N40.42 W86.77Station Epicenter: N40.43 W85.89 M=3.8Available Formats: JPG (105 kB) || PS (309 kB) || Contours (2 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Station (46933) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N40.49 W85.60Station (46567) PGA: unknown PGV: unknown N41.41 W85.73Station (46816) PGA: unknown PGV: unknown N41.00 W85.05Station (46574) PGA: unknown PGV: unknown N41.48 W86.49Station (46991) PGA: 1.23 PGV: 0.97 N40.63 W85.50Station (46176) PGA: unknown PGV: unknown N39.53 W85.78Station (47330) PGA: unknown PGV: unknown N39.79 W85.02Station (47302) PGA: unknown PGV: unknown N40.13 W85.37Station (46802) PGA: unknown PGV: unknown N41.07 W85.16Station (46254) PGA: unknown PGV: unknown N39.85 W86.26Station (46580) PGA: unknown PGV: unknown N41.21 W85.87Station (43506) PGA: unknown PGV: unknown N41.47 W84.56Station (45337) PGA: unknown PGV: unknown N39.98 W84.42Station (46033) PGA: unknown PGV: unknown N39.98 W86.09Station (46701) PGA: unknown PGV: unknown N41.36 W85.43Station (45308) PGA: unknown PGV: unknown N40.13 W84.46Station (47396) PGA: unknown PGV: unknown N40.19 W85.52Station (46590) PGA: unknown PGV: unknown N41.22 W85.81Station (46231) PGA: unknown PGV: unknown N39.72 W86.33Station (46201) PGA: unknown PGV: unknown N39.77 W86.11Station (46582) PGA: unknown PGV: unknown N41.28 W85.85Station (47374) PGA: unknown PGV: unknown N39.84 W84.89Station (46733) PGA: unknown PGV: unknown N40.83 W84.94Station (46808) PGA: unknown PGV: unknown N41.10 W85.17Station (46037) PGA: 1.16 PGV: 0.91 N39.96 W85.94Station (46793) PGA: unknown PGV: unknown N41.46 W85.02Station (47368) PGA: unknown PGV: unknown N40.18 W85.20Station (46970) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N40.76 W86.06Station (47336) PGA: 1.16 PGV: 0.91 N40.40 W85.21Station (46814) PGA: unknown PGV: unknown N41.05 W85.31Station (45331) PGA: unknown PGV: unknown N40.10 W84.65Station (45056) PGA: unknown PGV: unknown N39.49 W84.74Station (46044) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N40.21 W85.79Station (46234) PGA: unknown PGV: unknown N39.81 W86.33Station (46256) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.90 W86.01Station (46919) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N40.59 W85.87Station (46075) PGA: unknown PGV: unknown N40.03 W86.34Station (47334) PGA: 1.23 PGV: 0.97 N40.12 W85.52Station (47338) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.34 W85.34Station (45891) PGA: unknown PGV: unknown N40.87 W84.58Station (46034) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N40.13 W86.03Station (47390) PGA: unknown PGV: unknown N40.21 W84.85Station (46221) PGA: unknown PGV: unknown N39.69 W86.24Station (46926) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.88 W86.05Station (46818) PGA: unknown PGV: unknown N41.15 W85.25Station (46236) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.89 W85.97Station (46013) PGA: 1.23 PGV: 0.97 N40.05 W85.68Station (46001) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N40.25 W85.66Station (46237) PGA: unknown PGV: unknown N39.67 W86.08Station (46979) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N40.43 W86.28Station (47384) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.91 W85.55Station (46563) PGA: unknown PGV: unknown N41.36 W86.33Station (46218) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.81 W86.10Station (46131) PGA: unknown PGV: unknown N39.47 W86.05Station (46017) PGA: 1.16 PGV: 0.91 N40.07 W85.61Station (46077) PGA: 1.16 PGV: 0.91 N39.98 W86.28Station (47306) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N40.21 W85.41Station (46952) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N40.60 W85.63Station (46142) PGA: unknown PGV: unknown N39.62 W86.18Station (46825) PGA: unknown PGV: unknown N41.15 W85.12Station (46158) PGA: unknown PGV: unknown N39.59 W86.37Station (46184) PGA: unknown PGV: unknown N39.56 W86.07Station (46016) PGA: 1.31 PGV: 1.03 N40.10 W85.68Station (47348) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N40.46 W85.35Station (46953) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N40.52 W85.63Station (46055) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.89 W85.90Station (46241) PGA: unknown PGV: unknown N39.72 W86.27Station (47340) PGA: unknown PGV: unknown N40.18 W85.14Station (46227) PGA: unknown PGV: unknown N39.68 W86.13Station (47362) PGA: unknown PGV: unknown N39.93 W85.37Station (46996) PGA: unknown PGV: unknown N41.06 W86.66Station (46804) PGA: unknown PGV: unknown N41.05 W85.24Station (47346) PGA: unknown PGV: unknown N39.94 W85.16Station (46148) PGA: unknown PGV: unknown N39.81 W85.51Station (46706) PGA: unknown PGV: unknown N41.34 W85.04Station (46511) PGA: unknown PGV: unknown N41.22 W86.43Station (46260) PGA: unknown PGV: unknown N39.90 W86.18Station (46538) PGA: unknown PGV: unknown N41.33 W85.83Station (46932) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N40.60 W86.26Station (46310) PGA: unknown PGV: unknown N41.18 W87.24Station (46038) PGA: 1.31 PGV: 1.03 N39.97 W86.02Station (46774) PGA: unknown PGV: unknown N41.09 W84.97Station (46041) PGA: 1.31 PGV: 1.03 N40.30 W86.49Station (46938) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N40.45 W85.67Station (46792) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N40.69 W85.44Station (46534) PGA: unknown PGV: unknown N41.28 W86.62Station (46208) PGA: unknown PGV: unknown N39.82 W86.17Station (45320) PGA: unknown PGV: unknown N39.74 W84.69Station (46985) PGA: unknown PGV: unknown N40.95 W86.58Station (46268) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.90 W86.23Station (46168) PGA: unknown PGV: unknown N39.69 W86.40Station (47380) PGA: unknown PGV: unknown N40.29 W85.02Station (47304) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N40.23 W85.46Station (46962) PGA: unknown PGV: unknown N40.98 W85.77Station (46051) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.06 W85.84Station (46940) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N40.69 W85.70Station (46280) PGA: unknown PGV: unknown N39.93 W86.11Station (46122) PGA: unknown PGV: unknown N39.77 W86.55Station (47356) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N40.03 W85.51Station (46203) PGA: unknown PGV: unknown N39.74 W86.09Station (46031) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N40.21 W86.02Station (46064) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.98 W85.75Station (47359) PGA: unknown PGV: unknown N40.55 W85.28Station (46068) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N40.38 W86.11Station (47371) PGA: unknown PGV: unknown N40.42 W84.96Station (46366) PGA: unknown PGV: unknown N41.21 W86.77Station (46835) PGA: unknown PGV: unknown N41.15 W85.05Station (46135) PGA: unknown PGV: unknown N39.66 W86.89Station (45345) PGA: unknown PGV: unknown N39.74 W84.40Station (46923) PGA: unknown PGV: unknown N40.60 W86.65Station (46901) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N40.52 W86.17Station (46011) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N40.13 W85.76Station (46126) PGA: unknown PGV: unknown N39.62 W85.89Station (46140) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.80 W85.77Station (46112) PGA: unknown PGV: unknown N39.86 W86.38Station (46120) PGA: unknown PGV: unknown N39.52 W86.78Station (46052) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.04 W86.46Station (46845) PGA: unknown PGV: unknown N41.21 W85.11Station (46214) PGA: unknown PGV: unknown N39.79 W86.29Station (46062) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N40.06 W86.05Station (46074) PGA: 1.31 PGV: 1.03 N40.04 W86.17Station (46228) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.85 W86.20Station (46123) PGA: unknown PGV: unknown N39.76 W86.40Station (46767) PGA: unknown PGV: unknown N41.47 W85.58Station (46012) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N40.15 W85.63Station (47909) PGA: unknown PGV: unknown N40.32 W86.89Station (46809) PGA: unknown PGV: unknown N41.00 W85.21Station (45381) PGA: unknown PGV: unknown N39.73 W84.53Station (45013) PGA: unknown PGV: unknown N39.41 W84.65Station (46941) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.83 W85.70Station (46764) PGA: unknown PGV: unknown N41.21 W85.62Station (47373) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.34 W85.15Station (46069) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N40.14 W86.23Station (46765) PGA: unknown PGV: unknown N41.23 W85.04Station (47353) PGA: unknown PGV: unknown N39.62 W84.92Station (46936) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N40.49 W85.93Station (46748) PGA: unknown PGV: unknown N41.25 W85.16Station (46060) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N40.06 W85.93Station (46030) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N40.17 W86.02Station (46113) PGA: unknown PGV: unknown N39.63 W86.31Station (46806) PGA: unknown PGV: unknown N41.05 W85.09Station (46777) PGA: unknown PGV: unknown N40.87 W85.16Station (46225) PGA: unknown PGV: unknown N39.74 W86.16Station (43517) PGA: unknown PGV: unknown N41.44 W84.73Station (46217) PGA: unknown PGV: unknown N39.67 W86.19Station (46750) PGA: unknown PGV: unknown N40.87 W85.49Station (46714) PGA: unknown PGV: unknown N40.72 W85.17Station (46787) PGA: unknown PGV: unknown N41.07 W85.62Station (45304) PGA: unknown PGV: unknown N39.99 W84.53Station (46815) PGA: unknown PGV: unknown N41.10 W85.06Station (46555) PGA: unknown PGV: unknown N41.33 W85.69Station (46032) PGA: unknown PGV: unknown N39.97 W86.17Station (46994) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N40.67 W86.25Station (46819) PGA: unknown PGV: unknown N40.97 W85.13Station (46290) PGA: unknown PGV: unknown N39.93 W86.16Station (46803) PGA: unknown PGV: unknown N41.07 W85.08Station (45309) PGA: unknown PGV: unknown N39.84 W84.42Station (47320) PGA: 1.16 PGV: 0.91 N40.28 W85.26Station (46542) PGA: unknown PGV: unknown N41.39 W85.87Station (45880) PGA: unknown PGV: unknown N41.06 W84.74Station (46219) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.78 W86.04Station (46702) PGA: unknown PGV: unknown N40.84 W85.62Station (47904) PGA: unknown PGV: unknown N40.44 W86.88Station (47920) PGA: unknown PGV: unknown N40.55 W86.82Station (46151) PGA: unknown PGV: unknown N39.45 W86.43Station (46049) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N40.30 W86.22Station (46783) PGA: unknown PGV: unknown N40.97 W85.35Station (46278) PGA: unknown PGV: unknown N39.89 W86.30Station (46167) PGA: unknown PGV: unknown N39.88 W86.47Station (47383) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.15 W85.26Station (46250) PGA: unknown PGV: unknown N39.91 W86.07Station (46975) PGA: unknown PGV: unknown N41.07 W86.25Station (46070) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N40.34 W85.66Station (45311) PGA: unknown PGV: unknown N39.63 W84.65Station (46173) PGA: unknown PGV: unknown N39.60 W85.43Station (46539) PGA: unknown PGV: unknown N41.17 W86.02Station (46205) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.83 W86.14Station (46723) PGA: unknown PGV: unknown N41.24 W85.32Station (46928) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N40.41 W85.69Station (46383) PGA: unknown PGV: unknown N41.46 W87.00Station (47357) PGA: unknown PGV: unknown N39.76 W85.15Station (46951) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N40.95 W86.08Station (46220) PGA: unknown PGV: unknown N39.87 W86.11Station (46562) PGA: unknown PGV: unknown N41.21 W85.70Station (46240) PGA: unknown PGV: unknown N39.91 W86.12Station (46226) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N39.84 W86.05Station (47960) PGA: unknown PGV: unknown N40.79 W86.75Station (46805) PGA: unknown PGV: unknown N41.10 W85.12Station (45011) PGA: unknown PGV: unknown N39.43 W84.50Station (46807) PGA: unknown PGV: unknown N41.04 W85.15Station (46914) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N40.63 W86.10Station (46385) PGA: unknown PGV: unknown N41.46 W87.13Station (46550) PGA: unknown PGV: unknown N41.44 W86.00Station (46143) PGA: unknown PGV: unknown N39.60 W86.10Station (46989) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N40.45 W85.49Station (46947) PGA: unknown PGV: unknown N40.76 W86.37Station (46224) PGA: unknown PGV: unknown N39.80 W86.26Station (47305) PGA: 1.31 PGV: 1.03 N40.19 W85.38Station (46072) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N40.28 W86.07Station (46506) PGA: unknown PGV: unknown N41.46 W86.17Station (47331) PGA: unknown PGV: unknown N39.63 W85.17Station (46076) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N40.36 W85.94Station (46036) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N40.30 W85.83Station (47327) PGA: unknown PGV: unknown N39.83 W85.17Station (46202) PGA: unknown PGV: unknown N39.78 W86.16Station (46222) PGA: unknown PGV: unknown N39.79 W86.21Station (46741) PGA: unknown PGV: unknown N41.21 W84.95Station (46204) PGA: unknown PGV: unknown N39.77 W86.16Station (46711) PGA: unknown PGV: unknown N40.67 W84.92Station (46902) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N40.44 W86.10Station (46986) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N40.50 W85.82Station (47946) PGA: unknown PGV: unknown N40.98 W86.87Station (47906) PGA: unknown PGV: unknown N40.49 W86.98Station (46992) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N40.78 W85.83Station (46725) PGA: unknown PGV: unknown N41.15 W85.47Station (46982) PGA: unknown PGV: unknown N41.06 W85.89Station (46755) PGA: unknown PGV: unknown N41.45 W85.27Station (46163) PGA: unknown PGV: unknown N39.73 W85.90Station (47394) PGA: unknown PGV: unknown N40.17 W84.99Station (47303) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N40.27 W85.37Station (47905) PGA: unknown PGV: unknown N40.42 W86.77Station Epicenter: N40.43 W85.89 M=3.8Available Formats: JPG (106 kB) || PS (309 kB) || Contours (4 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (89 kB) || PS (48 kB)Uncertainty Image

Decorated

Available Formats: JPG (159 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (141 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image