Shakemap usb0006klz

Instrumental Intensity

Station (74053) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N36.45 W95.72Station (74604) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N36.69 W96.96Station (73028) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N35.97 W97.59Station (74339) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N36.94 W94.87Station (74107) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N36.11 W96.04Station (74021) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N36.39 W95.85Station (73165) PGA: 7.63 PGV: 6.63 N35.34 W97.36Station (74055) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N36.28 W95.82Station (73142) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N35.61 W97.64Station (66713) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N37.03 W94.79Station (74748) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N34.14 W96.48Station (73103) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N35.49 W97.52Station (73728) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N36.76 W98.37Station (76357) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N34.09 W98.15Station (73729) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N36.42 W98.46Station (74016) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N36.54 W95.47Station (73737) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N36.29 W98.61Station (74759) PGA: 7.17 PGV: 6.20 N34.03 W95.69Station (73446) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N34.07 W96.79Station (73086) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N34.48 W96.98Station (66725) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N37.16 W94.89Station (74061) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N36.54 W95.91Station (73003) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N35.67 W97.50Station (67022) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N37.10 W97.65Station (74832) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N35.81 W97.02Station (74119) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N36.14 W95.99Station (73762) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.77 W97.91Station (74047) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N35.86 W96.00Station (73173) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N35.34 W97.63Station (74652) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N36.89 W96.62Station (74135) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N36.10 W95.92Station (74538) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N34.58 W96.20Station (74038) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N36.19 W96.59Station (73162) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N35.58 W97.64Station (73095) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.90 W97.34Station (74636) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N36.80 W97.51Station (74030) PGA: 7.17 PGV: 6.20 N35.98 W96.56Station (74962) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N35.54 W94.97Station (74104) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N36.15 W95.95Station (74002) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N36.52 W96.14Station (73139) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N35.38 W97.53Station (73082) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N34.76 W97.89Station (74037) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N36.00 W95.98Station (73439) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N33.94 W96.71Station (73018) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N35.00 W97.97Station (67337) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N37.07 W95.58Station (74051) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N36.60 W95.97Station (74330) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N36.42 W95.28Station (73773) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N36.27 W97.88Station (74073) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N36.29 W95.96Station (74425) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N35.17 W95.66Station (2406) PGA: 1.91 PGV: 1.14 N35.48 W97.50Station (73007) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N35.69 W97.32Station (73106) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N35.48 W97.54Station (74766) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N34.15 W94.98Station (73768) PGA: 8.13 PGV: 7.08 N36.37 W98.30Station (74864) PGA: unknown PGV: unknown N35.55 W96.71Station (74643) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N36.71 W97.55Station (74059) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N35.98 W97.09Station (OK002) PGA: 3.13 PGV: 1.38 N35.55 W97.20Station (73573) PGA: 7.17 PGV: 6.20 N34.20 W97.95Station (74421) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N35.78 W96.06Station (73538) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N34.80 W98.40Station (74035) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N36.38 W96.39Station (74601) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N36.72 W97.15Station (74442) PGA: 14.32 PGV: 12.87 N35.14 W95.80Station (73135) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N35.40 W97.43Station (74873) PGA: 7.17 PGV: 6.20 N35.22 W97.01Station (73433) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N34.60 W97.39Station (74432) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N35.31 W95.77Station (73122) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N35.52 W97.61Station (74941) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N35.27 W94.91Station (74429) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N35.97 W95.62Station (74022) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N36.94 W95.92Station (73093) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N35.12 W97.49Station (74445) PGA: 8.66 PGV: 7.57 N35.68 W95.82Station (74019) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N36.28 W95.61Station (74869) PGA: 16.24 PGV: 14.69 N35.62 W96.81Station (73110) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N35.46 W97.40Station (74743) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N34.04 W95.52Station (74354) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N36.88 W94.88Station (73507) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N34.73 W98.48Station (73151) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N35.57 W97.41Station (74454) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N35.85 W95.51Station (74072) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N36.97 W95.56Station (74441) PGA: 7.17 PGV: 6.20 N35.97 W95.16Station (67051) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N37.07 W97.19Station (73119) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N35.42 W97.57Station (73048) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N35.43 W98.55Station (74467) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N35.97 W95.39Station (76305) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N34.02 W98.47Station (74110) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N36.19 W95.95Station (73771) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N36.87 W97.98Station (73432) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N34.29 W96.48Station (74085) PGA: 8.66 PGV: 7.57 N36.11 W96.72Station (73503) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N34.68 W98.41Station (73461) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N34.39 W96.50Station (73701) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N36.40 W97.82Station (74066) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N35.99 W96.16Station (74008) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N35.91 W95.84Station (73027) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.89 W97.22Station (74367) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N36.45 W95.08Station (74826) PGA: 8.13 PGV: 7.08 N34.97 W96.85Station (74852) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N35.12 W97.03Station (74342) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N36.37 W94.92Station (74011) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N35.98 W95.81Station (73049) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N35.58 W97.30Station (74462) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N35.29 W95.08Station (73012) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N35.67 W97.59Station (74108) PGA: 7.17 PGV: 6.20 N36.15 W95.78Station (73109) PGA: 6.32 PGV: 5.43 N35.43 W97.52Station (73738) PGA: 1.31 PGV: 1.03 N36.46 W97.56Station (73705) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N36.34 W97.90Station (73006) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N34.91 W98.39Station (73102) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N35.47 W97.52Station (74764) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N33.98 W95.06Station (73160) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N35.34 W97.48Station (74701) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N34.02 W96.39Station (73565) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N34.02 W97.87Station (76311) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N33.98 W98.50Station (74056) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N36.82 W96.29Station (74881) PGA: 7.17 PGV: 6.20 N35.68 W97.05Station (74547) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N34.74 W95.62Station (73543) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.48 W98.36Station (67361) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N37.16 W96.16Station (74868) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.30 W96.66Station (74849) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.98 W96.70Station (74145) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N36.10 W95.89Station (74015) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N36.17 W95.69Station (73063) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N36.05 W97.43Station (74831) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N34.90 W97.11Station (74112) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N36.15 W95.90Station (73450) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N34.18 W96.53Station (74366) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N36.42 W95.01Station (74572) PGA: 8.13 PGV: 7.08 N34.54 W96.44Station (74347) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N36.23 W94.81Station (74884) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N35.22 W96.52Station (74105) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N36.10 W95.96Station (74426) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N35.45 W95.55Station (74020) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N36.24 W96.47Station (73117) PGA: 7.17 PGV: 6.20 N35.47 W97.46Station (74033) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N35.94 W96.00Station (73067) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N34.91 W97.89Station (73045) PGA: 6.32 PGV: 5.43 N35.50 W97.15Station (73038) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N35.12 W98.43Station (73716) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N36.50 W98.50Station (74501) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N34.95 W95.86Station (67140) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N37.07 W97.36Station (74653) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N36.66 W97.35Station (73073) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N36.13 W97.43Station (OK009) PGA: 2.72 PGV: 1.40 N35.58 W97.42Station (74403) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N35.67 W95.27Station (74801) PGA: 8.13 PGV: 7.08 N35.31 W96.95Station (73463) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N34.16 W97.42Station (74343) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N36.74 W94.83Station (74637) PGA: 9.22 PGV: 8.09 N36.54 W96.64Station (74332) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N36.59 W95.31Station (74036) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N36.17 W95.51Station (73739) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N36.54 W98.16Station (73131) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N35.58 W97.46Station (73734) PGA: 6.32 PGV: 5.43 N35.98 W97.91Station (74860) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N35.54 W96.56Station (73529) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N34.36 W97.95Station (73030) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N34.47 W97.18Station (73077) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N36.30 W97.30Station (73040) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.64 W98.48Station (73034) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N35.70 W97.43Station (74525) PGA: 6.32 PGV: 5.43 N34.31 W96.11Station (73078) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N35.67 W97.75Station (74012) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N36.05 W95.80Station (73105) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N35.52 W97.50Station (73401) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N34.22 W97.17Station (74728) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N34.05 W94.77Station (73747) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N36.24 W98.34Station (74966) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N34.92 W94.86Station (74437) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N35.47 W95.97Station (73020) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N35.46 W97.26Station (74839) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N35.23 W96.07Station (74820) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N34.80 W96.79Station (74857) PGA: 8.66 PGV: 7.57 N35.34 W97.20Station (74630) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N36.51 W97.37Station (74026) PGA: 6.32 PGV: 5.43 N35.71 W96.76Station (73044) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N35.86 W97.45Station (74729) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N34.12 W96.25Station (74331) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N36.64 W94.93Station (74029) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N36.83 W95.90Station (74738) PGA: 6.32 PGV: 5.43 N33.91 W95.46Station (73753) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N36.55 W97.83Station (67005) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N37.07 W96.99Station (73052) PGA: 8.13 PGV: 7.08 N34.80 W97.58Station (74824) PGA: 6.32 PGV: 5.43 N35.87 W96.89Station (73026) PGA: 6.32 PGV: 5.43 N35.23 W97.28Station (74574) PGA: 8.66 PGV: 7.57 N34.73 W95.25Station (73055) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N34.62 W97.86Station (74337) PGA: 6.32 PGV: 5.43 N36.14 W95.36Station (74134) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N36.11 W95.80Station (74060) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N36.29 W96.20Station (74137) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N36.02 W95.93Station (74083) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N36.93 W95.77Station (74044) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N36.08 W96.40Station (73051) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N35.03 W97.24Station (73013) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N35.62 W97.49Station (74872) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.74 W97.00Station (73132) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N35.55 W97.63Station (73149) PGA: 7.17 PGV: 6.20 N35.39 W97.49Station (73061) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N36.31 W97.04Station (73501) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N34.56 W98.28Station (74129) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N36.13 W95.87Station (73118) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N35.52 W97.53Station (73159) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N35.39 W97.58Station (73562) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N34.18 W98.43Station (74427) PGA: 8.66 PGV: 7.57 N35.69 W94.89Station (74014) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N36.05 W95.69Station (73179) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N35.42 W97.65Station (73744) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N35.98 W98.31Station (73458) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N34.32 W97.13Station (73443) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N34.16 W97.28Station (74561) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N35.12 W95.49Station (74401) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N35.72 W95.43Station (74361) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N36.27 W95.31Station (74358) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N36.92 W94.88Station (TUL1) PGA: 0.96 PGV: 0.47 N35.91 W95.79Station (74856) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N34.34 W96.83Station (74146) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N36.10 W95.85Station (74880) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N35.36 W96.13Station (67351) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N37.16 W95.60Station (74032) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N36.21 W96.91Station (74365) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N36.33 W95.08Station (73437) PGA: 8.13 PGV: 7.08 N34.32 W97.50Station (73115) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N35.44 W97.44Station (73080) PGA: 6.32 PGV: 5.43 N34.99 W97.48Station (74077) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N36.12 W97.07Station (73150) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N35.40 W97.33Station (73074) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.83 W97.26Station (73129) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N35.43 W97.49Station (W35A) PGA: 1.35 PGV: 1.05 N35.15 W96.87Station (74435) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N35.53 W95.10Station (74736) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N33.92 W94.94Station (74867) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.95 W96.54Station (74651) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N36.48 W97.17Station (74455) PGA: 6.32 PGV: 5.43 N35.37 W95.25Station (74116) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N36.18 W95.83Station (67070) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N37.02 W98.49Station (73730) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N36.30 W97.54Station (74848) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N35.08 W96.33Station (74081) PGA: 8.13 PGV: 7.08 N36.19 W96.48Station (74825) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.82 W96.50Station (74569) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N34.47 W95.90Station (74536) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N34.58 W95.48Station (74875) PGA: 10.45 PGV: 9.23 N35.86 W97.04Station (73021) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N35.33 W98.68Station (73766) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N36.64 W97.83Station (74447) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N35.64 W96.04Station (73170) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N35.33 W97.55Station (74171) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N36.05 W95.95Station (74130) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N36.24 W95.96Station (73755) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N36.12 W98.56Station (73527) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N34.56 W98.58Station (74127) PGA: 6.32 PGV: 5.43 N36.17 W96.05Station (74434) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.80 W95.20Station (74834) PGA: 8.66 PGV: 7.57 N35.70 W96.86Station (73014) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.57 W98.19Station (73111) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N35.52 W97.48Station (73114) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N35.58 W97.52Station (74451) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N35.73 W95.02Station (74523) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N34.30 W95.68Station (74346) PGA: 6.32 PGV: 5.43 N36.43 W94.75Station (74333) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N36.80 W95.12Station (73750) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N35.91 W98.02Station (74647) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N36.92 W97.01Station (73447) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N34.18 W96.83Station (73568) PGA: unknown PGV: unknown N34.23 W98.23Station (73772) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N35.86 W98.42Station (73505) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N34.60 W98.47Station (73025) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N35.73 W97.57Station (74136) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N36.06 W95.94Station (73453) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N34.05 W97.12Station (73749) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N36.71 W98.16Station (74859) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N35.47 W96.29Station (74533) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.21 W96.24Station (67333) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N37.05 W95.87Station (73059) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N35.29 W97.99Station (73120) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N35.58 W97.57Station (74571) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N34.70 W94.88Station (73528) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N34.46 W98.65Station (73017) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N34.93 W98.15Station (74063) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N36.10 W96.21Station (67360) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N37.05 W96.10Station (73071) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N35.24 W97.41Station (73430) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N33.98 W97.34Station (73754) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N36.39 W98.05Station (74871) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N34.65 W96.54Station (73042) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N35.19 W98.31Station (74464) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N35.97 W94.97Station (67336) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N37.06 W95.06Station (74851) PGA: 10.45 PGV: 9.23 N35.40 W97.09Station (73104) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N35.48 W97.50Station (74028) PGA: 6.32 PGV: 5.43 N35.72 W96.52Station (W37B) PGA: 2.04 PGV: 0.58 N35.14 W95.43Station (74133) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N36.04 W95.88Station (74631) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N36.81 W97.31Station (73726) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N36.60 W98.46Station (74115) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N36.20 W95.91Station (74058) PGA: 6.32 PGV: 5.43 N36.34 W96.81Station (74944) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N35.12 W95.03Station (67347) PGA: 8.13 PGV: 7.08 N37.13 W95.94Station (V35A) PGA: 5.51 PGV: 2.05 N35.76 W96.84Station (74472) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N35.25 W95.23Station (73064) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N35.38 W97.74Station (73533) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N34.48 W97.84Station (74423) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N35.68 W95.17Station (73084) PGA: 8.66 PGV: 7.57 N35.53 W97.34Station (74563) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N34.97 W95.11Station (73108) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N35.45 W97.57Station (74469) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N35.50 W95.29Station (74010) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N35.81 W96.35Station (73169) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N35.38 W97.64Station (73008) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N35.51 W97.64Station (73438) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N34.23 W97.50Station (74070) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N36.38 W96.06Station (74084) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N36.54 W96.41Station (V37A) PGA: 1.20 PGV: 0.54 N35.88 W95.14Station (76354) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N34.10 W98.60Station (73098) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N34.60 W97.21Station (OK005) PGA: 2.42 PGV: 1.55 N35.65 W97.19Station (74120) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N36.15 W95.98Station (74132) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N36.05 W96.02Station (73029) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N34.90 W98.23Station (74017) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N36.39 W95.57Station (74359) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N36.17 W94.86Station (73069) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N35.25 W97.46Station (73075) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N34.76 W97.19Station (73742) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N36.06 W97.88Station (74079) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N35.82 W96.71Station (74578) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N34.91 W95.37Station (74450) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N35.62 W95.52Station (74471) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N35.85 W94.85Station (74428) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N35.54 W95.71Station (74301) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N36.68 W95.20Station (73036) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N35.54 W97.97Station (74041) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N35.94 W96.05Station (67003) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N37.11 W98.03Station (74006) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N36.71 W95.88Station (V36A) PGA: 1.38 PGV: 0.67 N35.79 W95.94Station (73127) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N35.48 W97.65Station (74103) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N36.16 W95.99Station (73107) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N35.48 W97.57Station (74045) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N36.22 W96.68Station (OK001) PGA: 3.37 PGV: 1.46 N35.56 W97.29Station (U35A) PGA: 1.69 PGV: 0.32 N36.37 W96.73Station (74855) PGA: 16.24 PGV: 14.69 N35.53 W96.94Station (74632) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N36.94 W97.34Station (74955) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N35.54 W94.75Station (74723) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N33.98 W96.01Station (67330) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N37.16 W95.32Station (73121) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N35.52 W97.44Station (X37A) PGA: 0.46 PGV: 0.29 N34.59 W95.37Station (74106) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N36.19 W95.98Station (73004) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N35.13 W97.79Station (74865) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N34.58 W96.82Station (73759) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N36.86 W97.69Station (73541) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N34.77 W98.18Station (74131) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N36.05 W96.07Station (74436) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N35.79 W95.71Station (74039) PGA: 6.32 PGV: 5.43 N35.90 W96.24Station (74128) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N36.15 W95.85Station (74531) PGA: 6.32 PGV: 5.43 N34.83 W96.29Station (73449) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N34.00 W96.53Station (73128) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N35.45 W97.65Station (73054) PGA: 7.63 PGV: 6.63 N35.67 W97.19Station (73145) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N35.42 W97.39Station (73460) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N34.35 W96.66Station (74570) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N34.89 W96.16Station (73130) PGA: 6.32 PGV: 5.43 N35.46 W97.35Station (73068) PGA: 7.17 PGV: 6.20 N35.14 W97.28Station (73703) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N36.40 W97.95Station (74878) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N35.00 W97.04Station (73072) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N35.22 W97.49Station (73002) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N34.99 W97.74Station (73009) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N35.32 W98.28Station (73456) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N34.14 W97.65Station (73141) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N35.51 W97.40Station (67024) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N37.15 W96.45Station (74364) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N36.22 W94.99Station (73016) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N35.80 W97.70Station (74074) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N36.08 W97.10Station (74062) PGA: 8.13 PGV: 7.08 N35.99 W96.89Station (74027) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N36.80 W95.60Station (74843) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N34.66 W96.77Station (73116) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N35.54 W97.55Station (74840) PGA: 12.62 PGV: 11.27 N35.26 W96.80Station (73448) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N33.97 W97.12Station (74352) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N36.17 W95.17Station (73724) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N35.99 W98.57Station (74930) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N35.14 W94.82Station (74576) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N34.61 W95.99Station (74854) PGA: 7.63 PGV: 6.63 N35.11 W96.78Station (73763) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N36.10 W98.33Station (73099) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N35.53 W97.76Station (73047) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N35.47 W98.35Station (67342) PGA: 7.63 PGV: 6.63 N37.03 W95.32Station (74003) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N36.74 W96.08Station (76306) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N33.94 W98.52Station (73112) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N35.52 W97.57Station (74075) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N36.18 W97.06Station (74470) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N35.49 W95.17Station (73089) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N35.27 W97.78Station (74048) PGA: 6.32 PGV: 5.43 N36.67 W95.64Station (74369) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N36.92 W95.22Station (74883) PGA: 6.73 PGV: 5.80 N35.25 W96.28Station (73718) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N36.23 W98.19Station (74956) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N35.09 W94.76Station (74114) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N36.13 W95.95Station (73572) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N34.38 W98.38Station (74553) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N34.73 W95.99Station (73531) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N34.22 W98.56Station (73057) PGA: 9.22 PGV: 8.09 N34.81 W97.41Station (74126) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N36.23 W96.02Station (74042) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N36.90 W95.58Station (74804) PGA: 9.82 PGV: 8.64 N35.41 W96.86Station (73005) PGA: 8.13 PGV: 7.08 N35.11 W98.21Station (73134) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N35.62 W97.58Station (74726) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N33.97 W96.19Station (73015) PGA: 5.57 PGV: 4.76 N35.09 W98.55Station (74023) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N36.00 W96.74Station (74080) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N36.55 W95.73Station (74457) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N36.00 W94.79Station (73065) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N35.25 W97.61Station (73010) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N35.09 W97.62Station Epicenter: N35.54 W96.75 M=5.6Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (145 kB) || PS (692 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Available Formats: JPG (130 kB) || PS (601 kB) || Contours (7 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Available Formats: JPG (130 kB) || PS (602 kB) || Contours (14 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (119 kB) || PS (79 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Available Formats: JPG (125 kB) || PS (599 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Available Formats: JPG (124 kB) || PS (598 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Available Formats: JPG (125 kB) || PS (599 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (184 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (170 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image