Shakemap usazad_05

Instrumental Intensity

Station (83851) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.30 W116.88Station (59733) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N46.57 W112.96Station (83864) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.39 W116.47Station (59735) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N45.70 W111.77Station (59762) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N45.69 W113.03Station (59011) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N45.89 W110.08Station (59427) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N48.77 W112.54Station (59446) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.59 W110.34Station (59468) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N47.70 W111.60Station (59442) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.70 W110.29Station (59721) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.84 W111.86Station (59747) PGA: unknown PGV: unknown N45.66 W111.93Station (59641) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N46.13 W111.64Station (59873) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N47.59 W115.44Station (59925) PGA: 0.54 PGV: 0.41 N48.05 W114.83Station (83423) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N44.24 W112.58Station (59812) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.86 W113.98Station (99208) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.78 W117.46Station (83255) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.87 W113.08Station (83340) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.80 W114.60Station (59701) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N45.95 W112.52Station (59725) PGA: 13.44 PGV: 12.04 N45.22 W112.84Station (59759) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N45.95 W112.20Station (59632) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N46.20 W112.09Station (59416) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N48.03 W111.66Station (59831) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N47.27 W114.33Station (59484) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N48.97 W111.99Station (83814) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.64 W116.70Station (83251) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N43.89 W113.88Station (2245) PGA: 2.55 PGV: 0.91 N46.62 W112.11Station (59047) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N45.45 W110.41Station (59443) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.55 W111.84Station (59932) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.07 W114.25Station (59834) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N47.07 W114.26Station (99216) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.68 W117.21Station (59635) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.60 W111.81Station (83464) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N44.60 W113.36Station (99223) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.59 W117.34Station (59802) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.99 W113.89Station (99011) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.62 W117.65Station (59843) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.85 W113.01Station (59829) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N45.99 W114.25Station (59820) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N46.89 W114.57Station (83855) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.00 W116.95Station (83843) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N46.73 W116.94Station (59825) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N46.75 W113.68Station (99109) PGA: unknown PGV: unknown N48.30 W117.72Station (59412) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.33 W110.90Station (83616) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N43.75 W116.39Station (2222) PGA: 0.96 PGV: 0.57 N46.52 W116.30Station (59730) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N45.48 W111.18Station (83848) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.69 W116.95Station (59832) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.61 W113.49Station (BOZ) PGA: 1.98 PGV: 1.04 N45.65 W111.63Station (82410) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.37 W108.11Station (59545) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.84 W111.10Station (83226) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N44.32 W114.00Station (59069) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N45.62 W109.45Station (83677) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N45.08 W115.29Station (99161) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.89 W117.15Station (83278) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N44.34 W114.83Station (59916) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N48.65 W113.90Station (59087) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.11 W108.25Station (59935) PGA: unknown PGV: unknown N48.67 W115.82Station (99036) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.52 W117.27Station (59486) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.28 W112.31Station (83709) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.56 W116.29Station (59752) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.93 W111.48Station (83850) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.51 W116.28Station (59833) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N46.62 W114.19Station (83845) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.85 W116.17Station (59724) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N44.84 W112.96Station (83440) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.78 W111.66Station (83420) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.02 W111.31Station (59106) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.78 W108.68Station (59808) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.99 W114.12Station (59722) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N46.35 W112.78Station (59402) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.50 W111.18Station (99113) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N46.59 W117.22Station (59911) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.85 W113.86Station (83631) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.84 W115.80Station (59643) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.20 W111.29Station (83501) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.21 W116.87Station (59870) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.52 W113.98Station (59483) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.45 W111.67Station (99003) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.92 W117.27Station (99101) PGA: unknown PGV: unknown N48.37 W117.93Station (59027) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.27 W110.94Station (83406) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.43 W111.92Station (83449) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.35 W111.25Station (83525) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.89 W115.11Station (59457) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.93 W109.37Station (59874) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.83 W115.60Station (59755) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N45.08 W112.10Station (83854) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.72 W116.97Station (83444) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.72 W112.20Station (99205) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N47.70 W117.45Station (83263) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N42.23 W111.77Station (83467) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.10 W113.77Station (99110) PGA: unknown PGV: unknown N47.97 W117.58Station (59803) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.74 W113.95Station (83638) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N44.86 W115.50Station (2255) PGA: 2.06 PGV: 1.51 N46.01 W112.56Station (59741) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.75 W111.36Station (59821) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N47.20 W114.05Station (59634) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.40 W112.12Station (59875) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N46.41 W114.26Station (59922) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N48.00 W114.28Station (7209) PGA: 0.52 PGV: 0.40 N48.19 W114.31Station (59405) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N47.31 W111.27Station (99167) PGA: unknown PGV: unknown N48.41 W118.11Station (83429) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N44.46 W111.35Station (83201) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N42.89 W112.35Station (2205) PGA: unknown PGV: unknown N45.67 W111.05Station (59846) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.15 W114.51Station (59601) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N46.53 W112.17Station (59748) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.11 W112.63Station (83804) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.01 W116.98Station (83835) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.80 W116.54Station (99019) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.64 W117.07Station (59436) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.62 W112.10Station (83401) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.50 W111.71Station (59739) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N44.64 W112.28Station (59858) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.25 W113.44Station (83543) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.25 W116.24Station (83546) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N46.50 W115.77Station (59414) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N47.53 W111.28Station (59417) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.55 W112.93Station (83617) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.91 W116.49Station (82190) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N44.58 W110.53Station (59065) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.28 W110.66Station (83832) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.59 W116.91Station (83805) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N48.80 W116.60Station (59102) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N45.77 W108.58Station (7216) PGA: 13.62 PGV: 12.26 N45.21 W112.64Station (59422) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.87 W112.49Station (99016) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.62 W117.14Station (59053) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.61 W110.42Station (99202) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.66 W117.38Station (83530) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.93 W116.09Station (59061) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N45.45 W109.84Station (59754) PGA: 9.82 PGV: 8.64 N45.51 W112.46Station (59751) PGA: 15.25 PGV: 13.75 N45.69 W112.31Station (83872) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N46.86 W116.97Station (83629) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.99 W116.12Station (59912) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N48.39 W114.16Station (83466) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.41 W113.88Station (83536) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N46.20 W116.08Station (7220) PGA: unknown PGV: unknown N44.67 W111.10Station (99148) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.11 W117.58Station (LKWY) PGA: unknown PGV: unknown N44.57 W110.40Station (59745) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N45.54 W111.78Station (59837) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N46.53 W113.18Station (59522) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.40 W111.07Station (59101) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N45.63 W108.36Station (83462) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.27 W113.84Station (99212) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.66 W117.31Station (59410) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N47.45 W112.60Station (59801) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.86 W114.01Station (99181) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.13 W117.82Station (83813) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.07 W116.65Station (99163) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.73 W117.20Station (82414) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.46 W109.61Station (59085) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.47 W110.03Station (99224) PGA: unknown PGV: unknown N47.65 W117.55Station (59644) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.45 W111.38Station (59901) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N48.08 W113.74Station (59853) PGA: unknown PGV: unknown N48.10 W115.73Station (59440) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N47.69 W111.11Station (59401) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N47.51 W111.27Station (83213) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.50 W113.32Station (59824) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.43 W114.20Station (83853) PGA: unknown PGV: unknown N48.98 W116.48Station (83702) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.66 W116.17Station (99206) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.63 W117.26Station (99141) PGA: unknown PGV: unknown N48.83 W118.09Station (59487) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N47.58 W111.64Station (59871) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.63 W114.32Station (99029) PGA: unknown PGV: unknown N47.74 W117.87Station (83333) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N43.61 W114.23Station (83522) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.91 W116.51Station (83839) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.58 W116.27Station (2202) PGA: 0.86 PGV: 0.42 N46.60 W112.04Station (59714) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.00 W111.06Station (59758) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N45.14 W111.28Station (59501) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.71 W109.79Station (99006) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.95 W117.46Station (59866) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.35 W115.30Station (99040) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.89 W118.00Station (99403) PGA: unknown PGV: unknown N46.22 W117.29Station (83524) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N46.35 W116.64Station (59034) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.84 W107.50Station (83809) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N48.05 W116.56Station (83425) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.91 W112.15Station (59648) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N46.97 W111.96Station (99027) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.71 W117.12Station (83539) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N46.22 W115.69Station (83615) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N44.76 W116.14Station (59531) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.69 W110.82Station (59602) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.67 W112.06Station (59633) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N46.85 W112.31Station (59404) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N47.54 W111.36Station (59804) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.87 W114.21Station (99218) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.76 W117.41Station (59749) PGA: 7.63 PGV: 6.63 N45.42 W112.14Station (59014) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N45.19 W108.69Station (99203) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.63 W117.41Station (59859) PGA: unknown PGV: unknown N47.59 W114.89Station (59720) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N44.99 W111.61Station (59052) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N45.49 W110.02Station (83611) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.43 W115.81Station (59727) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N45.80 W112.72Station (83847) PGA: unknown PGV: unknown N48.58 W116.28Station (59022) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.64 W107.47Station (59844) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N48.06 W115.94Station (59071) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.37 W109.43Station (83332) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N42.81 W114.96Station (59937) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N48.50 W114.58Station (59860) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N47.71 W114.26Station (83661) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.08 W116.70Station (83801) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.92 W116.66Station (83327) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.47 W114.79Station (59425) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.16 W111.84Station (83549) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.33 W116.06Station (83827) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.82 W116.27Station (99204) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.65 W117.43Station (99122) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.72 W118.21Station (84302) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N41.51 W112.10Station (59044) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.59 W108.75Station (59761) PGA: 7.63 PGV: 6.63 N45.71 W113.54Station (99128) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.09 W117.10Station (83434) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N43.73 W112.03Station (82844) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.70 W107.30Station (83871) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N46.76 W116.73Station (59421) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N47.14 W111.61Station (59718) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N45.66 W111.17Station (83833) PGA: unknown PGV: unknown N47.52 W116.74Station (82401) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.98 W108.01Station (83822) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.17 W117.02Station (83857) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.90 W116.81Station (83856) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N48.28 W116.87Station (59639) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N47.11 W112.73Station (99207) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.69 W117.39Station (83642) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.60 W116.41Station (99201) PGA: unknown PGV: unknown N47.66 W117.43Station (7210) PGA: 1.19 PGV: 0.65 N46.85 W114.04Station (59864) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.53 W114.12Station (59411) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.90 W113.34Station (59756) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.20 W112.79Station (59717) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.67 W111.05Station (99114) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.67 W117.73Station (99005) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.85 W117.37Station (83442) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.67 W111.89Station (99022) PGA: unknown PGV: unknown N47.61 W117.70Station (59920) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N48.00 W114.55Station (59731) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.59 W112.59Station (83235) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N44.85 W114.09Station (59474) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N48.50 W111.68Station (59433) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N47.89 W111.69Station (59854) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N47.26 W113.19Station (99021) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N47.82 W117.23Station (59868) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N47.21 W113.64Station (59086) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.03 W110.55Station (59847) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.75 W114.39Station (83706) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.59 W116.19Station (99173) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.00 W117.89Station (59030) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.11 W110.33Station (83274) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.33 W111.67Station (59001) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.51 W109.63Station (59420) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.79 W111.00Station (59450) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N47.59 W110.79Station (59019) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.54 W109.27Station (83654) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N45.02 W116.33Station (59840) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.18 W114.12Station (83714) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.65 W116.28Station (83815) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.73 W116.79Station (99009) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.02 W117.26Station (59711) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N46.02 W113.15Station (83463) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.54 W114.01Station (83544) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.70 W115.58Station (59105) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N45.88 W108.50Station (99217) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.74 W117.25Station (59823) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N46.94 W113.55Station (59645) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.62 W110.92Station (84315) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N41.19 W112.15Station (83313) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N43.36 W114.28Station (83861) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N47.22 W116.54Station (83445) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N44.27 W111.53Station (59872) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N47.09 W114.88Station (83837) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.72 W116.08Station (59729) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N45.33 W111.71Station (59068) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N45.15 W109.48Station (59750) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N45.98 W112.77Station (99026) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.80 W117.64Station (59828) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N46.33 W113.96Station (83703) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.74 W116.20Station (59715) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.70 W110.92Station (83541) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.57 W116.42Station (99037) PGA: unknown PGV: unknown N47.63 W117.20Station (59865) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.33 W114.01Station (83823) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N46.83 W116.47Station Epicenter: N45.40 W112.55 M=5.6Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (163 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Station (83851) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.30 W116.88Station (59733) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N46.57 W112.96Station (83864) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.39 W116.47Station (59735) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N45.70 W111.77Station (59762) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N45.69 W113.03Station (59011) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N45.89 W110.08Station (59427) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N48.77 W112.54Station (59446) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.59 W110.34Station (59468) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N47.70 W111.60Station (59442) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.70 W110.29Station (59721) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.84 W111.86Station (59747) PGA: unknown PGV: unknown N45.66 W111.93Station (59641) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N46.13 W111.64Station (59873) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N47.59 W115.44Station (59925) PGA: 0.54 PGV: 0.41 N48.05 W114.83Station (83423) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N44.24 W112.58Station (59812) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.86 W113.98Station (99208) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.78 W117.46Station (83255) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.87 W113.08Station (83340) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.80 W114.60Station (59701) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N45.95 W112.52Station (59725) PGA: 13.44 PGV: 12.04 N45.22 W112.84Station (59759) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N45.95 W112.20Station (59632) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N46.20 W112.09Station (59416) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N48.03 W111.66Station (59831) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N47.27 W114.33Station (59484) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N48.97 W111.99Station (83814) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.64 W116.70Station (83251) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N43.89 W113.88Station (2245) PGA: 2.55 PGV: 0.91 N46.62 W112.11Station (59047) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N45.45 W110.41Station (59443) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.55 W111.84Station (59932) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.07 W114.25Station (59834) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N47.07 W114.26Station (99216) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.68 W117.21Station (59635) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.60 W111.81Station (83464) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N44.60 W113.36Station (99223) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.59 W117.34Station (59802) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.99 W113.89Station (99011) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.62 W117.65Station (59843) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.85 W113.01Station (59829) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N45.99 W114.25Station (59820) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N46.89 W114.57Station (83855) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.00 W116.95Station (83843) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N46.73 W116.94Station (59825) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N46.75 W113.68Station (99109) PGA: unknown PGV: unknown N48.30 W117.72Station (59412) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.33 W110.90Station (83616) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N43.75 W116.39Station (2222) PGA: 0.96 PGV: 0.57 N46.52 W116.30Station (59730) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N45.48 W111.18Station (83848) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.69 W116.95Station (59832) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.61 W113.49Station (BOZ) PGA: 1.98 PGV: 1.04 N45.65 W111.63Station (82410) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.37 W108.11Station (59545) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.84 W111.10Station (83226) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N44.32 W114.00Station (59069) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N45.62 W109.45Station (83677) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N45.08 W115.29Station (99161) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.89 W117.15Station (83278) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N44.34 W114.83Station (59916) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N48.65 W113.90Station (59087) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.11 W108.25Station (59935) PGA: unknown PGV: unknown N48.67 W115.82Station (99036) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.52 W117.27Station (59486) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.28 W112.31Station (83709) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.56 W116.29Station (59752) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.93 W111.48Station (83850) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.51 W116.28Station (59833) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N46.62 W114.19Station (83845) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.85 W116.17Station (59724) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N44.84 W112.96Station (83440) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.78 W111.66Station (83420) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.02 W111.31Station (59106) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.78 W108.68Station (59808) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.99 W114.12Station (59722) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N46.35 W112.78Station (59402) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.50 W111.18Station (99113) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N46.59 W117.22Station (59911) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.85 W113.86Station (83631) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.84 W115.80Station (59643) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.20 W111.29Station (83501) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.21 W116.87Station (59870) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.52 W113.98Station (59483) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.45 W111.67Station (99003) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.92 W117.27Station (99101) PGA: unknown PGV: unknown N48.37 W117.93Station (59027) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.27 W110.94Station (83406) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.43 W111.92Station (83449) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.35 W111.25Station (83525) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.89 W115.11Station (59457) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.93 W109.37Station (59874) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.83 W115.60Station (59755) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N45.08 W112.10Station (83854) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.72 W116.97Station (83444) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.72 W112.20Station (99205) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N47.70 W117.45Station (83263) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N42.23 W111.77Station (83467) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.10 W113.77Station (99110) PGA: unknown PGV: unknown N47.97 W117.58Station (59803) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.74 W113.95Station (83638) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N44.86 W115.50Station (2255) PGA: 2.06 PGV: 1.51 N46.01 W112.56Station (59741) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.75 W111.36Station (59821) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N47.20 W114.05Station (59634) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.40 W112.12Station (59875) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N46.41 W114.26Station (59922) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N48.00 W114.28Station (7209) PGA: 0.52 PGV: 0.40 N48.19 W114.31Station (59405) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N47.31 W111.27Station (99167) PGA: unknown PGV: unknown N48.41 W118.11Station (83429) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N44.46 W111.35Station (83201) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N42.89 W112.35Station (2205) PGA: unknown PGV: unknown N45.67 W111.05Station (59846) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.15 W114.51Station (59601) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N46.53 W112.17Station (59748) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.11 W112.63Station (83804) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.01 W116.98Station (83835) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.80 W116.54Station (99019) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.64 W117.07Station (59436) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.62 W112.10Station (83401) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.50 W111.71Station (59739) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N44.64 W112.28Station (59858) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.25 W113.44Station (83543) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.25 W116.24Station (83546) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N46.50 W115.77Station (59414) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N47.53 W111.28Station (59417) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.55 W112.93Station (83617) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.91 W116.49Station (82190) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N44.58 W110.53Station (59065) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.28 W110.66Station (83832) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.59 W116.91Station (83805) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N48.80 W116.60Station (59102) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N45.77 W108.58Station (7216) PGA: 13.62 PGV: 12.26 N45.21 W112.64Station (59422) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.87 W112.49Station (99016) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.62 W117.14Station (59053) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.61 W110.42Station (99202) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.66 W117.38Station (83530) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.93 W116.09Station (59061) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N45.45 W109.84Station (59754) PGA: 9.82 PGV: 8.64 N45.51 W112.46Station (59751) PGA: 15.25 PGV: 13.75 N45.69 W112.31Station (83872) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N46.86 W116.97Station (83629) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.99 W116.12Station (59912) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N48.39 W114.16Station (83466) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.41 W113.88Station (83536) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N46.20 W116.08Station (7220) PGA: unknown PGV: unknown N44.67 W111.10Station (99148) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.11 W117.58Station (LKWY) PGA: unknown PGV: unknown N44.57 W110.40Station (59745) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N45.54 W111.78Station (59837) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N46.53 W113.18Station (59522) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.40 W111.07Station (59101) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N45.63 W108.36Station (83462) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.27 W113.84Station (99212) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.66 W117.31Station (59410) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N47.45 W112.60Station (59801) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.86 W114.01Station (99181) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.13 W117.82Station (83813) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.07 W116.65Station (99163) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.73 W117.20Station (82414) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.46 W109.61Station (59085) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.47 W110.03Station (99224) PGA: unknown PGV: unknown N47.65 W117.55Station (59644) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.45 W111.38Station (59901) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N48.08 W113.74Station (59853) PGA: unknown PGV: unknown N48.10 W115.73Station (59440) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N47.69 W111.11Station (59401) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N47.51 W111.27Station (83213) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.50 W113.32Station (59824) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.43 W114.20Station (83853) PGA: unknown PGV: unknown N48.98 W116.48Station (83702) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.66 W116.17Station (99206) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.63 W117.26Station (99141) PGA: unknown PGV: unknown N48.83 W118.09Station (59487) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N47.58 W111.64Station (59871) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.63 W114.32Station (99029) PGA: unknown PGV: unknown N47.74 W117.87Station (83333) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N43.61 W114.23Station (83522) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.91 W116.51Station (83839) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.58 W116.27Station (2202) PGA: 0.86 PGV: 0.42 N46.60 W112.04Station (59714) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.00 W111.06Station (59758) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N45.14 W111.28Station (59501) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.71 W109.79Station (99006) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.95 W117.46Station (59866) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.35 W115.30Station (99040) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.89 W118.00Station (99403) PGA: unknown PGV: unknown N46.22 W117.29Station (83524) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N46.35 W116.64Station (59034) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.84 W107.50Station (83809) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N48.05 W116.56Station (83425) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.91 W112.15Station (59648) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N46.97 W111.96Station (99027) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.71 W117.12Station (83539) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N46.22 W115.69Station (83615) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N44.76 W116.14Station (59531) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.69 W110.82Station (59602) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.67 W112.06Station (59633) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N46.85 W112.31Station (59404) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N47.54 W111.36Station (59804) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.87 W114.21Station (99218) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.76 W117.41Station (59749) PGA: 7.63 PGV: 6.63 N45.42 W112.14Station (59014) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N45.19 W108.69Station (99203) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.63 W117.41Station (59859) PGA: unknown PGV: unknown N47.59 W114.89Station (59720) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N44.99 W111.61Station (59052) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N45.49 W110.02Station (83611) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.43 W115.81Station (59727) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N45.80 W112.72Station (83847) PGA: unknown PGV: unknown N48.58 W116.28Station (59022) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.64 W107.47Station (59844) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N48.06 W115.94Station (59071) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.37 W109.43Station (83332) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N42.81 W114.96Station (59937) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N48.50 W114.58Station (59860) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N47.71 W114.26Station (83661) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.08 W116.70Station (83801) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.92 W116.66Station (83327) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.47 W114.79Station (59425) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.16 W111.84Station (83549) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.33 W116.06Station (83827) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.82 W116.27Station (99204) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.65 W117.43Station (99122) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.72 W118.21Station (84302) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N41.51 W112.10Station (59044) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.59 W108.75Station (59761) PGA: 7.63 PGV: 6.63 N45.71 W113.54Station (99128) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.09 W117.10Station (83434) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N43.73 W112.03Station (82844) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.70 W107.30Station (83871) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N46.76 W116.73Station (59421) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N47.14 W111.61Station (59718) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N45.66 W111.17Station (83833) PGA: unknown PGV: unknown N47.52 W116.74Station (82401) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.98 W108.01Station (83822) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.17 W117.02Station (83857) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.90 W116.81Station (83856) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N48.28 W116.87Station (59639) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N47.11 W112.73Station (99207) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.69 W117.39Station (83642) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.60 W116.41Station (99201) PGA: unknown PGV: unknown N47.66 W117.43Station (7210) PGA: 1.19 PGV: 0.65 N46.85 W114.04Station (59864) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.53 W114.12Station (59411) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.90 W113.34Station (59756) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.20 W112.79Station (59717) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.67 W111.05Station (99114) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.67 W117.73Station (99005) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.85 W117.37Station (83442) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.67 W111.89Station (99022) PGA: unknown PGV: unknown N47.61 W117.70Station (59920) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N48.00 W114.55Station (59731) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.59 W112.59Station (83235) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N44.85 W114.09Station (59474) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N48.50 W111.68Station (59433) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N47.89 W111.69Station (59854) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N47.26 W113.19Station (99021) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N47.82 W117.23Station (59868) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N47.21 W113.64Station (59086) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.03 W110.55Station (59847) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.75 W114.39Station (83706) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.59 W116.19Station (99173) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.00 W117.89Station (59030) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.11 W110.33Station (83274) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.33 W111.67Station (59001) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.51 W109.63Station (59420) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.79 W111.00Station (59450) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N47.59 W110.79Station (59019) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.54 W109.27Station (83654) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N45.02 W116.33Station (59840) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.18 W114.12Station (83714) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.65 W116.28Station (83815) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.73 W116.79Station (99009) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.02 W117.26Station (59711) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N46.02 W113.15Station (83463) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.54 W114.01Station (83544) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.70 W115.58Station (59105) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N45.88 W108.50Station (99217) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.74 W117.25Station (59823) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N46.94 W113.55Station (59645) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.62 W110.92Station (84315) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N41.19 W112.15Station (83313) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N43.36 W114.28Station (83861) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N47.22 W116.54Station (83445) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N44.27 W111.53Station (59872) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N47.09 W114.88Station (83837) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.72 W116.08Station (59729) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N45.33 W111.71Station (59068) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N45.15 W109.48Station (59750) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N45.98 W112.77Station (99026) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.80 W117.64Station (59828) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N46.33 W113.96Station (83703) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.74 W116.20Station (59715) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.70 W110.92Station (83541) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.57 W116.42Station (99037) PGA: unknown PGV: unknown N47.63 W117.20Station (59865) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.33 W114.01Station (83823) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N46.83 W116.47Station Epicenter: N45.40 W112.55 M=5.6Available Formats: JPG (151 kB) || Contours (5 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Station (83851) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.30 W116.88Station (59733) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N46.57 W112.96Station (83864) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.39 W116.47Station (59735) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N45.70 W111.77Station (59762) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N45.69 W113.03Station (59011) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N45.89 W110.08Station (59427) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N48.77 W112.54Station (59446) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.59 W110.34Station (59468) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N47.70 W111.60Station (59442) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.70 W110.29Station (59721) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.84 W111.86Station (59747) PGA: unknown PGV: unknown N45.66 W111.93Station (59641) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N46.13 W111.64Station (59873) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N47.59 W115.44Station (59925) PGA: 0.54 PGV: 0.41 N48.05 W114.83Station (83423) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N44.24 W112.58Station (59812) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.86 W113.98Station (99208) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.78 W117.46Station (83255) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.87 W113.08Station (83340) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.80 W114.60Station (59701) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N45.95 W112.52Station (59725) PGA: 13.44 PGV: 12.04 N45.22 W112.84Station (59759) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N45.95 W112.20Station (59632) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N46.20 W112.09Station (59416) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N48.03 W111.66Station (59831) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N47.27 W114.33Station (59484) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N48.97 W111.99Station (83814) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.64 W116.70Station (83251) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N43.89 W113.88Station (2245) PGA: 2.55 PGV: 0.91 N46.62 W112.11Station (59047) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N45.45 W110.41Station (59443) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.55 W111.84Station (59932) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.07 W114.25Station (59834) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N47.07 W114.26Station (99216) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.68 W117.21Station (59635) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.60 W111.81Station (83464) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N44.60 W113.36Station (99223) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.59 W117.34Station (59802) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.99 W113.89Station (99011) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.62 W117.65Station (59843) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.85 W113.01Station (59829) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N45.99 W114.25Station (59820) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N46.89 W114.57Station (83855) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.00 W116.95Station (83843) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N46.73 W116.94Station (59825) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N46.75 W113.68Station (99109) PGA: unknown PGV: unknown N48.30 W117.72Station (59412) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.33 W110.90Station (83616) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N43.75 W116.39Station (2222) PGA: 0.96 PGV: 0.57 N46.52 W116.30Station (59730) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N45.48 W111.18Station (83848) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.69 W116.95Station (59832) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.61 W113.49Station (BOZ) PGA: 1.98 PGV: 1.04 N45.65 W111.63Station (82410) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.37 W108.11Station (59545) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.84 W111.10Station (83226) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N44.32 W114.00Station (59069) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N45.62 W109.45Station (83677) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N45.08 W115.29Station (99161) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.89 W117.15Station (83278) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N44.34 W114.83Station (59916) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N48.65 W113.90Station (59087) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.11 W108.25Station (59935) PGA: unknown PGV: unknown N48.67 W115.82Station (99036) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.52 W117.27Station (59486) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.28 W112.31Station (83709) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.56 W116.29Station (59752) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.93 W111.48Station (83850) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.51 W116.28Station (59833) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N46.62 W114.19Station (83845) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.85 W116.17Station (59724) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N44.84 W112.96Station (83440) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.78 W111.66Station (83420) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.02 W111.31Station (59106) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.78 W108.68Station (59808) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.99 W114.12Station (59722) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N46.35 W112.78Station (59402) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.50 W111.18Station (99113) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N46.59 W117.22Station (59911) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.85 W113.86Station (83631) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.84 W115.80Station (59643) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.20 W111.29Station (83501) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.21 W116.87Station (59870) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.52 W113.98Station (59483) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.45 W111.67Station (99003) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.92 W117.27Station (99101) PGA: unknown PGV: unknown N48.37 W117.93Station (59027) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.27 W110.94Station (83406) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.43 W111.92Station (83449) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.35 W111.25Station (83525) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.89 W115.11Station (59457) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.93 W109.37Station (59874) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.83 W115.60Station (59755) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N45.08 W112.10Station (83854) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.72 W116.97Station (83444) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.72 W112.20Station (99205) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N47.70 W117.45Station (83263) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N42.23 W111.77Station (83467) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.10 W113.77Station (99110) PGA: unknown PGV: unknown N47.97 W117.58Station (59803) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.74 W113.95Station (83638) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N44.86 W115.50Station (2255) PGA: 2.06 PGV: 1.51 N46.01 W112.56Station (59741) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.75 W111.36Station (59821) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N47.20 W114.05Station (59634) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.40 W112.12Station (59875) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N46.41 W114.26Station (59922) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N48.00 W114.28Station (7209) PGA: 0.52 PGV: 0.40 N48.19 W114.31Station (59405) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N47.31 W111.27Station (99167) PGA: unknown PGV: unknown N48.41 W118.11Station (83429) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N44.46 W111.35Station (83201) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N42.89 W112.35Station (2205) PGA: unknown PGV: unknown N45.67 W111.05Station (59846) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.15 W114.51Station (59601) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N46.53 W112.17Station (59748) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.11 W112.63Station (83804) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.01 W116.98Station (83835) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.80 W116.54Station (99019) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.64 W117.07Station (59436) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.62 W112.10Station (83401) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.50 W111.71Station (59739) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N44.64 W112.28Station (59858) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.25 W113.44Station (83543) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.25 W116.24Station (83546) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N46.50 W115.77Station (59414) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N47.53 W111.28Station (59417) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.55 W112.93Station (83617) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.91 W116.49Station (82190) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N44.58 W110.53Station (59065) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.28 W110.66Station (83832) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.59 W116.91Station (83805) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N48.80 W116.60Station (59102) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N45.77 W108.58Station (7216) PGA: 13.62 PGV: 12.26 N45.21 W112.64Station (59422) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.87 W112.49Station (99016) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.62 W117.14Station (59053) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.61 W110.42Station (99202) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.66 W117.38Station (83530) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.93 W116.09Station (59061) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N45.45 W109.84Station (59754) PGA: 9.82 PGV: 8.64 N45.51 W112.46Station (59751) PGA: 15.25 PGV: 13.75 N45.69 W112.31Station (83872) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N46.86 W116.97Station (83629) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.99 W116.12Station (59912) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N48.39 W114.16Station (83466) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.41 W113.88Station (83536) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N46.20 W116.08Station (7220) PGA: unknown PGV: unknown N44.67 W111.10Station (99148) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.11 W117.58Station (LKWY) PGA: unknown PGV: unknown N44.57 W110.40Station (59745) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N45.54 W111.78Station (59837) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N46.53 W113.18Station (59522) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.40 W111.07Station (59101) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N45.63 W108.36Station (83462) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.27 W113.84Station (99212) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.66 W117.31Station (59410) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N47.45 W112.60Station (59801) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.86 W114.01Station (99181) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.13 W117.82Station (83813) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.07 W116.65Station (99163) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.73 W117.20Station (82414) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.46 W109.61Station (59085) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.47 W110.03Station (99224) PGA: unknown PGV: unknown N47.65 W117.55Station (59644) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.45 W111.38Station (59901) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N48.08 W113.74Station (59853) PGA: unknown PGV: unknown N48.10 W115.73Station (59440) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N47.69 W111.11Station (59401) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N47.51 W111.27Station (83213) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.50 W113.32Station (59824) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.43 W114.20Station (83853) PGA: unknown PGV: unknown N48.98 W116.48Station (83702) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.66 W116.17Station (99206) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.63 W117.26Station (99141) PGA: unknown PGV: unknown N48.83 W118.09Station (59487) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N47.58 W111.64Station (59871) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.63 W114.32Station (99029) PGA: unknown PGV: unknown N47.74 W117.87Station (83333) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N43.61 W114.23Station (83522) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.91 W116.51Station (83839) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.58 W116.27Station (2202) PGA: 0.86 PGV: 0.42 N46.60 W112.04Station (59714) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.00 W111.06Station (59758) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N45.14 W111.28Station (59501) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.71 W109.79Station (99006) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.95 W117.46Station (59866) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.35 W115.30Station (99040) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.89 W118.00Station (99403) PGA: unknown PGV: unknown N46.22 W117.29Station (83524) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N46.35 W116.64Station (59034) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.84 W107.50Station (83809) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N48.05 W116.56Station (83425) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.91 W112.15Station (59648) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N46.97 W111.96Station (99027) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.71 W117.12Station (83539) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N46.22 W115.69Station (83615) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N44.76 W116.14Station (59531) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.69 W110.82Station (59602) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.67 W112.06Station (59633) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N46.85 W112.31Station (59404) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N47.54 W111.36Station (59804) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.87 W114.21Station (99218) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.76 W117.41Station (59749) PGA: 7.63 PGV: 6.63 N45.42 W112.14Station (59014) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N45.19 W108.69Station (99203) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.63 W117.41Station (59859) PGA: unknown PGV: unknown N47.59 W114.89Station (59720) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N44.99 W111.61Station (59052) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N45.49 W110.02Station (83611) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.43 W115.81Station (59727) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N45.80 W112.72Station (83847) PGA: unknown PGV: unknown N48.58 W116.28Station (59022) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.64 W107.47Station (59844) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N48.06 W115.94Station (59071) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.37 W109.43Station (83332) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N42.81 W114.96Station (59937) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N48.50 W114.58Station (59860) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N47.71 W114.26Station (83661) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.08 W116.70Station (83801) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.92 W116.66Station (83327) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.47 W114.79Station (59425) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.16 W111.84Station (83549) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.33 W116.06Station (83827) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.82 W116.27Station (99204) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.65 W117.43Station (99122) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.72 W118.21Station (84302) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N41.51 W112.10Station (59044) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.59 W108.75Station (59761) PGA: 7.63 PGV: 6.63 N45.71 W113.54Station (99128) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.09 W117.10Station (83434) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N43.73 W112.03Station (82844) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.70 W107.30Station (83871) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N46.76 W116.73Station (59421) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N47.14 W111.61Station (59718) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N45.66 W111.17Station (83833) PGA: unknown PGV: unknown N47.52 W116.74Station (82401) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.98 W108.01Station (83822) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.17 W117.02Station (83857) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.90 W116.81Station (83856) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N48.28 W116.87Station (59639) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N47.11 W112.73Station (99207) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.69 W117.39Station (83642) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.60 W116.41Station (99201) PGA: unknown PGV: unknown N47.66 W117.43Station (7210) PGA: 1.19 PGV: 0.65 N46.85 W114.04Station (59864) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.53 W114.12Station (59411) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.90 W113.34Station (59756) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.20 W112.79Station (59717) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.67 W111.05Station (99114) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.67 W117.73Station (99005) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.85 W117.37Station (83442) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.67 W111.89Station (99022) PGA: unknown PGV: unknown N47.61 W117.70Station (59920) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N48.00 W114.55Station (59731) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.59 W112.59Station (83235) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N44.85 W114.09Station (59474) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N48.50 W111.68Station (59433) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N47.89 W111.69Station (59854) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N47.26 W113.19Station (99021) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N47.82 W117.23Station (59868) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N47.21 W113.64Station (59086) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.03 W110.55Station (59847) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.75 W114.39Station (83706) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.59 W116.19Station (99173) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.00 W117.89Station (59030) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.11 W110.33Station (83274) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.33 W111.67Station (59001) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.51 W109.63Station (59420) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.79 W111.00Station (59450) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N47.59 W110.79Station (59019) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.54 W109.27Station (83654) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N45.02 W116.33Station (59840) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.18 W114.12Station (83714) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.65 W116.28Station (83815) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.73 W116.79Station (99009) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.02 W117.26Station (59711) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N46.02 W113.15Station (83463) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.54 W114.01Station (83544) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.70 W115.58Station (59105) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N45.88 W108.50Station (99217) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.74 W117.25Station (59823) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N46.94 W113.55Station (59645) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.62 W110.92Station (84315) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N41.19 W112.15Station (83313) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N43.36 W114.28Station (83861) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N47.22 W116.54Station (83445) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N44.27 W111.53Station (59872) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N47.09 W114.88Station (83837) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.72 W116.08Station (59729) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N45.33 W111.71Station (59068) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N45.15 W109.48Station (59750) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N45.98 W112.77Station (99026) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.80 W117.64Station (59828) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N46.33 W113.96Station (83703) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.74 W116.20Station (59715) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.70 W110.92Station (83541) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.57 W116.42Station (99037) PGA: unknown PGV: unknown N47.63 W117.20Station (59865) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.33 W114.01Station (83823) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N46.83 W116.47Station Epicenter: N45.40 W112.55 M=5.6Available Formats: JPG (151 kB) || Contours (4 kB)Peak Ground Velocity Image

0.3 sec Period

Station (83851) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.30 W116.88Station (59733) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N46.57 W112.96Station (83864) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.39 W116.47Station (59735) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N45.70 W111.77Station (59762) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N45.69 W113.03Station (59011) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N45.89 W110.08Station (59427) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N48.77 W112.54Station (59446) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.59 W110.34Station (59468) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N47.70 W111.60Station (59442) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.70 W110.29Station (59721) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.84 W111.86Station (59747) PGA: unknown PGV: unknown N45.66 W111.93Station (59641) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N46.13 W111.64Station (59873) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N47.59 W115.44Station (59925) PGA: 0.54 PGV: 0.41 N48.05 W114.83Station (83423) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N44.24 W112.58Station (59812) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.86 W113.98Station (99208) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.78 W117.46Station (83255) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.87 W113.08Station (83340) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.80 W114.60Station (59701) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N45.95 W112.52Station (59725) PGA: 13.44 PGV: 12.04 N45.22 W112.84Station (59759) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N45.95 W112.20Station (59632) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N46.20 W112.09Station (59416) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N48.03 W111.66Station (59831) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N47.27 W114.33Station (59484) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N48.97 W111.99Station (83814) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.64 W116.70Station (83251) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N43.89 W113.88Station (2245) PGA: 2.55 PGV: 0.91 N46.62 W112.11Station (59047) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N45.45 W110.41Station (59443) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.55 W111.84Station (59932) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.07 W114.25Station (59834) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N47.07 W114.26Station (99216) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.68 W117.21Station (59635) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.60 W111.81Station (83464) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N44.60 W113.36Station (99223) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.59 W117.34Station (59802) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.99 W113.89Station (99011) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.62 W117.65Station (59843) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.85 W113.01Station (59829) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N45.99 W114.25Station (59820) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N46.89 W114.57Station (83855) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.00 W116.95Station (83843) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N46.73 W116.94Station (59825) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N46.75 W113.68Station (99109) PGA: unknown PGV: unknown N48.30 W117.72Station (59412) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.33 W110.90Station (83616) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N43.75 W116.39Station (2222) PGA: 0.96 PGV: 0.57 N46.52 W116.30Station (59730) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N45.48 W111.18Station (83848) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.69 W116.95Station (59832) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.61 W113.49Station (BOZ) PGA: 1.98 PGV: 1.04 N45.65 W111.63Station (82410) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.37 W108.11Station (59545) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.84 W111.10Station (83226) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N44.32 W114.00Station (59069) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N45.62 W109.45Station (83677) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N45.08 W115.29Station (99161) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.89 W117.15Station (83278) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N44.34 W114.83Station (59916) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N48.65 W113.90Station (59087) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.11 W108.25Station (59935) PGA: unknown PGV: unknown N48.67 W115.82Station (99036) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.52 W117.27Station (59486) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.28 W112.31Station (83709) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.56 W116.29Station (59752) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.93 W111.48Station (83850) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.51 W116.28Station (59833) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N46.62 W114.19Station (83845) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.85 W116.17Station (59724) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N44.84 W112.96Station (83440) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.78 W111.66Station (83420) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.02 W111.31Station (59106) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.78 W108.68Station (59808) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.99 W114.12Station (59722) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N46.35 W112.78Station (59402) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.50 W111.18Station (99113) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N46.59 W117.22Station (59911) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.85 W113.86Station (83631) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.84 W115.80Station (59643) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.20 W111.29Station (83501) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.21 W116.87Station (59870) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.52 W113.98Station (59483) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.45 W111.67Station (99003) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.92 W117.27Station (99101) PGA: unknown PGV: unknown N48.37 W117.93Station (59027) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.27 W110.94Station (83406) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.43 W111.92Station (83449) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.35 W111.25Station (83525) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.89 W115.11Station (59457) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.93 W109.37Station (59874) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.83 W115.60Station (59755) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N45.08 W112.10Station (83854) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.72 W116.97Station (83444) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.72 W112.20Station (99205) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N47.70 W117.45Station (83263) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N42.23 W111.77Station (83467) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.10 W113.77Station (99110) PGA: unknown PGV: unknown N47.97 W117.58Station (59803) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.74 W113.95Station (83638) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N44.86 W115.50Station (2255) PGA: 2.06 PGV: 1.51 N46.01 W112.56Station (59741) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.75 W111.36Station (59821) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N47.20 W114.05Station (59634) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.40 W112.12Station (59875) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N46.41 W114.26Station (59922) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N48.00 W114.28Station (7209) PGA: 0.52 PGV: 0.40 N48.19 W114.31Station (59405) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N47.31 W111.27Station (99167) PGA: unknown PGV: unknown N48.41 W118.11Station (83429) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N44.46 W111.35Station (83201) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N42.89 W112.35Station (2205) PGA: unknown PGV: unknown N45.67 W111.05Station (59846) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.15 W114.51Station (59601) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N46.53 W112.17Station (59748) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.11 W112.63Station (83804) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.01 W116.98Station (83835) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.80 W116.54Station (99019) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.64 W117.07Station (59436) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.62 W112.10Station (83401) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.50 W111.71Station (59739) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N44.64 W112.28Station (59858) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.25 W113.44Station (83543) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.25 W116.24Station (83546) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N46.50 W115.77Station (59414) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N47.53 W111.28Station (59417) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.55 W112.93Station (83617) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.91 W116.49Station (82190) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N44.58 W110.53Station (59065) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.28 W110.66Station (83832) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.59 W116.91Station (83805) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N48.80 W116.60Station (59102) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N45.77 W108.58Station (7216) PGA: 13.62 PGV: 12.26 N45.21 W112.64Station (59422) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.87 W112.49Station (99016) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.62 W117.14Station (59053) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.61 W110.42Station (99202) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.66 W117.38Station (83530) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.93 W116.09Station (59061) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N45.45 W109.84Station (59754) PGA: 9.82 PGV: 8.64 N45.51 W112.46Station (59751) PGA: 15.25 PGV: 13.75 N45.69 W112.31Station (83872) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N46.86 W116.97Station (83629) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.99 W116.12Station (59912) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N48.39 W114.16Station (83466) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.41 W113.88Station (83536) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N46.20 W116.08Station (7220) PGA: unknown PGV: unknown N44.67 W111.10Station (99148) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.11 W117.58Station (LKWY) PGA: unknown PGV: unknown N44.57 W110.40Station (59745) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N45.54 W111.78Station (59837) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N46.53 W113.18Station (59522) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.40 W111.07Station (59101) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N45.63 W108.36Station (83462) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.27 W113.84Station (99212) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.66 W117.31Station (59410) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N47.45 W112.60Station (59801) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.86 W114.01Station (99181) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.13 W117.82Station (83813) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.07 W116.65Station (99163) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.73 W117.20Station (82414) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.46 W109.61Station (59085) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.47 W110.03Station (99224) PGA: unknown PGV: unknown N47.65 W117.55Station (59644) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.45 W111.38Station (59901) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N48.08 W113.74Station (59853) PGA: unknown PGV: unknown N48.10 W115.73Station (59440) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N47.69 W111.11Station (59401) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N47.51 W111.27Station (83213) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.50 W113.32Station (59824) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.43 W114.20Station (83853) PGA: unknown PGV: unknown N48.98 W116.48Station (83702) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.66 W116.17Station (99206) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.63 W117.26Station (99141) PGA: unknown PGV: unknown N48.83 W118.09Station (59487) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N47.58 W111.64Station (59871) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.63 W114.32Station (99029) PGA: unknown PGV: unknown N47.74 W117.87Station (83333) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N43.61 W114.23Station (83522) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.91 W116.51Station (83839) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.58 W116.27Station (2202) PGA: 0.86 PGV: 0.42 N46.60 W112.04Station (59714) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.00 W111.06Station (59758) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N45.14 W111.28Station (59501) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.71 W109.79Station (99006) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.95 W117.46Station (59866) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.35 W115.30Station (99040) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.89 W118.00Station (99403) PGA: unknown PGV: unknown N46.22 W117.29Station (83524) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N46.35 W116.64Station (59034) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.84 W107.50Station (83809) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N48.05 W116.56Station (83425) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.91 W112.15Station (59648) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N46.97 W111.96Station (99027) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.71 W117.12Station (83539) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N46.22 W115.69Station (83615) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N44.76 W116.14Station (59531) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.69 W110.82Station (59602) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.67 W112.06Station (59633) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N46.85 W112.31Station (59404) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N47.54 W111.36Station (59804) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.87 W114.21Station (99218) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.76 W117.41Station (59749) PGA: 7.63 PGV: 6.63 N45.42 W112.14Station (59014) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N45.19 W108.69Station (99203) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.63 W117.41Station (59859) PGA: unknown PGV: unknown N47.59 W114.89Station (59720) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N44.99 W111.61Station (59052) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N45.49 W110.02Station (83611) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.43 W115.81Station (59727) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N45.80 W112.72Station (83847) PGA: unknown PGV: unknown N48.58 W116.28Station (59022) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.64 W107.47Station (59844) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N48.06 W115.94Station (59071) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.37 W109.43Station (83332) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N42.81 W114.96Station (59937) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N48.50 W114.58Station (59860) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N47.71 W114.26Station (83661) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.08 W116.70Station (83801) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.92 W116.66Station (83327) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.47 W114.79Station (59425) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.16 W111.84Station (83549) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.33 W116.06Station (83827) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.82 W116.27Station (99204) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.65 W117.43Station (99122) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.72 W118.21Station (84302) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N41.51 W112.10Station (59044) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.59 W108.75Station (59761) PGA: 7.63 PGV: 6.63 N45.71 W113.54Station (99128) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.09 W117.10Station (83434) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N43.73 W112.03Station (82844) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.70 W107.30Station (83871) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N46.76 W116.73Station (59421) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N47.14 W111.61Station (59718) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N45.66 W111.17Station (83833) PGA: unknown PGV: unknown N47.52 W116.74Station (82401) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.98 W108.01Station (83822) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.17 W117.02Station (83857) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.90 W116.81Station (83856) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N48.28 W116.87Station (59639) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N47.11 W112.73Station (99207) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.69 W117.39Station (83642) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.60 W116.41Station (99201) PGA: unknown PGV: unknown N47.66 W117.43Station (7210) PGA: 1.19 PGV: 0.65 N46.85 W114.04Station (59864) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.53 W114.12Station (59411) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.90 W113.34Station (59756) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.20 W112.79Station (59717) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.67 W111.05Station (99114) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.67 W117.73Station (99005) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.85 W117.37Station (83442) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.67 W111.89Station (99022) PGA: unknown PGV: unknown N47.61 W117.70Station (59920) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N48.00 W114.55Station (59731) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.59 W112.59Station (83235) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N44.85 W114.09Station (59474) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N48.50 W111.68Station (59433) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N47.89 W111.69Station (59854) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N47.26 W113.19Station (99021) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N47.82 W117.23Station (59868) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N47.21 W113.64Station (59086) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.03 W110.55Station (59847) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.75 W114.39Station (83706) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.59 W116.19Station (99173) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.00 W117.89Station (59030) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.11 W110.33Station (83274) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.33 W111.67Station (59001) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.51 W109.63Station (59420) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.79 W111.00Station (59450) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N47.59 W110.79Station (59019) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.54 W109.27Station (83654) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N45.02 W116.33Station (59840) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.18 W114.12Station (83714) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.65 W116.28Station (83815) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.73 W116.79Station (99009) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.02 W117.26Station (59711) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N46.02 W113.15Station (83463) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.54 W114.01Station (83544) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.70 W115.58Station (59105) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N45.88 W108.50Station (99217) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.74 W117.25Station (59823) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N46.94 W113.55Station (59645) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.62 W110.92Station (84315) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N41.19 W112.15Station (83313) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N43.36 W114.28Station (83861) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N47.22 W116.54Station (83445) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N44.27 W111.53Station (59872) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N47.09 W114.88Station (83837) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.72 W116.08Station (59729) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N45.33 W111.71Station (59068) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N45.15 W109.48Station (59750) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N45.98 W112.77Station (99026) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.80 W117.64Station (59828) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N46.33 W113.96Station (83703) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.74 W116.20Station (59715) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.70 W110.92Station (83541) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.57 W116.42Station (99037) PGA: unknown PGV: unknown N47.63 W117.20Station (59865) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.33 W114.01Station (83823) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N46.83 W116.47Station Epicenter: N45.40 W112.55 M=5.6Available Formats: JPG (152 kB) || PS (Uncompressed) (8 Mb)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Station (83851) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.30 W116.88Station (59733) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N46.57 W112.96Station (83864) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.39 W116.47Station (59735) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N45.70 W111.77Station (59762) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N45.69 W113.03Station (59011) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N45.89 W110.08Station (59427) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N48.77 W112.54Station (59446) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.59 W110.34Station (59468) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N47.70 W111.60Station (59442) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.70 W110.29Station (59721) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.84 W111.86Station (59747) PGA: unknown PGV: unknown N45.66 W111.93Station (59641) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N46.13 W111.64Station (59873) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N47.59 W115.44Station (59925) PGA: 0.54 PGV: 0.41 N48.05 W114.83Station (83423) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N44.24 W112.58Station (59812) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.86 W113.98Station (99208) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.78 W117.46Station (83255) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.87 W113.08Station (83340) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.80 W114.60Station (59701) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N45.95 W112.52Station (59725) PGA: 13.44 PGV: 12.04 N45.22 W112.84Station (59759) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N45.95 W112.20Station (59632) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N46.20 W112.09Station (59416) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N48.03 W111.66Station (59831) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N47.27 W114.33Station (59484) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N48.97 W111.99Station (83814) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.64 W116.70Station (83251) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N43.89 W113.88Station (2245) PGA: 2.55 PGV: 0.91 N46.62 W112.11Station (59047) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N45.45 W110.41Station (59443) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.55 W111.84Station (59932) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.07 W114.25Station (59834) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N47.07 W114.26Station (99216) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.68 W117.21Station (59635) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.60 W111.81Station (83464) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N44.60 W113.36Station (99223) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.59 W117.34Station (59802) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.99 W113.89Station (99011) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.62 W117.65Station (59843) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.85 W113.01Station (59829) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N45.99 W114.25Station (59820) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N46.89 W114.57Station (83855) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.00 W116.95Station (83843) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N46.73 W116.94Station (59825) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N46.75 W113.68Station (99109) PGA: unknown PGV: unknown N48.30 W117.72Station (59412) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.33 W110.90Station (83616) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N43.75 W116.39Station (2222) PGA: 0.96 PGV: 0.57 N46.52 W116.30Station (59730) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N45.48 W111.18Station (83848) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.69 W116.95Station (59832) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.61 W113.49Station (BOZ) PGA: 1.98 PGV: 1.04 N45.65 W111.63Station (82410) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.37 W108.11Station (59545) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.84 W111.10Station (83226) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N44.32 W114.00Station (59069) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N45.62 W109.45Station (83677) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N45.08 W115.29Station (99161) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.89 W117.15Station (83278) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N44.34 W114.83Station (59916) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N48.65 W113.90Station (59087) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.11 W108.25Station (59935) PGA: unknown PGV: unknown N48.67 W115.82Station (99036) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.52 W117.27Station (59486) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.28 W112.31Station (83709) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.56 W116.29Station (59752) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.93 W111.48Station (83850) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.51 W116.28Station (59833) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N46.62 W114.19Station (83845) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.85 W116.17Station (59724) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N44.84 W112.96Station (83440) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.78 W111.66Station (83420) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.02 W111.31Station (59106) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.78 W108.68Station (59808) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.99 W114.12Station (59722) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N46.35 W112.78Station (59402) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.50 W111.18Station (99113) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N46.59 W117.22Station (59911) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.85 W113.86Station (83631) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.84 W115.80Station (59643) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.20 W111.29Station (83501) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.21 W116.87Station (59870) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.52 W113.98Station (59483) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.45 W111.67Station (99003) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.92 W117.27Station (99101) PGA: unknown PGV: unknown N48.37 W117.93Station (59027) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.27 W110.94Station (83406) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.43 W111.92Station (83449) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.35 W111.25Station (83525) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.89 W115.11Station (59457) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.93 W109.37Station (59874) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.83 W115.60Station (59755) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N45.08 W112.10Station (83854) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.72 W116.97Station (83444) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.72 W112.20Station (99205) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N47.70 W117.45Station (83263) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N42.23 W111.77Station (83467) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.10 W113.77Station (99110) PGA: unknown PGV: unknown N47.97 W117.58Station (59803) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.74 W113.95Station (83638) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N44.86 W115.50Station (2255) PGA: 2.06 PGV: 1.51 N46.01 W112.56Station (59741) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.75 W111.36Station (59821) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N47.20 W114.05Station (59634) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.40 W112.12Station (59875) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N46.41 W114.26Station (59922) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N48.00 W114.28Station (7209) PGA: 0.52 PGV: 0.40 N48.19 W114.31Station (59405) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N47.31 W111.27Station (99167) PGA: unknown PGV: unknown N48.41 W118.11Station (83429) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N44.46 W111.35Station (83201) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N42.89 W112.35Station (2205) PGA: unknown PGV: unknown N45.67 W111.05Station (59846) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.15 W114.51Station (59601) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N46.53 W112.17Station (59748) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.11 W112.63Station (83804) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.01 W116.98Station (83835) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.80 W116.54Station (99019) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.64 W117.07Station (59436) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.62 W112.10Station (83401) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.50 W111.71Station (59739) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N44.64 W112.28Station (59858) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.25 W113.44Station (83543) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.25 W116.24Station (83546) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N46.50 W115.77Station (59414) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N47.53 W111.28Station (59417) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.55 W112.93Station (83617) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.91 W116.49Station (82190) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N44.58 W110.53Station (59065) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.28 W110.66Station (83832) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.59 W116.91Station (83805) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N48.80 W116.60Station (59102) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N45.77 W108.58Station (7216) PGA: 13.62 PGV: 12.26 N45.21 W112.64Station (59422) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.87 W112.49Station (99016) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.62 W117.14Station (59053) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.61 W110.42Station (99202) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.66 W117.38Station (83530) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.93 W116.09Station (59061) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N45.45 W109.84Station (59754) PGA: 9.82 PGV: 8.64 N45.51 W112.46Station (59751) PGA: 15.25 PGV: 13.75 N45.69 W112.31Station (83872) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N46.86 W116.97Station (83629) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.99 W116.12Station (59912) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N48.39 W114.16Station (83466) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.41 W113.88Station (83536) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N46.20 W116.08Station (7220) PGA: unknown PGV: unknown N44.67 W111.10Station (99148) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.11 W117.58Station (LKWY) PGA: unknown PGV: unknown N44.57 W110.40Station (59745) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N45.54 W111.78Station (59837) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N46.53 W113.18Station (59522) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.40 W111.07Station (59101) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N45.63 W108.36Station (83462) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.27 W113.84Station (99212) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.66 W117.31Station (59410) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N47.45 W112.60Station (59801) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.86 W114.01Station (99181) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.13 W117.82Station (83813) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.07 W116.65Station (99163) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.73 W117.20Station (82414) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.46 W109.61Station (59085) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.47 W110.03Station (99224) PGA: unknown PGV: unknown N47.65 W117.55Station (59644) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.45 W111.38Station (59901) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N48.08 W113.74Station (59853) PGA: unknown PGV: unknown N48.10 W115.73Station (59440) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N47.69 W111.11Station (59401) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N47.51 W111.27Station (83213) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.50 W113.32Station (59824) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.43 W114.20Station (83853) PGA: unknown PGV: unknown N48.98 W116.48Station (83702) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.66 W116.17Station (99206) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.63 W117.26Station (99141) PGA: unknown PGV: unknown N48.83 W118.09Station (59487) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N47.58 W111.64Station (59871) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.63 W114.32Station (99029) PGA: unknown PGV: unknown N47.74 W117.87Station (83333) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N43.61 W114.23Station (83522) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.91 W116.51Station (83839) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.58 W116.27Station (2202) PGA: 0.86 PGV: 0.42 N46.60 W112.04Station (59714) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.00 W111.06Station (59758) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N45.14 W111.28Station (59501) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.71 W109.79Station (99006) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.95 W117.46Station (59866) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.35 W115.30Station (99040) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.89 W118.00Station (99403) PGA: unknown PGV: unknown N46.22 W117.29Station (83524) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N46.35 W116.64Station (59034) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.84 W107.50Station (83809) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N48.05 W116.56Station (83425) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.91 W112.15Station (59648) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N46.97 W111.96Station (99027) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.71 W117.12Station (83539) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N46.22 W115.69Station (83615) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N44.76 W116.14Station (59531) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.69 W110.82Station (59602) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.67 W112.06Station (59633) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N46.85 W112.31Station (59404) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N47.54 W111.36Station (59804) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.87 W114.21Station (99218) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.76 W117.41Station (59749) PGA: 7.63 PGV: 6.63 N45.42 W112.14Station (59014) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N45.19 W108.69Station (99203) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.63 W117.41Station (59859) PGA: unknown PGV: unknown N47.59 W114.89Station (59720) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N44.99 W111.61Station (59052) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N45.49 W110.02Station (83611) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.43 W115.81Station (59727) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N45.80 W112.72Station (83847) PGA: unknown PGV: unknown N48.58 W116.28Station (59022) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.64 W107.47Station (59844) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N48.06 W115.94Station (59071) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.37 W109.43Station (83332) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N42.81 W114.96Station (59937) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N48.50 W114.58Station (59860) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N47.71 W114.26Station (83661) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.08 W116.70Station (83801) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.92 W116.66Station (83327) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.47 W114.79Station (59425) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.16 W111.84Station (83549) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.33 W116.06Station (83827) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.82 W116.27Station (99204) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.65 W117.43Station (99122) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.72 W118.21Station (84302) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N41.51 W112.10Station (59044) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.59 W108.75Station (59761) PGA: 7.63 PGV: 6.63 N45.71 W113.54Station (99128) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.09 W117.10Station (83434) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N43.73 W112.03Station (82844) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.70 W107.30Station (83871) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N46.76 W116.73Station (59421) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N47.14 W111.61Station (59718) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N45.66 W111.17Station (83833) PGA: unknown PGV: unknown N47.52 W116.74Station (82401) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.98 W108.01Station (83822) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.17 W117.02Station (83857) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.90 W116.81Station (83856) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N48.28 W116.87Station (59639) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N47.11 W112.73Station (99207) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.69 W117.39Station (83642) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.60 W116.41Station (99201) PGA: unknown PGV: unknown N47.66 W117.43Station (7210) PGA: 1.19 PGV: 0.65 N46.85 W114.04Station (59864) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.53 W114.12Station (59411) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.90 W113.34Station (59756) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.20 W112.79Station (59717) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.67 W111.05Station (99114) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.67 W117.73Station (99005) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.85 W117.37Station (83442) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.67 W111.89Station (99022) PGA: unknown PGV: unknown N47.61 W117.70Station (59920) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N48.00 W114.55Station (59731) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.59 W112.59Station (83235) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N44.85 W114.09Station (59474) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N48.50 W111.68Station (59433) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N47.89 W111.69Station (59854) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N47.26 W113.19Station (99021) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N47.82 W117.23Station (59868) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N47.21 W113.64Station (59086) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.03 W110.55Station (59847) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.75 W114.39Station (83706) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.59 W116.19Station (99173) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.00 W117.89Station (59030) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.11 W110.33Station (83274) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.33 W111.67Station (59001) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.51 W109.63Station (59420) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.79 W111.00Station (59450) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N47.59 W110.79Station (59019) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.54 W109.27Station (83654) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N45.02 W116.33Station (59840) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.18 W114.12Station (83714) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.65 W116.28Station (83815) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.73 W116.79Station (99009) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.02 W117.26Station (59711) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N46.02 W113.15Station (83463) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.54 W114.01Station (83544) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.70 W115.58Station (59105) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N45.88 W108.50Station (99217) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.74 W117.25Station (59823) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N46.94 W113.55Station (59645) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.62 W110.92Station (84315) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N41.19 W112.15Station (83313) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N43.36 W114.28Station (83861) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N47.22 W116.54Station (83445) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N44.27 W111.53Station (59872) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N47.09 W114.88Station (83837) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.72 W116.08Station (59729) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N45.33 W111.71Station (59068) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N45.15 W109.48Station (59750) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N45.98 W112.77Station (99026) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.80 W117.64Station (59828) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N46.33 W113.96Station (83703) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.74 W116.20Station (59715) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.70 W110.92Station (83541) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.57 W116.42Station (99037) PGA: unknown PGV: unknown N47.63 W117.20Station (59865) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.33 W114.01Station (83823) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N46.83 W116.47Station Epicenter: N45.40 W112.55 M=5.6Available Formats: JPG (149 kB) || PS (Uncompressed) (8 Mb)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Station (83851) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.30 W116.88Station (59733) PGA: 5.23 PGV: 4.45 N46.57 W112.96Station (83864) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.39 W116.47Station (59735) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N45.70 W111.77Station (59762) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N45.69 W113.03Station (59011) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N45.89 W110.08Station (59427) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N48.77 W112.54Station (59446) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.59 W110.34Station (59468) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N47.70 W111.60Station (59442) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.70 W110.29Station (59721) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.84 W111.86Station (59747) PGA: unknown PGV: unknown N45.66 W111.93Station (59641) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N46.13 W111.64Station (59873) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N47.59 W115.44Station (59925) PGA: 0.54 PGV: 0.41 N48.05 W114.83Station (83423) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N44.24 W112.58Station (59812) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.86 W113.98Station (99208) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.78 W117.46Station (83255) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.87 W113.08Station (83340) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.80 W114.60Station (59701) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N45.95 W112.52Station (59725) PGA: 13.44 PGV: 12.04 N45.22 W112.84Station (59759) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N45.95 W112.20Station (59632) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N46.20 W112.09Station (59416) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N48.03 W111.66Station (59831) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N47.27 W114.33Station (59484) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N48.97 W111.99Station (83814) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.64 W116.70Station (83251) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N43.89 W113.88Station (2245) PGA: 2.55 PGV: 0.91 N46.62 W112.11Station (59047) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N45.45 W110.41Station (59443) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.55 W111.84Station (59932) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.07 W114.25Station (59834) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N47.07 W114.26Station (99216) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.68 W117.21Station (59635) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.60 W111.81Station (83464) PGA: 5.93 PGV: 5.08 N44.60 W113.36Station (99223) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.59 W117.34Station (59802) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.99 W113.89Station (99011) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.62 W117.65Station (59843) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.85 W113.01Station (59829) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N45.99 W114.25Station (59820) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N46.89 W114.57Station (83855) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.00 W116.95Station (83843) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N46.73 W116.94Station (59825) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N46.75 W113.68Station (99109) PGA: unknown PGV: unknown N48.30 W117.72Station (59412) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.33 W110.90Station (83616) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N43.75 W116.39Station (2222) PGA: 0.96 PGV: 0.57 N46.52 W116.30Station (59730) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N45.48 W111.18Station (83848) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.69 W116.95Station (59832) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.61 W113.49Station (BOZ) PGA: 1.98 PGV: 1.04 N45.65 W111.63Station (82410) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.37 W108.11Station (59545) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.84 W111.10Station (83226) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N44.32 W114.00Station (59069) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N45.62 W109.45Station (83677) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N45.08 W115.29Station (99161) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.89 W117.15Station (83278) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N44.34 W114.83Station (59916) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N48.65 W113.90Station (59087) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.11 W108.25Station (59935) PGA: unknown PGV: unknown N48.67 W115.82Station (99036) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.52 W117.27Station (59486) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.28 W112.31Station (83709) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.56 W116.29Station (59752) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.93 W111.48Station (83850) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.51 W116.28Station (59833) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N46.62 W114.19Station (83845) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.85 W116.17Station (59724) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N44.84 W112.96Station (83440) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.78 W111.66Station (83420) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.02 W111.31Station (59106) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.78 W108.68Station (59808) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.99 W114.12Station (59722) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N46.35 W112.78Station (59402) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.50 W111.18Station (99113) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N46.59 W117.22Station (59911) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.85 W113.86Station (83631) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.84 W115.80Station (59643) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.20 W111.29Station (83501) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.21 W116.87Station (59870) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.52 W113.98Station (59483) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.45 W111.67Station (99003) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.92 W117.27Station (99101) PGA: unknown PGV: unknown N48.37 W117.93Station (59027) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.27 W110.94Station (83406) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.43 W111.92Station (83449) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.35 W111.25Station (83525) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.89 W115.11Station (59457) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.93 W109.37Station (59874) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.83 W115.60Station (59755) PGA: 4.91 PGV: 4.16 N45.08 W112.10Station (83854) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.72 W116.97Station (83444) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.72 W112.20Station (99205) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N47.70 W117.45Station (83263) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N42.23 W111.77Station (83467) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.10 W113.77Station (99110) PGA: unknown PGV: unknown N47.97 W117.58Station (59803) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.74 W113.95Station (83638) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N44.86 W115.50Station (2255) PGA: 2.06 PGV: 1.51 N46.01 W112.56Station (59741) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.75 W111.36Station (59821) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N47.20 W114.05Station (59634) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.40 W112.12Station (59875) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N46.41 W114.26Station (59922) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N48.00 W114.28Station (7209) PGA: 0.52 PGV: 0.40 N48.19 W114.31Station (59405) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N47.31 W111.27Station (99167) PGA: unknown PGV: unknown N48.41 W118.11Station (83429) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N44.46 W111.35Station (83201) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N42.89 W112.35Station (2205) PGA: unknown PGV: unknown N45.67 W111.05Station (59846) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.15 W114.51Station (59601) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N46.53 W112.17Station (59748) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.11 W112.63Station (83804) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.01 W116.98Station (83835) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.80 W116.54Station (99019) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.64 W117.07Station (59436) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.62 W112.10Station (83401) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.50 W111.71Station (59739) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N44.64 W112.28Station (59858) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.25 W113.44Station (83543) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.25 W116.24Station (83546) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N46.50 W115.77Station (59414) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N47.53 W111.28Station (59417) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.55 W112.93Station (83617) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.91 W116.49Station (82190) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N44.58 W110.53Station (59065) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.28 W110.66Station (83832) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.59 W116.91Station (83805) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N48.80 W116.60Station (59102) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N45.77 W108.58Station (7216) PGA: 13.62 PGV: 12.26 N45.21 W112.64Station (59422) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.87 W112.49Station (99016) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.62 W117.14Station (59053) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.61 W110.42Station (99202) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.66 W117.38Station (83530) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.93 W116.09Station (59061) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N45.45 W109.84Station (59754) PGA: 9.82 PGV: 8.64 N45.51 W112.46Station (59751) PGA: 15.25 PGV: 13.75 N45.69 W112.31Station (83872) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N46.86 W116.97Station (83629) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.99 W116.12Station (59912) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N48.39 W114.16Station (83466) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.41 W113.88Station (83536) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N46.20 W116.08Station (7220) PGA: unknown PGV: unknown N44.67 W111.10Station (99148) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.11 W117.58Station (LKWY) PGA: unknown PGV: unknown N44.57 W110.40Station (59745) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N45.54 W111.78Station (59837) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N46.53 W113.18Station (59522) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.40 W111.07Station (59101) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N45.63 W108.36Station (83462) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.27 W113.84Station (99212) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.66 W117.31Station (59410) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N47.45 W112.60Station (59801) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.86 W114.01Station (99181) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.13 W117.82Station (83813) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.07 W116.65Station (99163) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.73 W117.20Station (82414) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.46 W109.61Station (59085) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.47 W110.03Station (99224) PGA: unknown PGV: unknown N47.65 W117.55Station (59644) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.45 W111.38Station (59901) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N48.08 W113.74Station (59853) PGA: unknown PGV: unknown N48.10 W115.73Station (59440) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N47.69 W111.11Station (59401) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N47.51 W111.27Station (83213) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N43.50 W113.32Station (59824) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.43 W114.20Station (83853) PGA: unknown PGV: unknown N48.98 W116.48Station (83702) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.66 W116.17Station (99206) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.63 W117.26Station (99141) PGA: unknown PGV: unknown N48.83 W118.09Station (59487) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N47.58 W111.64Station (59871) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N45.63 W114.32Station (99029) PGA: unknown PGV: unknown N47.74 W117.87Station (83333) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N43.61 W114.23Station (83522) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.91 W116.51Station (83839) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.58 W116.27Station (2202) PGA: 0.86 PGV: 0.42 N46.60 W112.04Station (59714) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.00 W111.06Station (59758) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N45.14 W111.28Station (59501) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.71 W109.79Station (99006) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.95 W117.46Station (59866) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.35 W115.30Station (99040) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.89 W118.00Station (99403) PGA: unknown PGV: unknown N46.22 W117.29Station (83524) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N46.35 W116.64Station (59034) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.84 W107.50Station (83809) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N48.05 W116.56Station (83425) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.91 W112.15Station (59648) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N46.97 W111.96Station (99027) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.71 W117.12Station (83539) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N46.22 W115.69Station (83615) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N44.76 W116.14Station (59531) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.69 W110.82Station (59602) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.67 W112.06Station (59633) PGA: 4.07 PGV: 3.41 N46.85 W112.31Station (59404) PGA: 2.17 PGV: 1.76 N47.54 W111.36Station (59804) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.87 W114.21Station (99218) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.76 W117.41Station (59749) PGA: 7.63 PGV: 6.63 N45.42 W112.14Station (59014) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N45.19 W108.69Station (99203) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.63 W117.41Station (59859) PGA: unknown PGV: unknown N47.59 W114.89Station (59720) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N44.99 W111.61Station (59052) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N45.49 W110.02Station (83611) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.43 W115.81Station (59727) PGA: 4.61 PGV: 3.90 N45.80 W112.72Station (83847) PGA: unknown PGV: unknown N48.58 W116.28Station (59022) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.64 W107.47Station (59844) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N48.06 W115.94Station (59071) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.37 W109.43Station (83332) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N42.81 W114.96Station (59937) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N48.50 W114.58Station (59860) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N47.71 W114.26Station (83661) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.08 W116.70Station (83801) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.92 W116.66Station (83327) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N43.47 W114.79Station (59425) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.16 W111.84Station (83549) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.33 W116.06Station (83827) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N46.82 W116.27Station (99204) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.65 W117.43Station (99122) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.72 W118.21Station (84302) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N41.51 W112.10Station (59044) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N45.59 W108.75Station (59761) PGA: 7.63 PGV: 6.63 N45.71 W113.54Station (99128) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.09 W117.10Station (83434) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N43.73 W112.03Station (82844) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N44.70 W107.30Station (83871) PGA: 1.91 PGV: 1.54 N46.76 W116.73Station (59421) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N47.14 W111.61Station (59718) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N45.66 W111.17Station (83833) PGA: unknown PGV: unknown N47.52 W116.74Station (82401) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.98 W108.01Station (83822) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.17 W117.02Station (83857) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.90 W116.81Station (83856) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N48.28 W116.87Station (59639) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N47.11 W112.73Station (99207) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.69 W117.39Station (83642) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.60 W116.41Station (99201) PGA: unknown PGV: unknown N47.66 W117.43Station (7210) PGA: 1.19 PGV: 0.65 N46.85 W114.04Station (59864) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N47.53 W114.12Station (59411) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.90 W113.34Station (59756) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.20 W112.79Station (59717) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.67 W111.05Station (99114) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.67 W117.73Station (99005) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N47.85 W117.37Station (83442) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.67 W111.89Station (99022) PGA: unknown PGV: unknown N47.61 W117.70Station (59920) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N48.00 W114.55Station (59731) PGA: 3.37 PGV: 2.80 N46.59 W112.59Station (83235) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N44.85 W114.09Station (59474) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N48.50 W111.68Station (59433) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N47.89 W111.69Station (59854) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N47.26 W113.19Station (99021) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N47.82 W117.23Station (59868) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N47.21 W113.64Station (59086) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.03 W110.55Station (59847) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N46.75 W114.39Station (83706) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.59 W116.19Station (99173) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N48.00 W117.89Station (59030) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.11 W110.33Station (83274) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.33 W111.67Station (59001) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.51 W109.63Station (59420) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.79 W111.00Station (59450) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N47.59 W110.79Station (59019) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N45.54 W109.27Station (83654) PGA: 3.16 PGV: 2.62 N45.02 W116.33Station (59840) PGA: 2.46 PGV: 2.01 N46.18 W114.12Station (83714) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.65 W116.28Station (83815) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.73 W116.79Station (99009) PGA: 1.58 PGV: 1.26 N48.02 W117.26Station (59711) PGA: 4.33 PGV: 3.65 N46.02 W113.15Station (83463) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N45.54 W114.01Station (83544) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.70 W115.58Station (59105) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N45.88 W108.50Station (99217) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.74 W117.25Station (59823) PGA: 2.79 PGV: 2.29 N46.94 W113.55Station (59645) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N46.62 W110.92Station (84315) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N41.19 W112.15Station (83313) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N43.36 W114.28Station (83861) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N47.22 W116.54Station (83445) PGA: 2.31 PGV: 1.88 N44.27 W111.53Station (59872) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N47.09 W114.88Station (83837) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N47.72 W116.08Station (59729) PGA: 3.59 PGV: 2.99 N45.33 W111.71Station (59068) PGA: 1.80 PGV: 1.44 N45.15 W109.48Station (59750) PGA: 3.82 PGV: 3.19 N45.98 W112.77Station (99026) PGA: 1.49 PGV: 1.18 N47.80 W117.64Station (59828) PGA: 2.97 PGV: 2.45 N46.33 W113.96Station (83703) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N43.74 W116.20Station (59715) PGA: 2.62 PGV: 2.14 N45.70 W110.92Station (83541) PGA: 2.04 PGV: 1.64 N46.57 W116.42Station (99037) PGA: unknown PGV: unknown N47.63 W117.20Station (59865) PGA: 1.02 PGV: 0.79 N47.33 W114.01Station (83823) PGA: 1.69 PGV: 1.35 N46.83 W116.47Station Epicenter: N45.40 W112.55 M=5.6Available Formats: JPG (150 kB) || PS (Uncompressed) (8 Mb)3.0 sec Period Image

Downloads