Shakemap us2010xwa7

Instrumental Intensity

Station (14423) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.94 W77.83Station (71) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N45.34 W75.88Station (102) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.38 W77.98Station (13309) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.48 W75.34Station (13697) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.75 W74.80Station (05677) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.39 W72.71Station (14626) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.21 W77.72Station (13108) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.97 W76.33Station (16) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N45.55 W73.23Station (13658) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.74 W75.28Station (05468) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.65 W73.14Station (55) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.33 W76.17Station (13640) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.31 W75.99Station (13027) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.17 W76.36Station (14546) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.03 W77.77Station (12845) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.43 W73.71Station (14607) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.15 W77.59Station (13148) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.92 W76.79Station (14564) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.98 W77.42Station (31) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.13 W76.13Station (14614) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.16 W77.62Station (12981) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.65 W73.85Station (14622) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.21 W77.55Station (14627) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.13 W77.63Station (13676) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.65 W74.91Station (12944) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.45 W73.51Station (14559) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.19 W77.82Station (13625) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.31 W74.82Station (05091) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.64 W72.56Station (05478) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.81 W73.09Station (13421) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.06 W75.64Station (05401) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.47 W73.21Station (13039) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.17 W76.07Station (15) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.17 W77.38Station (14468) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.29 W77.80Station (14543) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.99 W77.67Station (14534) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.06 W77.52Station (73) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.02 W75.63Station (05444) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.64 W72.90Station (13601) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.97 W75.92Station (13219) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.04 W76.22Station (67) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N45.08 W74.18Station (13613) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.86 W74.73Station (05443) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N44.13 W73.03Station (14416) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.08 W77.98Station (05464) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.65 W72.82Station (14610) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.14 W77.54Station (12835) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.32 W73.98Station (14103) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.21 W78.38Station (13202) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.04 W76.15Station (13204) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.05 W76.18Station (05663) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.15 W72.68Station (14586) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.04 W77.69Station (13502) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.14 W75.16Station (135) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N45.95 W74.15Station (145) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N44.91 W76.02Station (13116) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.07 W76.01Station (13476) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.08 W75.51Station (14467) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.04 W77.61Station (124) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N45.47 W74.30Station (131) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.31 W73.26Station (14420) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.22 W77.93Station (13350) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.07 W74.98Station (05452) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.52 W73.06Station (14489) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.09 W76.99Station (12972) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.55 W73.58Station (14464) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.33 W77.93Station (23) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.61 W75.70Station (13082) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.10 W75.95Station (96) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N44.90 W75.18Station (14522) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.06 W77.22Station (8) PGA: 2.90 PGV: 2.40 N45.43 W76.37Station (98) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.25 W76.95Station (13104) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.97 W75.95Station (37) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.02 W77.88Station (13667) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.84 W74.96Station (43) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.89 W72.49Station (12966) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N44.80 W74.42Station (13207) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.01 W76.16Station (12839) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.35 W73.55Station (13612) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N43.99 W75.78Station (05255) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.17 W73.07Station (13622) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.10 W76.11Station (12817) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.64 W73.83Station (119) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N44.72 W75.52Station (05060) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N43.96 W72.69Station (162) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N45.52 W74.65Station (12154) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.94 W73.60Station (13152) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.89 W76.38Station (13143) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.23 W76.71Station (115) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.02 W77.15Station (14472) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.97 W77.58Station (13669) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.64 W75.50Station (13126) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.44 W76.46Station (14411) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.23 W78.21Station (13699) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.66 W75.00Station (05660) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.25 W72.75Station (12965) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.69 W74.68Station (113) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.30 W78.34Station (14621) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.19 W77.60Station (05753) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.00 W73.18Station (13166) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.07 W76.56Station (12962) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.71 W73.60Station (87) PGA: 3.60 PGV: 3.00 N46.37 W75.97Station (77) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N46.28 W74.73Station (13030) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.16 W75.96Station (13672) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.54 W74.77Station (05477) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.40 W72.96Station (39) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N45.21 W72.75Station (12) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.48 W77.68Station (13492) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.12 W75.33Station (14424) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.85 W77.31Station (13656) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.18 W75.95Station (14513) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.07 W77.10Station (13602) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.13 W75.62Station (13617) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.58 W75.15Station (14428) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.08 W77.86Station (136) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N46.03 W74.28Station (116) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.96 W78.30Station (12801) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.31 W73.64Station (14036) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.98 W78.38Station (05201) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.91 W73.12Station (25) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.68 W74.40Station (14623) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.09 W77.65Station (13605) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.81 W76.05Station (12918) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.69 W73.67Station (12302) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.88 W73.98Station (14526) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.15 W77.45Station (122) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.48 W76.70Station (158) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N46.35 W72.57Station (42) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.20 W77.03Station (22) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.03 W77.73Station (46) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.53 W77.10Station (14502) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.10 W77.33Station (13224) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.04 W76.10Station (14606) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.17 W77.70Station (12943) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.14 W73.82Station (13215) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N42.98 W76.23Station (6) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.22 W76.20Station (05463) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.87 W73.34Station (14450) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.09 W77.42Station (36) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.96 W78.17Station (14580) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.22 W77.45Station (13327) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.96 W75.28Station (12828) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.25 W73.56Station (13211) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.10 W76.12Station (13648) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N44.15 W75.28Station (05672) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.48 W72.72Station (13076) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N43.35 W76.15Station (12831) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.20 W73.69Station (169) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N45.10 W75.35Station (132) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N46.12 W74.58Station (12901) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.70 W73.48Station (14485) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N42.88 W77.60Station (05101) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.18 W72.49Station (12942) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.26 W73.80Station (12996) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.36 W73.42Station (13142) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.55 W76.13Station (14519) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.23 W77.31Station (12019) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.93 W73.84Station (14425) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.99 W77.33Station (125) PGA: 3.60 PGV: 3.00 N45.53 W75.28Station (13080) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N43.08 W76.48Station (14620) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.13 W77.60Station (161) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N46.03 W74.20Station (95) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N45.52 W73.57Station (13214) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.04 W76.07Station (05446) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.55 W73.19Station (13413) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.06 W75.28Station (13646) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.44 W75.67Station (12804) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.35 W73.68Station (14589) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.24 W77.17Station (05661) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.55 W72.63Station (05489) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.55 W72.89Station (05408) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.51 W73.25Station (13041) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.19 W76.20Station (13088) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.11 W76.19Station (13642) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.34 W75.47Station (12866) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.07 W73.74Station (14532) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.97 W77.03Station (14618) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.11 W77.56Station (13057) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.09 W76.05Station (78) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.65 W74.35Station (05473) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.25 W73.19Station (13660) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.77 W75.15Station (14506) PGA: unknown PGV: unknown N42.99 W77.50Station (13031) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.05 W76.31Station (05465) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.47 W72.94Station (13110) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.89 W76.28Station (106) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N45.42 W75.71Station (12065) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.85 W73.79Station (13135) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.25 W76.32Station (12946) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.23 W73.99Station (65) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.30 W77.95Station (05450) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.90 W72.79Station (13308) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N43.25 W75.66Station (13244) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.04 W76.13Station (13206) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.07 W76.11Station (14619) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.14 W77.65Station (137) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.26 W74.14Station (13403) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.17 W75.27Station (14616) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.23 W77.66Station (13032) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.07 W75.76Station (14040) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N42.89 W78.39Station (12926) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.95 W74.33Station (13210) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.03 W76.13Station (14469) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.88 W77.47Station (2) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.63 W72.57Station (14568) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.15 W77.28Station (12827) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.44 W73.51Station (12953) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.74 W74.26Station (13433) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N43.60 W75.24Station (13491) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N42.86 W75.18Station (110) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N45.83 W77.12Station (82) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.30 W74.22Station (147) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.30 W77.55Station (12992) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.82 W73.53Station (13420) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.73 W74.90Station (12078) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.12 W74.37Station (13655) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.98 W74.64Station (12920) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.90 W74.07Station (112) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N45.90 W77.28Station (14505) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.16 W77.17Station (05403) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.45 W73.17Station (14605) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.17 W77.60Station (13603) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.04 W75.77Station (05462) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.30 W72.96Station (12916) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.83 W74.52Station (14617) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.22 W77.60Station (14612) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.26 W77.67Station (13440) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.22 W75.46Station (12919) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.96 W73.45Station (13471) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.37 W75.61Station (121) PGA: 2.90 PGV: 2.40 N46.03 W73.70Station (79) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.85 W73.77Station (05701) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.63 W72.93Station (14098) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.33 W78.38Station (12983) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.29 W74.22Station (13036) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.32 W76.18Station (05602) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.29 W72.61Station (14624) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.13 W77.73Station (14613) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N43.18 W77.64Station (05405) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.48 W73.20Station (12979) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.99 W73.37Station (05673) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.19 W72.85Station (12020) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.00 W73.87Station (14482) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.98 W77.97Station (12134) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N43.27 W74.21Station (33) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.30 W75.08Station (13074) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.31 W76.55Station (12945) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.36 W74.23Station (14422) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N43.08 W78.07Station (80) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.89 W73.29Station (26) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N45.58 W75.42Station (05682) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.40 W72.57Station (12803) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.29 W73.63Station (13452) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.04 W74.62Station (13021) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.92 W76.56Station (05676) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N44.35 W72.81Station (14609) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.18 W77.55Station (13114) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.46 W76.25Station (108) PGA: 9.80 PGV: 8.60 N45.62 W75.02Station (13090) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.15 W76.21Station (05767) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.86 W72.83Station (13323) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.04 W75.38Station (14608) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.15 W77.62Station (14625) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.15 W77.51Station (13205) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.00 W76.14Station (14604) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.16 W77.61Station (05143) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.27 W72.64Station (12970) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.43 W74.26Station (48) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.29 W75.30Station (05488) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.93 W73.13Station (13357) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.97 W75.08Station (13203) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.06 W76.14Station (133) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N45.78 W74.00Station (05491) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.12 W73.31Station (14642) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.12 W77.62Station (05482) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.38 W73.21Station (123) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.18 W75.83Station (13165) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.91 W76.88Station (13078) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.96 W76.06Station (14456) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.84 W77.01Station (05445) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.31 W73.22Station (13694) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.85 W75.17Station (13132) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N43.26 W76.24Station (05454) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.71 W73.02Station (66) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.62 W74.60Station (13212) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.13 W76.13Station (14445) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.11 W77.49Station (14615) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.21 W77.65Station (13316) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N43.39 W75.75Station (05674) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.11 W72.86Station (14414) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.89 W77.73Station (70) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N44.85 W75.32Station (13501) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N43.08 W75.23Station (13035) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.94 W75.82Station (05301) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.85 W72.66Station (12917) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.93 W74.18Station (141) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.60 W76.48Station (30) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.30 W77.80Station (13607) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.31 W75.93Station (13624) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.21 W76.10Station (13145) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.65 W76.12Station (05404) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.49 W73.18Station (13634) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.01 W76.07Station (134) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.90 W74.17Station (75) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.23 W76.50Station (40) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N46.10 W77.50Station (12986) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.21 W74.39Station (13209) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.07 W76.25Station (05495) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.43 W73.09Station (13037) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.06 W75.86Station (130) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N45.63 W72.96Station (13343) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.73 W75.26Station (53) PGA: unknown PGV: unknown N45.85 W76.75Station (12932) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.21 W73.63Station (13131) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.42 W76.09Station (13662) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.93 W74.87Station (13066) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.03 W76.00Station (12950) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N44.33 W73.57Station (14611) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.15 W77.65Station (14020) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.00 W78.22Station (13630) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.49 W75.32Station (12941) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.35 W73.71Station (12834) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.09 W73.50Station (146) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N46.05 W73.14Station (111) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N44.88 W76.23Station (13120) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.94 W76.17Station (13069) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.33 W76.38Station (13654) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.58 W75.44Station (38) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N45.03 W74.74Station (4) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N45.30 W74.63Station (13668) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.75 W74.99Station (13208) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.08 W76.14Station (13340) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.05 W75.11Station (14525) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.87 W78.01Station (13619) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.98 W75.57Station Epicenter: N45.90 W75.50 M=5.0Station About IntensitiesAvailable Formats: JPG (152 kB) || PS (617 kB)Instrumental Intensity Image

Peak Ground Acceleration

Station (14423) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.94 W77.83Station (71) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N45.34 W75.88Station (102) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.38 W77.98Station (13309) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.48 W75.34Station (13697) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.75 W74.80Station (05677) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.39 W72.71Station (14626) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.21 W77.72Station (13108) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.97 W76.33Station (16) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N45.55 W73.23Station (13658) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.74 W75.28Station (05468) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.65 W73.14Station (55) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.33 W76.17Station (13640) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.31 W75.99Station (13027) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.17 W76.36Station (14546) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.03 W77.77Station (12845) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.43 W73.71Station (14607) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.15 W77.59Station (13148) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.92 W76.79Station (14564) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.98 W77.42Station (31) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.13 W76.13Station (14614) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.16 W77.62Station (12981) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.65 W73.85Station (14622) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.21 W77.55Station (14627) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.13 W77.63Station (13676) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.65 W74.91Station (12944) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.45 W73.51Station (14559) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.19 W77.82Station (13625) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.31 W74.82Station (05091) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.64 W72.56Station (05478) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.81 W73.09Station (13421) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.06 W75.64Station (05401) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.47 W73.21Station (13039) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.17 W76.07Station (15) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.17 W77.38Station (14468) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.29 W77.80Station (14543) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.99 W77.67Station (14534) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.06 W77.52Station (73) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.02 W75.63Station (05444) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.64 W72.90Station (13601) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.97 W75.92Station (13219) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.04 W76.22Station (67) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N45.08 W74.18Station (13613) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.86 W74.73Station (05443) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N44.13 W73.03Station (14416) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.08 W77.98Station (05464) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.65 W72.82Station (14610) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.14 W77.54Station (12835) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.32 W73.98Station (14103) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.21 W78.38Station (13202) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.04 W76.15Station (13204) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.05 W76.18Station (05663) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.15 W72.68Station (14586) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.04 W77.69Station (13502) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.14 W75.16Station (135) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N45.95 W74.15Station (145) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N44.91 W76.02Station (13116) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.07 W76.01Station (13476) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.08 W75.51Station (14467) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.04 W77.61Station (124) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N45.47 W74.30Station (131) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.31 W73.26Station (14420) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.22 W77.93Station (13350) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.07 W74.98Station (05452) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.52 W73.06Station (14489) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.09 W76.99Station (12972) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.55 W73.58Station (14464) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.33 W77.93Station (23) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.61 W75.70Station (13082) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.10 W75.95Station (96) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N44.90 W75.18Station (14522) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.06 W77.22Station (8) PGA: 2.90 PGV: 2.40 N45.43 W76.37Station (98) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.25 W76.95Station (13104) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.97 W75.95Station (37) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.02 W77.88Station (13667) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.84 W74.96Station (43) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.89 W72.49Station (12966) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N44.80 W74.42Station (13207) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.01 W76.16Station (12839) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.35 W73.55Station (13612) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N43.99 W75.78Station (05255) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.17 W73.07Station (13622) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.10 W76.11Station (12817) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.64 W73.83Station (119) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N44.72 W75.52Station (05060) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N43.96 W72.69Station (162) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N45.52 W74.65Station (12154) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.94 W73.60Station (13152) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.89 W76.38Station (13143) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.23 W76.71Station (115) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.02 W77.15Station (14472) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.97 W77.58Station (13669) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.64 W75.50Station (13126) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.44 W76.46Station (14411) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.23 W78.21Station (13699) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.66 W75.00Station (05660) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.25 W72.75Station (12965) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.69 W74.68Station (113) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.30 W78.34Station (14621) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.19 W77.60Station (05753) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.00 W73.18Station (13166) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.07 W76.56Station (12962) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.71 W73.60Station (87) PGA: 3.60 PGV: 3.00 N46.37 W75.97Station (77) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N46.28 W74.73Station (13030) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.16 W75.96Station (13672) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.54 W74.77Station (05477) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.40 W72.96Station (39) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N45.21 W72.75Station (12) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.48 W77.68Station (13492) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.12 W75.33Station (14424) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.85 W77.31Station (13656) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.18 W75.95Station (14513) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.07 W77.10Station (13602) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.13 W75.62Station (13617) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.58 W75.15Station (14428) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.08 W77.86Station (136) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N46.03 W74.28Station (116) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.96 W78.30Station (12801) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.31 W73.64Station (14036) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.98 W78.38Station (05201) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.91 W73.12Station (25) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.68 W74.40Station (14623) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.09 W77.65Station (13605) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.81 W76.05Station (12918) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.69 W73.67Station (12302) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.88 W73.98Station (14526) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.15 W77.45Station (122) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.48 W76.70Station (158) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N46.35 W72.57Station (42) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.20 W77.03Station (22) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.03 W77.73Station (46) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.53 W77.10Station (14502) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.10 W77.33Station (13224) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.04 W76.10Station (14606) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.17 W77.70Station (12943) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.14 W73.82Station (13215) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N42.98 W76.23Station (6) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.22 W76.20Station (05463) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.87 W73.34Station (14450) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.09 W77.42Station (36) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.96 W78.17Station (14580) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.22 W77.45Station (13327) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.96 W75.28Station (12828) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.25 W73.56Station (13211) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.10 W76.12Station (13648) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N44.15 W75.28Station (05672) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.48 W72.72Station (13076) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N43.35 W76.15Station (12831) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.20 W73.69Station (169) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N45.10 W75.35Station (132) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N46.12 W74.58Station (12901) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.70 W73.48Station (14485) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N42.88 W77.60Station (05101) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.18 W72.49Station (12942) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.26 W73.80Station (12996) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.36 W73.42Station (13142) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.55 W76.13Station (14519) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.23 W77.31Station (12019) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.93 W73.84Station (14425) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.99 W77.33Station (125) PGA: 3.60 PGV: 3.00 N45.53 W75.28Station (13080) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N43.08 W76.48Station (14620) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.13 W77.60Station (161) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N46.03 W74.20Station (95) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N45.52 W73.57Station (13214) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.04 W76.07Station (05446) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.55 W73.19Station (13413) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.06 W75.28Station (13646) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.44 W75.67Station (12804) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.35 W73.68Station (14589) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.24 W77.17Station (05661) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.55 W72.63Station (05489) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.55 W72.89Station (05408) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.51 W73.25Station (13041) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.19 W76.20Station (13088) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.11 W76.19Station (13642) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.34 W75.47Station (12866) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.07 W73.74Station (14532) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.97 W77.03Station (14618) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.11 W77.56Station (13057) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.09 W76.05Station (78) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.65 W74.35Station (05473) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.25 W73.19Station (13660) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.77 W75.15Station (14506) PGA: unknown PGV: unknown N42.99 W77.50Station (13031) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.05 W76.31Station (05465) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.47 W72.94Station (13110) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.89 W76.28Station (106) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N45.42 W75.71Station (12065) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.85 W73.79Station (13135) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.25 W76.32Station (12946) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.23 W73.99Station (65) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.30 W77.95Station (05450) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.90 W72.79Station (13308) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N43.25 W75.66Station (13244) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.04 W76.13Station (13206) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.07 W76.11Station (14619) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.14 W77.65Station (137) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.26 W74.14Station (13403) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.17 W75.27Station (14616) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.23 W77.66Station (13032) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.07 W75.76Station (14040) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N42.89 W78.39Station (12926) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.95 W74.33Station (13210) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.03 W76.13Station (14469) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.88 W77.47Station (2) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.63 W72.57Station (14568) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.15 W77.28Station (12827) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.44 W73.51Station (12953) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.74 W74.26Station (13433) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N43.60 W75.24Station (13491) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N42.86 W75.18Station (110) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N45.83 W77.12Station (82) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.30 W74.22Station (147) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.30 W77.55Station (12992) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.82 W73.53Station (13420) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.73 W74.90Station (12078) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.12 W74.37Station (13655) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.98 W74.64Station (12920) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.90 W74.07Station (112) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N45.90 W77.28Station (14505) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.16 W77.17Station (05403) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.45 W73.17Station (14605) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.17 W77.60Station (13603) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.04 W75.77Station (05462) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.30 W72.96Station (12916) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.83 W74.52Station (14617) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.22 W77.60Station (14612) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.26 W77.67Station (13440) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.22 W75.46Station (12919) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.96 W73.45Station (13471) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.37 W75.61Station (121) PGA: 2.90 PGV: 2.40 N46.03 W73.70Station (79) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.85 W73.77Station (05701) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.63 W72.93Station (14098) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.33 W78.38Station (12983) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.29 W74.22Station (13036) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.32 W76.18Station (05602) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.29 W72.61Station (14624) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.13 W77.73Station (14613) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N43.18 W77.64Station (05405) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.48 W73.20Station (12979) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.99 W73.37Station (05673) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.19 W72.85Station (12020) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.00 W73.87Station (14482) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.98 W77.97Station (12134) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N43.27 W74.21Station (33) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.30 W75.08Station (13074) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.31 W76.55Station (12945) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.36 W74.23Station (14422) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N43.08 W78.07Station (80) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.89 W73.29Station (26) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N45.58 W75.42Station (05682) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.40 W72.57Station (12803) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.29 W73.63Station (13452) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.04 W74.62Station (13021) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.92 W76.56Station (05676) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N44.35 W72.81Station (14609) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.18 W77.55Station (13114) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.46 W76.25Station (108) PGA: 9.80 PGV: 8.60 N45.62 W75.02Station (13090) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.15 W76.21Station (05767) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.86 W72.83Station (13323) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.04 W75.38Station (14608) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.15 W77.62Station (14625) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.15 W77.51Station (13205) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.00 W76.14Station (14604) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.16 W77.61Station (05143) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.27 W72.64Station (12970) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.43 W74.26Station (48) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.29 W75.30Station (05488) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.93 W73.13Station (13357) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.97 W75.08Station (13203) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.06 W76.14Station (133) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N45.78 W74.00Station (05491) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.12 W73.31Station (14642) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.12 W77.62Station (05482) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.38 W73.21Station (123) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.18 W75.83Station (13165) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.91 W76.88Station (13078) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.96 W76.06Station (14456) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.84 W77.01Station (05445) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.31 W73.22Station (13694) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.85 W75.17Station (13132) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N43.26 W76.24Station (05454) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.71 W73.02Station (66) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.62 W74.60Station (13212) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.13 W76.13Station (14445) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.11 W77.49Station (14615) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.21 W77.65Station (13316) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N43.39 W75.75Station (05674) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.11 W72.86Station (14414) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.89 W77.73Station (70) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N44.85 W75.32Station (13501) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N43.08 W75.23Station (13035) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.94 W75.82Station (05301) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.85 W72.66Station (12917) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.93 W74.18Station (141) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.60 W76.48Station (30) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.30 W77.80Station (13607) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.31 W75.93Station (13624) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.21 W76.10Station (13145) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.65 W76.12Station (05404) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.49 W73.18Station (13634) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.01 W76.07Station (134) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.90 W74.17Station (75) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.23 W76.50Station (40) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N46.10 W77.50Station (12986) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.21 W74.39Station (13209) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.07 W76.25Station (05495) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.43 W73.09Station (13037) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.06 W75.86Station (130) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N45.63 W72.96Station (13343) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.73 W75.26Station (53) PGA: unknown PGV: unknown N45.85 W76.75Station (12932) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.21 W73.63Station (13131) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.42 W76.09Station (13662) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.93 W74.87Station (13066) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.03 W76.00Station (12950) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N44.33 W73.57Station (14611) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.15 W77.65Station (14020) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.00 W78.22Station (13630) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.49 W75.32Station (12941) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.35 W73.71Station (12834) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.09 W73.50Station (146) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N46.05 W73.14Station (111) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N44.88 W76.23Station (13120) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.94 W76.17Station (13069) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.33 W76.38Station (13654) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.58 W75.44Station (38) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N45.03 W74.74Station (4) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N45.30 W74.63Station (13668) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.75 W74.99Station (13208) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.08 W76.14Station (13340) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.05 W75.11Station (14525) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.87 W78.01Station (13619) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.98 W75.57Station Epicenter: N45.90 W75.50 M=5.0Available Formats: JPG (130 kB) || PS (1022 kB) || Contours (3 kB)Peak Ground Acceleration Image

Peak Ground Velocity

Station (14423) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.94 W77.83Station (71) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N45.34 W75.88Station (102) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.38 W77.98Station (13309) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.48 W75.34Station (13697) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.75 W74.80Station (05677) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.39 W72.71Station (14626) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.21 W77.72Station (13108) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.97 W76.33Station (16) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N45.55 W73.23Station (13658) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.74 W75.28Station (05468) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.65 W73.14Station (55) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.33 W76.17Station (13640) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.31 W75.99Station (13027) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.17 W76.36Station (14546) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.03 W77.77Station (12845) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.43 W73.71Station (14607) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.15 W77.59Station (13148) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.92 W76.79Station (14564) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.98 W77.42Station (31) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.13 W76.13Station (14614) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.16 W77.62Station (12981) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.65 W73.85Station (14622) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.21 W77.55Station (14627) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.13 W77.63Station (13676) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.65 W74.91Station (12944) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.45 W73.51Station (14559) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.19 W77.82Station (13625) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.31 W74.82Station (05091) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.64 W72.56Station (05478) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.81 W73.09Station (13421) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.06 W75.64Station (05401) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.47 W73.21Station (13039) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.17 W76.07Station (15) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.17 W77.38Station (14468) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.29 W77.80Station (14543) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.99 W77.67Station (14534) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.06 W77.52Station (73) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.02 W75.63Station (05444) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.64 W72.90Station (13601) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.97 W75.92Station (13219) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.04 W76.22Station (67) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N45.08 W74.18Station (13613) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.86 W74.73Station (05443) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N44.13 W73.03Station (14416) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.08 W77.98Station (05464) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.65 W72.82Station (14610) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.14 W77.54Station (12835) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.32 W73.98Station (14103) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.21 W78.38Station (13202) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.04 W76.15Station (13204) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.05 W76.18Station (05663) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.15 W72.68Station (14586) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.04 W77.69Station (13502) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.14 W75.16Station (135) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N45.95 W74.15Station (145) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N44.91 W76.02Station (13116) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.07 W76.01Station (13476) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.08 W75.51Station (14467) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.04 W77.61Station (124) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N45.47 W74.30Station (131) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.31 W73.26Station (14420) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.22 W77.93Station (13350) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.07 W74.98Station (05452) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.52 W73.06Station (14489) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.09 W76.99Station (12972) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.55 W73.58Station (14464) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.33 W77.93Station (23) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.61 W75.70Station (13082) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.10 W75.95Station (96) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N44.90 W75.18Station (14522) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.06 W77.22Station (8) PGA: 2.90 PGV: 2.40 N45.43 W76.37Station (98) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.25 W76.95Station (13104) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.97 W75.95Station (37) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.02 W77.88Station (13667) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.84 W74.96Station (43) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.89 W72.49Station (12966) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N44.80 W74.42Station (13207) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.01 W76.16Station (12839) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.35 W73.55Station (13612) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N43.99 W75.78Station (05255) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.17 W73.07Station (13622) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.10 W76.11Station (12817) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.64 W73.83Station (119) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N44.72 W75.52Station (05060) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N43.96 W72.69Station (162) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N45.52 W74.65Station (12154) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.94 W73.60Station (13152) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.89 W76.38Station (13143) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.23 W76.71Station (115) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.02 W77.15Station (14472) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.97 W77.58Station (13669) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.64 W75.50Station (13126) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.44 W76.46Station (14411) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.23 W78.21Station (13699) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.66 W75.00Station (05660) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.25 W72.75Station (12965) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.69 W74.68Station (113) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.30 W78.34Station (14621) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.19 W77.60Station (05753) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.00 W73.18Station (13166) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.07 W76.56Station (12962) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.71 W73.60Station (87) PGA: 3.60 PGV: 3.00 N46.37 W75.97Station (77) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N46.28 W74.73Station (13030) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.16 W75.96Station (13672) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.54 W74.77Station (05477) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.40 W72.96Station (39) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N45.21 W72.75Station (12) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.48 W77.68Station (13492) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.12 W75.33Station (14424) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.85 W77.31Station (13656) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.18 W75.95Station (14513) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.07 W77.10Station (13602) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.13 W75.62Station (13617) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.58 W75.15Station (14428) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.08 W77.86Station (136) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N46.03 W74.28Station (116) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.96 W78.30Station (12801) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.31 W73.64Station (14036) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.98 W78.38Station (05201) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.91 W73.12Station (25) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.68 W74.40Station (14623) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.09 W77.65Station (13605) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.81 W76.05Station (12918) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.69 W73.67Station (12302) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.88 W73.98Station (14526) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.15 W77.45Station (122) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.48 W76.70Station (158) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N46.35 W72.57Station (42) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.20 W77.03Station (22) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.03 W77.73Station (46) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.53 W77.10Station (14502) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.10 W77.33Station (13224) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.04 W76.10Station (14606) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.17 W77.70Station (12943) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.14 W73.82Station (13215) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N42.98 W76.23Station (6) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.22 W76.20Station (05463) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.87 W73.34Station (14450) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.09 W77.42Station (36) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.96 W78.17Station (14580) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.22 W77.45Station (13327) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.96 W75.28Station (12828) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.25 W73.56Station (13211) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.10 W76.12Station (13648) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N44.15 W75.28Station (05672) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.48 W72.72Station (13076) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N43.35 W76.15Station (12831) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.20 W73.69Station (169) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N45.10 W75.35Station (132) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N46.12 W74.58Station (12901) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.70 W73.48Station (14485) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N42.88 W77.60Station (05101) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.18 W72.49Station (12942) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.26 W73.80Station (12996) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.36 W73.42Station (13142) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.55 W76.13Station (14519) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.23 W77.31Station (12019) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.93 W73.84Station (14425) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.99 W77.33Station (125) PGA: 3.60 PGV: 3.00 N45.53 W75.28Station (13080) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N43.08 W76.48Station (14620) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.13 W77.60Station (161) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N46.03 W74.20Station (95) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N45.52 W73.57Station (13214) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.04 W76.07Station (05446) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.55 W73.19Station (13413) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.06 W75.28Station (13646) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.44 W75.67Station (12804) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.35 W73.68Station (14589) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.24 W77.17Station (05661) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.55 W72.63Station (05489) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.55 W72.89Station (05408) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.51 W73.25Station (13041) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.19 W76.20Station (13088) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.11 W76.19Station (13642) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.34 W75.47Station (12866) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.07 W73.74Station (14532) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.97 W77.03Station (14618) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.11 W77.56Station (13057) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.09 W76.05Station (78) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.65 W74.35Station (05473) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.25 W73.19Station (13660) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.77 W75.15Station (14506) PGA: unknown PGV: unknown N42.99 W77.50Station (13031) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.05 W76.31Station (05465) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.47 W72.94Station (13110) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.89 W76.28Station (106) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N45.42 W75.71Station (12065) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.85 W73.79Station (13135) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.25 W76.32Station (12946) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.23 W73.99Station (65) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.30 W77.95Station (05450) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.90 W72.79Station (13308) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N43.25 W75.66Station (13244) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.04 W76.13Station (13206) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.07 W76.11Station (14619) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.14 W77.65Station (137) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.26 W74.14Station (13403) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.17 W75.27Station (14616) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.23 W77.66Station (13032) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.07 W75.76Station (14040) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N42.89 W78.39Station (12926) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.95 W74.33Station (13210) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.03 W76.13Station (14469) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.88 W77.47Station (2) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.63 W72.57Station (14568) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.15 W77.28Station (12827) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.44 W73.51Station (12953) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.74 W74.26Station (13433) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N43.60 W75.24Station (13491) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N42.86 W75.18Station (110) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N45.83 W77.12Station (82) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.30 W74.22Station (147) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.30 W77.55Station (12992) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.82 W73.53Station (13420) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.73 W74.90Station (12078) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.12 W74.37Station (13655) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.98 W74.64Station (12920) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.90 W74.07Station (112) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N45.90 W77.28Station (14505) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.16 W77.17Station (05403) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.45 W73.17Station (14605) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.17 W77.60Station (13603) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.04 W75.77Station (05462) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.30 W72.96Station (12916) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.83 W74.52Station (14617) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.22 W77.60Station (14612) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.26 W77.67Station (13440) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.22 W75.46Station (12919) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.96 W73.45Station (13471) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.37 W75.61Station (121) PGA: 2.90 PGV: 2.40 N46.03 W73.70Station (79) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.85 W73.77Station (05701) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.63 W72.93Station (14098) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.33 W78.38Station (12983) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.29 W74.22Station (13036) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.32 W76.18Station (05602) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.29 W72.61Station (14624) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.13 W77.73Station (14613) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N43.18 W77.64Station (05405) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.48 W73.20Station (12979) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.99 W73.37Station (05673) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.19 W72.85Station (12020) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.00 W73.87Station (14482) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.98 W77.97Station (12134) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N43.27 W74.21Station (33) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.30 W75.08Station (13074) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.31 W76.55Station (12945) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.36 W74.23Station (14422) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N43.08 W78.07Station (80) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.89 W73.29Station (26) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N45.58 W75.42Station (05682) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.40 W72.57Station (12803) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.29 W73.63Station (13452) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.04 W74.62Station (13021) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.92 W76.56Station (05676) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N44.35 W72.81Station (14609) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.18 W77.55Station (13114) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.46 W76.25Station (108) PGA: 9.80 PGV: 8.60 N45.62 W75.02Station (13090) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.15 W76.21Station (05767) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.86 W72.83Station (13323) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.04 W75.38Station (14608) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.15 W77.62Station (14625) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.15 W77.51Station (13205) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.00 W76.14Station (14604) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.16 W77.61Station (05143) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.27 W72.64Station (12970) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.43 W74.26Station (48) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.29 W75.30Station (05488) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.93 W73.13Station (13357) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.97 W75.08Station (13203) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.06 W76.14Station (133) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N45.78 W74.00Station (05491) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.12 W73.31Station (14642) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.12 W77.62Station (05482) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.38 W73.21Station (123) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.18 W75.83Station (13165) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.91 W76.88Station (13078) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.96 W76.06Station (14456) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.84 W77.01Station (05445) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.31 W73.22Station (13694) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.85 W75.17Station (13132) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N43.26 W76.24Station (05454) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.71 W73.02Station (66) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.62 W74.60Station (13212) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.13 W76.13Station (14445) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.11 W77.49Station (14615) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.21 W77.65Station (13316) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N43.39 W75.75Station (05674) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.11 W72.86Station (14414) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.89 W77.73Station (70) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N44.85 W75.32Station (13501) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N43.08 W75.23Station (13035) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.94 W75.82Station (05301) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.85 W72.66Station (12917) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.93 W74.18Station (141) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.60 W76.48Station (30) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.30 W77.80Station (13607) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.31 W75.93Station (13624) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.21 W76.10Station (13145) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.65 W76.12Station (05404) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.49 W73.18Station (13634) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.01 W76.07Station (134) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.90 W74.17Station (75) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.23 W76.50Station (40) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N46.10 W77.50Station (12986) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.21 W74.39Station (13209) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.07 W76.25Station (05495) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.43 W73.09Station (13037) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.06 W75.86Station (130) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N45.63 W72.96Station (13343) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.73 W75.26Station (53) PGA: unknown PGV: unknown N45.85 W76.75Station (12932) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.21 W73.63Station (13131) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.42 W76.09Station (13662) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.93 W74.87Station (13066) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.03 W76.00Station (12950) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N44.33 W73.57Station (14611) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.15 W77.65Station (14020) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.00 W78.22Station (13630) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.49 W75.32Station (12941) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.35 W73.71Station (12834) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.09 W73.50Station (146) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N46.05 W73.14Station (111) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N44.88 W76.23Station (13120) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.94 W76.17Station (13069) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.33 W76.38Station (13654) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.58 W75.44Station (38) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N45.03 W74.74Station (4) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N45.30 W74.63Station (13668) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.75 W74.99Station (13208) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.08 W76.14Station (13340) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.05 W75.11Station (14525) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.87 W78.01Station (13619) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.98 W75.57Station Epicenter: N45.90 W75.50 M=5.0Available Formats: JPG (131 kB) || PS (1022 kB) || Contours (8 kB)Peak Ground Velocity Image

Uncertainty

Available Formats: JPG (89 kB) || PS (37 kB)Uncertainty Image

0.3 sec Period

Station (14423) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.94 W77.83Station (71) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N45.34 W75.88Station (102) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.38 W77.98Station (13309) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.48 W75.34Station (13697) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.75 W74.80Station (05677) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.39 W72.71Station (14626) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.21 W77.72Station (13108) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.97 W76.33Station (16) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N45.55 W73.23Station (13658) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.74 W75.28Station (05468) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.65 W73.14Station (55) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.33 W76.17Station (13640) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.31 W75.99Station (13027) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.17 W76.36Station (14546) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.03 W77.77Station (12845) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.43 W73.71Station (14607) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.15 W77.59Station (13148) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.92 W76.79Station (14564) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.98 W77.42Station (31) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.13 W76.13Station (14614) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.16 W77.62Station (12981) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.65 W73.85Station (14622) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.21 W77.55Station (14627) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.13 W77.63Station (13676) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.65 W74.91Station (12944) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.45 W73.51Station (14559) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.19 W77.82Station (13625) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.31 W74.82Station (05091) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.64 W72.56Station (05478) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.81 W73.09Station (13421) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.06 W75.64Station (05401) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.47 W73.21Station (13039) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.17 W76.07Station (15) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.17 W77.38Station (14468) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.29 W77.80Station (14543) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.99 W77.67Station (14534) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.06 W77.52Station (73) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.02 W75.63Station (05444) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.64 W72.90Station (13601) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.97 W75.92Station (13219) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.04 W76.22Station (67) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N45.08 W74.18Station (13613) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.86 W74.73Station (05443) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N44.13 W73.03Station (14416) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.08 W77.98Station (05464) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.65 W72.82Station (14610) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.14 W77.54Station (12835) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.32 W73.98Station (14103) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.21 W78.38Station (13202) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.04 W76.15Station (13204) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.05 W76.18Station (05663) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.15 W72.68Station (14586) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.04 W77.69Station (13502) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.14 W75.16Station (135) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N45.95 W74.15Station (145) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N44.91 W76.02Station (13116) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.07 W76.01Station (13476) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.08 W75.51Station (14467) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.04 W77.61Station (124) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N45.47 W74.30Station (131) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.31 W73.26Station (14420) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.22 W77.93Station (13350) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.07 W74.98Station (05452) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.52 W73.06Station (14489) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.09 W76.99Station (12972) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.55 W73.58Station (14464) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.33 W77.93Station (23) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.61 W75.70Station (13082) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.10 W75.95Station (96) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N44.90 W75.18Station (14522) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.06 W77.22Station (8) PGA: 2.90 PGV: 2.40 N45.43 W76.37Station (98) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.25 W76.95Station (13104) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.97 W75.95Station (37) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.02 W77.88Station (13667) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.84 W74.96Station (43) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.89 W72.49Station (12966) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N44.80 W74.42Station (13207) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.01 W76.16Station (12839) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.35 W73.55Station (13612) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N43.99 W75.78Station (05255) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.17 W73.07Station (13622) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.10 W76.11Station (12817) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.64 W73.83Station (119) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N44.72 W75.52Station (05060) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N43.96 W72.69Station (162) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N45.52 W74.65Station (12154) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.94 W73.60Station (13152) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.89 W76.38Station (13143) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.23 W76.71Station (115) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.02 W77.15Station (14472) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.97 W77.58Station (13669) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.64 W75.50Station (13126) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.44 W76.46Station (14411) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.23 W78.21Station (13699) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.66 W75.00Station (05660) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.25 W72.75Station (12965) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.69 W74.68Station (113) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.30 W78.34Station (14621) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.19 W77.60Station (05753) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.00 W73.18Station (13166) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.07 W76.56Station (12962) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.71 W73.60Station (87) PGA: 3.60 PGV: 3.00 N46.37 W75.97Station (77) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N46.28 W74.73Station (13030) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.16 W75.96Station (13672) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.54 W74.77Station (05477) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.40 W72.96Station (39) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N45.21 W72.75Station (12) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.48 W77.68Station (13492) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.12 W75.33Station (14424) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.85 W77.31Station (13656) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.18 W75.95Station (14513) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.07 W77.10Station (13602) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.13 W75.62Station (13617) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.58 W75.15Station (14428) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.08 W77.86Station (136) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N46.03 W74.28Station (116) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.96 W78.30Station (12801) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.31 W73.64Station (14036) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.98 W78.38Station (05201) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.91 W73.12Station (25) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.68 W74.40Station (14623) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.09 W77.65Station (13605) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.81 W76.05Station (12918) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.69 W73.67Station (12302) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.88 W73.98Station (14526) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.15 W77.45Station (122) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.48 W76.70Station (158) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N46.35 W72.57Station (42) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.20 W77.03Station (22) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.03 W77.73Station (46) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.53 W77.10Station (14502) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.10 W77.33Station (13224) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.04 W76.10Station (14606) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.17 W77.70Station (12943) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.14 W73.82Station (13215) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N42.98 W76.23Station (6) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.22 W76.20Station (05463) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.87 W73.34Station (14450) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.09 W77.42Station (36) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.96 W78.17Station (14580) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.22 W77.45Station (13327) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.96 W75.28Station (12828) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.25 W73.56Station (13211) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.10 W76.12Station (13648) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N44.15 W75.28Station (05672) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.48 W72.72Station (13076) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N43.35 W76.15Station (12831) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.20 W73.69Station (169) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N45.10 W75.35Station (132) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N46.12 W74.58Station (12901) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.70 W73.48Station (14485) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N42.88 W77.60Station (05101) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.18 W72.49Station (12942) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.26 W73.80Station (12996) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.36 W73.42Station (13142) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.55 W76.13Station (14519) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.23 W77.31Station (12019) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.93 W73.84Station (14425) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.99 W77.33Station (125) PGA: 3.60 PGV: 3.00 N45.53 W75.28Station (13080) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N43.08 W76.48Station (14620) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.13 W77.60Station (161) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N46.03 W74.20Station (95) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N45.52 W73.57Station (13214) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.04 W76.07Station (05446) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.55 W73.19Station (13413) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.06 W75.28Station (13646) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.44 W75.67Station (12804) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.35 W73.68Station (14589) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.24 W77.17Station (05661) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.55 W72.63Station (05489) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.55 W72.89Station (05408) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.51 W73.25Station (13041) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.19 W76.20Station (13088) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.11 W76.19Station (13642) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.34 W75.47Station (12866) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.07 W73.74Station (14532) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.97 W77.03Station (14618) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.11 W77.56Station (13057) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.09 W76.05Station (78) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.65 W74.35Station (05473) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.25 W73.19Station (13660) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.77 W75.15Station (14506) PGA: unknown PGV: unknown N42.99 W77.50Station (13031) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.05 W76.31Station (05465) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.47 W72.94Station (13110) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.89 W76.28Station (106) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N45.42 W75.71Station (12065) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.85 W73.79Station (13135) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.25 W76.32Station (12946) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.23 W73.99Station (65) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.30 W77.95Station (05450) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.90 W72.79Station (13308) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N43.25 W75.66Station (13244) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.04 W76.13Station (13206) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.07 W76.11Station (14619) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.14 W77.65Station (137) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.26 W74.14Station (13403) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.17 W75.27Station (14616) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.23 W77.66Station (13032) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.07 W75.76Station (14040) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N42.89 W78.39Station (12926) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.95 W74.33Station (13210) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.03 W76.13Station (14469) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.88 W77.47Station (2) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.63 W72.57Station (14568) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.15 W77.28Station (12827) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.44 W73.51Station (12953) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.74 W74.26Station (13433) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N43.60 W75.24Station (13491) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N42.86 W75.18Station (110) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N45.83 W77.12Station (82) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.30 W74.22Station (147) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.30 W77.55Station (12992) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.82 W73.53Station (13420) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.73 W74.90Station (12078) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.12 W74.37Station (13655) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.98 W74.64Station (12920) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.90 W74.07Station (112) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N45.90 W77.28Station (14505) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.16 W77.17Station (05403) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.45 W73.17Station (14605) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.17 W77.60Station (13603) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.04 W75.77Station (05462) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.30 W72.96Station (12916) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.83 W74.52Station (14617) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.22 W77.60Station (14612) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.26 W77.67Station (13440) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.22 W75.46Station (12919) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.96 W73.45Station (13471) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.37 W75.61Station (121) PGA: 2.90 PGV: 2.40 N46.03 W73.70Station (79) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.85 W73.77Station (05701) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.63 W72.93Station (14098) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.33 W78.38Station (12983) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.29 W74.22Station (13036) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.32 W76.18Station (05602) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.29 W72.61Station (14624) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.13 W77.73Station (14613) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N43.18 W77.64Station (05405) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.48 W73.20Station (12979) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.99 W73.37Station (05673) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.19 W72.85Station (12020) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.00 W73.87Station (14482) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.98 W77.97Station (12134) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N43.27 W74.21Station (33) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.30 W75.08Station (13074) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.31 W76.55Station (12945) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.36 W74.23Station (14422) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N43.08 W78.07Station (80) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.89 W73.29Station (26) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N45.58 W75.42Station (05682) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.40 W72.57Station (12803) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.29 W73.63Station (13452) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.04 W74.62Station (13021) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.92 W76.56Station (05676) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N44.35 W72.81Station (14609) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.18 W77.55Station (13114) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.46 W76.25Station (108) PGA: 9.80 PGV: 8.60 N45.62 W75.02Station (13090) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.15 W76.21Station (05767) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.86 W72.83Station (13323) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.04 W75.38Station (14608) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.15 W77.62Station (14625) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.15 W77.51Station (13205) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.00 W76.14Station (14604) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.16 W77.61Station (05143) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.27 W72.64Station (12970) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.43 W74.26Station (48) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.29 W75.30Station (05488) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.93 W73.13Station (13357) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.97 W75.08Station (13203) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.06 W76.14Station (133) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N45.78 W74.00Station (05491) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.12 W73.31Station (14642) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.12 W77.62Station (05482) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.38 W73.21Station (123) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.18 W75.83Station (13165) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.91 W76.88Station (13078) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.96 W76.06Station (14456) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.84 W77.01Station (05445) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.31 W73.22Station (13694) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.85 W75.17Station (13132) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N43.26 W76.24Station (05454) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.71 W73.02Station (66) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.62 W74.60Station (13212) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.13 W76.13Station (14445) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.11 W77.49Station (14615) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.21 W77.65Station (13316) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N43.39 W75.75Station (05674) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.11 W72.86Station (14414) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.89 W77.73Station (70) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N44.85 W75.32Station (13501) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N43.08 W75.23Station (13035) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.94 W75.82Station (05301) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.85 W72.66Station (12917) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.93 W74.18Station (141) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.60 W76.48Station (30) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.30 W77.80Station (13607) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.31 W75.93Station (13624) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.21 W76.10Station (13145) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.65 W76.12Station (05404) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.49 W73.18Station (13634) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.01 W76.07Station (134) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.90 W74.17Station (75) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.23 W76.50Station (40) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N46.10 W77.50Station (12986) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.21 W74.39Station (13209) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.07 W76.25Station (05495) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.43 W73.09Station (13037) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.06 W75.86Station (130) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N45.63 W72.96Station (13343) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.73 W75.26Station (53) PGA: unknown PGV: unknown N45.85 W76.75Station (12932) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.21 W73.63Station (13131) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.42 W76.09Station (13662) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.93 W74.87Station (13066) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.03 W76.00Station (12950) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N44.33 W73.57Station (14611) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.15 W77.65Station (14020) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.00 W78.22Station (13630) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.49 W75.32Station (12941) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.35 W73.71Station (12834) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.09 W73.50Station (146) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N46.05 W73.14Station (111) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N44.88 W76.23Station (13120) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.94 W76.17Station (13069) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.33 W76.38Station (13654) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.58 W75.44Station (38) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N45.03 W74.74Station (4) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N45.30 W74.63Station (13668) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.75 W74.99Station (13208) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.08 W76.14Station (13340) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.05 W75.11Station (14525) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.87 W78.01Station (13619) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.98 W75.57Station Epicenter: N45.90 W75.50 M=5.0Available Formats: JPG (130 kB) || PS (1021 kB)0.3 sec Period Image

1.0 sec Period

Station (14423) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.94 W77.83Station (71) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N45.34 W75.88Station (102) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.38 W77.98Station (13309) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.48 W75.34Station (13697) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.75 W74.80Station (05677) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.39 W72.71Station (14626) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.21 W77.72Station (13108) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.97 W76.33Station (16) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N45.55 W73.23Station (13658) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.74 W75.28Station (05468) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.65 W73.14Station (55) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.33 W76.17Station (13640) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.31 W75.99Station (13027) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.17 W76.36Station (14546) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.03 W77.77Station (12845) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.43 W73.71Station (14607) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.15 W77.59Station (13148) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.92 W76.79Station (14564) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.98 W77.42Station (31) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.13 W76.13Station (14614) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.16 W77.62Station (12981) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.65 W73.85Station (14622) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.21 W77.55Station (14627) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.13 W77.63Station (13676) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.65 W74.91Station (12944) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.45 W73.51Station (14559) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.19 W77.82Station (13625) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.31 W74.82Station (05091) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.64 W72.56Station (05478) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.81 W73.09Station (13421) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.06 W75.64Station (05401) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.47 W73.21Station (13039) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.17 W76.07Station (15) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.17 W77.38Station (14468) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.29 W77.80Station (14543) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.99 W77.67Station (14534) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.06 W77.52Station (73) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.02 W75.63Station (05444) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.64 W72.90Station (13601) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.97 W75.92Station (13219) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.04 W76.22Station (67) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N45.08 W74.18Station (13613) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.86 W74.73Station (05443) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N44.13 W73.03Station (14416) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.08 W77.98Station (05464) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.65 W72.82Station (14610) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.14 W77.54Station (12835) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.32 W73.98Station (14103) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.21 W78.38Station (13202) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.04 W76.15Station (13204) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.05 W76.18Station (05663) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.15 W72.68Station (14586) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.04 W77.69Station (13502) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.14 W75.16Station (135) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N45.95 W74.15Station (145) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N44.91 W76.02Station (13116) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.07 W76.01Station (13476) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.08 W75.51Station (14467) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.04 W77.61Station (124) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N45.47 W74.30Station (131) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.31 W73.26Station (14420) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.22 W77.93Station (13350) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.07 W74.98Station (05452) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.52 W73.06Station (14489) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.09 W76.99Station (12972) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.55 W73.58Station (14464) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.33 W77.93Station (23) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.61 W75.70Station (13082) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.10 W75.95Station (96) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N44.90 W75.18Station (14522) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.06 W77.22Station (8) PGA: 2.90 PGV: 2.40 N45.43 W76.37Station (98) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.25 W76.95Station (13104) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.97 W75.95Station (37) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.02 W77.88Station (13667) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.84 W74.96Station (43) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.89 W72.49Station (12966) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N44.80 W74.42Station (13207) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.01 W76.16Station (12839) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.35 W73.55Station (13612) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N43.99 W75.78Station (05255) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.17 W73.07Station (13622) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.10 W76.11Station (12817) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.64 W73.83Station (119) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N44.72 W75.52Station (05060) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N43.96 W72.69Station (162) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N45.52 W74.65Station (12154) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.94 W73.60Station (13152) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.89 W76.38Station (13143) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.23 W76.71Station (115) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.02 W77.15Station (14472) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.97 W77.58Station (13669) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.64 W75.50Station (13126) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.44 W76.46Station (14411) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.23 W78.21Station (13699) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.66 W75.00Station (05660) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.25 W72.75Station (12965) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.69 W74.68Station (113) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.30 W78.34Station (14621) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.19 W77.60Station (05753) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.00 W73.18Station (13166) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.07 W76.56Station (12962) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.71 W73.60Station (87) PGA: 3.60 PGV: 3.00 N46.37 W75.97Station (77) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N46.28 W74.73Station (13030) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.16 W75.96Station (13672) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.54 W74.77Station (05477) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.40 W72.96Station (39) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N45.21 W72.75Station (12) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.48 W77.68Station (13492) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.12 W75.33Station (14424) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.85 W77.31Station (13656) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.18 W75.95Station (14513) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.07 W77.10Station (13602) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.13 W75.62Station (13617) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.58 W75.15Station (14428) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.08 W77.86Station (136) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N46.03 W74.28Station (116) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.96 W78.30Station (12801) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.31 W73.64Station (14036) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.98 W78.38Station (05201) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.91 W73.12Station (25) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.68 W74.40Station (14623) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.09 W77.65Station (13605) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.81 W76.05Station (12918) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.69 W73.67Station (12302) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.88 W73.98Station (14526) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.15 W77.45Station (122) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.48 W76.70Station (158) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N46.35 W72.57Station (42) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.20 W77.03Station (22) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.03 W77.73Station (46) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.53 W77.10Station (14502) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.10 W77.33Station (13224) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.04 W76.10Station (14606) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.17 W77.70Station (12943) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.14 W73.82Station (13215) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N42.98 W76.23Station (6) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.22 W76.20Station (05463) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.87 W73.34Station (14450) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.09 W77.42Station (36) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.96 W78.17Station (14580) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.22 W77.45Station (13327) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.96 W75.28Station (12828) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.25 W73.56Station (13211) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.10 W76.12Station (13648) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N44.15 W75.28Station (05672) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.48 W72.72Station (13076) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N43.35 W76.15Station (12831) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.20 W73.69Station (169) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N45.10 W75.35Station (132) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N46.12 W74.58Station (12901) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.70 W73.48Station (14485) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N42.88 W77.60Station (05101) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.18 W72.49Station (12942) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.26 W73.80Station (12996) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.36 W73.42Station (13142) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.55 W76.13Station (14519) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.23 W77.31Station (12019) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.93 W73.84Station (14425) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.99 W77.33Station (125) PGA: 3.60 PGV: 3.00 N45.53 W75.28Station (13080) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N43.08 W76.48Station (14620) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.13 W77.60Station (161) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N46.03 W74.20Station (95) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N45.52 W73.57Station (13214) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.04 W76.07Station (05446) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.55 W73.19Station (13413) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.06 W75.28Station (13646) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.44 W75.67Station (12804) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.35 W73.68Station (14589) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.24 W77.17Station (05661) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.55 W72.63Station (05489) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.55 W72.89Station (05408) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.51 W73.25Station (13041) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.19 W76.20Station (13088) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.11 W76.19Station (13642) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.34 W75.47Station (12866) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.07 W73.74Station (14532) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.97 W77.03Station (14618) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.11 W77.56Station (13057) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.09 W76.05Station (78) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.65 W74.35Station (05473) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.25 W73.19Station (13660) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.77 W75.15Station (14506) PGA: unknown PGV: unknown N42.99 W77.50Station (13031) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.05 W76.31Station (05465) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.47 W72.94Station (13110) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.89 W76.28Station (106) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N45.42 W75.71Station (12065) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.85 W73.79Station (13135) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.25 W76.32Station (12946) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.23 W73.99Station (65) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.30 W77.95Station (05450) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.90 W72.79Station (13308) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N43.25 W75.66Station (13244) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.04 W76.13Station (13206) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.07 W76.11Station (14619) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.14 W77.65Station (137) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.26 W74.14Station (13403) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.17 W75.27Station (14616) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.23 W77.66Station (13032) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.07 W75.76Station (14040) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N42.89 W78.39Station (12926) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.95 W74.33Station (13210) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.03 W76.13Station (14469) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.88 W77.47Station (2) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.63 W72.57Station (14568) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.15 W77.28Station (12827) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.44 W73.51Station (12953) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.74 W74.26Station (13433) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N43.60 W75.24Station (13491) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N42.86 W75.18Station (110) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N45.83 W77.12Station (82) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.30 W74.22Station (147) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.30 W77.55Station (12992) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.82 W73.53Station (13420) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.73 W74.90Station (12078) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.12 W74.37Station (13655) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.98 W74.64Station (12920) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.90 W74.07Station (112) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N45.90 W77.28Station (14505) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.16 W77.17Station (05403) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.45 W73.17Station (14605) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.17 W77.60Station (13603) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.04 W75.77Station (05462) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.30 W72.96Station (12916) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.83 W74.52Station (14617) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.22 W77.60Station (14612) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.26 W77.67Station (13440) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.22 W75.46Station (12919) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.96 W73.45Station (13471) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.37 W75.61Station (121) PGA: 2.90 PGV: 2.40 N46.03 W73.70Station (79) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.85 W73.77Station (05701) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.63 W72.93Station (14098) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.33 W78.38Station (12983) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.29 W74.22Station (13036) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.32 W76.18Station (05602) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.29 W72.61Station (14624) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.13 W77.73Station (14613) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N43.18 W77.64Station (05405) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.48 W73.20Station (12979) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.99 W73.37Station (05673) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.19 W72.85Station (12020) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.00 W73.87Station (14482) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.98 W77.97Station (12134) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N43.27 W74.21Station (33) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.30 W75.08Station (13074) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.31 W76.55Station (12945) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.36 W74.23Station (14422) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N43.08 W78.07Station (80) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.89 W73.29Station (26) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N45.58 W75.42Station (05682) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.40 W72.57Station (12803) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.29 W73.63Station (13452) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.04 W74.62Station (13021) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.92 W76.56Station (05676) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N44.35 W72.81Station (14609) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.18 W77.55Station (13114) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.46 W76.25Station (108) PGA: 9.80 PGV: 8.60 N45.62 W75.02Station (13090) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.15 W76.21Station (05767) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.86 W72.83Station (13323) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.04 W75.38Station (14608) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.15 W77.62Station (14625) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.15 W77.51Station (13205) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.00 W76.14Station (14604) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.16 W77.61Station (05143) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.27 W72.64Station (12970) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.43 W74.26Station (48) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.29 W75.30Station (05488) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.93 W73.13Station (13357) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.97 W75.08Station (13203) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.06 W76.14Station (133) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N45.78 W74.00Station (05491) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.12 W73.31Station (14642) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.12 W77.62Station (05482) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.38 W73.21Station (123) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.18 W75.83Station (13165) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.91 W76.88Station (13078) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.96 W76.06Station (14456) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.84 W77.01Station (05445) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.31 W73.22Station (13694) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.85 W75.17Station (13132) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N43.26 W76.24Station (05454) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.71 W73.02Station (66) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.62 W74.60Station (13212) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.13 W76.13Station (14445) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.11 W77.49Station (14615) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.21 W77.65Station (13316) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N43.39 W75.75Station (05674) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.11 W72.86Station (14414) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.89 W77.73Station (70) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N44.85 W75.32Station (13501) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N43.08 W75.23Station (13035) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.94 W75.82Station (05301) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.85 W72.66Station (12917) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.93 W74.18Station (141) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.60 W76.48Station (30) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.30 W77.80Station (13607) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.31 W75.93Station (13624) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.21 W76.10Station (13145) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.65 W76.12Station (05404) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.49 W73.18Station (13634) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.01 W76.07Station (134) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.90 W74.17Station (75) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.23 W76.50Station (40) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N46.10 W77.50Station (12986) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.21 W74.39Station (13209) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.07 W76.25Station (05495) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.43 W73.09Station (13037) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.06 W75.86Station (130) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N45.63 W72.96Station (13343) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.73 W75.26Station (53) PGA: unknown PGV: unknown N45.85 W76.75Station (12932) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.21 W73.63Station (13131) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.42 W76.09Station (13662) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.93 W74.87Station (13066) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.03 W76.00Station (12950) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N44.33 W73.57Station (14611) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.15 W77.65Station (14020) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.00 W78.22Station (13630) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.49 W75.32Station (12941) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.35 W73.71Station (12834) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.09 W73.50Station (146) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N46.05 W73.14Station (111) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N44.88 W76.23Station (13120) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.94 W76.17Station (13069) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.33 W76.38Station (13654) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.58 W75.44Station (38) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N45.03 W74.74Station (4) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N45.30 W74.63Station (13668) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.75 W74.99Station (13208) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.08 W76.14Station (13340) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.05 W75.11Station (14525) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.87 W78.01Station (13619) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.98 W75.57Station Epicenter: N45.90 W75.50 M=5.0Available Formats: JPG (131 kB) || PS (1023 kB)1.0 sec Period Image

3.0 sec Period

Station (14423) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.94 W77.83Station (71) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N45.34 W75.88Station (102) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.38 W77.98Station (13309) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.48 W75.34Station (13697) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.75 W74.80Station (05677) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.39 W72.71Station (14626) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.21 W77.72Station (13108) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.97 W76.33Station (16) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N45.55 W73.23Station (13658) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.74 W75.28Station (05468) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.65 W73.14Station (55) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.33 W76.17Station (13640) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.31 W75.99Station (13027) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.17 W76.36Station (14546) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.03 W77.77Station (12845) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.43 W73.71Station (14607) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.15 W77.59Station (13148) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.92 W76.79Station (14564) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.98 W77.42Station (31) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.13 W76.13Station (14614) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.16 W77.62Station (12981) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.65 W73.85Station (14622) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.21 W77.55Station (14627) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.13 W77.63Station (13676) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.65 W74.91Station (12944) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.45 W73.51Station (14559) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.19 W77.82Station (13625) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.31 W74.82Station (05091) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.64 W72.56Station (05478) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.81 W73.09Station (13421) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.06 W75.64Station (05401) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.47 W73.21Station (13039) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.17 W76.07Station (15) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.17 W77.38Station (14468) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.29 W77.80Station (14543) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.99 W77.67Station (14534) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.06 W77.52Station (73) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.02 W75.63Station (05444) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.64 W72.90Station (13601) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.97 W75.92Station (13219) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.04 W76.22Station (67) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N45.08 W74.18Station (13613) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.86 W74.73Station (05443) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N44.13 W73.03Station (14416) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.08 W77.98Station (05464) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.65 W72.82Station (14610) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.14 W77.54Station (12835) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.32 W73.98Station (14103) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.21 W78.38Station (13202) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.04 W76.15Station (13204) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.05 W76.18Station (05663) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.15 W72.68Station (14586) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.04 W77.69Station (13502) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.14 W75.16Station (135) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N45.95 W74.15Station (145) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N44.91 W76.02Station (13116) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.07 W76.01Station (13476) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.08 W75.51Station (14467) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.04 W77.61Station (124) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N45.47 W74.30Station (131) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.31 W73.26Station (14420) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.22 W77.93Station (13350) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.07 W74.98Station (05452) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.52 W73.06Station (14489) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.09 W76.99Station (12972) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.55 W73.58Station (14464) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.33 W77.93Station (23) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.61 W75.70Station (13082) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.10 W75.95Station (96) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N44.90 W75.18Station (14522) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.06 W77.22Station (8) PGA: 2.90 PGV: 2.40 N45.43 W76.37Station (98) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.25 W76.95Station (13104) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.97 W75.95Station (37) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.02 W77.88Station (13667) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.84 W74.96Station (43) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.89 W72.49Station (12966) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N44.80 W74.42Station (13207) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.01 W76.16Station (12839) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.35 W73.55Station (13612) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N43.99 W75.78Station (05255) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.17 W73.07Station (13622) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.10 W76.11Station (12817) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.64 W73.83Station (119) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N44.72 W75.52Station (05060) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N43.96 W72.69Station (162) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N45.52 W74.65Station (12154) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.94 W73.60Station (13152) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.89 W76.38Station (13143) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.23 W76.71Station (115) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.02 W77.15Station (14472) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.97 W77.58Station (13669) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.64 W75.50Station (13126) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.44 W76.46Station (14411) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.23 W78.21Station (13699) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.66 W75.00Station (05660) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.25 W72.75Station (12965) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.69 W74.68Station (113) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.30 W78.34Station (14621) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.19 W77.60Station (05753) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.00 W73.18Station (13166) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.07 W76.56Station (12962) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.71 W73.60Station (87) PGA: 3.60 PGV: 3.00 N46.37 W75.97Station (77) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N46.28 W74.73Station (13030) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.16 W75.96Station (13672) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.54 W74.77Station (05477) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.40 W72.96Station (39) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N45.21 W72.75Station (12) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.48 W77.68Station (13492) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.12 W75.33Station (14424) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.85 W77.31Station (13656) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.18 W75.95Station (14513) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.07 W77.10Station (13602) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.13 W75.62Station (13617) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.58 W75.15Station (14428) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.08 W77.86Station (136) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N46.03 W74.28Station (116) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.96 W78.30Station (12801) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.31 W73.64Station (14036) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.98 W78.38Station (05201) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.91 W73.12Station (25) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.68 W74.40Station (14623) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.09 W77.65Station (13605) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.81 W76.05Station (12918) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.69 W73.67Station (12302) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.88 W73.98Station (14526) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.15 W77.45Station (122) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.48 W76.70Station (158) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N46.35 W72.57Station (42) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.20 W77.03Station (22) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N44.03 W77.73Station (46) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.53 W77.10Station (14502) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.10 W77.33Station (13224) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.04 W76.10Station (14606) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.17 W77.70Station (12943) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.14 W73.82Station (13215) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N42.98 W76.23Station (6) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.22 W76.20Station (05463) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.87 W73.34Station (14450) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.09 W77.42Station (36) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.96 W78.17Station (14580) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.22 W77.45Station (13327) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.96 W75.28Station (12828) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.25 W73.56Station (13211) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.10 W76.12Station (13648) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N44.15 W75.28Station (05672) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.48 W72.72Station (13076) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N43.35 W76.15Station (12831) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.20 W73.69Station (169) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N45.10 W75.35Station (132) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N46.12 W74.58Station (12901) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.70 W73.48Station (14485) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N42.88 W77.60Station (05101) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.18 W72.49Station (12942) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.26 W73.80Station (12996) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.36 W73.42Station (13142) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.55 W76.13Station (14519) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.23 W77.31Station (12019) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.93 W73.84Station (14425) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.99 W77.33Station (125) PGA: 3.60 PGV: 3.00 N45.53 W75.28Station (13080) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N43.08 W76.48Station (14620) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.13 W77.60Station (161) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N46.03 W74.20Station (95) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N45.52 W73.57Station (13214) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.04 W76.07Station (05446) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.55 W73.19Station (13413) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.06 W75.28Station (13646) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.44 W75.67Station (12804) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.35 W73.68Station (14589) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.24 W77.17Station (05661) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.55 W72.63Station (05489) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.55 W72.89Station (05408) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.51 W73.25Station (13041) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.19 W76.20Station (13088) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.11 W76.19Station (13642) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.34 W75.47Station (12866) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.07 W73.74Station (14532) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.97 W77.03Station (14618) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.11 W77.56Station (13057) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.09 W76.05Station (78) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.65 W74.35Station (05473) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.25 W73.19Station (13660) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.77 W75.15Station (14506) PGA: unknown PGV: unknown N42.99 W77.50Station (13031) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.05 W76.31Station (05465) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.47 W72.94Station (13110) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.89 W76.28Station (106) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N45.42 W75.71Station (12065) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.85 W73.79Station (13135) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.25 W76.32Station (12946) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.23 W73.99Station (65) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.30 W77.95Station (05450) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.90 W72.79Station (13308) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N43.25 W75.66Station (13244) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.04 W76.13Station (13206) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.07 W76.11Station (14619) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.14 W77.65Station (137) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N45.26 W74.14Station (13403) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.17 W75.27Station (14616) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.23 W77.66Station (13032) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.07 W75.76Station (14040) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N42.89 W78.39Station (12926) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.95 W74.33Station (13210) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.03 W76.13Station (14469) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.88 W77.47Station (2) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.63 W72.57Station (14568) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.15 W77.28Station (12827) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.44 W73.51Station (12953) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.74 W74.26Station (13433) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N43.60 W75.24Station (13491) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N42.86 W75.18Station (110) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N45.83 W77.12Station (82) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.30 W74.22Station (147) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.30 W77.55Station (12992) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.82 W73.53Station (13420) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.73 W74.90Station (12078) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.12 W74.37Station (13655) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.98 W74.64Station (12920) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.90 W74.07Station (112) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N45.90 W77.28Station (14505) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.16 W77.17Station (05403) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.45 W73.17Station (14605) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.17 W77.60Station (13603) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.04 W75.77Station (05462) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.30 W72.96Station (12916) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.83 W74.52Station (14617) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.22 W77.60Station (14612) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.26 W77.67Station (13440) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.22 W75.46Station (12919) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N44.96 W73.45Station (13471) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.37 W75.61Station (121) PGA: 2.90 PGV: 2.40 N46.03 W73.70Station (79) PGA: 1.90 PGV: 1.60 N45.85 W73.77Station (05701) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.63 W72.93Station (14098) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.33 W78.38Station (12983) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.29 W74.22Station (13036) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.32 W76.18Station (05602) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.29 W72.61Station (14624) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.13 W77.73Station (14613) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N43.18 W77.64Station (05405) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.48 W73.20Station (12979) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.99 W73.37Station (05673) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.19 W72.85Station (12020) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.00 W73.87Station (14482) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.98 W77.97Station (12134) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N43.27 W74.21Station (33) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.30 W75.08Station (13074) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.31 W76.55Station (12945) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.36 W74.23Station (14422) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N43.08 W78.07Station (80) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.89 W73.29Station (26) PGA: 2.60 PGV: 2.20 N45.58 W75.42Station (05682) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.40 W72.57Station (12803) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.29 W73.63Station (13452) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.04 W74.62Station (13021) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.92 W76.56Station (05676) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N44.35 W72.81Station (14609) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.18 W77.55Station (13114) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.46 W76.25Station (108) PGA: 9.80 PGV: 8.60 N45.62 W75.02Station (13090) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.15 W76.21Station (05767) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.86 W72.83Station (13323) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.04 W75.38Station (14608) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.15 W77.62Station (14625) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.15 W77.51Station (13205) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.00 W76.14Station (14604) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.16 W77.61Station (05143) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.27 W72.64Station (12970) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.43 W74.26Station (48) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.29 W75.30Station (05488) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.93 W73.13Station (13357) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.97 W75.08Station (13203) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.06 W76.14Station (133) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N45.78 W74.00Station (05491) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.12 W73.31Station (14642) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.12 W77.62Station (05482) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.38 W73.21Station (123) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.18 W75.83Station (13165) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.91 W76.88Station (13078) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N42.96 W76.06Station (14456) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N42.84 W77.01Station (05445) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.31 W73.22Station (13694) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.85 W75.17Station (13132) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N43.26 W76.24Station (05454) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N44.71 W73.02Station (66) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N45.62 W74.60Station (13212) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.13 W76.13Station (14445) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N43.11 W77.49Station (14615) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.21 W77.65Station (13316) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N43.39 W75.75Station (05674) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.11 W72.86Station (14414) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N42.89 W77.73Station (70) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N44.85 W75.32Station (13501) PGA: 1.30 PGV: 1.00 N43.08 W75.23Station (13035) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N42.94 W75.82Station (05301) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.85 W72.66Station (12917) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.93 W74.18Station (141) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N45.60 W76.48Station (30) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.30 W77.80Station (13607) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N44.31 W75.93Station (13624) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N44.21 W76.10Station (13145) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.65 W76.12Station (05404) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.49 W73.18Station (13634) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.01 W76.07Station (134) PGA: 1.10 PGV: 0.90 N45.90 W74.17Station (75) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.23 W76.50Station (40) PGA: 1.40 PGV: 1.10 N46.10 W77.50Station (12986) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N44.21 W74.39Station (13209) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.07 W76.25Station (05495) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.43 W73.09Station (13037) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N43.06 W75.86Station (130) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N45.63 W72.96Station (13343) PGA: 1.00 PGV: 0.80 N43.73 W75.26Station (53) PGA: unknown PGV: unknown N45.85 W76.75Station (12932) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.21 W73.63Station (13131) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.42 W76.09Station (13662) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N44.93 W74.87Station (13066) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N43.03 W76.00Station (12950) PGA: 2.10 PGV: 1.70 N44.33 W73.57Station (14611) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.15 W77.65Station (14020) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N43.00 W78.22Station (13630) PGA: 0.80 PGV: 0.60 N44.49 W75.32Station (12941) PGA: 0.30 PGV: 0.20 N44.35 W73.71Station (12834) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N43.09 W73.50Station (146) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N46.05 W73.14Station (111) PGA: 1.70 PGV: 1.40 N44.88 W76.23Station (13120) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N42.94 W76.17Station (13069) PGA: 0.90 PGV: 0.70 N43.33 W76.38Station (13654) PGA: 0.40 PGV: 0.30 N44.58 W75.44Station (38) PGA: 1.60 PGV: 1.20 N45.03 W74.74Station (4) PGA: 2.40 PGV: 1.90 N45.30 W74.63Station (13668) PGA: 0.70 PGV: 0.60 N44.75 W74.99Station (13208) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.08 W76.14Station (13340) PGA: 0.50 PGV: 0.40 N43.05 W75.11Station (14525) PGA: 0.60 PGV: 0.50 N42.87 W78.01Station (13619) PGA: 0.70 PGV: 0.50 N43.98 W75.57Station Epicenter: N45.90 W75.50 M=5.0Available Formats: JPG (132 kB) || PS (1023 kB)3.0 sec Period Image

Decorated

Available Formats: JPG (207 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Decorated Image

Bare

Available Formats: JPG (207 kB) || PS (1 Mb) || TXT - Info Sheet (8 kB)Bare Image